Uredba o visini naknade za uređenje voda

NN 14/2006 (8.2.2006.), Uredba o visini naknade za uređenje voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

364

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 107/95, 19/96, 88/98 i 150/2005),Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijela

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

 

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuje visina naknade za uređenje voda.

 

Članak 2.

Visina naknade za uređenje voda iznosi kako slijedi:

 

1.         Na poslovne prostorije u građevinama ili privremenim objektima koje su namijenjene obavljanju

            gospodarskih djelatnosti, uključivo prodaju roba i usluga (npr. trgovine i prodajni centri, skladišta

            i garaže, izložbene prostorije sajmova i sl.)

                                   1,05 kn/m2/mjesečno;

 

2.                  Na poslovne prostorije u građevinama ili privremenim objektima, koje su namijenjene proizvod-

      nim i servisnim svrhama (popravak, remont i održavanje), te na prostorije za istraživanja i ispitiva-

      nja (laboratoriji i slične prostorije); na poslovne prostorije u građevinama ili privremenim objektima

      koje su namijenjene obavljanju drugih djelatnosti osim gospodarskih, uključivo djelatnosti neprofitnih

      osoba, te tijela Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne

      samouprave

                                   0,30 kn/m2/mjesečno;

 

3.         Na stambeni prostor, uključujući stanove, kuće, kuće za odmor, te garaže i garažna mjesta

            koje služe za vlastite potrebe

                                   0,20 kn/m2/mjesečno;

           

4.         Na otvorene poslovne prostore koji su namijenjeni obavljanju gospodarskih i drugih djelatnosti

            uključivo sve namjene iz točaka 1. i 2. ovoga stavka, te kamenolome, šljunčare, solane,

            ograđena zemljišta iznad naftnih bušotina, manipulativne prostore (lučke površine, dokove

            molove, pristane i dr.), stajanke, staze za vožnju (rulne staze i spojnice) aerodroma i helidroma,

            parkirališta i dr.

                                   0,20 kn/m2/godišnje;

           

5.         Na neizgrađeno građevinsko zemljište, osim otvorenih poslovnih prostora iz točke 4. ovoga stavka 

                                   0,50 kn/m2/godišnje;

           

6.         Na izgrađeno građevinsko zemljište, osim zemljišta ispod tlocrtne površine građevine na tom

            zemljištu, na koju se obračunava nak­nada za uređenje voda po bilo kojoj drugoj točki ovoga stavka

                                   0,10 kn/m2/godišnje;

           

7.         Na objekte komunalne infrastrukture, na športske objekte i druge nekretnine u javnoj uporabi

            (parkovi, tržnice, kupališta i dr.)

                                   0,10 kn/m2/godišnje;

           

8.         Na zemljište:

            8.1       pod autocestama i drugim razvrstanim cestama

                        – pod kolničkom površinom                                       0,10 kn/m2/godišnje

                        – u cestovnom pojasu                                                 0,05 kn/m2/godišnje

            8.2       pod željeznicom          

                        – pod planumom pruge                                               0,10 kn/m2/godišnje

                        – u pružnom pojasu                                                    0,05 kn/m2/godišnje

            8.3       pod aerodromima i helidromima          

                        – pod uzletno-sletnim stazama                                     0,15 kn/m2/godišnje

                        – uz uzletno-sletne staze, stajanke, spojnice i rulne

                        staze                                                                           0,10 kn/m2/godišnje

            8.4       u okviru kruga poljoprivrednih i športskih uzletišta       0,10 kn/m2/godišnje

            8.5       u pojasu pod dalekovodima i produktovodima

                        (naftovodi i magistralni plinovodi)                                 0,10 kn/m2/godišnje

 

            9.         Na šume i šumsko zemljište                                        0,005 kn/m2/godišnje;

            10.       Na zemljište u granicama parka prirode                       0,002 kn/m2/godišnje;

            11.       Na zemljište u granicama nacionalnoga parka

                                                                                                          0,001 kn/m2/godišnje;

            12.       Na zemljište koje pripada pomorskom dobru na

                        koje je izdana koncesija, osim građevine i privremenoga

                        objekta na njemu koje se obračunavaju prema točki

                        1. ovoga stavka                             0,20 kn/m2/godišnje.

 

Pri obračunu naknade za uređenje voda, primjena brojčano veće točke stavka 1. ovoga članka, isključuje primjenu brojčano manje točke stavka 1. ovoga članka, osim gdje je izričito u stavku 1. drukčije propisano.

Iznimno od točke 2. stavka 1. ovoga članka na: škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, dječje vrtiće i dnevne boravke, bolnice, klinike, poliklinike i domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje i vjerske hramove, primijenit će se visina naknade za uređenje voda iz točke 3. stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 3.

Manje jedinice lokalne samouprave koje nisu sposobne ustrojiti naplatu naknade za uređenje voda, mogu se izuzeti od obveza iz članka 35. stavka 2. i/ili članka 36. stavka 1. podstavka 1. i/ili članka 37. stavaka 1. i 2. i/ili članka 41. stavka 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Manje jedinice lokalne samouprave u smislu članka 38b. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva su one čiji broj stanovnika prema Popisu stanovništva iz 2001. godine ne prelazi 2.000.

 

Članak 4.

Ministar nadležan za vodno gospodarstvo će na obrazložen zahtjev jedinice lokalne samouprave iz članka 3. ove Uredbe, uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda odlučiti o izuzeću od jedne ili više obveza navedenih u članku 3. stavku 1. ove Uredbe.

Odluka o izuzeću donosi se za razdoblje do 2 kalendarske godine, a ako se ne ukine do isteka listopada druge godine važenja, nastavlja važiti još 2 kalendarske godine. Ova se odredba primjenjuje svaki put prilikom isteka važenja odluke o izuzeću.

 

Članak 5.

Naknada za uređenje voda neće se obračunati obveznicima čiji ukupni godišnji iznos naknade ne prelazi 40 kuna.

 

Članak 6.

Naknada za uređenje voda neće se obračunati na nekretninu koju obveznik te naknade ne može koristiti, zbog miniranosti, devastiranosti ili drugih razloga na koje on nije mogao, odnosno ne može utjecati i za razdoblje dok se ta nekretnina ne može koristiti.

 

Članak 7.

Ako se izuzeće iz članaka 5. ili 6. ove Uredbe, ne provede po službenoj dužnosti, stranka je ovlaštena podnijeti zahtjev za izuzeće najdulje do isteka žalbenog roka na rješenje o obračunu naknade.

Ako su okolnosti iz članka 6. ove Uredbe nastupile nakon dostavljanja rješenja o obračunu naknade u prvom stupnju, stranka je ovlaštena podnijeti zahtjev za izuzeće najdulje u roku od 30 dana od nastupa tih okolnosti.

 

Članak 8.

Županije, gradovi i općine mogu, radi zaštite određenih socijalno ugroženih i drugih kategorija obveznika, preuzeti njihov dug ili preuzeti ispunjenje njihovoga duga s osnove naknade za uređenje voda.

 

Članak 9.

Neutrošena sredstva slivne vodne naknade koju plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina, kao i sredstva te naknade naplaćena nakon stupanja na snagu ove Uredbe, smatraju se sredstvima naknade za uređenje voda.

 

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 325-08/05-02/02

Urbroj: 5030116-06-1

Zagreb, 2. veljače 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.