Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom

NN 14/2006 (8.2.2006.), Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

369

Na temelju članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijela

OPĆE UVJETE

ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se:

– postupak izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti i stvaranja uvjeta za priključenje na elektroenergetsku mrežu;

– postupak izdavanja elektroenergetske suglasnosti;

– uvjeti za priključenje, opskrbu električnom energijom i korištenje mreže;

– kvaliteta opskrbe električnom energijom;

– međusobni ugovorni odnosi između energetskih subjekata i korisnika mreže;

– prava i dužnosti energetskih subjekata i korisnika mreže;

– uvjeti mjerenja, obračuna i naplate isporučene električne energije;

– uvjeti za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke električne energije;

– postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje električne energije.

 

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Zakonom o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/2004) i ovim Općim uvjetima:

1. brojilo električne energije (u daljnjem tekstu: brojilo) – mjerilo koje mjeri i registrira parametre djelatne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima u području zakonskog mjeriteljstva i tehničkim pravilima operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava,

2. elektroenergetska suglasnost – isprava kojom operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava utvrđuje tehničke parametre priključenja i korištenja mreže,

3. elektroenergetska mreža (u daljnjem tekstu: mreža) – mreža za opskrbu električnom energijom; skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije,

4. elektroenergetski objekti i instalacije – elektroenergetski objekti (vodovi, trafostanice, postrojenja, elektrane i rezervni izvori električne energije) i instalacije (električne instalacije, zaštitni uređaji i trošila), kao građevina ili dio građevine,

5. elektroenergetski sustav – skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila,

6. korisnik elektroenergetske mreže (u daljnjem tekstu: korisnik mreže) – sve fizičke i pravne osobe koje isporučuju električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođači) ili iz nje preuzimaju električnu energiju (kupci) ili koje koriste mrežu za protok električne energije (trgovci),

7. korištenje mreže – usluga operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava korisniku mreže kojom se omogućuje protok električne energije po prijenosnoj i/ili distribucijskoj mreži, te korištenje usluga sustava,

8. kupac električne energije (u daljnjem tekstu: kupac) – pravna ili fizička osoba koja kupuje električnu energiju,

9. kvaliteta opskrbe električnom energijom – kvaliteta napona, pouzdanost napajanja i kvaliteta usluga korisnicima mreže na mjestu preuzimanja odnosno predaje električne energije,

10. kvaliteta napona – stalnost fizikalnih značajki napona u odnosu na normirane vrijednosti (efektivna vrijednost, frekvencija, valni oblik, simetričnost faznih vrijednosti napona i dr.),

11. kvaliteta usluga – razina pružanja usluga propisanih ovim Općim uvjetima koje je operator prijenosne mreže ili operator distribucijske mreže ili opskrbljivač dužan osigurati korisnicima mreže,

12. mjerna oprema – mjerila i ostala mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu,

13. mjerni ormar – ormar s mjernom opremom obračunskog mjernog mjesta,

14. mjerno – spojno polje – dio postrojenja koje je u funkciji obračunskog mjernog mjesta i mjesta priključenja građevine proizvođača ili kupca na mrežu,

15. mjesto priključenja na mrežu – mjesto u mreži na kojem se priključak spaja na mrežu,

16. mjesto preuzimanja ili mjesto predaje električne energije – mjesto u mreži na kojem se električna energija preuzima/predaje te na kojem prestaje odgovornost jednog energetskog subjekta i prelazi na drugi energetski subjekt ili na kupca, a koje je ujedno mjesto razgraničenja vlasništva između energetskih subjekata ili između energetskog subjekta i kupca,

17. mjesečna novčana obveza kupca kategorije kućanstvo – novčana vrijednost procijenjene količine mjesečne potrošnje električne energije,

18. obračunsko mjerno mjesto – mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna,

19. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno utrošene električne energije i snage,

20. ograničavalo strujnog opterećenja – uređaj koji ograničava kupcu strujno opterećenje do razine priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti,

21. opskrbljivač električnom energijom (u daljnjem tekstu: opskrbljivač) – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom, te kupuje od proizvođača ili trgovca i prodaje električnu energiju kupcima,

22. opskrbljivač tarifnog kupca – opskrbljivač koji temeljem Zakona o tržištu električne energije ima obvezu javne usluge opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom,

23. posebna zona – uže područje unutar važećeg prostornog plana (primjerice: poduzetnička, stambena, sportska, turistička ili druga posebna zona),

24. pouzdanost napajanja – sposobnost mreže da osigura stalnost napajanja električnom energijom u određenom vremenskom razdoblju, iskazana pokazateljima broja i trajanja prekida napajanja,

25. povlašteni kupac električne energije (u daljnjem tekstu: povlašteni kupac) – kupac koji može slobodno izabrati opskrbljivača električnom energijom,

26. povratni utjecaj na mrežu – pogonsko stanje/događaj pri kojem pogonski događaji u elektroenergetskim objektima i instalacijama proizvođača ili kupca uzrokuju poremećaje i smetnje u mreži operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava,

27. prekid napajanja – stanje pri kojemu na mjestu predaje nema napona u trajanju duljem od 1,5 sekunde, a može biti kratkotrajni u trajanju do uključivo tri minute ili dugotrajni u trajanju preko tri minute,

28. pretplatno brojilo – brojilo kojim se omogućava opskrba električnom energijom kod koje se pretplata smanjuje s količinom potrošene električne energije,

29. priključak – sklop električnih vodova i uređaja visokog, srednjeg ili niskog napona uključivo obračunsko mjerno mjesto, kojim se građevina proizvođača ili kupca priključuje na mrežu,

30. priključna snaga – najveća dopuštena vrijednost snage trajnog preuzimanja ili predaje električne energije odobrena proizvođaču ili kupcu elektroenergetskom suglasnošću,

31. priključni ormar – ormar za spajanje vanjskog i unutarnjeg dijela priključka građevine,

32. priključno– mjerni ormar – ormar za spajanje priključka građevine proizvođača ili kupca i za smještaj mjerne opreme obračunskog mjernog mjesta,

33. proizvođač električne energije (u daljnjem tekstu: proizvođač) – energetski subjekt koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije,

34. račun obračunskog razdoblja kupca kategorije kućanstvo – račun koji se ispostavlja kupcu, a predstavlja razliku između zbroja mjesečnih novčanih obveza za obračunsko razdoblje i obveze utvrđene po obračunu na temelju očitanja stvarne potrošnje na kraju obračunskog razdoblja,

35. smetnja – događaj ili pojava koja može uzrokovati odstupanja kvalitete napona veća od dopuštenih,

36. tarifni kupac električne energije (u daljnjem tekstu: tarifni kupac) – kupac za kojega se električna energija dobavlja na regulirani način i po reguliranoj cijeni u sustavu obveze javne usluge,

37. viša sila – svi događaji i okolnosti koji su temeljem Zakona o energiji određeni višom silom,

38. vlastiti izvor napajanja – izvor električne energije kojim proizvođač ili kupac u potpunosti ili djelomično zadovoljava svoje potrebe za električnom energijom,

39. vršno opterećenje – najveća prosječna snaga u obračunskom mjernom intervalu koja se u određenom razdoblju kupcu predaje iz mreže ili preuzima od proizvođača u mrežu,

40. zajednička potrošnja – potrošnja električne energije registrirana na zasebnom mjerilu koju istodobno koristi više kupaca.

 

III. IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I UVJETI PRIKLJUČENJA NA MREŽU

 

Članak 3.

(1) Prethodna elektroenergetska suglasnost izdaje se radi sagledavanja mogućnosti priključenja, određivanja tehničkih, ekonomskih i ostalih uvjeta priključenja građevine na mrežu i izgradnje građevine te uvjeta korištenja mreže.

(2) Prethodnu elektroenergetsku suglasnost izdaje operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava.

(3) Prethodna elektroenergetsku suglasnost izdaje se u postupku ishođenja lokacijske dozvole na traženje tijela nadležnog za izdavanje te dozvole.

(4) U slučaju kada se ne izdaje lokacijska dozvola, prethodna elektroenergetska suglasnost izdaje se na zahtjev kupca ili proizvođača, a prije izrade glavnog projekta građevine.

(5) Prethodna elektroenergetska suglasnost izdaje se i na zahtjev postojećeg kupca ili proizvođača u slučaju:

– povećanja priključne snage;

– promjene na priključku;

– promjene kategorije potrošnje;

– promjene mjerne opreme;

– spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji;

– dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na veći broj na istoj lokaciji i

– priključenja novih ili povećanja snage postojećih vlastitih izvora napajanja.

(6) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava u slučaju promjene koja nije navedena u stavku 5. ovoga članka, odlučuje o prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti imajući u vidu vrstu promjene, njen utjecaj na karakteristike potrošnje električne energije te povratne utjecaje na mrežu koje promjena uzrokuje, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti kupca ili proizvođača.

(7) Na temelju prethodne elektroenergetske suglasnosti ne može se priključiti građevina niti povećati priključna snaga.

 

Članak 4.

(1) Elektroenergetska suglasnost izdaje se za svako obračunsko mjerno mjesto vlasniku građevine, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima neko drugo stvarno pravo na građevini.

(2) U slučaju da građevina ima više obračunskih mjernih mjesta, investitoru građevine izdaje se prethodna elektroenergetska suglasnost s pojedinačno navedenim obračunskim mjernim mjestima, a kod priključivanja pojedinih obračunskih mjernih mjesta svakom se vlasniku izdaje elektroenergetska suglasnost za pripadajući dio građevine.

(3) Na jednom obračunskom mjernom mjestu može biti priključen samo jedan kupac, kao vlasnik građevine ili dijela građevine, osim u slučajevima zajedničke potrošnje u stambenim i/ili poslovnim zgradama.

(4) Troškove izdavanja elektroenergetske suglasnosti plaća podnositelj zahtjeva.

 

Članak 5.

(1) Naknadu za priključenje na mrežu i za povećanje priključne snage (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje) plaća podnositelj zahtjeva.

(2) Priključak građevine koja ima četiri i više stambenih i/ili poslovnih jedinica, može se sastojati od vanjskog dijela koji obuhvaća vod od mjesta priključenja na mrežu do uključivo priključnog ormara građevine i unutrašnjeg dijela koji obuhvaća vod od priključnog ormara građevine do uključivo mjernih ormara unutar građevine bez mjerne opreme na obračunskom mjernom mjestu.

(3) Investitor priključka je operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava, a kod priključka koji se sastoji od vanjskog i unutrašnjeg dijela, operator distribucijskog sustava je investitor vanjskog dijela priključka i mjerne opreme.

(4) Priključak se izvodi u skladu s prethodnom elektroenergetskom suglasnošću, ugovorom o priključenju, tehničkim uvjetima za priključenje koje utvrđuje operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava, tehničkim propisima i normama.

(5) Priključenjem građevine kupca ili proizvođača na mrežu priključak postaje sastavni dio mreže, a kod priključka koji se sastoji od vanjskog i unutrašnjeg dijela, sastavni dio mreže postaje vanjski dio priključka, uključujući i mjernu opremu.

(6) Unutrašnji dio priključka iz stavka 2. ovoga članka, u vlasništvu je kupca koji ga je dužan održavati o svom trošku.

 

Članak 6.

(1) Temeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti zaključuje se ugovor o priključenju.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je svakog kupca i proizvođača prije zaključenja ugovora o priključenju upoznati s njegovim pravima i dužnostima iz odredaba ovih Općih uvjeta koje se odnose na priključenje građevine.

 

Članak 7.

(1) Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za građevinu koju je potrebno priključiti na mrežu sadrži sljedeće podatke potrebne za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti:

– priključnu snagu;

– kategoriju potrošnje odnosno proizvodnje i tarifni model;

– rok priključenja;

– nazivnu snagu i karakteristike značajnijih trošila odnosno objekta za proizvodnju električne energije;

– način korištenja snage i energije;

– predvidivu godišnju potrošnju odnosno proizvodnju električne energije;

– druge podatke (primjerice: tehničke podatke o vlastitom izvoru napajanja, podatke o postojećem obračunskom mjernom mjestu i dr.).

(2) U slučaju kada se ne izdaje lokacijska dozvola, u postupku izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti, kupac ili proizvođač dužan je operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava dostaviti sljedeće podatke i dokumente:

– podatke o investitoru/vlasniku građevine;

– naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice građevine koja se priključuje na mrežu;

– priključnu snagu;

– kategoriju potrošnje, odnosno proizvodnje i tarifni model;

– rok priključenja;

– nazivnu snagu i karakteristike značajnijih trošila odnosno objekta za proizvodnju električne energije;

– način korištenja snage i energije;

– predvidivu godišnju potrošnju, odnosno proizvodnju električne energije;

– druge podatke (primjerice: tehničke podatke o vlastitom izvoru napajanja, podatke o postojećem obračunskom mjernom mjestu i dr.);

– izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom građevinom i

– opis i idejno rješenje zahvata u prostoru ili idejni projekt zahvata u prostoru.

(3) Uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje, kupac ili proizvođač dužan je operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava dostaviti sljedeće podatke i dokumente:

– podatke o vlasniku građevine;

– adresu građevine;

– broj prethodne elektroenergetske suglasnosti i datum izdavanja;

– broj ugovora o priključenju i datum zaključenja;

– kategoriju potrošnje, odnosno proizvodnje i tarifni model;

– građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može graditi građevina;

– dio glavnog ili izvedbenog projekta koji se odnosi ne elektroenergetske objekte i instalacije kupca ili proizvođača;

– potvrdu izvođača da su elektroenergetski objekti i instalacije kupca ili proizvođača izvedeni i ispitani u skladu s prethodnom elektroenergetskom suglasnošću, projektnom dokumentacijom te prema tehničkim propisima i normama, s izričitom izjavom izvođača da se isti mogu priključiti na mrežu te propisane dokaze kvalitete i

– dokaz o uplati troškova za izdavanje elektroenergetske suglasnosti.

(4) Postojeći kupci i proizvođači uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka nisu dužni priložiti građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može graditi građevina, osim u slučaju iz članka 3. stavka 5. ovih Općih uvjeta, kada je za promjenu na građevini potrebno ishoditi građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može graditi građevina (primjerice: rekonstrukcija građevine i dr.).

 

Članak 8.

(1) Ukoliko zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti ne sadrži podatke iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovih Općih uvjeta, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je pisanim putem u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva zatražiti od podnositelja zahtjeva dopunu.

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je izdati prethodnu elektroenergetsku suglasnost iz članka 7. stavka 2. ovih Općih uvjeta, u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

(3) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može odbiti zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti u slučaju ograničenih tehničkih ili pogonskih mogućnosti u mreži.

(4) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva i obrazložiti razloge odbijanja.

(5) Kupac ili proizvođač dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje najmanje 10 dana prije isteka ugovorenog roka priključenja.

 

Članak 9.

(1) Prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja.

(2) Prethodna elektroenergetska suglasnost prestaje važiti u ro­ku od dvije godine od dana izdavanja, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priklju­čenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.

(3) Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektro­energetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

(4) Elektroenergetska suglasnost prestaje važiti danom raskida ugovora o korištenju mreže.

(5) Elektroenergetska suglasnost prestaje važiti kada je priključak kupca ili proizvođača isključen s mreže duže od tri godine.

(6) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u elektroenergetskoj suglasnosti upozoriti kupca ili proizvođača na sve okolnosti koje dovode do prestanka važenja elektroenergetske suglasnosti.

 

Članak 10.

Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je čuvati elektroenergetsku suglasnost sve do trajne demontaže priključka i isknjiženja priključka iz poslovnih knjiga.

 

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole iz članka 3. stavka 3. ovih Općih uvjeta i podnositelj zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovih Općih uvjeta u slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje prethod­ne elektroenergetske suglasnosti i podnositelj zahtjeva koji je nezadovoljan uvjetima iz izdane prethodne elektroenergetske suglasnosti ima pravo žalbe Agenciji.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 15 dana od dana izdavanja ili odbijanja zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti, odnosno lokacijske dozvole.

(3) Odluka Agencije je konačna.

 

Članak 12.

(1) Prethodna elektroenergetska suglasnost sadrži:

– podatke o investitoru/vlasniku građevine;

– naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice građevine koja se priključuje na mrežu;

– mjesto priključenja građevine na mrežu;

– priključnu snagu;

– vrstu i način izvedbe priključka;

– kategoriju potrošnje, odnosno proizvodnje i tarifni model;

– tehničke uvjete obračunskog mjernog mjesta;

– rok priključenja;

– ekonomske uvjete;

– uvjete značajne za položaj građevine u odnosu na položaj postojećih i važećim prostornim planom predviđenih elektroenergetskih objekata;

– nazivni napon na obračunskom mjernom mjestu;

– dopušteni faktor snage (cos ö);

– uvjete korištenja mreže,

– druge podatke (primjerice: tehničke podatke o vlastitom izvoru napajanja, podatke o postojećem obračunskom mjernom mjestu i dr.);

– rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti;

– uvjete prestanka važenja i

– uputu o pravu na žalbu.

(2) Elektroenergetska suglasnost sadrži:

– podatke o vlasniku građevine;

– naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice građevine;

– broj građevinske dozvole i datum izdavanja;

– priključnu snagu;

– kategoriju potrošnje, odnosno proizvodnje i tarifni model;

– mjesto priključenja građevine na mrežu;

– vrstu i način izvedbe priključka;

– tehničke podatke obračunskog mjernog mjesta;

– nazivni napon na obračunskom mjernom mjestu;

– dopušteni faktor snage (cos ö);

– način korištenja snage i energije;

– uvjete korištenja mreže;

– druge podatke (primjerice: tehničke podatke o vlastitom izvoru napajanja, podatke o postojećem obračunskom mjernom mjestu i dr.);

– uvjete prestanka važenja i

– uputu o pravu na prigovor.

(3) Prethodna elektroenergetska suglasnost, odnosno elektro­energetska suglasnost može sadržavati i:

– tehničke uvjete na lokaciji građevine;

– parametre mreže na koju se građevina priključuje, odnosno maksimalnu i minimalnu struju tropolnog kratkog spoja i struju jednopolnog kratkog spoja ili zemljospoja;

– opremu koju je potrebno ugraditi ili obnoviti za potrebe izved­be priključka;

– moguća odstupanja parametara kvalitete napona veća od propisanih;

– dopušteno povratno djelovanje na mrežu;

– sustav tehničke zaštite u mreži i u građevini kupca ili proizvođača;

– nazivnu struju ograničavala strujnog opterećenja;

– vrstu, tip, razred točnosti, mjerni opseg, mjesto i način ugradnje mjerne opreme;

– vrstu i podešenje uređaja zaštite;

– pogonske i mjerne podatke, te način njihove razmjene;

– način upravljanja potrošnjom;

– tehničke uvjete koji se odnose na vlastite izvore napajanja električnom energijom;

– predvidivo vrijeme priključenja;

– očekivanu godišnju dinamiku potrošnje, odnosno proizvod­nje električne energije;

– obvezu zaključivanja ugovora o vođenju pogona kupca ili proizvođača;

– program obveznih ispitivanja elektroenergetskih objekata i instalacija kupca ili proizvođača prije priključenja.

 

Članak 13.

Priključnu snagu u prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti ili elektroenergetskoj suglasnosti odobrava operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava temeljem zahtjeva kupca ili proizvođača i tehničkih, odnosno pogonskih uvjeta u mreži, a korištenje se uvjetuje ugradnjom uređaja za mjerenje snage kod priključne snage iznad 30 kW ili ugradnjom ograničavala strujnog opterećenja kod priključne snage do uključivo 30 kW.

 

Članak 14.

Odobrena priključna snaga važi samo za obračunsko mjerno mjesto definirano u pripadajućoj elektroenergetskoj suglasnosti i neprenosiva je na drugu lokaciju.

 

Članak 15.

(1) Kupac ili proizvođač koji se namjerava priključiti na mrežu dužan je operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava dati pravo služnosti na dijelu nekretnine u svojemu vlasništvu i omogućiti nesmetanu izgradnju i održavanje priključka.

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je:

– izraditi i ishoditi potrebnu dokumentaciju za priključenje;

– ostvariti tehničke uvjete u mreži;

– izgraditi priključak;

– opremiti mjerno mjesto kupca,

– provesti potrebna ispitivanja,

– izvršiti priključenje;

– održavati priključak o svome trošku;

– po potrebi zamijeniti priključak o svome trošku, osim u slučaju kada zamjenu zahtijeva ili uzrokuje kupac ili proizvođač.

 

Članak 16.

(1) Za priključenje građevina kupaca posebne zone na mrežu, organizator posebne zone dužan je operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava podnijeti zahtjev za sagledavanje tehničkih uvjeta priključenja posebne zone na mrežu i uređenja međusobnih odnosa.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– isprava kojom se dokazuje status organizatora posebne zo­ne;

– izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom granicom posebne zone;

– dokaz o vlasništvu ili nekom drugom stvarnom pravu na zemljištu u posebnoj zoni;

– valjani dokument prostornog uređenja iz kojega je razvidna namjena i oblikovanost građevinskog područja posebne zone i dijelova u posebnoj zoni, pri čemu je najniža razina dokumenta prostorni plan uređenja općine ili grada usklađen s planom županije;

– idejno rješenje posebne zone s tehničko-tehnološkim značajkama i

– okvirni podaci o potrebama za električnom energijom i snagom.

(3) Radi sagledavanja tehničkih uvjeta priključenja na mrežu, potrebe projektiranja mreže i priključaka u posebnoj zoni, izrađuje se idejno rješenje napajanja posebne zone električnom energijom, a na temelju usuglašenog idejnog rješenja napajanja posebne zone električnom energijom, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava izdaje organizatoru posebne zone prethodnu elektroenergetsku suglasnost.

(4) Temeljem izdane prethodne elektroenergetske suglasnosti, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i organizator posebne zone zaključuju ugovor o uređenju međusobnih odnosa kojim se utvrđuju:

– uvjeti i dinamika financiranja pripreme izgradnje elektroenergetskih objekata za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži operatora, mreže u posebnoj zoni i priključaka kupaca, do uključivo građevinske dozvole;

– uvjeti, dinamika i opseg financiranja izgradnje elektroenergetskih objekata za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži operatora, mreže u posebnoj zoni i priključaka kupaca;

– pravila u slučaju promjene pojedinačne priključne snage budućih kupaca u posebnoj zoni;

– prijenos prava i obveza na kupce i

– ostali međusobni odnosi.

(5) U prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka posebno se navodi:

– ukupna snaga potrebna za priključenje kupaca u posebnoj zoni, kao zbroj svih pojedinačnih priključnih snaga i

– popis svih pojedinačnih priključaka i obračunskih mjernih mjesta budućih kupaca u posebnoj zoni, s priključnom snagom.

(6) Temeljem ugovora o uređenju međusobnih odnosa, prethod­ne elektroenergetske suglasnosti i građevinske dozvole za elektroenergetske objekte iz ugovorenog opsega izgradnje elektroenergetskih objekata za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži operatora, mreže u posebnoj zoni i priključaka kupaca, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i organizator posebne zone zaključuju ugovor o financiranju izgradnje tih objekata.

(7) Temeljem ugovora o uređenju međusobnih odnosa i prethodne elektroenergetske suglasnosti, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i svaki pojedinačni kupac u posebnoj zoni zaključuju ugovor o priključenju.

(8) Na temelju prethodne elektroenergetske suglasnosti za posebnu zonu, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava izdaje svakom pojedinačnom kupcu u posebnoj zoni elektroenergetsku suglasnost.

 

Članak 17.

(1) Priključak namijenjen povremenom ili privremenom korištenju (cirkus, luna park, sajam, manifestacija, sezonski kiosk i slično) izvodi se u pravilu kao trajni priključak, a naknadu za priključenje dužan je platiti vlasnik nekretnine (općina, grad, sportsko društvo, druga pravna ili fizička osoba i dr.).

(2) Ukoliko priključak iz stavka 1. ovoga članka nije izveden kao trajni priključak, izvodi se prema stvarnim troškovima koje je dužan platiti podnositelj zahtjeva za priključak i može se koristiti najduže 90 dana od dana priključenja ili u roku koji odobri jedinica lokalne samouprave, a najduže šest mjeseci od dana priključenja.

 

Članak 18.

(1) Priključak gradilišta u pravilu se izvodi kao dio priključka građevine, u kojem slučaju je kupac pored naknade za priključenje dužan platiti i sve dodatne troškove koji se odnose na priključak gradilišta.

(2) Ukoliko se priključak gradilišta ne izvodi kao dio priključka građevine, podnositelj zahtjeva za građenje priključka gradilišta, koji je ujedno i vlasnik priključka, snosi stvarne troškove za izgradnju toga priključka.

(3) Vlasnik priključka gradilišta iz stavka 2. ovoga članka dužan ga je ukloniti o svome trošku najkasnije u roku od sedam dana nakon trajnog priključenja građevine.

(4) Priključak gradilišta privremen je i može trajati najduže tri godine.

(5) Iznimno, rok iz stavka 4. ovoga članka može se produžiti na poseban zahtjev vlasnika priključka gradilišta na vrijeme do jedne godine, ali ne više od dva puta.

(6) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ne smije priključiti gradilište građevine za koju nije izdana građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može započeti gradnja građevine.

 

Članak 19.

(1) Ako je kupac ili proizvođač u obračunskom razdoblju koristio snagu veću od priključne snage, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u pisanom obliku pozvati kupca ili proizvođača da svede korištenje snage u granice priključne snage ili podnese zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti.

(2) Ako kupac ili proizvođač ni nakon pisane obavijesti ne svede korištenje snage u granice priključne snage, ili ne podnese zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je ograničiti preuzimanje snage na bilo koji tehnički mogući način, a kao krajnju mjeru primijeniti mjeru obustave isporuke električne energije te o tome obavijestiti opskrbljivača.

 

Članak 20.

(1) Kupac ili proizvođač dužan je u pisanom obliku obavijestiti operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o svim promjenama na njegovim elektroenergetskim objektima i instalacijama koje mogu imati utjecaja na udovoljavanje uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti.

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odlučuje da li će izdati prethodnu elektroenergetsku suglasnost, odnosno propisati dodatne tehničke i/ili pogonske uvjete.

 

Članak 21.

Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i kupac ili proizvođač mogu za elektroenergetske objekte kupca ili proizvođača zaključiti ugovor o vođenju pogona kupca ili proizvođača, sukladno uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti, ugovora o korištenju mreže i mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava.

 

Članak 22.

Kupac ili proizvođač može priključiti vlastite izvore napajanja na svoje elektroenergetske objekte i instalacije priključene na mrežu uz uvjete određene u prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti.

 

Članak 23.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je svakog kupca i proizvođača prije zaključenja ugovora o korištenju mreže upoznati s njegovim pravima i dužnostima iz odredaba ovih Općih uvjeta koje se odnose na korištenje mreže.

(2) Opskrbljivač je dužan svakog kupca prije zaključenja ugovora o opskrbi upoznati s njegovim pravima i dužnostima iz odredaba ovih Općih uvjeta koje se odnose na opskrbu električnom energijom.

 

Članak 24.

(1) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je temeljem elektroenergetske suglasnosti te zaključenih ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže, priključiti građevinu kupca ili proizvođača na mrežu.

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je privremeno priključiti građevinu kupca ili proizvođača za potrebe ispitivanja elektroenergetskih objekata i instalacija, a temeljem pisanog zahtjeva investitora i pisane izjave izvođača o preuzimanju odgovornosti tijekom privremenog priključenja.

(3) Privremeno priključenje iz stavka 2. ovoga članka ne može trajati duže od 15 dana, a provodi se temeljem zaključenog ugovora o opskrbi kojim se uređuje opskrba električnom energijom za vrijeme privremenog priključenja.

(4) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je pisanim putem u roku od tri dana od dana priključenja izvijestiti opskrbljivača o priključenju građevine iz stavka 1. ovoga članka na mrežu.

 

Članak 25.

(1) Odredbe članaka 3. do 24. ovih Općih uvjeta koje se odnose na priključenje primjenjuju se i kod promjena na priključku.

(2) Ako je promjena na priključku potrebna zbog radova na rekonstrukciji mreže, troškove promjena na priključku snosi operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava.

(3) Stvarne troškove premještanja dijelova mreže, odnosno priključka snosi podnositelj zahtjeva, a uvjete premještanja određuje i radove izvodi operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava.

 

Članak 26.

(1) Kupac ili proizvođač koji zahtijeva promjene na priključku i obračunskom mjernom mjestu i pri tome ne povećava priključnu snagu snosi troškove izvedbe promjena:

– razdvajanja instalacija, s uspostavom većeg broja obračunskih mjernih mjesta,

– spajanja instalacija, s uspostavom manjeg broja obračunskih mjernih mjesta i

– bilo kojeg drugog zahtjeva (premještaj, i slično).

(2) U slučaju istodobnog zahtjeva za povećanje priključne snage i za razdvajanje ili spajanje instalacija iz stavka 1. ovoga članka, kupac ili proizvođač je pored naknade za priključenje dužan platiti i stvarne troškove uspostave većeg ili manjeg broja obračunskih mjernih mjesta, a koji nisu posljedica njegova zahtjeva za povećanje priključne snage.

 

IV. UGOVORNI ODNOSI

 

Članak 27.

Odnosi između energetskog subjekta i kupca ili proizvođača u skladu s ovim Općim uvjetima uređuju se sljedećim ugovorima:

– ugovor o priključenju;

– ugovor o opskrbi;

– ugovor o opskrbi i korištenju mreže i

– ugovor o korištenju mreže.

 

Članak 28.

(1) Ugovor o priključenju zaključuju operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i kupac ili proizvođač u postupku priključenja na mrežu ili povećanja priključne snage.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se uvjeti priključenja na prijenosnu mrežu ili distribucijsku mrežu te sve pojedinosti izgradnje priključka koji su predmet ovih Općih uvjeta te utvrđuje iznos naknade za priključenje.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o ugovornim stranama;

– predmet ugovora;

– broj prethodne elektroenergetske suglasnosti i datum izdavanja;

– iznos naknade za priključenje na mrežu;

– rok i dinamika uplate iznosa naknade za priključenje;

– rok izvedbe radova koji su predmet ugovora;

– rok priključenja;

– uvjete za izvođenje priključka;

– način i nositelje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;

– uvjete za stavljanje priključka u funkciju;

– odgovornost za štetu i visinu ugovorne kazne za slučaj neiz­vr­šenja ili neurednog izvršenja ugovora;

– rok važenja ugovora;

– razloge raskida ugovora;

– ostale uvjete;

– način rješavanja sporova.

(4) Temeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti iz članka 3. ovih Općih uvjeta ugovorne strane mogu zaključiti predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole.

(5) Kod priključenja građevine proizvođača na mrežu, ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se i svi ostali međusobni odnosi.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je izgraditi priključak i priključiti građevinu kupca ili proizvođača na niskonaponsku mrežu u roku 30 dana od dana ispunjenja svih ugovornih obveza kupca ili proizvođača.

(7) Kada je za priključenje građevine potrebno izgraditi vod srednjeg napona i trafostanicu 10(20)/0,4 kV, a građevina kupca ili proizvođača se priključuje na niskonaponsku mrežu, operator distribucijskog sustava dužan je izgraditi priključak te priključiti građevinu na niskonaponsku mrežu u roku iz ugovora o priključenju.

(8) Operator distribucijskog sustava ili operator prijenosnog sustava dužan je izgraditi priključak i priključiti građevinu kupca ili proizvođača na srednjonaponsku ili visokonaponsku mrežu u roku iz ugovora o priključenju.

(9) U rokove iz stavaka 6., 7. i 8. ovoga članka ne računaju se zastoji u aktivnostima na koje operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava nije mogao utjecati (suglasnosti tijela uprave, ishođenje lokacijskih i građevnih dozvola, rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, događaji na gradilištu i slično), o čemu je operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan pravodobno izvještavati kupca ili proizvođača.

(10) Dinamika plaćanja naknade za priključenje utvrđuje se na sljedeći način:

– 50% u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o priključenju, a ostatak ovisno o opsegu i dinamici izgradnje priključka do priključenja, kod priključenja građevine kupca ili proizvođača na niskonaponsku mrežu iz stavka 6. ovoga članka;

– obročno, ovisno o opsegu i dinamici izgradnje priključka i stvaranja tehničkih uvjeta u mreži kod priključenja građevine kupca ili proizvođača na niskonaponsku mrežu iz stavka 7. ovoga članka;

– obročno, ovisno o opsegu i dinamici izgradnje priključka i stvaranja tehničkih uvjeta u mreži kod priključenja građevine kupca ili proizvođača na srednjonaponsku mrežu ili visokonaponsku mrežu iz stavka 8. ovoga članka.

 

Članak 29.

(1) Ugovor o opskrbi tarifnog kupca zaključuju opskrbljivač tarifnog kupca i tarifni kupac.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o ugovornim stranama;

– predmet ugovora;

– broj elektroenergetske suglasnosti i datum izdavanja;

– adresa dostave računa;

– energetske veličine, u skladu s elektroenergetskom suglasnosti;

– podatke o obračunskom mjernom mjestu;

– podatke o kategoriji potrošnje, odnosno tarifnom modelu;

– način obračuna i naplate;

– količinu i dinamiku predaje električne energije i snage (za tarifne kupce na srednjem naponu);

– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina;

– razinu kvalitete usluga opskrbljivača;

– odgovornost za štetu i visinu ugovorne kazne za slučaj neiz­vr­šenja ili neurednog izvršenja ugovora;

– slučajeve u kojima se ugovorna kazna ne plaća odnosno šteta ne nadoknađuje;

– ostale međusobne obveze;

– podatke o trajanju i raskidu ugovora te dužini otkaznog roka;

– način rješavanja sporova.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na neodređeno vrijeme, a na određeno vrijeme kod tarifnih kupaca koji imaju elektroenergetsku suglasnost ograničenog trajanja.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se zaključiti za više ili za sva obračunska mjerna mjesta kupca.

(5) Kada tarifni kupac iz stavka 1. ovoga članka ima s opskrbljivačem tarifnih kupaca zaključeno više ugovora o opskrbi, pravo na isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu za koje je zaključen ugovor iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje nakon podmirenja ukupnih dospjelih novčanih obveza za isporučenu električnu energiju na svim drugim obračunskim mjernim mjestima.

(6) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, mrežnih pravila elektroenergetskog sustava, tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, tarifnog sustava za prijenos električne energije i tarifnog sustava za distribuciju električne energije.

 

Članak 30.

(1) Ugovor o opskrbi povlaštenog kupca zaključuju opskrbljivač i povlašteni kupac.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane slobodno ugovaraju količine i cijene električne energije i isti sadrži:

– podatke o ugovornim stranama;

– predmet ugovora;

– broj elektroenergetske suglasnosti i datum izdavanja;

– adresa dostave računa;

– energetske veličine, u skladu s elektroenergetskom suglasnosti;

– podatke o obračunskom mjernom mjestu;

– podatke o kategoriji potrošnje;

– mjesečnu količinu električne energije i vršnu snagu;

– dinamiku predaje električne energije i snage;

– način obračuna i naplate;

– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina;

– razinu kvalitete usluga opskrbljivača;

– odgovornost za štetu i visinu ugovorne kazne za slučaj neiz­vršenja ili neurednog izvršenja ugovora;

– slučajeve u kojima se ugovorna kazna ne plaća odnosno šteta ne nadoknađuje;

– ostale međusobne obveze;

– podatke o trajanju i raskidu ugovora te dužini otkaznog ro­ka;

– način rješavanja sporova.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na određeno vrijeme, uz otkazni rok od najmanje mjesec dana, za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se zaključiti za više ili za sva obračunska mjerna mjesta kupca.

(4) Povlašteni kupac na jednom obračunskom mjernom mjestu može zaključiti ugovor iz stavka 1. ovoga članka samo s jednim opskrbljivačem.

(5) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, mrežnih pravila elektroenergetskog sustava, tarifnog sustava za prijenos električne energije, tarifnog sustava za distribuciju električne energije i pravila djelovanja tržišta električnom energijom.

 

Članak 31.

(1) Ugovor o korištenju mreže tarifnog kupca zaključuju operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i tarifni kupac.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o ugovornim stranama;

– predmet ugovora;

– adresu dostave računa;

– broj elektroenergetske suglasnosti i datum izdavanja;

– podatke o priključnoj snazi i ostalim energetskim veličinama;

– razinu kvalitete opskrbe električnom energijom;

– razinu dopuštenog povratnog utjecaja na mrežu;

– uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i očitanja;

– način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih podataka;

– obračun naknade za korištenje mreže i ostalih naknada;

– uvjete u kojima je kupac dužan pristupiti štednji ili ograničenju isporuke ugovorene električne energije i snage;

– slučajeve u kojima se može promijeniti ugovorena razina kvalitete opskrbe električne energije;

– opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti;

– način izvještavanja i razmjene podataka;

– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora;

– ostale međusobne obveze;

– podatke o trajanju i raskidu ugovora te dužini otkaznog ro­ka;

– način razrješavanja sporova.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na neodređeno vrijeme za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se zaključiti za više ili za sva obračunska mjerna mjesta kupca.

(4) Uvjet za zaključenje ugovora iz stavka 1. ovoga članka je postojanje važećeg ugovora o opskrbi.

(5) Kada tarifni kupac iz stavka 1. ovoga članka ima s opera­to­rom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava zaključeno više ugovora o korištenju mreže, pravo na korištenje mreže na obračunskom mjernom mjestu za koje je zaključen ugovor iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje nakon podmirenja ukupnih dospjelih novčanih obveza za korištenje mreže na svim drugim obračunskim mjernim mjestima.

(6) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odred­be važećih Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, mrežnih pravila elektroenergetskog sustava, tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, tarifnog sustava za prijenos električne energije i tarifnog sustava za distribuciju električne energije.

(7) Nakon uplate cjelokupnog iznosa financijskih obveza i izvršenja u cijelosti svih obveza iz ugovora o priključenju, izdane elektroenergetske suglasnosti te zaključenog ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je staviti priključak u funkciju u skladu s rokom iz ugovora o priključenju.

 

Članak 32.

(1) Ugovor o korištenju mreže povlaštenog kupca zaključuju operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i povlašteni kupac.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o ugovornim stranama;

– predmet ugovora;

– adresu dostave računa;

– broj elektroenergetske suglasnosti i datum izdavanja;

– podatke o priključnoj snazi i ostalim energetskim veličinama;

– razinu kvalitete opskrbe električnom energijom;

– razinu dopuštenog povratnog utjecaja na mrežu;

– slučajeve u kojima se može promijeniti ugovorena razina kvalitete opskrbe električne energije;

– uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i očitanja;

– način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih i obračunskih podataka;

– obračun naknade za korištenje mreže i ostalih naknada;

– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina;

– uvjete u kojima je kupac dužan pristupiti štednji ili ograničenju isporuke ugovorene električne energije i snage;

– opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti;

– izvještavanje i razmjenu podataka;

– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora;

– ostale međusobne odnose;

– podatke o trajanju i raskidu ugovora te dužini otkaznog ro­ka;

– način razrješavanja sporova.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na neodređeno vrijeme za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se zaključiti za više ili za sva obračunska mjerna mjesta kupca.

(4) Uvjet za zaključenje ugovora iz stavka 1. ovoga članka je postojanje važećeg ugovora o opskrbi.

(5) Kada povlašteni kupac iz stavka 1. ovoga članka ima s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava zaključeno više ugovora o korištenju mreže, pravo na korištenje mreže na obračunskom mjernom mjestu za koje je zaključen ugovor iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje nakon podmirenja ukupnih dospjelih novčanih obveza za korištenje mreže na svim drugim obračunskim mjernim mjestima.

(6) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, mrežnih pravila elektroenergetskog sustava, tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, tarifnog sustava za prijenos električne energije i tarifnog sustava za distribuciju električne energije.

(7) Nakon uplate cjelokupnog iznosa financijskih obveza i izvršenja u cijelosti svih obveza iz ugovora o priključenju, izdane elektroenergetske suglasnosti te zaključenog ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je staviti priključak u funkciju u skladu s rokom iz ugovora o priključenju.

 

Članak 33.

(1) Ugovor o korištenju mreže proizvođača zaključuju na neodređeno vrijeme operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i proizvođač.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o ugovornim stranama;

– predmet ugovora;

– adresu dostave računa;

– broj elektroenergetske suglasnosti i datum izdavanja;

– podatke o priključnoj snazi i ostalim energetskim veličinama;

– razinu kvalitete električne energije;

– razinu dopuštenog povratnog utjecaja na mrežu;

– slučajeve u kojima se može promijeniti ugovorena razina kvalitete opskrbe električne energije;

– uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i očitanja;

– uvjete korištenja i obračuna energije uravnoteženja;

– način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih i obračunskih podataka;

– obračun naknade za obavljanje mjernih usluga;

– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina;

– uvjete u kojima je proizvođač dužan pristupiti ograničenju isporuke ugovorene električne energije i snage;

– opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti;

– izvještavanje i razmjenu podataka;

– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora;

– ostale međusobne odnose;

– podatke o trajanju i raskidu ugovora te dužini otkaznog roka;

– način razrješavanja sporova.

(3) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, mrežnih pravila elektroenergetskog sustava, tarifnog sustava za prijenos električne energije, tarifnog sustava za distribuciju električne energije i pravila djelovanja tržišta električnom energijom.

(4) Nakon uplate cjelokupnog iznosa financijskih obveza i izvršenja u cijelosti svih obveza iz ugovora o priključenju, izdane elektro­energetske suglasnosti te zaključenog ugovora o korištenju mreže, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je staviti priključak u funkciju u skladu s rokom iz ugovora o priključenju.

 

Članak 34.

(1) Tarifni kupac i opskrbljivač tarifnih kupaca mogu zaključiti ugovor o opskrbi i korištenju mreže tarifnog kupca.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži sve bitne sastojke iz ugovora o opskrbi iz članka 29. stavka 2. i ugovora o korištenju mreže iz članka 31. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

(3) Kada tarifni kupac iz stavka 1. ovoga članka ima s opskrbljivačem tarifnih kupaca zaključeno više ugovora o opskrbi i korištenju mreže, pravo na isporuku električne energije i korištenje mreže na obračunskom mjernom mjestu za koje je zaključen ugovor iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje nakon podmirenja ukupnih dospjelih novčanih obveza za isporučenu električnu energiju i korištenje mreže na svim drugim obračunskim mjernim mjestima.

(4) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, mrežnih pravila elektroenergetskog sustava, tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, tarifnog sustava za prijenos električne energije i tarifnog sustava za distribuciju električne energije.

(5) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je zaključiti poseban ugovor o korištenju mreže s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava.

(6) Nakon uplate cjelokupnog iznosa financijskih obveza i izvršenja u cijelosti svih obveza iz ugovora o priključenju, izdane elektroenergetske suglasnosti te zaključenog ugovora o opskrbi i korištenju mreže, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je staviti priključak u funkciju u skladu s rokom iz ugovora o priključenju.

 

Članak 35.

(1) Odnosi između operatora prijenosnog sustava, operatora di­stribucijskog sustava, proizvođača i opskrbljivača i drugih subjekata na tržištu električne energije uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– način međusobnog informiranja;

– način informatičkog povezivanja i razmjene podataka;

– prava i dužnosti ugovornih strana u slučaju neispunjavanja obveza;

– postupke na obračunskom mjernom mjestu;

– ekonomske odnose između ugovornih strana;

– ostale međusobne odnose.

 

Članak 36.

(1) Kupci koji se koriste zajedničkom potrošnjom u zgradama zaključuju ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže putem predstavnika suvlasnika, a na temelju odluke suvlasnika.

(2) Iznos za utrošenu električnu energiju zajedničke potrošnje obračunava se i iskazuje:

– kao zasebna stavka na računu za električnu energiju obračunskog mjernog mjesta pojedinog kupca koji koristi električnu energiju zajedničke potrošnje, a za isto obračunsko razdoblje ili

– zasebnim računom za električnu energiju zajedničke potrošnje predstavniku suvlasnika.

 

Članak 37.

(1) Kod promjene vlasništva građevine, kupac je dužan u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi, odnosno ugovora o opskrbi i korištenju mreže, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te građevine dužan je u istom roku podnijeti zahtjev za sklapanje novih ugovora, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva.

(2) Na temelju zaprimljenog zahtjeva kupca iz stavka 1. ovoga članka, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u daljnjem roku od pet dana očitati stanje brojila i dostaviti ga opskrbljivaču.

(3) Na temelju očitanja stanja brojila iz stavka 2. ovoga članka, opskrbljivač i operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužni su izvršiti obračun potrošnje električne energije i korištenja mreže radi razgraničenja ugovornih odnosa.

(4) Ukoliko se s novim vlasnikom građevine iz stavka 1. ovoga članka ne zaključi ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže, odnosno ugovor o opskrbi i korištenju mreže, s danom očitanja stanja brojila iz stavka 3. ovoga članka, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava će obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu.

(5) Ukoliko kupac iz stavka 1. ovoga članka nije u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva podnio zahtjev za raskid ugovora, opskrbljivač i operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava mogu, nakon isteka toga roka, na zahtjev novoga vlasnika građevine, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže, odnosno ugovor o opskrbi i korištenju mreže, s danom zadnjeg obračuna.

(6) Obračun iz stavaka 3. ili 5. ovoga članka temelj je razgraničenja ugovornih odnosa između kupca i vlasnika građevine, te njihovih odnosa s opskrbljivačem i operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava.

 

Članak 38.

(1) Tarifni kupac može zatražiti da se njegov ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže na određeno vrijeme ustupi trećoj osobi, a opskrbljivač tarifnog kupca može na takav ugovor dati pristanak i provesti ga pod uvjetom:

– podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog ustupa ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže i

– davanja ovjerene izjave ustupitelja ugovora i primatelja ugovora o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza.

(2) Bilo koja promjena ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže iz stavka 1. ovoga članka moguća je isključivo uz izričitu dozvolu ustupitelja ugovora i opskrbljivača tarifnog kupca.

(3) Ustupitelj ugovora i primatelj ugovora mogu u svako vrijeme pisanim putem raskinuti ustupanje ugovora, o čemu su dužni u roku tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza, obavijestiti opskrbljivača tarifnih kupaca u pisanom obliku.

 

Članak 39.

(1) Ugovor o opskrbi tarifnog kupca, odnosno ugovor o opskrbi i korištenju mreže tarifnog kupca, prestaje u slučaju:

– smrti fizičke osobe,

– prestanka pravne osobe,

– raskida ugovora,

– nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora prema propisima obveznog prava.

(2) U slučaju prestanka ugovora iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka, fizičke ili pravne osobe pravni sljednici koji su u posjedu nekretnine, dužni su u roku od 90 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o tome opskrbljivača tarifnih kupaca i operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

(3) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe opskrbljivač tarifnih kupaca može privremeno nastaviti opskrbu električnom energijom s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu nekretnine do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirenja svih novčanih obveza.

(4) Pravni sljednik tarifnog kupca ima pravo na zaključenje novog ugovora o opskrbi tarifnog kupca, odnosno ugovora o opskrbi i korištenju mreže tarifnog kupca nakon podmirenja dospjelih novčanih obveza na tom obračunskom mjernom mjestu.

(5) Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne može zaključiti novi ugovor o opskrbi tarifnog kupca, odnosno ugovor o opskrbi i korištenju mreže tarifnog kupca prema stavku 4. ovoga članka, opskrbljivač tarifnih kupaca može zaključiti s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu nekretnine novi ugovor na određeno vrijeme do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet da su do dana zaključenja novoga ugovora podmirene sve novčane obveze toga obračunskog mjernog mjesta.

(6) Ako se ne zaključi ugovor iz stavaka 4. ili 5. ovoga članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, obračunsko mjerno mjesto može se isključiti.

 

Članak 40.

(1) Tarifni kupac može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi tarifnog kupca, odnosno ugovora o opskrbi i korištenju mreže tarifnog kupca, uz otkazni rok od osam dana.

(2) Nakon što opskrbljivač tarifnih kupaca zaprimi zahtjev za raskid ugovora o opskrbi tarifnog kupca, odnosno ugovora o opskrbi i korištenju mreže tarifnog kupca, dužan je temeljem očitanja brojila tarifnom kupcu ispostaviti račun za sve novčane obveze do dana raskida ugovora.

(3) Ako tarifni kupac nije otkazao ugovor sukladno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka i/ili nije omogućio očitanje brojila, zbog čega opskrbljivač tarifnih kupaca ne može ispostaviti račun, dužan je platiti svu električnu energiju do očitanja brojila.

 

Članak 41.

(1) Opskrbljivač tarifnih kupaca može raskinuti ugovor o opskrbi tarifnog kupca, odnosno ugovor o opskrbi i korištenju mreže tarifnog kupca s tarifnim kupcem u sljedećim slučajevima:

– ako tarifni kupac da lažne ili nepotpune podatke koji onemogućavaju uredno ispunjenje ugovorenih obveza, a predmetni podaci ne budu ispravljeni u zahtijevanom roku;

– ako tarifni kupac ne otkloni razloge zbog kojih mu je obustav­ljena ili naložena obustava opskrbe električnom energijom u roku od 90 dana od dana obustave, ili dana kada je pokušano izvršenje obustave.

(2) Najmanje tri dana prije raskida ugovora iz stavka 1. ovog članka opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je o raskidu ugovora obavijestiti operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i podnijeti zahtjev za očitanje i isključenje kupca s mreže.

 

Članak 42.

(1) Ugovor o korištenju mreže zaključen između operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i povlaštenog kupca prestaje u slučaju:

– smrti fizičke osobe;

– prestanka pravne osobe;

– raskida ugovora;

– nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora prema propisima obveznog prava.

(2) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava privremeno će nastaviti isporuku električne energije fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu nekretnine do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirenja svih novčanih obveza.

(3) Ukoliko se iz bilo kojeg razloga s drugom fizičkom ili prav­nom osobom koja je u posjedu nekretnine ne može zaključiti novi ugovor o korištenju mreže prema stavku 2. ovoga članka, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može, izuzetno od odredbe članka 31. stavka 3. ovih Općih uvjeta, zaključiti s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu nekretnine ugovor o korištenju mreže na određeno vrijeme, a do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet da su do dana zaključenja ugovora podmirene sve novčane obveze toga obračunskog mjernog mjesta.

(4) Ako se ne zaključi ugovor iz stavka 3. ovoga članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanak pravne osobe, obračunsko mjerno mjesto može se isključiti.

(5) Novi vlasnik dužan je zaključiti novi ugovor o korištenju mreže.

 

Članak 43.

(1) Tarifni kupac gubi status kupca ukoliko na isključenom obračunskom mjernom mjestu nakon prestanka ugovora o opskrbi, odnosno prestanka ugovora o opskrbi i korištenju mreže u dijelu koji se odnosi na opskrbu tarifnih kupaca, nije u roku od tri godine zaključio novi ugovor o opskrbi, u kojem slučaju prestaje važiti i ugovor o korištenju mreže, odnosno ugovor o opskrbi i korištenju mreže u cijelosti te elektroenergetska suglasnost, a priključak se može demontirati.

(2) Povlašteni kupac gubi status kupca ukoliko na isključenom obračunskom mjernom mjestu s važećim ugovorom o korištenju mreže nije u roku od tri godine zaključio novi ugovor o opskrbi, u kojem slučaju se raskida ugovor o korištenju mreže, prestaje važiti elektroenergetska suglasnost, a priključak se može demontirati.

(3) Povlašteni kupac gubi status kupca ukoliko na isključenom obračunskom mjernom mjestu nakon prestanka ugovora o korište­nju mreže, nije u roku od jedne godine zaključio novi ugovor o ko­ri­štenju mreže, u kojem slučaju prestaje važiti elektroenergetska suglasnost, a priključak se može demontirati.

 

Članak 44.

Ugovor o priključenju, ugovor o opskrbi, ugovor o korištenju mreže, odnosno ugovor o opskrbi i korištenju mreže, kao i sve izmjene i dopune tih ugovora, zaključuju se u pisanoj formi i bez naknade.

 

Članak 45.

(1) Tarifni kupac koji je stekao status povlaštenog kupca zaključuje ugovor o opskrbi s opskrbljivačem povlaštenog kupca i ugovor o korištenju mreže s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava, u roku od šest mjeseci od dana stjecanja statusa.

(2) Povlašteni kupac ima pravo slobodno izabrati, odnosno promijeniti opskrbljivača.

(3) Povlašteni kupac može promijeniti opskrbljivača samo s danom očitanja brojila povlaštenog kupca prema obračunskom raz­doblju koje se smatra standardnom uslugom ili prema razdoblju utvrđenom ugovorom o korištenju mreže s povlaštenim kupcem, a dan očitanja brojila ujedno je i dan početka primjene novoga ugovora o opskrbi.

(4) Novi opskrbljivač dužan je ugovor o opskrbi iz stavka 1. ovoga članka, osim komercijalnih podataka, dostaviti operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava najkasnije u roku od 20 dana prije početka primjene.

(5) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u daljnjem roku od 10 dana od primitka novoga ugovora o opskrbi dati pisanu suglasnost o usklađenosti toga ugovora s ugovorom o korištenju mreže ili u istom roku obavijestiti podnositelja zahtjeva o potrebnim promjenama u ugovoru na koji je zatražena suglasnost.

(6) Nakon potvrđivanja usklađenosti novoga ugovora o opskrbi s ugovorom o korištenju mreže, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je obavijestiti prethodnog opskrbljivača o zaključivanju novog ugovora o opskrbi s novim opskrbljivačem, očitati brojila na obračunskom mjernom mjestu na način iz stavka 3. ovoga članka i podatke dostaviti prethodnom i novom opskrbljivaču te kupcu i operatoru tržišta.

(7) Nakon početka primjene novoga ugovora o opskrbi prethodni opskrbljivač više nema pravo uvida u mjerne podatke povlaštenog kupca.

 

Članak 46.

(1) U slučaju da ugovor o opskrbi prestaje važiti istekom roka na koji je zaključen, a povlašteni kupac i dotadašnji opskrbljivač za­klju­čuju novi ugovor o opskrbi, dotadašnji opskrbljivač dužan je u roku od 10 dana prije isteka roka važenja ugovora o opskrbi dostaviti operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava novi ugovor o opskrbi.

(2)Ako povlašteni kupac mijenja opskrbljivača zaključuje ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem i pokreće postupak promjene opskrbljivača na način i prema postupku promjene opskrbljivača iz članka 45. stavaka 3. do 7. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 47.

U slučaju da je tarifni kupac iz kategorije kućanstvo ili mali kupac stekao status povlaštenog kupca, a ne želi koristiti pravo povlaštenog kupca, ugovara opskrbu električnom energijom s nositeljem obveze javne usluge opskrbe električnom energijom.

 

Članak 48.

(1) U slučaju da je ugovor o opskrbi povlaštenog kupca prestao važiti zbog prestanka rada opskrbljivača, povlašteni kupac ima pravo na opskrbu električnom energijom prema tarifnom sustavu opskrbe električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, putem nositelja obveze javne usluge dok ne pronađe novog opskrbljivača.

(2) Rok za pronalaženje novoga opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka je 30 dana od dana prestanka rada opskrbljivača.

(3) Povlašteni kupac iz kategorije kućanstvo ili mali kupac kojemu je prestao važiti ugovor o opskrbi povlaštenog kupca zbog prestanka rada opskrbljivača ima pravo ostati u sustavu opskrbe električnom energijom putem nositelja obveze javne usluge i nakon isteka roka od 30 dana, u kojem slučaju je dužan zaključiti novi ugovor o opskrbi s nositeljem obveze javne usluge opskrbe električ­nom energijom.

(4) Povlašteni kupac kojemu je prestao važiti ugovor o opskrbi zbog prestanka rada opskrbljivača, a koji nema pravo na opskrbu električnom energijom prema tarifnom sustavu opskrbe električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, dužan je nakon isteka roka od 30 dana zaključiti novi ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem.

(5) Ako povlašteni kupac nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka ne zaključi novi ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem, može zaključiti taj ugovor s nositeljem obveze javne usluge opskrbe električnom energijom, u kojem slučaju se za takvu opskrbu električnom energijom primjenjuje cijena električne energije prema pravilima za zaračunavanje naknade koje plaćaju korisnici mreže za elektroenergetsku neravnotežu.

(6) Ako povlašteni kupac iz stavka 3. i stavka 5. ovoga članka ne zaključi novi ugovor o opskrbi s nositeljem obveze javne usluge opskrbe električnom energijom, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo isključiti ga s mreže.

 

Članak 49.

(1) U slučaju da je prestao važiti ugovor o opskrbi povlaštenog kupca prije isteka roka na koji je zaključen, opskrbljivač je dužan o istome bez odlaganja obavijestiti operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava te povlaštenog kupca i operatora tržišta, a povlašteni kupac ima pravo na opskrbu električnom energijom prema tarifnom sustavu opskrbe električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, putem nositelja obveze javne usluge dok ne pronađe novog opskrbljivača.

(2) Rok za pronalaženje novoga opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka je 30 dana od dana prestanka važenja ugovora o opskrbi.

(3) Povlašteni kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je zaklju­čiti ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem na način i prema postupku promjene opskrbljivača iz članka 45. stavaka 3. do 7. ovih Općih uvjeta.

(4) Povlašteni kupac iz stavka 1. ovoga članka iz kategorije kućanstvo ili mali kupac koji nije zaključio ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem, ima pravo ostati u sustavu opskrbe električnom energijom putem nositelja obveze javne usluge i nakon isteka roka od 30 dana, u kojem slučaju je dužan zaključiti ugovor o opskrbi s nositeljem obveze javne usluge opskrbe električnom energijom.

(5) Povlašteni kupac iz stavka 1. ovoga članka koji nije zaključio ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem, a koji nema pravo na opskrbu električnom energijom prema tarifnom sustavu opskrbe električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, nakon isteka roka od 30 dana može zaključiti novi ugovor o opskrbi s nositeljem obveze javne usluge opskrbe električnom energijom, u kojem slučaju se za takvu opskrbu električnom energijom primjenjuje cijena električne energije prema pravilima za zaračunavanje naknade koje plaćaju korisnici mreže za elektroenergetsku neravnotežu.

(6) Ako povlašteni kupac iz stavka 4. i stavka 5. ovoga članka ne zaključi ugovor o opskrbi s nositeljem obveze javne usluge opskrbe električnom energijom, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo isključiti ga s mreže.

 

V. PRAVA I DUŽNOSTI ENERGETSKIH SUBJEKATA I KORISNIKA MREŽE

 

Članak 50.

Obveza je energetskih subjekata i kupaca električne energije da elektroenergetske objekte za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, priključke na mrežu te elektroenergetske objekte i instalacije kupaca električne energije grade i koriste pod uvjetima propisanim Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu električne energije i ovim Općim uvjetima.

 

Članak 51.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su osigurati standardnu razinu kvalitete opskrbe električnom energijom na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, mrežnih pravila elektroenergetskog sustava i uvjetima koje odobri Agencija prilikom donošenja planova razvoja i izgradnje prijenosne i distribucijske mreže.

(2) Standardna razina kvalitete opskrbe električnom energijom iskazuje se pokazateljima kvalitete napona, pokazateljima pouzdanosti napajanja električnom energijom i ostalim pokazateljima kvalitete opskrbe električnom energijom propisanih ovim Općim uvjetima.

(3) Korisnik mreže i operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava mogu ugovoriti i višu razinu kvalitete opskrbe električnom energijom u odnosu na standardnu.

 

Članak 52.

Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je korisniku mreže na pisani zahtjev podnijeti pisano izvješće o razini kvalitete opskrbe električnom energijom na njegovom obračunskom mjernom mjestu.

 

Članak 53.

(1) Za utvrđivanje pokazatelja standardne razine kvalitete napona na obračunskim mjernim mjestima u mreži operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava primjenjuju se odredbe hrvatskih propisa, normi i mrežnih pravila elektroenergetskog sustava.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava obvezuju se na primjenu odredbi o odstupanjima napona u niskonaponskoj mreži, sukladno Pravilniku o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu.

(3) U pojedinačnim slučajevima postojećih korisnika mreže u udaljenim područjima s dugačkim vodovima, odstupanja pokazatelja kvalitete napona mogu biti veća od propisanih, a dovođenje pokazatelja kvalitete napona na propisanu razinu rješava se sukladno rokovima koje odobri Agencija, ukoliko operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava nije u mogućnosti riješiti taj problem u trogodišnjem planu razvoja i izgradnje.

 

Članak 54.

(1) Pokazatelji pouzdanosti napajanja električnom energijom su ukupni broj svih prekida i vrijeme trajanja svih prekida napajanja električnom energijom na jednom obračunskom mjernom mjestu u jednoj kalendarskoj godini. Nakon uvođenja sustava za prikupljanje, obradu i pohranu podataka o poremećajima utvrdit će se:

– dopušteni ukupni broj prekida napajanja električnom energijom;

– dopušteno ukupno vrijeme trajanja prekida napajanja električnom energijom.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se samo na prekide koji traju dulje od tri minute.

(3) Dopušteni ukupni broj svih prekida i ukupno vrijeme trajanja prekida iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na prekide koji su posljedica djelovanja više sile, neispravnosti i kvarova uzrokovanih od strane korisnika mreže i trećih osoba, radova održavanja, rekonstrukcije, drugih radova nužnih za dogradnju postojeće mreže ili priključenje novih korisnika na dijelu mreže koja napaja obračunsko mjerno mjesto, te prorade podfrekvencijske zaštite.

(4) Radovi održavanja, rekonstrukcije, dogradnje mreže i priključenje novih kupaca ili proizvođača na mrežu trebaju biti planirani i izvedeni tako da kumulativan iznos ukupnog godišnjeg broja prekida napajanja i kumulativno vrijeme ukupnih godišnjih trajanja prekida napajanja električnom energijom u zadnjih pet godina ne prelazi pet godišnjih vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.         

(5) U prekide na jednom obračunskom mjernom mjestu ne uračunavaju se prekidi koji su posljedica postupaka radi utvrđivanja dijela mreže u kvaru.

(6) Za prekid napajanja u mreži, koja nije pod sustavom izravnog tehničkog nadzora operatora, korisnik mreže dužan je odmah po nastanku prekida napajanja električnom energijom izvijestiti operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o prekidu napajanja.

(7) Vrijeme trajanja prekida napajanja iz stavka 6. ovoga članka računa se od trenutka prijave prekida napajanja.

 

Članak 55.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti:

– sustav za prikupljanje, obradu i pohranu podataka o poremećajima i prekidima napajanja električnom energijom;

– praćenje kvalitete napona i

– praćenje kvalitete usluga.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je objaviti godišnje izvješće o stanju mreže, statističko izvješće o pogonskim događajima, pokazatelje kvalitete opskrbe električnom energijom te analizu kvalitete usluga na svojim internetskim stranicama.

(3) Opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je uspostaviti praćenje kvalitete usluga kupcima te analizu kvalitete usluga objaviti na svojim internetskim stranicama.

 

Članak 56.

(1) Ako korisnik mreže podnese pisani prigovor na razinu kvalitete napona, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava treba provesti mjerenja u roku od 20 dana od dana podnošenja prigovora, a pisano izvješće o rezultatima mjerenja kvalitete napona na obračunskom mjernom mjestu dostaviti korisniku mreže u daljnjem roku od 10 dana.

(2) Ako se utvrdi da je prigovor bio neosnovan, troškove mjerenja snosi korisnik mreže, a ako je prigovor osnovan troškove mjerenja snosi nadležni operator mreže.

(3) Ako korisnik mreže dostavi izvješće ovlaštene osobe o rezultatima mjerenja kvalitete napona, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može prihvatiti rezultate ili postupiti na način opisan u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ako se utvrdi da je prigovor bio osnovan, osim u slučajevima iz članka 53. stavka 3. ovih Općih uvjeta, operator prijenosnog ili operator distribucijskog sustava dužan je, sukladno odobrenom planu razvoja i izgradnje toga dijela prijenosne ili distribucijske mreže za iduće tri godine, osigurati standardnu kvalitetu napona na tom obračunskom mjernom mjestu.

 

Članak 57.

(1) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je po prijavi korisnika mreže o prekidu napajanja električnom energijom utvrditi uzroke prekida najkasnije u roku od 24 sata od primitka prijave, odnosno od trenutka od kojega je moguće utvrđivanje kvara.

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava nakon što utvrdi uzrok prekida iz stavka 1. ovoga članka, dužan je u najkraćem mogućem roku pristupiti ponovnoj uspostavi napajanja električnom energijom.

 

Članak 58.

Odredbe o obvezama i odgovornostima operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava u vezi s preuzimanjem ili opskrbom električnom energijom ne primjenjuju se za vrijeme više sile, poremećenog pogona mreže, izvanrednog pogona mreže i drugih izvanrednih okolnosti.

 

Članak 59.

(1) Pod višom silom u smislu ovih Općih uvjeta razumijevaju se slučajevi više sile određeni Zakonom o energiji.

(2) Pod poremećenim pogonom u smislu ovih Općih uvjeta razumijeva se takvo pogonsko stanje dijela mreže u kojem stanju, zbog ispada iz pogona jedinica mreže, dolazi do preopterećenja preostalih jedinica mreže ili to preopterećenje neposredno prijeti.

(3) Pod izvanrednim pogonom u smislu ovih Općih uvjeta razumijeva se takvo pogonsko stanje mreže u kojem su stanju, zbog ispada iz pogona jedinica mreže, prekoračene granične vrijednosti pogonskih veličina i/ili je došlo do pada frekvencije u elektroenergetskom sustavu ispod graničnih vrijednosti utvrđenih mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava i/ili je nastalo preopterećenje znatnijeg broja preostalih jedinica mreže.

(4) Pod izvanrednim okolnostima u smislu ovih Općih uvjeta razumijevaju se slučajevi neispravnosti i kvarova na uređajima i postrojenjima koje operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava nije mogao spriječiti, a prouzročeni su postupanjem treće osobe.

 

Članak 60.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je poduzeti potrebne mjere s ciljem održavanja standard­ne razine kvalitete opskrbe električnom energijom.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava ne može jamčiti napajanje bez prekida zbog neispravnosti i kvarova, planiranih radova te ostalih okolnosti na koje ne može utjecati.

(3) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava, u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, dužan je poduzeti odgovarajuće mjere radi ponovne uspostave napajanja u najkraćem mogućem roku, ali nije odgovoran za bilo kakvu posrednu ili neposrednu štetu ili gubitke koji nastanu kod kupca.

 

Članak 61.

Sve usluge operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava korisnicima mreže utvrđene ovim Općim uvjetima, koje nisu sadržane u naknadi za korištenje mreže i naknadi za priključenje, nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge.

 

Članak 62.

(1) Kupac ili proizvođač mreže odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih elektroenergetskih objekata i instalacija.

(2) Ako operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava utvrdi da su elektroenergetski objekti i instalacije kupca ili proizvođača neispravni, a njihovo bi korištenje moglo dovesti do opasnosti za život i zdravlje ljudi ili oštećenja bilo čije imovine, dužan je pisanim putem obavijestiti kupca ili proizvođača o svom nalazu i dati mu primjeren rok za otklanjanje utvrđenih neispravnosti te o tome obavijestiti opskrbljivača.

(3) Ako kupac ili proizvođač u ostavljenom roku ne dovede svoje elektroenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava privremeno će mu obustaviti isporuku električne energije i o tome obavijestiti opskrbljivača i elektroenergetskog inspektora.

(4) Nakon što kupac ili proizvođač otkloni nedostatke i dovede elektroenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje i dostavi o tome pisanu obavijest operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je nastaviti s isporukom bez odlaganja te o tome obavijestiti opskrbljivača.

 

Članak 63.

(1) Zaštite elektroenergetskih objekata i instalacija kupca ili proizvođača trebaju biti izvedene u skladu s važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama i prethodnom elektroenergetskom suglasnošću.

(2) Zaštite elektroenergetskih objekata i instalacija kupca ili proizvođača i zaštite mreže trebaju biti međusobno usklađene. Tehničko usklađivanje provjerava operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava.

(3) Kupac ili proizvođač dužan je održavati zaštitne uređaje svojih elektroenergetskih objekata i instalacija dok je priključen na mrežu.

(4) Kod promjene pogonskih uvjeta u mreži, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je pisanim putem obavijestiti kupca ili proizvođača o nastalim promjenama, a kupac ili proizvođač dužan je uskladiti svoje zaštitne uređaje s tim promjenama.

(5) Kupac ili proizvođač dužan je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da su njegovi elektroenergetski objekti i instalacije zaštićeni od posljedica prekida isporuke i smetnji u mreži.

 

Članak 64.

(1) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je kupca ili proizvođača obavijestiti o povećanju struje kratkog spoja u visokonaponskoj i/ili srednjonaponskoj mreži, ako te vrijednosti prelaze vrijednosti za koje su dimenzionirani oprema i zaštitni uređaji elektroenergetskih objekata i instalacija kupca ili proizvođača.

(2) Kupac ili proizvođač iz stavka 1. ovoga članka dužan je svoju opremu i zaštitne uređaje prilagoditi povećanju struje kratkog spoja.

 

Članak 65.

(1) Elektroenergetski objekti i instalacije kupca ili proizvođača trebaju biti izvedeni, održavani i vođeni u pogonu tako da njihov povratni utjecaj na mrežu, odnosno poremećaji i smetnje budu u granicama koje ne ugrožavaju propisanu razinu kvalitete opskrbe električnom energijom.

(2) Kupac ili proizvođač odgovoran je za štetu drugim kupcima ili proizvođačima i operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava, a koja je nastala zbog poremećaja i smetnji tijekom pogona njegovih elektroenergetskih objekta i instalacija.

(3) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je upozoriti kupca ili proizvođača na poremećaje i smetnje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Kupac ili proizvođač dužan je poduzeti sve potrebne mjere da poremećaji i smetnje budu u granicama određenim u elektro­energetskoj suglasnosti ili ugovoru o korištenju mreže.

(5) Ukoliko kupac ili proizvođač ne provede zatražene mjere i ne svede poremećaje i smetnje u granice određene u elektroenergetskoj suglasnosti ili ugovoru o korištenju mreže, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može kao krajnju mjeru primijeniti i mjeru obustave isporuke električne energije.

(6) Kupac ili proizvođač dužan je poduzeti sve potrebne mjere da faktor snage (cos ö) bude u granicama određenim u elektroenergetskoj suglasnosti ili ugovoru o korištenju mreže.

 

Članak 66.

Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i korisnici mreže imaju pravo zahtijevati utvrđivanje razine poremećaja i smetnji na obračunskim mjernim mjestima.

 

Članak 67.

(1) Sukladnost karakteristika elektroenergetskih objekata i instalacija kupca ili proizvođača s gledišta ostvarenja zahtjeva za propisanim razinama povratnih utjecaja na mrežu i načina vođenja pogona, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može utvrditi ispitivanjima i mjerenjima prije priključenja kupca ili proizvođača na mrežu i tijekom korištenja mreže.

(2) Ustanovi li se da su utjecaji na kvalitetu napona i vođenje pogona mreže, koje stvaraju elektroenergetski objekti i instalacije kupca ili proizvođača, veće od propisanih, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo zatražiti od kupca ili proizvođača provođenje potrebnih mjera za dovođenje utjecaja u propisane granice.

(3) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je upozoriti kupca ili proizvođača na smetnje iz stavka 2. ovoga članka, a ukoliko kupac ili proizvođač ne provede zatražene mjere, može primijeniti ograničenja sa strane mreže, a kao krajnju mjeru i mjeru obustave isporuke električne energije.

 

Članak 68.

(1) Elektroenergetski objekti i instalacije kupca ili proizvođača ne smiju ometati prijenos informacija i signala za upravljanje.

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je upozoriti kupca ili proizvođača da je ometanje prijenosa iz stavka 1. ovoga članka veće od propisanog, te zatražiti da kupac ili proizvođač provede potrebne mjere za dovođenje istog u propisane granice, a ukoliko kupac ili proizvođač ne provede zatražene mjere, može primijeniti ograničenja sa strane mreže, a kao krajnju mjeru i mjeru obustave isporuke električne energije.

(3) Korisnicima mreže zabranjeno je koristiti mrežu za prijenos informacija i signala bez posebnog ugovora s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava.

 

Članak 69.

(1) Kupac ili proizvođač nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na svoje elektroenergetske objekte i instalacije i korištenje električne energije preko svog obračunskog mjernog mjesta.

(2) Iznimno, uz prethodnu suglasnost Agencije, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može kupcu ili proizvođaču dati dozvolu da drugu osobu priključi na svoje elektroenergetske objekte i instalacije i dozvolu da koristi električnu energiju preko obračunskog mjernog mjesta kupca ili proizvođača.

(3) Kupac ili proizvođač i osoba kojoj je omogućeno korištenje električne energije iz stavka 2. ovoga članka dužni su urediti svoje odnose u skladu s osnovnim načelima ovih Općih uvjeta, te primjenjivati cijenu za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom prema važećem tarifnom sustavu za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, tarifnom sustavu za prijenos električne energije i tarifnom sustavu za distribuciju električne energije.

(4) Kupcu ili proizvođaču koji drugoj osobi omogući priključenje i/ili korištenje električne energije preko svog obračunskog mjernog mjesta bez dozvole iz stavka 2. ovoga članka, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava obustavit će isporuku električne energije.

(5) Kupac ili proizvođač koji se uslijed statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više pravno samostalnih cjelina dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava radi uređenja novonastalih odnosa, u protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj osobi priključenje i/ili korištenje električne energije preko svog obračunskog mjernog mjesta.

 

Članak 70.

Opskrbljivač električnom energijom dužan je u računu, odnosno prilogu računa ili u promocijskim materijalima, koji se dostav­ljaju kupcu, navesti barem jednom godišnje podatke o:

– značajkama korištenja električne energije radi poticanja i usmjeravanja kupaca prema učinkovitom korištenju električne energije i

– utjecaju na okoliš izvora električne energije koje je koristio za opskrbu kupaca električnom energijom.

 

Članak 71.

(1) Korisnik mreže i opskrbljivač imaju pravo prigovora na rad operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora.

(2) Korisnik mreže ili opskrbljivač podnosi prigovor operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je donijeti odluku o prigovoru korisnika mreže ili opskrbljivača u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

(4) Ako operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ne udovolji prigovoru kupca ili ne donese odluku o prigovoru u roku iz stavka 3. ovoga članka, dužan je predmet u daljnjem roku od osam dana ustupiti na rješavanje Agenciji.

(5) Odluka Agencije je konačna.

 

Članak 72.

(1) Kupac ima pravo prigovora na rad opskrbljivača tarifnih kupaca u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora.

(2) Kupac podnosi prigovor opskrbljivaču tarifnih kupaca iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je donijeti odluku o prigovoru kupca u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

(4) Ako opskrbljivač tarifnih kupaca ne udovolji prigovoru kupca ili ne donese odluku o prigovoru u roku iz stavka 3. ovoga članka, dužan je predmet u daljnjem roku od osam dana ustupiti na rješavanje Agenciji.

(5) Odluka Agencije je konačna.

 

VI. OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO I MJERENJE ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Članak 73.

(1) Isporučena i preuzeta električna energija mjeri se mjerilima na obračunskom mjernom mjestu koje je na mjestu preuzimanja ili mjestu predaje električne energije.

(2) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom koju čine mjerila i ostala mjerna oprema određena elektroenergetskom suglasnošću.

(3) Mjerila iz stavka 2. ovoga članka su:

– brojila električne energije;

– naponski i strujni mjerni transformatori i

uklopni satovi.

(4) Ostalu mjernu opremu iz stavka 2. ovoga članka čine:

a) mjerni i spojni vodovi i priključnice,

b) osigurački uređaji,

c) ograničavala strujnog opterećenja,

d) uređaji za upravljanje tarifama,

e) komunikacijski uređaji,

f) uređaji prenaponske zaštite mjernih i komunikacijskih uređaja,

g) ostalo.

(5) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava za svako obračunsko mjerno mjesto određuje tehničke značajke mjerila i ostale mjerne opreme, mjesto i način ugradnje, a sve sukladno Zakonu o mjeriteljstvu, pravilnicima o mjeriteljskim zahtjevima za pojedine vrste mjerne opreme i mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava.

(6) Značajke i sastav mjerila i ostale mjerne opreme za obračunska mjerna mjesta pojedinih kupaca ili proizvođača utvrđuju su mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava i tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta.

 

Članak 74.

(1) Mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu kupca vlasništvo je operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i isti ju je dužan održavati i ovjeravati o svom trošku.

(2) Mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu proizvođača vlasništvo je proizvođača.

(3) Mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu koja istodobno služi za mjerenje predane energije kupcu i za mjerenje preuzimanja energije od tog kupca, koju on proizvodi u elektrani snage do 30 kW pretežno za vlastite potrebe, vlasništvo je operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

(4) Mjernu opremu iz stavka 2. ovoga članka održava i ovjerava operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava o trošku proizvođača, u dogovoru s proizvođačem i uz očuvanje njegovih opravdanih interesa.

 

Članak 75.

(1) Mjerila kod priključenja kupca ili proizvođača na mrežu moraju imati valjan ovjerni žig, odnosno valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima. Ovjerni žig brojila i uklopnih satova kod priključenja mora biti za tekuću ili prethodnu godinu.

(2) Mjernu opremu preko koje se može utjecati na mjerenje operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je plombirati kod priključenja i mora biti plombirana tijekom uporabe, a mjerni ormari moraju biti zaključani od strane operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

(3) Kupac ili proizvođač može u dogovoru s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava i svojom plombom dodatno plombirati mjernu opremu.

(4) Kod prvog priključenja, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i kupac ili proizvođač svojim potpisom na odgovarajućem obrascu potvrđuju osnovne podatke i stanje opreme.

(5) Kupac ili proizvođač dužan je omogućiti operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi, u protivnom, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo, nakon dostavljene pisane obavijesti, primijeniti mjeru obustave isporuke električne energije, a kao krajnju mjeru izmjestiti obračunsko mjerno mjesto na dostupno mjesto, o svom trošku.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ovlaštena osoba operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava dužna je predočiti službenu iskaznicu i na zahtjev kupca ili proizvođača omogućiti provjeru identiteta.

(7) U slučaju zamjene mjerne opreme i/ili kontrole obračunskog mjernog mjesta ili glavnih osigurača koja zahtjeva zamjenu plombe, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je kupcu ili proizvođaču o tome dostaviti odgovarajući dokument u roku od 15 dana.

 

Članak 76.

(1) Mjerna oprema treba biti smještena na vidljivo mjesto s izravnim pristupom za ovlaštene osobe operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava, a na način da omogućuje očitavanje svih brojčanih, mjernih i podešenih vrijednosti kupcu ili proizvođaču i operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava.

(2) Uvjeti za smještaj mjerne opreme za svako obračunsko mjerno mjesto utvrđuju se u elektroenergetskoj suglasnosti.

 

Članak 77.

Kupac koji na jednoj građevinskoj cjelini ima više priključaka međusobno udaljenih i više obračunskih mjernih mjesta, može imati istodobnu registraciju ukupne vršne snage, u skladu s tehničkim uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti.

 

Članak 78.

(1) Operator distribucijskog sustava dužan je omogućiti kupcima na njihov zahtjev mjerenje i obračun potrošene električne energije pretplatnim brojilom.

(2) Troškove nabave i ugradnje pretplatnog brojila snosi kupac, a ugradnju na obračunsko mjerno mjesto izvodi isključivo operator distribucijskog sustava.

 

Članak 79.

Uređaji za upravljanje tarifama za tarifne kupce namješteni su na srednjoeuropsko vrijeme i ne podešavaju se kod prijelaza između zimskog i ljetnog računanja vremena.

 

Članak 80.

(1) Kupac ili proizvođač dužan je bez odlaganja o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti operatora prijenosnog ili operatora distribucijskog sustava.

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi neispravnosti u roku od 72 sata od zaprimljene obavijesti, a iste otkloniti u najkraćem mogućem roku.

(3) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 24 sata pisanim putem obavijestiti opskrbljivača o svim izmjenama mjerne opreme koje utječu na obračun potrošene električne energije.

(4) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je o svim uočenim nepravilnostima mjerne opreme, koje utječu na obračun potrošene električne energije kupca, pisanim putem obavijestiti opskrbljivača u roku od 24 sata, koji je dužan izvršiti ispravak obračuna potrošene električne energije i o istome obavijestiti kupca.

 

Članak 81.

(1) Kupac ili proizvođač dužan je bez odlaganja obavijestiti operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju mjerne opreme, uklanjanju plombe ili oštećenju mjernih ormara.

(2) Za oštećenje ili otuđenje mjerne opreme, uklanjanje plombe ili oštećenje mjernog ormara ugrađenog kod kupca, odgovara kupac, koji snosi i sve troškove vezane za popravak ili nabavu mjerne opreme, osim ako oštećenje ili otuđenje mjerne opreme nije mogao spriječiti.

(3) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je pisanim putem obavijestiti opskrbljivača o svim promjenama na mjernoj opremi uzrokovanih događajima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u roku od 24 sata od uspostave ispravnog stanja.

 

Članak 82.

(1) Kupac ili proizvođač i opskrbljivač može zatražiti kontrolni pregled mjerne opreme ukoliko postoji sumnja da električnu energiju, odnosno snagu, ne registriraju pravilno.

(2) Ako se kontrolnim pregledom utvrdi da je mjerilo imalo veća odstupanja nego što je to prema važećim propisima dozvoljeno, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava snosi troškove pregleda ili zamjene u slučaju da se radi o mjerilu kupca, u protivnom troškove kontrolnog pregleda snosi podnositelj zahtjeva.

 

Članak 83.

(1) Kupac ili proizvođač dužan je omogućiti osobama ovlaštenim od strane operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava nesmetan pristup obračunskom mjernom mjestu radi očitanja brojila.

(2) Ako operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava nije mogao očitati stanje brojila električne energije zbog nemogućnosti pristupa obračunskom mjernom mjestu, kupac je dužan na njegov dostavljeni pisani zahtjev u ostavljenom roku dostaviti očitano stanje brojila.

(3) Ako kupac ili proizvođač ne omogući pristup obračunskom mjernom mjestu ni nakon dostavljene pisane obavijesti, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo obustave isporuke električne energije, a kao krajnju mjeru izmjestiti obračunsko mjerno mjesto na dostupno mjesto, o svom trošku.

 

Članak 84.

(1) Kupac ili proizvođač može zatražiti ugradnju brojila s većim brojem funkcija u odnosu na standardna brojila, a operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je, štiteći interese kupca, udovoljiti opravdanom zahtjevu i ugraditi odobreno brojilo.

(2) Sve troškove zamjene i ugradnje brojila iz stavka 1. ovoga članka snosi kupac ili proizvođač.

 

VII. OČITANJE, OBRAČUN I NAPLATA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Članak 85.

(1) Brojila električne energije očitava ovlaštena osoba uz predočenje službene iskaznice operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava, koja je dužna na zahtjev kupca omogućiti provjeru identiteta.

(2) Stanje brojila kupaca kategorije kućanstava očitava ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 8 do 20 sati.

(3) Brojila električne energije za tarifne kupce i za povlaštene kupce očitavaju se prema obračunskom razdoblju mjesečno unutar razdoblja od 30 +/– 3 dana ili šestomjesečno unutar razdoblja od 180 +/– 15 dana, ovisno o kategoriji potrošnje, što se smatra standardnom uslugom očitanja.

(4) Brojila električne energije za proizvođače očitavaju se mjesečno unutar razdoblja od 30 +/– 3 dana, što se smatra standard­nom uslugom očitanja.

(5) Povlašteni kupac ili proizvođač može ugovoriti i drukčije razdoblje očitanja, što se posebno plaća.

(6) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti sustav prikupljanja, obrade i pohrane mjernih podataka.

(7) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je očitati brojila električne energije i na poseban zah­tjev opskrbljivača povlaštenog kupca ili korisnika mreže, o njihovom trošku.

(8) Očitanja brojila električne energije operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je dostaviti opskrb­ljivaču s kojim kupac ima zaključen ugovor o opskrbi električnom energijom, u roku i na način utvrđenim ugovorom o međusobnim odnosima između opskrbljivača i operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

 

Članak 86.

(1) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je dostaviti kupcu i opskrbljivaču te proizvođaču mjerne podatke ili mu omogućiti pristup mjernim podacima elektroničkim putem, za podatke koji se na njih odnose.

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je operatoru tržišta omogućiti pristup mjernim podacima.

 

Članak 87.

(1) Opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je putem sredstava javnog priopćavanja izvijestiti tarifne kupce o promjeni cijene električne energije prije njene primjene.

(2) Opskrbljivač tarifnih kupaca kategorije kućanstvo uzima u obzir promjene cijena električne energije iz stavka 1. ovoga članka tijekom obračunskog razdoblja izmjenom ili izdavanjem dodatnih mjesečnih novčanih obveza tarifnim kupcima do kraja obračunskog razdoblja.

(3) Kod promjene cijene električne energije, koja se ne podudara s krajem obračunskog razdoblja, tarifnim kupcima kategorije potrošnje na niskom naponu kod kojih se snaga ne mjeri i ne obračunava, ne očitavaju se brojila, te se postupa na sljedeći način:

– operator distribucijskog sustava u dogovoru s opskrbljivačem određuje rok i način u kojem tarifni kupci mogu dostaviti očitanja brojila, temeljem kojih se vrši obračun isporučene električne energije, a

– za one tarifne kupce koji ne dostave očitanje brojila, operator distribucijskog sustava izvršit će procjenu isporučene električne energije linearnom interpolacijom razmjerno broju dana važenja pojedinih tarifnih stavova između dva očitanja na početku i na kraju obračunskog razdoblja, temeljem kojih se vrši obračun isporučene električne energije.

(4)Tarifnim kupcima svih ostalih kategorija potrošnje, izuzev onih navedenih u stavku 3. ovoga članka, kod promjene cijene električne energije, koja se ne podudara s krajem obračunskog razdoblja, operator distribucijskog sustava dužan je očitati brojila najkasnije u roku od osam dana od dana promjene cijene električne energije.

 

Članak 88.

(1) Kod promjene opskrbljivača, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je na pisani zahtjev novog opskrbljivača povlaštenog kupca očitati stanje brojila.

(2) Očitanje brojila iz stavka 1. ovoga članka, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je dostaviti prethodnom i novom opskrbljivaču povlaštenog kupca, u roku utvrđenom ugovorom o međusobnim odnosima između opskrbljivača i operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava, ali ne dužem od tri dana od dana očitanja.

 

Članak 89.

(1) Standardna usluga za tarifne kupce kategorije kućanstva očitanje je i obračun potrošnje električne energije jednom u šest mjeseci.

(2) Standardna usluga za tarifne kupce u ostalim kategorijama potrošnje očitanje je i obračun potrošnje električne energije jednom u mjesec dana.

(3) Tarifni kupac kategorije kućanstvo može:

– redovito mjesečno sam dostavljati očitanje brojila operatoru distribucijskog sustava, na temelju kojih je opskrbljivač dužan utvrditi iznos mjesečne novčane obveze za plaćanje električne energije, što se uređuje posebnim ugovorom o samoočitanju između kupca i opskrbljivača,

– unutar obračunskog razdoblja zahtijevati izradu izvanrednog ili kontrolnog obračuna.

(4) Usluga izrade izvanrednog ili kontrolnog obračuna iz stavka 3. ovoga članka obavlja se o trošku tarifnog kupca.

 

Članak 90.

(1) Iznos mjesečnih novčanih obveza za tarifne kupce kategorije kućanstvo određuje opskrbljivač tarifnih kupaca na temelju prosječne mjesečne potrošnje iz odgovarajućeg prethodnog obračunskog razdoblja, pomnožene s korekcijskim faktorom promjene potrošnje u odgovarajućem obračunskom razdoblju prethodne kalendarske godine i tarifnim stavkama odabranog tarifnog modela, uvećano za stalnu mjesečnu naknadu.

(2) Iznos mjesečne novčane obveze iz stavka 1. ovoga članka predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju, s datumom dospijeća sredinom mjeseca na koji se ta obveza odnosi, a na njega se ne obračunava zakonska zatezna kamata.

(3) Po isteku obračunskog razdoblja opskrbljivač temeljem očitanog brojila izrađuje konačni obračun za utrošenu električnu energiju toga razdoblja i ispostavlja račun obračunskog razdoblja, a novčanu obvezu iz tog računa tarifni kupac kategorije kućanstvo dužan je platiti u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.

(4) U ispostavljenom računu iz stavka 3. ovoga članka opskrbljivač je dužan navesti mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa.

(5) S novim tarifnim kupcem kategorije kućanstvo, opskrbljivač tarifnih kupaca sporazumno utvrđuje količinu električne energije kao očekivanu prosječnu mjesečnu potrošnju, što je osnova za izračun visine mjesečne novčane obveze.

(6) Račun obračunskog razdoblja za ostale tarifne kupce određuje opskrbljivač tarifnih kupaca na temelju očitanih stanja brojila, pomnoženih s tarifnim stavkama odabranog tarifnog modela i dodane stalne mjesečne naknade, a tarifni kupac dužan je novčanu obvezu iz ispostavljenoga računa platiti u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.

(7) Odredbe stavaka 1. do 5. ovoga članka, odnose se i na povla­štene kupce kategorije kućanstvo, osim ako nije drukčije ugovoreno.

(8) Tarifnim kupcima ispostavlja se, temeljem ugovora o opskrbi i korištenju mreže, jedan račun koji sadrži osobito:

– dio koji proizlazi iz cijene prema tarifnim stavkama za električnu energiju;

– dio koji proizlazi iz cijene prema tarifnim stavkama za korištenje mreža;

– dio koji proizlazi iz pojedinih naknada koje su određene posebnim zakonima.

(9) Povlaštenim kupcima ispostavljaju se dva računa:

– prvi, temeljem ugovora o opskrbi, koji sadrži osobito dio koji proizlazi iz cijene koji se slobodno ugovara i

– drugi, temeljem ugovora o korištenju mreže, koji sadrži osobito dio koji proizlazi iz tarifnih stavaka za korištenje mreže, te pojedinih naknada koje su određene posebnim zakonima.

 

Članak 91.

Opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je putem svojih internetskih stranica i u promocijskim materijalima objavljivati podatke o važećem tarifnom sustavu i visinama tarifnih stavki i mogućnostima načina i uvjeta plaćanja.

 

Članak 92.

(1) Ukoliko operatoru distribucijskog sustava nije bilo omogućeno očitanje stanja brojila kupca kategorije kućanstvo za jedno obračunsko razdoblje, operator distribucijskog sustava može prihvatiti stanje brojila koje mu kupac dostavi na njegov pisani zahtjev, a u protivnom će procijeniti utrošenu električnu energiju prema ostvarenoj u odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju.

(2) Obračun temeljem dostavljenog stanja brojila ili procjene iz stavka 1. ovoga članka ne može se izvršiti dva ili više puta uzastopno.

 

Članak 93.

(1) Tarifni kupac kategorije kućanstvo može osporiti mjesečne novčane obveze i dodatne mjesečne novčane obveze u roku od 15 dana od dana njihova izdavanja.

(2) Tarifni kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun za obračunsko razdoblje za potrošenu električnu energiju najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a neosporeni dio dužan je platiti u roku utvrđenom u članku 90. ovih Općih uvjeta.

(3) Opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je odgovoriti tarifnom kupcu na prigovor u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

(4) Ako je prigovor iz stavka 3. ovoga članka opravdan, kupcu se izdaje novi račun, odnosno određuje nova mjesečna novčana obveza.

(5) Ako kupac ne zaprimi račun u ugovorenom roku dužan je o tome obavijestiti opskrbljivača koji će mu izdati presliku računa, bez posebne naknade.

 

Članak 94.

(1) Tarifnom kupcu koji ne plati novčanu obvezu obračunskog razdoblja u roku dospijeća, opskrbljivač će obračunati zakonsku zateznu kamatu i iskazati je u sljedećem računu.

(2) Tarifnom kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu u roku dospijeća, opskrbljivač može ispostaviti opomenu u pisanom obliku uz obračun prouzročenih troškova.

(3) Operator distribucijskog sustava ima pravo po nalogu opskrbljivača tarifnog kupca obustaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu zbog neplaćene dospjele novčane obveze, ako tarifni kupac ni nakon isteka roka iz opomene nije platio dospjelu novčanu obvezu.

(4) Operator distribucijskog sustava ima pravo po nalogu opskrbljivača tarifnog kupca obustaviti isporuku električne energije na bilo kojem obračunskom mjernom mjestu tarifnog kupca do plaćanja duga i drugih troškova izazvanih postupanjem kupca ako nije u roku od osam dana platio dug zbog kojega mu je obustavljena isporuka električne energije prema stavku 3. ovoga članka.

 

Članak 95.

(1) Ukoliko tarifni kupac ne plati dvije uzastopne dospjele novčane obveze ili bilo koje tri dospjele novčane obveze u prethodnom šestomjesečnom razdoblju, opskrbljivač tarifnih kupaca može daljnju opskrbu električnom energijom uvjetovati plaćanjem unaprijed ili zahtijevati jedan od instrumenata osiguranja plaćanja ili ugradnju pretplatnog brojila, bez promjene tarifnog modela i bez naplate troškova ugradnje brojila, za sljedećih 12 mjeseci.

(2) U slučaju da tarifni kupac ne prihvati daljnju opskrbu prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, obustavit će mu se daljnja isporuka električne energije.

 

Članak 96.

(1) Kada operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava sam ili po prijavi kupca ili proizvođača utvrdi da uređaj za upravljanje tarifama nepravilno radi ili da neko vrijeme nije obavljao svoju funkciju, ukupno registrirana električna energija za to obračunsko razdoblje rasporedit će se u istom omjeru ostvarenih vrijednosti, za razdoblje do kada je utvrđena neispravnost, kao u istom obračunskom razdoblju prethodne godine u kojem je registracija bila ispravna, a ako to nije moguće tada prema sljedećem obračunskom razdoblju, ali najduže u zakonskom roku zastare.

(2) U slučaju iz članka 82. stavka 2. ovih Općih uvjeta izvršit će se ispravak obračunskih veličina od nazivnog iznosa razreda točnosti do ustanovljenog odstupanja, a ispravak obračuna izvršit će se za vremena od posljednjeg umjeravanja brojila električne energije ali najduže u zakonskom roku zastare.

 

Članak 97.

Kad se utvrdi da je obračunska konstanta brojila električne energije bila pogrešno utvrđena ili je pogrešno obračunavana električna energija i snaga zbog pogrešno očitanih cijelih, odnosno decimalnih mjesta na brojčaniku brojila, izvršit će se naknadni obračun prema ispravnoj konstanti, odnosno točnom broju cijelih i decimalnih mjesta i to od dana kada je greška nastala, a najduže u zakonskom roku zastare.

 

Članak 98.

(1) Kad se utvrdi da je registriranje električne energije bilo nepravilno, procjena neregistrirane električne energije i snage će se izvršiti prema prethodnom obračunskom razdoblju ili istom razdoblju prethodne godine kada je registriranje bilo pravilno, a ako to nije moguće tada prema sljedećem obračunskom razdoblju kada registracija bude ispravna, i to za razdoblje od kada je utvrđena neispravnost, a najduže u zakonskom roku zastare.

(2) Kad je razdoblje očitanja brojila utvrđeno ugovorom o korištenju mreže s povlaštenim kupcem, a utvrdi se da je registriranje električne energije bilo nepravilno, procjena neregistrirane električne energije i snage izvršit će se na način i prema uvjetima utvrđenim ugovorom o korištenju mreže s povlaštenim kupcem.

 

VIII. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Članak 99.

(1) Pod neovlaštenim korištenjem električne energije razumijevaju se slučajevi kada:

– kupac troši električnu energiju bez mjerne opreme ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad;

– se fizička ili pravna osoba samovoljno priključi na mrežu;

– kupac daje netočne podatke za određivanje kategorije potroš­nje;

– kupac troši električnu energiju preko mjerila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba.

(2) Za neovlašteno korištenje električne energije iz stavka 1. ovoga članka, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo i dužnost obračunati naknadu za neovlaštenu potrošnju električne energije koja sadrži:

– naknadu za električnu energiju;

– naknadu za snagu;

– ostale troškove prouzročene neovlaštenim korištenjem električne energije.

(3) U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo i dužnost obustaviti kupcu isporuku električne energije bez prethodne obavijesti.

(4) U slučaju onemogućavanja postupka kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja električne energije, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može primijeniti mjeru obustave isporuke električne energije.

 

Članak 100.

(1) Naknadu i sve troškove iz članka 99. stavka 2. ovih Općih uvjeta, kupac ili druga osoba iz članka 99. stavka 1. ovih Općih uvjeta dužna je platiti operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava u roku od osam dana od dana izdavanja računa.

(2) Ako operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može utvrditi početak jedne ili više navedenih radnji iz članka 99. stavka 1. ovih Općih uvjeta, za obračun naknade koristi se propisano vrijeme.

(3) Ako operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ne može utvrditi početak jedne ili više navedenih radnji iz članka 99. stavka 1. ovih Općih uvjeta, za obračun naknade koristi se zakonski rok zastare.

 

Članak 101.

(1) U slučaju neovlaštene potrošnje iz članka 99. stavka 1. ovih Općih uvjeta, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo zahtijevati od kupca izmještanje obračunskog mjernog mjesta ili zamjenu oštećenih mjerila i ostale mjerne opreme u skladu s ovim Općim uvjetima i mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava, sve o trošku kupca.

(2) Kupcu neće biti ponovno uspostavljena isporuka električne energije dok ne plati naknadu za električnu energiju i snagu prema članku 99. stavku 2. ovih Općih uvjeta, troškove prouzročene postupanjem kupca i sve obveze kupca oko izmještanja obračunskog mjernog mjesta ili ugradnje novih mjerila i ostale mjerne opreme.

 

Članak 102.

(1) Naknada za električnu energiju i naknada za snagu iz članka 99. stavka 2. ovih Općih uvjeta kupcima na visokom i srednjem naponu, izračunava se na temelju sljedeće metodologije:

– ako se utjecalo na registraciju potrošene električne energije za izračun mjesečne naknade za električnu energiju koristi se instalirana snaga transformatora, pri čemu se brojčani iznos iskazan kilovoltamperima (kVA) uzima jednak iznosu kilovata (kW), a tako dobivena snaga množi se s mjesečnim brojem sati, i to:

– 250 sati kod rada u jednoj smjeni,

– 400 sati kod rada u dvije smjene,

– 500 sati kod rada u tri smjene.

– ako se utjecalo na registraciju snage za izračun mjesečne naknade za snagu koristi se instalirana snaga transformatora, pri čemu se brojčani iznos iskazan kilovoltamperima (kVA) uzima jednak iznosu kilovata (kW).

(2) Na izračunatu električnu energiju prema metodologiji iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se više dnevne tarifne stavke prema važećem tarifnom sustavu.

(3) Na izračunatu snagu prema metodologiji iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se tarifne stavke prema važećem tarifnom sustavu.

(4) Za mjesec u kojem je utvrđeno neovlašteno korištenje električne energije, broj sati za izračun mjesečne naknade za električnu energiju utvrđuje se množenjem mjesečnog broja sati s omjerom broja dana proteklih u mjesecu otkrivanja i ukupnog broja dana u tom mjesecu.

(5) Za mjesec u kojem je utvrđeno neovlašteno korištenje snage, neovisno o utvrđenom broju dana, utvrđuje se puna mjesečna naknada za snagu.

(6) Ako se utjecalo samo na rad uređaja za upravljanje tarifama za izračun naknade za električnu energiju koristi se utvrđena ukupna potrošnja električne energije obračunata po višim dnevnim tarifnim stavkama prema važećem tarifnom sustavu.

 

Članak 103.

(1) Naknada za električnu energiju iz članka 99. stavka 2. ovih Općih uvjeta kupcima na niskom naponu, izračunava se na temelju sljedeće metodologije:

– ako se kod kupaca kategorije kućanstva i poduzetništvo, kod kojih se snaga ne obračunava, utjecalo na registraciju potrošene električne energije, tada se mjesečna naknada izračunava na temelju nazivnih struja ograničavala strujnog opterećenja ili nazivne struje glavnih osigurača priključka ili trajno dopuštene struje vodiča preko kojih je neovlašteno korištena električna energija i nazivnog napona mreže, koji se množe sa 160 sati mjesečno,

– ako se kod kupaca kategorije poduzetništvo kod kojih se snaga obračunava utjecalo na registraciju potrošene električne energije, tada se mjesečna naknada izračunava na temelju nazivne struje sklopnog uređaja ili nazivne struje glavnih osigurača priključka i nazivnog napona mreže, koji se množe s mjesečnim brojem sati, i to:

– 250 sati kod rada u jednoj smjeni,

– 400 sati kod rada u dvije smjene,

– 500 sati kod rada u tri smjene,

– ako se kod kupaca kategorije potrošnje javna rasvjeta utjecalo na registraciju potrošene električne energije tada se mjesečna naknada izračunava na temelju instalirane snage javne rasvjete, koja se množi s 250 sati mjesečno.

(2) Na izračunatu električnu energiju prema metodologiji iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se više dnevne tarifne stavke prema važećem tarifnom sustavu.

(3) Za mjesec u kojem je utvrđeno neovlašteno korištenje električne energije, broj sati za izračun mjesečne naknade za električnu energiju utvrđuje se množenjem mjesečnog broja sati s omjerom broja dana proteklih u mjesecu otkrivanja i ukupnog broja dana u tom mjesecu.

(4) Ako se utjecalo samo na rad uređaja za upravljanje tarifama, za izračun naknade za električnu energiju, koristi se utvrđena ukupna potrošnja električne energije obračunata po višim dnevnim tarifnim stavkama prema važećem tarifnom sustavu.

 

Članak 104.

(1) Za izračun mjesečne naknade za snagu iz članka 99. stavka 2. ovih Općih uvjeta, kupcima na niskom naponu kod kojih se snaga obračunava, u slučaju kada se utjecalo na registraciju snage, koristi se snaga koja proizlazi iz trajne isklopne struje sklopnog uređaja ili nazivne struje glavnih osigurača priključka i nazivnog napona.

(2) Na snagu izračunatu prema stavku 1. ovoga članka primjenjuju se tarifne stavke prema važećem tarifnom sustavu.

(3) Za mjesec u kojem je utvrđeno neovlašteno korištenje snage, neovisno o utvrđenom broju dana, utvrđuje se puna mjesečna naknada za snagu.

 

Članak 105.

(1) Kupcu na niskom naponu kategorije kućanstvo ili poduzetništvo, kod kojih se snaga ne mjeri i ne obračunava, a koji je utjecao na ograničavalo strujnog opterećenja ili glavne osigurače priključka omogućujući korištenje snage veće od priključne snage, određuje se snaga prekoračenja koja se dobije temeljem nazivne struje zatečenih osigurača ili trajno dopuštene struje vodiča za priključak i nazivnog napona mreže, umanjeno za priključnu snagu.

(2) Iznos naknade za prekoračenje snage iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na način da se izračunata snaga prekoračenja množi s iznosom jedinične cijene za priključnu snagu prema odredbama pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu.

(3) Plaćanjem naknade iz stavka 2. ovoga članka ne stječe se pravo na povećanu priključnu snagu.

 

Članak 106.

Ako se fizička ili pravna osoba koja nije stekla status kupca samovoljno priključi na mrežu, naknada za pripadajuću kategoriju neovlaštenog korištenja električne energije izračunava se na temelju odgovarajuće metodologije iz članaka 102. do 105. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 107.

Ako je kupac na niskom naponu dao netočne podatke za određivanje kategorije potrošnje, naknada za neovlaštenu potrošnju utvrđuje se na način da se izmjerena električna energija obračuna primjenom viših tarifnih stavki odgovarajuće kategorije potrošnje za vrijeme za koje se električna energija neovlašteno koristila.

 

Članak 108.

(1) Ako kupac troši električnu energiju preko mjerila i ostale mjerne opreme koja nije plombirana ili je plomba vidno oštećena i nema više svoju funkciju, naknada za neovlašteno korištenje električne energije utvrđuje se jednokratno, i to množenjem priključne snage, vremena od 720 sati i viših dnevnih tarifnih stavki za odgovarajuću kategoriju potrošnje prema važećem tarifnom sustavu.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako je naknada za neovlašteno korištenje električne energije utvrđena prema odgovarajućim metodologijama iz članaka 102. do 105. ovih Općih uvjeta.

 

IX. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVA ISPORUKE

 

Članak 109.

(1) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može korisnicima mreže privremeno obustaviti isporuku električne energije radi sljedećih planiranih radova:

– pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje;

– redovno ili izvanredno održavanje;

– remont;

– priključenje novih kupaca ili proizvođača;

– dogradnja ili rekonstrukcija mreže.

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka o prekidima koji su duži od tri minute pravodobno obavijestiti kupca ili proizvođača o planiranom trajanju prekida opskrbe električnom energijom, i to:

– za kupce kategorije visoki napon, srednji napon i kategorije niski napon – poduzetništvo preko 30 kW, izravnim načinom (telefonom, telefaksom ili elektroničkom poštom) najmanje 48 sati prije prekida;

– za ostale kupce kategorije niski napon, putem sredstava javnog priopćavanja najmanje 24 sata prije prekida.

(3) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka o prekidima koji su duži od tri minute i o planiranom trajanju prekida opskrbe električnom energijom obavijestiti opskrbljivača u roku utvrđenim posebnim ugovorom, a najkasnije u roku iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ne obavijesti kupca ili proizvođača o planiranom prekidu isporuke električne energije u roku iz stavka 1. ovoga članka, takav prekid se smatra nenajavljenim prekidom, koji se uračunava u prekide napajanja prema članku 54. ovih Općih uvjeta za koje su odgovorni operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava.

(5) U slučaju prekida isporuke zbog neispravnosti i kvarova na mreži ili više sile, kada se procjenjuje trajanje prekida duže od 2 sata, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je putem sredstava javnog priopćavanja obavijestiti kupce o procijenjenom trajanju prekida isporuke.

 

Članak 110.

Kupac je dužan pridržavati se zadanog opsega određenog ras­poredom i načinom ograničenja potrošnje električne energije koje propisuje Vlada Republike Hrvatske, u kojem slučaju nema pravo na naknadu štete.

 

Članak 111.

(1) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo obustaviti isporuku električne energije kupcu nakon prethodne obavijesti u sljedećim slučajevima:

– ako kupac ili proizvođač ne svede korištenje snage u granice odobrene priključne snage, ili ne podnese zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti (članak 19. stavak 2.);

– ako nije zaključen ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže (članak 39. stavak 6.);

– ako nije zaključen ugovor o korištenju mreže (članak 42. stavak 4.);

– ako povlašteni kupac ne zaključi ugovor o opskrbi (članak 48. stavak 6. i članak 49. stavak 6.);

– ako kupac ili proizvođač u ostavljenom roku ne dovede svoje elektroenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje (članak 62. stavak 3. i članak 67. stavak 3.);

– ako kupac ili proizvođač ne svede smetnje u propisane granice (članak 65. stavak 5.);

– ako kupac ili proizvođač ne poduzme mjere za sprječavanje ometanja prijenosa informacija i signala za upravljanje (članak 68. stavak 2.);

– ako kupac ili proizvođač omogućuje korištenje električne energije drugim osobama (članak 69. stavak 4.);

– ako kupac ili proizvođač ne omogući pristup obračunskom mjernom mjestu i priključku (članak 75. stavak 5. i članak 83. stavak 3.);

– po nalogu opskrbljivača tarifnog kupca ako tarifni kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu (članak 94. stavci 3. i 4.);

– po nalogu opskrbljivača tarifnog kupca ako tarifni kupac ne dozvoli ugradnju pretplatnog brojila (članak 95. stavak 2.);

– ako se kupac ne pridržava zadanog opsega određenog rasporedom i načinom ograničenja potrošnje električne energije koji donosi Vlada Republike Hrvatske i time ugrožava stabilnost opskrbe kupaca (članak 110.).

(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo obustaviti isporuku električne energije kupcu ako nastupi poremećeni pogon mreže, a radi otklanjanja uzroka i sprečavanja daljnjeg širenja poremećaja.

(3) O obustavi iz stavka 2. ovog članka, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je obavijestiti kupca u roku sukladnom nastalim okolnostima.

(4) O obustavama isporuke električne energije iz stavka 1. ovog članka, koje nisu po nalogu opskrbljivača, operator prijenos­nog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je obavijestiti opskrbljivača najkasnije 24 sata od obustave isporuke električne energije.

 

Članak 112.

(1) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo obustaviti isporuku električne energije bez prethod­ne obavijesti u sljedećim slučajevima:

– ako su izravno ugroženi životi ili zdravlje ljudi, u okolišu jedinica mreže koji zahtijevaju isključenje jedinica mreže;

– u slučaju pojave požara, poplave, potresa i drugih događaja u okolišu jedinica mreže koji zahtijevaju isključenje jedinica mreže;

– izvanrednog pogona mreže u kojem prijeti opasnost od raspada dijelova elektroenergetskog sustava;

– u svim slučajevima neovlaštenog korištenja električne energije (članak 99. stavak 3.);

– u slučaju onemogućavanja postupka kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja električne energije (članak 99. stavak 4.).

(2) O obustavi isporuke električne energije iz stavka 1. ovoga članka, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je obavijestiti opskrbljivača najkasnije 24 sata od obustave isporuke električne energije.

 

Članak 113.

(1) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ne odgovara za moguću štetu kupcu koja bi nastala zbog obustave isporuke električne energije prema člancima 111. i 112. ovih Općih uvjeta.

(2) Obustave isporuke iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se u prekide napajanja prema članku 54. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 114.

(1) Nakon otklanjanja uzroka prekida, a nakon što kupac plati sve troškove prouzročene obustavom isporuke, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je kupcu po primitku zahtjeva, u roku od 24 sata tijekom svog redovnog radnog vremena nastaviti isporuku električne energije.

(2) Ukoliko kupac zahtijeva nastavak isporuke električne energije izvan redovnog radnog vremena operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava ili u roku kraćem od navedenoga u stavku 1. ovoga članka (uključujući vikend i/ili blagdan), operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo naplatiti uspostavu ponovne isporuke.

 

X. NAKNADA ŠTETE

 

Članak 115.

(1) U dijelu mreže operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava gdje je ugovorena razina kvalitete opskrbe električnom energijom viša u odnosu na standardnu, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava će zbog neispunjavanja obveza glede kvalitete opskrbe, ako je do toga došlo njegovom krivnjom, naknaditi kupcu nastalu štetu.

(2) Kupac ima pravo na naknadu štete od operatora prijenos­nog sustava ili operatora distribucijskog sustava ako mu je bez oprav­danog razloga obustavljena opskrba električnom energijom.

(3) Kupac je dužan o šteti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koja je nastala na njegovim elektroenergetskim objektima i instalacijama bez odlaganja obavijestiti operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i podnijeti pisani zahtjev za naknadu štete u kojem je dužan opisati nastalu štetu.

(4) U slučaju oštećenja elektroenergetskih objekata i instalacija kupca uzrokovanih namjerom ili grubom nepažnjom operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je naknaditi štetu kupcu.

(5) Kupac ima pravo na naknadu štete od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i u slučaju kada pretrpi štetu na svojim elektroenergetskim objektima i instalacijama uzrokovanu nedopuštenim utjecajima proizvođača i/ili drugog kupca i/ili treće osobe, a operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava ima pravo na naknadu štete od proizvođača i/ili drugog kupca i/ili treće osobe koja je uzrokovala štetu.

 

XI. NADZOR

 

Članak 116.

Upravni nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta obavlja Ministarstvo.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 117.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je, sukladno članku 55. ovih Općih uvjeta, uspostaviti:

–          sustav za prikupljanje, obradu i pohranu

podataka o poremećajima i prekidima

napajanja električnom energijom                     do 1. siječnja 2007. godine;

–          praćenje kvalitete napona                    do 1. siječnja 2007. godine;

–          praćenje kvalitete usluga                      do 1. srpnja 2006. godine.

 

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je obvezu pisanog izvještavanja o razini kvalitete opskrbe električnom energijom iz članka 52. ovih Općih uvjeta davati kup­cima od 1. siječnja 2009. godine.

(3) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su do 1. siječnja 2008. godine predložiti nadležnom ministru standardne razine kvalitete opskrbe električnom energijom po područjima potrošnje, ovisno o gustoći potrošnje i stanju mreže.

(4) Opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je do 1. srpnja 2006. godine, uspostaviti praćenje kvalitete usluga kupcima iz članka 55. ovih Općih uvjeta.

(5) Ministar je dužan do 1. srpnja 2008. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, predložiti Vladi Republike Hrvatske standardne razine kvalitete opskrbe električnom energijom, te naknade za odstupanje.

 

Članak 118.

(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima i mjernom opremom, izgrađenim do stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, zadržava vlasnik.

(2) Vlasnik mjerne opreme, priključka ili dijela priključka iz stavka 1. ovoga članka, dužan je održavati ih o vlastitom trošku i nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

 

Članak 119.

Kupcima kod kojih se električna energija ne mjeri na mjestu predaje, već na naponu niže, više ili iste razine od napona predaje, izmjerena količina električne energije uvećava se ili umanjuje za gubitke na vodovima i/ili transformatorima, a što se uređuje ugovorom o korištenju mreže.

 

Članak 120.

(1) Ako niti operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava niti kupac u svojoj dokumentaciji nemaju elektroenergetsku suglasnost ni podatak o odobrenoj priključnoj snazi na obračunskom mjernom mjestu kupca, priključna snaga se utvrđuje, odnosno odobrava kako slijedi:

1. za kupce kategorije potrošnje na niskom naponu – kućanstva:

– prema glavnom osiguraču priključka, ali najviše 35 A kod jednofaznog ili 3x25 A kod trofaznog priključenja, ili

– prema najvećoj vršnoj snazi unutar 12 uzastopnih mjeseci izmjerenoj mjerilom s registracijom vršne snage, ukoliko je to povoljnije za kupca, ali najviše 35 A kod jednofaznog ili 3x25 A kod trofaznog priključenja, ili

– prema obračunskoj snazi iz razdoblja od 1. rujna 2001. do 1. rujna 2002. godine, ukoliko je to povoljnije za kupca, ali najviše 35 A kod jednofaznog ili 3x25 A kod trofaznog priključenja.

2. za kupce kategorije potrošnje na niskom naponu – poduzetništvo do uključivo 30 kW:

– prema glavnom osiguraču priključka, ali najviše 30 kW, ili

– prema najvećoj vršnoj snazi unutar 12 uzastopnih mjeseci izmjerenoj mjerilom s registracijom vršne snage, ukoliko je to povoljnije za kupca, ali najviše 30 kW, ili

– prema obračunskoj snazi iz razdoblja od 1. rujna 2001. do 1. rujna 2002. godine, ukoliko je to povoljnije za kupca, ali najviše 30 kW.

3. za kupce na visokom naponu, srednjem naponu i niskom naponu – poduzetništvo iznad 30 kW:

– prema najvećoj vršnoj snazi unutar 12 uzastopnih mjeseci izmjerenoj mjerilom s registracijom vršne snage.

4. za kupce na niskom naponu – javna rasvjeta:

– prema ugovoru o prijenosu u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, a ukoliko u ugovoru nije utvrđena, priključna snaga će se utvrditi mjerenjem vršne snage na obračunskom mjernom mjestu.

(2) Najmanja priključna snaga prema kriterijima iz stavka 1. ovoga članka određena je nazivnom strujom ograničavala strujnog opterećenja od 20 A kod jednofaznog priključenja, odnosno od 3x16 A kod trofaznog priključenja.

(3) Ukoliko se odobrena priključna snaga određuje temeljem nazivne struje glavnog osigurača, odnosno ograničavala strujnog opterećenja, iznos snage jednak je umnošku odgovarajućeg nazivnog napona i nazivne struje.

(4) Utvrđena priključna snaga prema kriterijima iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veća od tehničkih mogućnosti mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka uključujući i mjerila.

(5) Najveća vršna snaga unutar 12 uzastopnih mjeseci izmjerena mjerilom s registracijom vršne snage iz stavka 1. ovoga članka, uvažava se unutar razdoblja od pet godina koje završava s datumom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(6) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je, najkasnije do roka otvaranja tržišta električne energije prema Zakonu o tržištu električne energije, kupcu iz stavka 1. ovoga članka izdati elektroenergetsku suglasnost i utvrditi priključnu snagu primjenom pravila iz stavaka 1. do 5. ovoga članka.

(7) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je kupcu iz stavka 1. ovoga članka uskladiti priključak prema uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti najkasnije u roku 10 godina.

 

Članak 121.

(1) Opremanje obračunskih mjernih mjesta na sučelju između operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava prema tehničkim zahtjevima iz mrežnih pravila elektroenergetskog sustava, operator prijenosnog sustava dužan je izvršiti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(2) Opremanje obračunskih mjernih mjesta proizvođača električne energije prema tehničkim zahtjevima iz mrežnih pravila elektroenergetskog sustava dužan je izvršiti proizvođač u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(3) Opremanje obračunskih mjernih mjesta kupaca električne energije prema tehničkim zahtjevima iz mrežnih pravila elektroenergetskog sustava operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je izvršiti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(4) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je uspostaviti sustav za prikupljanje, obradu i pohranu mjernih podataka te omogućiti pristup bazi mjernih podataka iz članka 86. ovih Općih uvjeta, sukladno dinamici otvaranja tržišta električne energije određenoj Zakonom o tržištu električne energije.

 

Članak 122.

Svi ugovori zaključeni s kupcima električne energije do dana početka primjene ovih Općih uvjeta, a odnose se na korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, važe do roka na koji su zaključeni.

 

Članak 123.

(1) Ugovor o opskrbi povlaštenog kupca iz članka 30. stavka 3. ovih Općih uvjeta, zaključuje se na određeno vrijeme od najmanje godinu dana, do otvaranja tržišta električne energije za sve kupce, a nakon toga na određeno vrijeme, najmanje na rok obračunskog razdoblja.

(2) Do otvaranja tržišta električne energije za sve kupce, povlašteni kupac ima pravo promijeniti opskrbljivača jednom godišnje, a nakon toga prema pravilima djelovanja tržišta električne energije.

 

Članak 124.

(1) Cjenik za nestandardne usluge utvrđene ovim Općim uvjetima, donosi operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava uz prethodno mišljenje Agencije.

(2) Cjenik iz stavka 1. ovoga članka operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je javno objaviti.

 

Članak 125.

Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je javno objaviti obrasce svih isprava i ugovora utvrđenih ovim Općim uvjetima.

 

Članak 126.

Opskrbljivač je dužan započeti s ispostavljanjem računa kupcu električne energije sa sadržajem računa određenim u članku 90. stavcima 8. i 9. ovih Općih uvjeta, nakon donošenja tarifnih stavaka za sve energetske djelatnosti i utvrđivanja pojedinih naknada koje su određene posebnim zakonima.

 

Članak 127.

Danom početka primjene ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti za isporuku električne energije (»Narodne novine«, br. 8/91, 61/92, 70/92, 78/93 i 81/97).

 

Članak 128.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuju se od 1. travnja 2006. godine.

 

Klasa: 310-02/06-01/01

Urbroj: 5030115-06-1

Zagreb, 2. veljače 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.