Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organiz­ma vojnih i civilnih invalida rata

NN 14/2006 (8.2.2006.), Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organiz­ma vojnih i civilnih invalida rata

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

371

Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92, 57/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03)ministar zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja postotka oštećenja organizma koje je nastalo kao posljedica rane, ozljede ili bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene pod okolnostima predviđenim Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim uvjetima i kriterijima za utvrđivanje postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata te utvrđuju oštećenja organizma na osnovi kojih se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma prije isteka roka iz članka 83. stavka 1. Zakona.

 

Članak 2.

Postotak oštećenja organizma utvrđuje se na temelju odredaba ovoga Pravilnika i Liste postotaka oštećenja organizma (u daljnjem tekstu: Lista) koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 3.

Za jedan dio tijela (u daljnjem tekstu: organ) koji je oštećen u velikoj mjeri utvrđuje se, u pravilu, postotak manji od predviđenog u Listi za potpuni gubitak (amputaciju) toga organa.

Ako organ postoji, ali je oštećen u tolikoj mjeri da je afunkcionalan, može se utvrditi postotak koji je u Listi previđen za potpuni gubitak (amputaciju) toga organa.

 

Članak 4.

Ako je oštećenje organizma nastalo kao posljedica više rana, ozljeda ili bolesti, postoci predviđeni u Listi za pojedina oštećenja ne zbrajaju se, već osnovicu čini oštećenje za koje je propisan najveći postotak i taj se postotak povećava prema utjecaju drugih oštećenja na cijeli organizam, tako da utvrđeni postotak može iznositi najviše do 100% II. skupine. Za povećanje postotka uzimaju se u obzir samo ona oštećenja za koje je u Listi previđeno najmanje 20%.

Iznimno, ako zbog svih oštećenja iz stavka 1. ovoga članka postoji oštećenje organizma zbog kojeg osoba nije pokretna i nije u stanju obavljati osnovne fiziološke potrebe bez pomoći druge osobe, određuje se 100% – I. skupina.

 

Članak 5.

Za žene kod kojih postoje anatomska i funkcionalna oštećenja pojedinih dijelova tijela (amputacija, kontraktura, paraliza, skraćenje noge više od 3 cm, gubitak oka, pseudoartroza, teški varikoziteti s elefantijazom, posttraumatska epilepsija, gluhoća, parkinsonizam, teški osteomielitis s fistulom), postoci predviđeni u Listi mogu se povećati za 10 ako su manji od 60%, a ako su 60% ili veći od 60% povećavaju se za 20. To povećanje može iznositi do 100% – II. skupina.

 

Članak 6.

Ako je kod osoba, koje su bile bez jednog parnoga organa došlo do gubitka ili oštećenja najmanje 60% drugog parnoga organa pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona, postotak oštećenja organizma utvrđuje se kao da je oštećenje oba parna organa nastalo pod tim okolnostima, pri čemu se postotak može odrediti do 100% –I. skupina.

Ako je jedan parni organ izgubljen ili teško oštećen pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. Zakona a drugi parni organ nakon toga i neovisno o posljedicama oštećenja organizma pod tim okolnostima, izgubljen ili oštećen najmanje 60%, postotak oštećenja organizma utvrđuje se za gubitak, odnosno oštećenje oba parna organa i umanjuje za 20. Ako se za ovako nastalo oštećenje organizma u Listi predviđa 100% – I. skupina, može se odrediti najviše 100% –II. skupina.

Oštećenjem drugoga oka u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se smanjenje funkcije oka za najmanje jednu polovicu (smanjivanje vida najmanje 5/10).

 

Članak 7.

Postotak oštećenja organizma previđen u Listi za amputiranu ruku ili nogu može se povećati za 10 do 30, ako patrljak nije prikladan za nošenje proteze.

 

Članak 8.

Ako se kliničkim promatranjem i dokumentiranom anamnezom mogu dokazati neuromi s bolovima i eventualnim smetnjama u fantomskom udu, te u slučaju kauzalgije, postotak oštećenja organizma predviđen u Listi može se povećati za 10 do 30.

 

Članak 9.

Osoba koja je u vrijeme rata kao maloljetnik ili zatočenik u neprijateljskom logoru ili sličnim uvjetima zatočeništva, bila izložena teškim životnim uvjetima i zbog toga je nastupilo oštećenje organizma psihosomatskoga karaktera, postotak oštećenja organizma predviđen u Listi može se povećati za 10 ili 30.

Vojnom, odnosno civilom invalidu koji je u vrijeme nastanka oštećenja organizma bio maloljetan, a kod kojega je zbog toga oštećenja nastupilo i psihosomatsko oštećenje najkasnije u roku od jedne godine od nastanka oštećenja organizma, postotak predviđen u Listi može se povećati za 10 ili 30.

Postotak oštećenja organizma povećan prema stavku 1. ili 2. ovoga članka može iznositi najviše 100% – II. skupina.

 

Članak 10.

Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ne uzimaju se u obzir bolesti nepoznate, odnosno nedovoljno poznate etiologije, a koje uzrokuje endogena i druga urođena i stečena sklonost osobe.

Ako su prve pojave bolesti iz stavka 1. ovoga članka nastupile pod okolnostima iz članka 7. stavka 1. i članka 8. stavka 2. Zakona, ili se pod tim okolnostima bolest znatno pogoršala, s obzirom na uobičajeni tijek bolesti i nastupile su komplikacije bolesti, odnosno potreba za operativnim liječenjem, ili su te okolnosti onemogućile pravilno liječenje i nastupile su komplikacije bolesti, odnosno potreba za operativnim liječenjem može se uzeti u obzir i tako nastalo oštećenje organizma, s tim što se u takvim slučajevima, kao i u slučajevima pogoršanja bolesti poznate etiologije, postotak utvrđuje u skladu s odredbom članka 15. stavka 4. Zakona.

Bolesti iz stavka 1. ovoga članka su: shizofrenija, manijakalno-depresivne psihoze, epileptička bolest (kao izrazito konstitucionalno uzrokovana), neuroze, psihopatije (kao bolesna reakcija nedovoljno harmonično strukturalne osobe na životne uvjete), ambiotrofične živčane bolesti, multipla skleroza, dijabetes, sve endokrine bolesti (osim Addisonove bolesti tuberkulozne etiologije), ulkusna bolest, ulcerozni kolitis, Morbus Crohn, netraumatski pankreatitis, alergične bolesti, spondiloze, spondilartroza, reumatoidni artritis, esencijalne hipertenzije, urođene srčane mane, litijaze, policistične bolesti, maligni neoplastični procesi, trofične promjene ekstremiteta ako nisu posljedica smrzavanja i pjegavca, i sve druge bolesti endogene i nepoznate etiologije.

Postotak oštećenja organizma za maligne neoplastične procese koji su nastali kao posljedica rane ili ozljede, te za šećernu bolest koja je nastala kao posljedica rane ili ozljede, utvrđuje se bez primje­ne stavka 1. i 2. ovoga članka.

 

Članak 11.

Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ožiljci se uzimaju u obzir samo ako ometaju funkciju nekoga organa ili dijela tijela, odnosno ako predstavljaju nagrđenost.

 

Članak 12.

Postotak oštećenja organizma zbog upale zglobova, odnosno posljedicu takve bolesti, utvrđuje se kao za traume zglobova ili kao za posljedicu koju je upala zglobova uzrokovala na srcu.

 

Članak 13.

Oštećenje organizma I. skupine može se utvrditi samo za oštećenja za koja je u Listi predviđen postotak 100% – I. skupina i u slučajevima iz članka 4. stavka 2. i članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

 

Članak 14.

Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ne uzimaju se u obzir oštećenja koja su posljedica starenja.

Na utvrđivanje postotka oštećenja organizma ne mogu utjecati stručna sprema, zanimanje, starosna dob, materijalno stanje, nadarenost i druge činjenice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

 

Članak 15.

Postotak oštećenja organizma utvrđuje se trajno ili privremeno.

Privremeni postotak oštećenja organizma utvrđuje se samo ako je to navedeno uz pojedinu točku Liste ili ako postoje izgledi da će se oštećenje organizma invalida u znatnoj mjeri poboljšati primjenom bilo kojega medicinskog postupka (operativni zahvati, medicinska i fizikalna rehabilitacija, terapija lijekovima i drugo).

 

Članak 16.

Ako oštećenje organizma nije predviđeno ovim Pravilnikom, odnosno Listom, postotak oštećenja organizma utvrđuje se prema načelima medicinske znanosti i analognom primjenom odredaba ovoga Pravilnika, odnosno Liste, koje se odnose na slična oštećenja s tim da se može utvrditi i manji postotak od postotka predviđenoga u Listi za analogno oštećenje organizma.

 

Članak 17.

Vojni i civilni invalidi rata kod kojih, u svezi s utvrđenim ošte­ćenjem organizma, nastanu oštećenja organizma: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, trajna dekompenzacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza, te gubitak ili teško oštećenje parnog organa, mogu na osnovi tih oštećenja podnijeti zahtjev za utvrđivanje novoga postotka oštećenja organizma i prije isteka roka iz članka 83. stavka 1. Zakona, što se dokazuje otpusnim pismom bolnice ili drugom odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.

 

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 29/02).

 

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-01/8

Urbroj: 534-09-01/1-05-1

Zagreb, 5. siječnja 2006.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

 

LISTA POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA

 

GLAVA I – RUKA

 

A. Šaka

1.         Ograničena pokretljivost (kontraktura) svih prstiju šake kao posljedica

ranjavanja ili ozljeđivanja:

a)         u manjem stupnju                                                        20%

b)         ako su takve promjene na objema rukama                  30%

2.         Ograničena pokretljivost (kontraktura) svih prstiju šake:

a)         u većem stupnju                                  30 do 50%

b)         ako su takve promjene na objema rukama         50 do 80%

3.         Ograničena pokretljivost (kontraktura) palca:

a)         jedne šake u oba zgloba                            manje od 20%

b)         ako su takve promjene na objema rukama             20%

4.         Ograničena pokretljivost (kontraktura) bilo

kojega drugog prsta pojedinačno manje                   od 20%

5.         Ograničena pokretljivost (kontraktura) većine prstiju:

a)         jedne šake, osim palca, prema stupnju            20 do 40%

b)         ako su takve promjene na objema rukama, prema

            stupnju                                                                        30 do 60%

6.         Postotak pri vrlo izraženim kontrakturama u lošem

            položaju, koje praktično isključuju svaku funkciju,

            utvrđuje se kao kod amputacije.

7.         Pri primjeni točke 2. i 5. ove Liste vodi se računa o

            funkcionalnom značenju pojedinih prstiju za funkciju

            šake kao cjeline.

8.         Ankiloza (ukočenost) palca u interfalangealnom zglobu:

a)         jedne šake                                    manje od 20%

b)         na objema šakama                              20%

9.         Ankiloza (ukočenost) palca u interfalangealnom zglobu,

            u nepovoljnom položaju:

a)         jedne šake                                    20%

b)         na objema šakama                              30%

10.       Ankiloza (ukočenost) palca u metakarpofalangealnom zglobu:

a)         jedne šake                                    20%

b)         na objema šakama                              30%

11.       Ankiloza (ukočenost) palca u metakarpofalangealnom

            zglobu u nepovoljnom položaju:

a)         jedne šake                                    20 do 30%

b)         na objema šakama                              30 do 40%

12.       Ankiloza (ukočenost) većine prstiju, osim palca šake,

            prema položaju povoljnom ili nepovoljnom za funkciju:

a)         jedne šake                                    30 do 40%

b)         na objema rukama                              40 do 60%

13.       Ankiloza (ukočenost) svih prstiju šake, prema

            povoljnom ili nepovoljnom položaju:

a)         jedne šake                                    40 do 60%

b)         ako su takve promjene obostrane u povoljnom

            položaju                                        70 do 80%

c)         ako su takve promjene obostrane u nepovoljnom

            položaju                                      do 100% – II. skupina

14.       Amputacija palca, obje falange                  30%

15.       Amputacija obiju falangi palca s metakarpalnom kosti  40%

16.       Amputacija bilo kojega prsta, osim palca ili kažiprsta,

            kao nagrđenost                              20%

17.       Amputacija kažiprsta:

a)         jedne šake                                    20%

b)         obje šake                                      30%

18.       Amputacija dva prsta bez metakarpalne kosti         20%

19.       Amputacija kažiprsta i srednjeg prsta

a)         jedne šake                                    30%

b)         ako su promjene obostrane (s obzirom na značenje

            amputiranih prstiju)                                30 do 50%

20.       Amputacija dva prsta s metakarpalnim kostima:

a)         palca i kažiprsta                                  40 do 50%

b)         kažiprsta i srednjega prsta                         30 do 40%

c)         srednjega prsta i prstenjaka                    30 do 40%

d)         prstenjaka i maloga prsta                           30%

21.       Amputacija tri prsta i više prstiju sa sačuvanim

            metakarpalnim kostima:

a)         palca bilo s koja dva prsta (osim kažiprsta)            50%

            Ako je amputiran i kažiprst određuje se + 10

b)         kažiprsta, srednjega i maloga prsta                  40%

c)         četiri posljednja prsta jedne šake                     50%

d)         četiri posljednja prsta obje šake                      80%

e)         palca s bilo koja tri prsta iste šake               60%

22.       Amputacija svih prstiju:

a)         jedne šake                                    60 do 70%

b)         obiju šaka                                     100% – I. skupina

23.       Amputacija oba palca i jednog kažiprsta                60%

24.       Amputacija oba palca                          50%

25.       Amputacija oba palca, jednoga kažiprsta i jednoga

            srednjeg prsta                                  70%

26.       Amputacija oba palca i oba kažiprsta               80%

27.       Amputacija oba palca i druga tri prsta, ali ne svih

            prstiju na istoj šaci                             90%

28.       Amputacija tri prsta s metakarpalnim kostima:

a)         palca, kažiprsta i srednjega prsta                     60%

b)         kažiprsta, srednjega i maloga prsta                  50%

c)         srednjega, prstenjaka i maloga prsta                40%

29.       Djelomična amputacija jednoga članka palca i dva

            članka kažiprsta                                20%

30.       Djelomična amputacija jednoga članka palca i

            dva članka kažiprsta, sa slabo pokretnim patrljcima      30 do 40%

31.       Pri djelomičnoj amputaciji više prstiju postotak se

            određuje prema danoj shemi, zbrajajući za gubitak

            članka svakoga prsta odgovarajuće postotke, pa

            ako je zbroj veći od 15% – određuje se 20%, ako je

            veći od 25% – određuje se 30% itd:

            – za jedan članak palca                             8%

            – za jedan članak kažiprsta                        6%

            – za jedan članak ostalih prstiju                        4%

32.       Prijelomi metakarpalnih kostiju bez poremećaja

            funkcije                                                                       manje od 20%

33.       Prijelomi metakarpalnih kostiju s jačom

            deformacijom ili iščašenjem karpometakarpusa s

            oštećenom funkcijom, prema stupnju oštećenja, imajući

            na umu oštećenja šaka i pojedinih prstiju:

a)         jedne šake                                    20 do 40%

b)         ako su takve promjene obostrane                    30 do 60%

34.       Ograničena pokretljivost (kontraktura) šake većeg stupnja:

a)         jedne šake                                    20 do 30%

b)         obiju šaka                                     30 do 40%

35.       Ukočenost (ankiloza) zgloba šake u povoljnom položaju:

a)         jedne šake                                    30%

b)         obiju šaka                                     50%

            Za ukočenost (ankilozu) u nepovoljnom položaju

            postotak se povećava za 10 ili 20, prema oštećenju funkcije.

36.       Amputacija jedne šake                        70%

37.       Amputacija obiju šaka                         100% – I. skupina

 

B. Podlaktica

38.       Krivo srasli prijelomi s bitno ograničenim pokretima

            pronacije i supinacije                             20 do 30%

39.       Krivo srasli prijelomi s potpunom ukočenošću pronacije

            i supinacije, a položaj šake povoljan u pronaciji ili u

            srednjem položaju                                                       30 do 40%

40.       Krivo srasli prijelomi s potpunom ukočenošću pronacije

            i supinacije, a položaj šake u supinaciji;

            Ovisno o kliničkom statusu i procjeni liječnika        40 do 50%

41.       Lažni zglob jedne kosti do operacijskog zahvata:

a)         na jednoj ruci                                                              20 do 30%

b)         na objema rukama                                                      30 do 40%

42.       Lažni zglob obje kosti do operacijskog zahvata:

a)         na jednoj ruci                                                              40 do 50%

b)         na objema rukama                                                      60 do 70%

43.       Amputacija u podlaktici                                              70%

44.       Amputacija u podlaktici – obostrano              100% – I. skupina

 

C. Lakat

            Ograničena pokretljivost (kontraktura)

45.       Ograničeni pokreti (kontrakture) u odnosu na zdravi lakat:

a)         smanjenje opsega pokreta za jednu trećinu.            20 do 30%

b)         smanjenje do jedne polovine pokreta.              20 do 30%

c)         smanjenje do dvije trećine pokreta.                  40 do 50%

46.       Ukočenost pod pravim kutom ili nešto manje

            (90° do 105°)                                40%

47.       Ukočenost pod oštrim kutom (više od 105°)          50%

48.       Ukočenost lakta u punoj fleksiji                       70%

49.       Ukočenost u nepovoljno ispruženom položaju

            (od 75° do 0°).                              50 do 70%

50.       Ako su promjene u točki 46. do 49. ove Liste

            obostrane, postotak se povećava za                            20 ili 30.

51.       Labav zglob, prema stupnju.                      20 do 40%

52.       Postotak za prijelome i iščašenja utvrđuje se prema

            štetnim posljedicama za funkciju lakatnog zgloba.

            Jednako se ocjenjuju i zastarjela iščašenja i posljedice

            iščašenja.

53.       Amputacija ruke u laktu (eksartikulacija).               80%

54.       Amputacija obiju ruku u laktu                    100% – I. skupina

 

D. Nadlaktica

55.       Nepravilno srastao prijelom nadlaktične kosti sa

            skraćenjem, ali bez štetnih posljedica u susjednim

            zglobovima                                       manje od 20%

56.       Pseudoartroza nadlaktične kosti:

a)         operativno uklonjena                           20%

b)         inoperabilna (potreban ortopedski aparat)             50 do 60%

c)         ako su takve promjene obostrane                    70 do 80%

57.       Amputacija jedne ruke u nadlaktici                  80%

58.       Amputacija obiju ruku u nadlaktici                   100% – I. skupina

 

E. Rame

59.       Ograničena pokretljivost (kontraktura) ramena, u

            težem stup­nju (ruka se ne može podići iznad

            horizontale), prema stup­nju oštećenja funkcije:

a)         jedne ruke                                     20 do 30%

b)         obiju ruku, ovisno o kliničkom statusu              30 do 60%

60.       Potpuna ukočenost (ankiloza) ramena, prema položaju:

a)         jedne ruke                                     20 do 30%

b)         obiju ruku                                     40 do 60%

61.       Habituelno iščašenje zgloba jednog ramena,

            privremeno                                                                 20 do 30%

            Ako izlječenje nije moguće operacijom, odredit će se

            stalan postotak.

62.       Habituelno iščašenje obaju ramena                  30 do 50%

63.       Zastarjela i namještena iščašenja ocjenjuju se kao

            kontrakture i ankiloze.

64.       Eksartikulacija jedne ruke u ramenu                 100% – II. skupina

65.       Eksartikulacija obiju ruku u ramenu                  100% – I. skupina

66.       Prijelom lopatice (skapule) s pomakom

            i posljedicama                               20 do 30%

67.       Neoperirano iščašenje akromioklavikularnoga zgloba

            sa smetnjama funkcije                         20 do 30%

            Prijelomi ključne kosti uzimaju se u obzir za utvrđivanje

            postotka oštećenja organizma samo ako postoji

            ograničena pokretljivost ramenoga zgloba, ili komplikacije

            u svezi sa susjednim živcima ili krvnim žilama.

 

F. Živci

68.       Potpuna uzetost (paraliza) cijeloga plek­sus brachialisa  90%

69.       Uzetost (paraliza) gornjega dijela pleksus brachialisa:

a)         djelomična                                    20 do 40%

b)         potpuna                                        60%

70.       Uzetost (paraliza) donjega dijela pleksusbrachialisa:

a)         lakšega stupnja                              20%

b)         težega stupnja                                50%

c)         potpuna paraliza                                  70%

71.       Paraliza n. aksilaris                              30%

72.       Pareza n. aksilarisa                              20%

73.       Paraliza n. medianusa ili n. radialisa ili ulnarisa         50%

74.       Pareza n. medianusa ili n. radialisa ili ulnarisa          20 do 40%

75.       Paraliza n. musculocutaneusa                     30%

76.       Pareza n. musculocutaneusa                       20%

77.       Potpuna uzetost obiju ruku                        100% – I. skupina

78.       Kod paralize bilo kojega od spomenutih živaca na

            objema rukama u točki 68. do 76. postotak se

            povećava za 20 ili 30. Za bolesti iz točke 69.,

            70. i 74. ove Liste postotak se određuje ovisno

            o motornoj slabosti i promjeni elektromiografskoga

            nalaza i nalaza specijaliste neurologa.

 

GLAVA II – NOGA

 

A. Stopalo

 

79.       Lakše ograničena pokretljivost prstiju              manje od 20%

80.       Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju

            koji ometa hod utvrđuje se kao kod amputacije prstiju

81.       Amputacija palca bez metatarzalne kosti                manje od 20%

82.       Amputacija palca s metatarzalnom kosti                 20%

83.       Amputacija dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima     30%

84.       Amputacija svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne

            kosti prema stanju ožiljka                          20 do 30%

85.       Ako je riječ o amputaciji iz točke 82., 83. i 84. ove

            Liste na objema nogama, postotak se povećava za

            10 ili 20.

86.       Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo

            ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i

            otežava hod                                      20 do 30%

87.       Amputacija stopala po Lisfrancku (exarticulatio

            tarsometatarsea), prema stanju ožiljka:

a)         jedne noge                                    30 do 40%

b)         obiju nogu                                     50 do 70%

88.       Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom

            stopala                                    20 do 40%

89.       Amputacija po Chopartu (exarticulatio tarsitransversa),

            prema stanju ožiljka:

a)         na jednoj nozi                                40 do 50%

b)         na objema nogama                              60 do 80%

90.       Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju            20 do 30%

            Ako su promjene obostrane postotak se povećava za 20.

91.       Kontraktura stopala u calcaneusu:

a)         na jednoj nozi                                30%

b)         na objema nogama                              50%

92.       Ankiloza skočnog zgloba:

a)         pod pravim kutom                               20 do 30%

b)         u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom

            do eventualnoga operacijskog zahvata              30 do 60%

c)         obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata         50 do 80%

93.       Amputacija u skočnom zglobu po Pirogovu:

a)         na jednoj nozi                                60%

b)         na objema nogama prema oštećenju hoda              80 do 100% – II. skupina

94.       Eksartikulacija u skočnom zglobu:

a)         na jednoj nozi                                60%

b)         na objema nogama prema oštećenju

            hoda                                       80 do 100% – II. skupina

 

B. Potkoljenica

95.       Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića

            sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova:

a)         bez skraćenja                                manje od 20%

b)         sa skraćenjem do 3 cm                             20%

c)         sa skraćenjem većim od 3 cm                    30%

96.       Loše srasli prijelomi potkoljenice:

a)         sa skraćenjem do 3 cm                              30%

b)         sa skraćenjem više od 3 cm prema stupnju skraćenja.  30 do 40%

97.       Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom,

            s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima,

            atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju

            gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih

            zglobova.                                        40 do 50%

98.       Ako su promjene iz točke 95. do 97. obostrane

            postotak se povećava za 20 ili 30.

99.       Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do

            eventualnoga operacijskog zahvata:

a)         na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s

            defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva

            ulomka).                                         40 do 50%

b)         na objema nogama                              50 do 80%

            Ukoliko se radi o obostranoj kontrakturi postotak se

            povećava za 20 do 30.

100.     Amputacija u potkoljenici:

a)         jedne noge                                    70%

b)         obiju nogu       

100% – II. skupina

101.     Amputacija obiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim

            patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim

            pokretima u koljenu                           100% – I. skupina

 

C. Koljeno

102.     Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:

a)         jedne noge                                    20 do 30%

b)         obiju nogu.                                    30 do 50%

103.     Ograničena pokretljivost (kontraktura koljena) s mogućnošću fleksije koljena:

a)         od 0° do 30°                                 20 do 30%

b)         više od 30°                                   40 do 60%

Za obostranu ograničenu pokretljivost (kontrakturu) koljena postotak se povećava za 20 ili 30.

104.     Artroplastika i umjetni zglob koljena                40%

            Za obostranu artroplastiku i umjetni zglob postotak

            se povećava za 20 ili 30.

105.     Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:

a)         jedne noge                                    30%

b)         obiju nogu                                     60%

106.     Ukočenje (ankiloza) koljena ovisno o kutu:

a)         jedne noge između 20° do 40°                   40 do 50%

b)         jedne noge preko 40°                         60%

c)         obiju nogu.                                    70 do 100% – II. skupina

107.     Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije  20 do 30%

 

D. Natkoljenica

108.     Prijelom natkoljenice:

a)         u fazi liječenja                                20 do 40%

b)         stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa

            skraćenjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i

            kontrakture zglobova                               20%

109.     Prijelom natkoljenice sa skraćenjem noge više

            od 3 do 6 cm.                                30%

            Ako osim skraćenja postoji deformacija ili

            kontraktura u susjednim zglobovima, postotak se

            povećava za 10 ili 20.

110.     Prijelom natkoljenice sa skraćenjem većim od 6 cm     40 do 50%

            Ako osim skraćenja postoji deformacija ili kontraktura

            u susjednim zglobovima, postotak se povećava

            za 10 ili 20.

111.     Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju

            oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu.        30 do 60%

            Ako su oštećenja oba susjedna zgloba, postotak se

            povećava za 20.

112.     Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata

            (ako je on moguć)                             40 do 50%

            Ako su promjene obostrane postotak se povećava

            za 20.

113.     Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog

            zahvata                                                                       50 do 60%

            Ako su promjene obostrane, postotak se povećava

            za 20.

114.     Eksartikulacija u koljenu:

a)         jedne noge                                    80%

b)         obiju nogu                                     100% – I. skupina

115.     Amputacija u natkoljenici:

a)         jedne noge                                    90%

b)         obiju nogu                                     100% – I. skupina

 

E. Kuk

116.     Ograničena pokretljivost u zglobu kuka            20 do 40%

            Ako su promjene obostrane, postotak se povećava

            za 20 ili 30.

117.     Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji,

            prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji,

            unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom

            položaju.                                      40 do 60%

            Ako su promjene obostrane, postotak se povećava

            za 20 ili 30.

118.     Umjetni zglob kuka                             40 do 60%

119.     Ukočenost (ankiloza) kuka:

a)         u povoljnom položaju                          30 do 40%

b)         u nepovoljnom položaju                            50 do 70%

c)         oba kuka bilo u kojem položaju.                      100% – I. skupina

120.     Eksartikulacija u kuku:

a)         jedne noge                                    100% – II. skupina

b)         obiju nogu                                     100% – I. skupina

121.     Amputacija jedne ruke i jedne noge ili potpuna

            neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge                100% – I. skupina

 

F. Živci

122.     Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa           90%

123.     Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa        100% – I. skupina

124.     Paraliza ishijadičnoga živca                        60%

125.     Pareza ishijadičnoga živca                          20 do 50%

126.     Paraliza n. peroneusa                           40%

127.     Pareza n. peroneusa                            20 do 30%

128.     Paraliza n. tibialisa                               50%

129.     Pareza n. tibialisa                                 30%

130.     Paraliza n. femoralisa                           50%

131.     Pareza n. femoralisa                            30%

132.     Ako su paralize odnosno pareze iz točke 124. do

            131. ove Liste obostrane, postotak se povećava

            za 20 do 30. Za oštećenje perifernih živaca donjih

            ekstremiteta (točke 124. do 131.) postotak

            oštećenja organizma ocjenjuje se na temelju

            kliničkog i laboratorijskog nalaza uz najmanje

            2 EMNG nalaza izrađenog unutar dvije godine, te

            kontrolnim nalazom ne starijim od tri mjeseca koji

            će omogućiti ocjenu stupnja funkcionalnoga oštećenja

            ili ispada.

            Ocjena prema točki 123. može se dati samo uz

            neurokirurški nalaz, ne stariji od tri mjeseca, kojim se

            potvrđuje nemogućnost kirurške korekcije.

 

G. Krvne žile

            Aneurizme arterija kao posljedica ravnjanja ili ozljeđivanja

133.     Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne

            arterije podlaktice ili podkoljenice i dr. ako ne izazivaju

            veće funkcionalne smetnje                        20%

134.     Aneurizme obiju arterija šake ili sto­pala                 30%

135.     Aneurizme obiju arterija podlaktice ili podkoljenice

            do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne

            ispade                                          30 do 50%

136.     Aneurizme art. femoralis ili art. popli­teae.              40 do 60%

137.     Aneurizme art. axilaris ili art. brachi­alis                  50 do 70%

138.     Aneurizme art. carotis:

a)         eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata.         30 do 40%

b)         interne, s obzirom na funkcijske smetnje do

            eventualnoga operacijskog zahvata                     40 do 60%

139.     Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterija za

            kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad

            račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema

            težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata.      40 do 60%

140.     Arterio – venske fistule na ekstremitetima nakon

            ranjavanja ili ozljeđivanja s obzirom na funkcionalne

            smetnje                                    20 do 40%

141.     Ozljede aterija zbrinute operacijskim zahvatom s obzirom na funkcionalne ispade:

a)         arterije gornjih i donjih ekstremiteta.                 20 do 40%

b)         arterije karotis eksterne                             20 do 30%

c)         arterije karotis interne.                         30 do 40%

142.     Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta s obzirom

            na posljedice                                   20 do 30%

143.     Zbrinuta ozljeda vene kave.                       20 do 40%

144.     Proširenje vena na nozi, većeg stupnja (varices)           20%

145.     Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom         30 do 40%

146.     Efelantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge         30 do 40%

147.     Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom

            ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku:

a)         na jednoj nozi                                30 do 40%

b)         na objema nogama                              40 do 60%

148.     Ako su promjene iz točke 144. do 146. obostrane,

            postotak oštećenja organizma ovisno o stupnju

            oštećenja, povećava se za 10 ili 20.

 

GLAVA III – GLAVA

 

A. Lubanja i mozak

149.     Gubitak dijela vlasišta:

a)         do jedne trećine           manje od 20%

b)         do dvije trećine.           20%

c)         više od dvije trećine     30%

150.     Nedostatak dijela kosti lubanje dokazan RTG

            kraniogramima i CT/MR snimanjem

a)         3 – 8 cm.                                      manje od 20%

b)         više od 8 cm                                 20%

c)         stanje nakon operacijske korekcije (plastike)

            nedostatka kosti                             manje od 20%

151.     Stanje nakon loma lubanjske osnovice bez

            neuroloških poremećaja                          manje od 20%

152.     Stanje nakon ozljede mozga i/ili moždanih živaca

            bez neuroloških poremećaja                    manje od 20%

153.     Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralježničke moždine

            s oštećenjem motoričke funkcije udova

a)         lakšeg stupnja              20%

b)         srednjeg stupnja                                  30 do 40%

c)         teškog stupnja.                              50 do 60%

d)         potpuna uzetost dva uda.                           100% – I. skupina

154.     Stanje nakon ozljede mozga s motoričkim i/ili

            senzoričkim poremećajem govora (disfazije)

a)         lakšeg stupnja                               20%

b)         srednjeg stupnja                                  30%

c)         teškog stanja                                 40%

155.     Stanje nakon ozljede mozga s oštećenjem kognitivnih

            funkcija

a)         lakšeg stupnja                               20%

b)         srednjeg stupnja                                  30%

c)         teškog stupnja.                              40%

156.     Stanje nakon ozljede mozga s posttraumatskom

            demencijom

a)         lakog stupnja                                 50%

b)         srednjeg stupnja.                                 60%

c)         teškog stupnja                               70 do 100% – I. skupina

157.     Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga:

a)         lakog stupnja.                                20 do 30%

b)         srednjeg stupnja                                  40 do 60%

c)         teškog stupnja                               70%

d)         najtežeg stupnja                                  100% – I. skupina

158.     Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume

            mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije

            trajno):

a)         lakog stupnja.                                20 do 30%

b)         srednjeg stupnja                                  40 do 60%

c)         teškog stupnja                               70 do 90%

d)         potpuna nemogućnost kretanja.                       100% – I. skupina

159.     Epilepsijski napadaji Jackosonovog tipa bez

            generalizacije, nakon ozljede mozga, uz redovitu

            medikaciju                                     20%

160.     Kompleksni parcijalni epilepsijski napadaji nakon

            ozljede mozga, uz redovitu medikaciju:

a)         medikamentno kupirani                              20%

b)         medikamentno rezistentni.                          30%

c)         sa sekundarnom generalizacijom (grand-mal)         40%

            Stanja iz točaka 153., 154., 155., 156., 157.,

            158 i 159. moraju biti dokazana odgovarajućim

            neurološkim dijagnostičkim postupcima tijekom

            bolničkog liječenja na neurološkom odjelu.

            Sve ozljede mozga moraju biti dokazane

            odgovarajućom neuroradiologijskom (CT/MR)

            obradom uz EEG nalaze, nalaze psihologijskog

            testiranja i vidnog polja

 

B. Lice

161.     Ožiljno deformirajuća oštećenja lica praćena funkcionalnim smetnjama:

a)         lakog stupnja                                 manje od 20%

b)         srednjeg stupnja.                                 20 do 30%

c)         teškog stupnja                               30 do 40%

 

C. Čeljusti

162.     Prijelom gornje čeljusti praćen funkcionalnim

            smetnjama i/ili posttraumatskim deformitetom

a)         lakog stupnja.                                manje od 20%

b)         srednjeg stupnja                                  20 do 30%

c)         teškog stupnja                               30 do 40%

163.     Prijelom donje čeljusti praćen funkcionalnim

            smetnjama i/ili posttraumatskim deformitetom

a)         lakog stupnja                                 manje od 20%

b)         srednjeg stupnja                                  20 do 30%

c)         teškog stupnja.                              30 do 40%

164.     Ograničeno otvaranje usta

a)         do 30 mm                                     20%

b)         do 15 mm                                     30%

c)         manje od 15 mm                                 40%

165.     Pseudoartroza donje vilice, privremeno            30 do 50%

166.     Pseudoartroza donje vilice s većim defektom

            koštanog masiva zajedno sa zubima, tako da

            otežava ili potpuno onemogućuje protezu ili žvakanje,

            prema težini.                                      60 do 80%

 

D. Oči

167.     Gubitak jednoga oka, potpun gubitak vida jednoga

            oka ili vrlo veliko smanjenje vida (oštrina vida manja

            od 0,05)                                         50%

            Ako je vid na jednom oku izgubljen, a na drugom

            oku smanjen, postotak od 50% povećava se za 10

            za svakih 0,20 smanjenja vida.

            Za smanjenje vida na drugom oku za 0,40 od 50

            na 70% itd. Na isti se način ocjenjuje i smanjenje

            vida na oba oka (na primjer VOD jednako 0,80,

            VOS jed­nako 0,60).

            Ukupan postotak iznosi 30% za smanjenje vida

            za 0,20 na desnom oku i smanjenje vida za 0,40

            na lijevom oku.

            Smanjenje vida se ocjenjuje s korekcijom.

168.     Slijepilo odnosno gubitak vida na oba oka             100% – I. skupina

            Pod potpunim gubitkom vida jednog oka razumijeva

            se oštrina vida manja od 0,05.

169.     Bitemporalna hemianopsija kvadrantne binazalne i

            gornje horizontalne hemianopsije                   30%

170.     Veći trajni defekti u vidnom polju na oba oka pod

            kojima treba razumijevati apsolutno paracentralne

            skotome čiji je najmanji promjer veći od 30°.        30%

171.     Ptoza jednostrana ocjenjuje se prema oštrini vida i

            vidnom polju                                    20 do 30%

172.     Lagoftalmus na oba oka ocjenjuje se prema stupnju

            oštećenja vida                                 30 do 60%

173.     Stalno suzenje kao posljedica povrede suznoga kanala:

a)         na jednom oku.                                   20%

b)         na oba oka                                    30 do 40%

 

E. Nos

174.     Amputacija nosa (potpuna)                        40%

175.     Djelomična amputacija nosa, prema stupnju oštećenja

            funkcije i nagrđenosti                           20 do 30%

 

F. Usta i zubi

176.     Ozljeda nepca i/ili jezika koja otežava gutanje i govor

a)         lakšeg stupnja                               20%

b)         srednjeg stupnja                                  30%

c)         teškog stupnja                               50%

177.     Potpun gubitak ili paraliza jezika                      70%

178.     Gubitak trajnih zuba:

a)         8 do 16 trajnih zuba.                           20%

b)         17 do 24 trajna zuba                           30%

c)         25 ili više trajna zuba                           40%

179.     Stalna pljuvačna fistula – neoperabilna             20%

180.     Kserostomija (atrofija obiju pljuvačkih žlijezda)           20%

 

G. Uši i sluh

181.     Potpun gubitak sluha na oba uha.                     70%

182.     Obostrano teško oštećenje sluha više od 90% po

            Fowleru                                      60%

183.     Obostrana teška nagluhost:

a)         ukupan gubitak sluha više od 70 do 90% po Fowleru. 40%

b)         ukupan gubitak sluha 60 do 70% po Fowleru        30%

            Oštećenje organizma ocjenjuje se na temelju

            otološkoga i audiometrijskoga nalaza.

184.     Gubitak ušne školjke:

a)         jedne                                       30%

b)         obje.                                       40%

 

H. Nagrđeost (unakaženje)

185.     Nagrđenost se ocjenjuje prema težini nagrđenosti glave i vrata,

            osim u slučaju iz točke 175. ove Liste, uzimajući u obzir spol i

            godine života invalida:

a)         nagrđenost                                    20 do 30%

b)         unakaženja kao teži oblik nagrđenosti              40 do 60%

            Za invalide – žene ocjenjuje se nagrđenost

            (unakaženje) i drugih izloženih dijelova tijela

            (ruke i noge), ako nije dana ocjena po članku 5.

            ovoga Pravilnika

 

I. Moždani živci

186.     Oštećenja (anozmija) n. olfactoriusa, obostrano.          20%

187.     Paraliza abducensa ili trohlearisa                      30%

188.     Paraliza oculomotoriusa                             40%

189.     Pareza oculomotoriusa.                             20%

190.     Paraliza svih triju živaca pokretača oka:

a)         na jednom oku.                                   50%

b)         na oba oka                                    80%

191.     Pareza svih triju živaca pokretača.                   30 do 40%

192.     Potpuna paraliza s obostranom kompletnom ptozom

            kapaka                                     100% – II. skupina

193.     Potpuna atrofija vidnoga živca:

a)         jednoga oka                                  50%

b)         oba oka                                        100% – I. skupina

            Nepotpune atrofije vidnoga živca ocjenjuju se prema

            stupnju oštećenja vida.

194.     Djelomična kljenut mišića lica uslijed ozljede ličnog živca poslije prijeloma

            sljepoočne kosti ili ozljede parotidne regije:

a)         lakog stupnja                                 manje od 20%

b)         srednjeg stupnja                                  20 do 30%

c)         teškog stupnja s kontrakturom i tikom mimičke

            muskulature                                   30 do 40%

195.     Potpuna kljenut mišića lica zbog ozljede ličnog

            živca poslije prijeloma sljepoočne kosti ili ozljede

            parotidne regije                                   50%

196.     Pareza živca lica kad se oko zatvara:

a)         jednoga oka                                  manje od 20%

b)         oba oka                                        20%

197.     Izolirano nekompenzirano oštećenje vestibularnoga

            aparata:

a)         jednoga uha                                  20%

b)         oba uha                                         30%

            Postotak oštećenja organizma određuje se privremeno

            za jednu godinu, a nakon toga ponovno ocjenjuje uz

            obavezan klinički i laboratorijski nalaz.

198.     Oštećenje n. trigeminusa:

a)         n. oftalmicusa – senzitivne grane, ako postoje

            komplikacije u vidu neuroparalitičkoga akeratitisa

            i sekundarnoga oštećenja vida, prema stupnju oštećenja

            vida                                        30 do 40%

b)         pri potpunom gubitku vida                         50%

c)         oštećenja motornoga dijela trigeminusa s atrofijom

            muskulature za žvakanje.                        30 do 40%

199.     Klinički utvrđena neuralgija n. trigemini:

a)         lakog stupnja                                 manje od 20%

b)         srednjeg stupnja sa svakodnevnim napadima.         20 do 30%

c)         teškog stupnja nakon neuspjelog kirurškog liječenja     30 do 40%

200.     Oduzetost bulbarnih živaca                        30 do 80%

201.     Najteži slučajevi bulbarne paralize.                   100% – I skupina

202.     Hemipareza:

a)         lakog stupnja                                 30 do 50%

b)         teškog stupnja                               60 do 70%

203.     Hemiplegije, diplegije, paraplegije

            ili kvadriplegije                              80 do 100% – I. skupina

            Doplatak za njegu i pomoć druge osobe određuje se

            samo za svježe hemiplegije – privremeno za jednu

            godinu, a trajno ako je riječ o kontrakturi noge u

            fleksiji te hod unatoč pomagalu nije moguć.

 

GLAVA IV – KRALJEŽNICA I LEĐNA MOŽDINA

204.     Gubitak funkcije jednog dinamičkog vertebralnog

            segmenta nakon prijeloma tijela kralješka            20%

205.     Gubitak funkcije dvaju dinamičkih vertebralnih

            segmenata nakon prijeloma tijela kralješka             30%

206.     Gubitak funkcije tri ili više dinamičkih vertebralnih

            segmenata nakon prijeloma tijela kralješka          40%

            Gubitak funkcije jednog dinamičkog seg­menta

            dokazuje se kliničkim pregledom i funkcionalnim

            radiografima. Funkcijskim snimcima (u maksimalnoj

            inklinaciji i reinklinaciji) dokazuje se potpuna

            nepokretljivost u jednom segmentu u smislu završne faze.

            Disfunkcija vertebralnog segmenta kralježnice mora

            biti dokazana s dva nalaza funkcijskog snimanja

            kralježnice unazad dvije godine.

            Nalazi moraju biti kompletirani na način da pružaju

            podatke o liječenju i provedenoj fizikalnoj terapiji.

207.     Hernia intervertebralnoga diska, ako se ispoljila nakon

            verificirane traume i provedenoga stacionarnoga

            liječenja i ako postoje trajna oštećenja korijena

            lumbosakralnoga ili cervikobrahjalnoga pleksusa:

a)         lakšeg oblika, s lakšim oštećenjima motiliteta i

            senzibiliteta                                 20 do 30%

b)         teškog oblika                                40 do 50%

c)         teškog oblika s izraženim oštećenjem motiliteta,

            atrofijama i trofičnim pojavama iz određene radikularne

            zone ili segmenta leđne moždine                       60 do 100% – II. skupina

208.     Degenerativne upalne promjene ili diskus hernija          20 do 30%

209.     Konsolidirane frakture kralježnice bez živčanih

            poremećaja (za prve dvije godine privremeno, a

            nakon toga trajno):

a)         s manjim deformacijama                            20 do 30%

b)         s većim deformacijama.                             40 do 50%

210.     Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom

            paraplegijom ili s pastičnom paraplegijom u fleksiji –

            trajna nepokretnost i vezanost za krevet                100% – I. skupina

211.     Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice

            s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na

            gornjim i donjim ekstremitetima:

a)         lakši oblici                                     40 do 50%

b)         izraženi oblici.                                60 do 70%

c)         teži oblici                                       80 do 100% – II. skupina

d)         najteži oblici – invalid nepokretan ne mo­že se služiti

            rukama                                      100% – I. skupina

212.     Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine

            privremeno, a nakon toga trajno):

a)         lakši oblici                                     20 do 30%

b)         umjereno izraženi oblici.                            40 do 60%

c)         teži oblici                                       70 do 90%

d)         najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije      100% – I. skupina

213.     Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije

            ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno:

a)         lakši oblici s oštećenjem motiliteta.                   20 do 40%

b)         srednje teški oblici, umjerena oštećenja motiliteta         50 do 60%

c)         teški oblici s izraženim oštećenjem motilitetima,

            senzibiliteta i trofike, hod moguć pomoću pomagala     70 do 100% – II. skupina

d)         najteži oblici, teška oštećenja motiliteta s atrofijama,

            teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću

            ekstremiteta – invalid nepokretan.                   100% – I. skupina

            Postotak oštećenja organizma za stanje iz točke

            209. – 213. ocjenjuje se na temelju kliničkog i

            laboratorijskog nalaza, a prema potrebi i bolničke obrade.

 

GLAVA V – GRLO (LARYNX)

214.     Suženje grla s otežanim disanjem nakon povrede,

            prema stupnju                                    20 do 40%

215.     Suženje grla zbog ozljede grkljana ili dušnika, s

            otežanim disanjem u velikoj mjeri (dispneja u miru),

            prema težini                                      50 do 80%

216.     Potrebno stalno nošenje kanile                                    70%

217.     Uzetost grla:

a)         jednostrana                                   20%

b)         obostrana.                                     50%

218.     Tuberkuloza grla ocjenjuje se kao otvorena

            tuberkuloza pluća                            50 do 100% – II. skupina

 

GLAVA VI – ŽDRIJELO (PHARYNX)

219.     Oštećenje funkcije ždrijela:

a)         lakog stupnja                                 20%

b)         srednjeg stupnja                                  30%

c)         teškog stupnja                               50%

220.     Služenje jednjaka:

a)         bez potrebe bužiranja                          20 do 40%

b)         uz potrebu stalnog bužiranja (kalibar suženja,

            učestalost bužiranja, poremećaj hranjenja, opće stanje). 50 do 70%

221.     Jednjak sasvim zatovren, hranjenje kroz gastričnu

            fistulu (gastrostomija), prema težini, općem stanju,

            uhranjenosti i inkontinenciji fistule                   80 do 100% – II. skupine

 

GLAVA VII – PRSNI KOŠ (THORAX)

222.     Prijelom prsne kosti                             manje od 20%

223.     Prijelom rebara konsolidiran bez znatnije deformacije

            prsnoga koša.                                 manje od 20%

224.     Prijelom rebara loše konsolidiran, s većim deformacijama

            prsnog koša:

a)         bez reperkusije izraženih na srcu i plućima              20 do 40%

b)         ako istodobno postoji respiratorna ili srčana

            insuficijencija, prema težini insuficijencije            50 do 100% – II. skupina

225.     Pleuropulmonalna fistula kao posljedica pyothoraxa.    30 do 50%

226.     Pleuropulmonalna skleroza kao posljedica ranjavanja,

            deformacije prsnog koša, iskrivljenosti kralježnice

            s umjerenom respiratornom insuficijencijom, ali bez

            srčane insuficijencije                                20 do 40%

227.     Opsežna pleuropulmonalna skleroza, tjelesna

            pletizmografija, plućna bronhiektazija i druge

            kronične plućne supuracije, znatnije deformacije

            prsnoga koša (fibrothorax), teža iskrivljenost

            stupa kralježnice, s razvijenom respiratornom

            insuficijencijom (dispneja, cijanoza), srčanom

            insuficijencijom (cor pulmonale chronicum) ili

            amiloidozom, prema težini                            50 do 100% – II. skupina

            Za ocjenu postotka oštećenja organizma po ovoj točki

            nužno je učiniti ergospirometriju i analizu plinova u krvi.

228.     Unakaženost dojki većega stupnja               20 do 30%

229.     Gubitak jedne dojke                            30%

230.     Gubitak obiju dojki                             50%

 

GLAVA VIII – ZDJELICA (PELVIS)

231.     Uredno konsolidirani prijelom zdjeličnih kostiju,

            bez oštećenja funkcije                               manje od 20%

232.     Konsolidirani prijelom zdjeličnih kostiju s dislokacijom

            simfize, s lakšim i srednje teškim tegobama pri hodu,

            bez komplikacija na ostalim organima zdjelične

            šupljine                                                                       20 do 40%

233.     Konsolidirani prijelom zdjeličnih kostiju, s

            istodobnom povredom susjednih organa – postotak

            se određuje za najviše oštećeni organ i povećava se

            od 10 do 30 prema težini svih povreda.

 

GLAVA IX – NEUROZE I PSIHOZE

234.     Klinički utvrđeni afektivni poremećaji bipolarni aefektivni poremećaji

            ili češće depresivne epizode, ako se utvrdi da prije rata nije od toga

            bolovao:

a)         lakog stupnja                                 manje od 20%

b)         teškog stupnja                               20 do 30%

            Postotak se utvrđuje privremeno do 3 godine, a nakon

            toga trajno.

235.     Klinički utvrđeni neurotski poremećaji (anksiozni,

            fobični, disocijativni, somatoformni i drugi neurotski

            poremećaji) ako se utvrdi da prije rata nije od toga

            bolovao:

a)         lakog stupnja.                                manje od 20%

b)         teškog stupnja                               20 do 30%

            Postotak se utvrđuje privremeno do 3 godine, a nakon

            toga trajno.

236.     Klinički utvrđene psihoze (shizofrenija, perzistirajući

            sumanuti poremećaj, akutni i prolazni psihotični

            poremećaj, shizoafektivni poremećaj i drugi

            psihotični poremećaji), ako se utvrdi da prije rata nije

            od toga bolovao:

a)         lakog stupnja                                 20 do 40%

b)         teškog stupnja.                              40 do 60%

            Postotak se utvrđuje privremeno do 3 godine, a

            nakon toga trajno.

237.     Neuroze i psihoze koje su se prvi put pojavile pod

            okolnostima iz članka 7. i članka 8. stavka 2. Zakona,

            za koje je utvrđeno da se ne mogu više otkloniti ili

            ublažiti psihoterapijskim ili drugim postupcima uzimaju

            se u obzir kao osnova za utvrđivanje postotka

            oštećenja organizma kao bolest na čije su nastajanje

            znatno utjecali napori pod tim okolnostima.

            Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma osim

            težine bolesti uzimaju se u obzir trajanje i vrsta tegoba

            kojima je invalid bio izložen.

238.     Psihički poremećaji vezani uz ratnu traumu

            (akutna reakcija na stres, poremećaji prilagodbe,

            posttraumatski stresni poremećaj i trajne promjene

            osobnosti nakon ratnog PTSP-a). Ako se utvrdi da

            prije rata nije bolovao od psihičkih poremećaja:

a)         lakog stupnja.                                manje od 20%

b)         teškog stupnja 20 do 40%

c)         teškog stupnja s komorbiditetom (psihički i

            psihosomatski)                                 40 do 60%

            Postotak se utvrđuje privremeno do 3 godine, a nakon

            toga trajno.

239.     Bolesti ovisnosti, ako se utvrdi da prije rata nije od

            toga bolovao:

a)         lakog stupnja                                 manje od 20%

b)         teškog stupnja                               20%

            Postotak se utvrđuje privremeno do 3 godine, a

            nakon toga trajno.

 

GLAVA X – TUBERKULOZA

 

A. Tuberkuloza pluća

240.     Potpuno izliječena ili kalcificirana žarišta u hilusu ili

            plućima, manjega opsega, manje priraslice pleure   manje od 20%

241.     Inaktivna (ožiljna) plućna tuberkuloza srednjega i

            većeg opsega:

a)         bez respiratorne i kardiovaskularne insuficijencije         30%

b)         s obliteriranim pleuralnim sinusima prema stupnju

            oštećenja respiratorne funkcije.                      50%

242.     Aktivna jedostrana plućna tuberkuloza ili tuberkuloza

            plućne maramice s izljevom, pulmonalne ili pleuralne

            fistule s empijemom                             60 do 80%

243.     Obostrana ili ekstenzivna jednostrana aktivna

            (otvorena ili zatvorena) tuberkuloza pluća,

            progresivna, ali još uvijek pristupačna liječenju i razne

            pulmonalne i pleuralne fistule s empijemom i općom

            tjelesnom slabošću većega stupnja                  50 do 100% – II. skupina

244.     Progresivna raširena aktivna obostrana plućna

            tuberkuloza s razvijenom kaheksijom i drugim

            teškim komplikacijama (respiratorna kardiovaskularna

            i slična insuficijencija, amiloidoza itd.) i

            tuberkuloza izazvana multirezistentnim sojevima            80 do 100% – I. skupina

 

B. Tuberkuloza kostiju i zglobova

245.     Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobova u razvitku i to pri lokaciji na

            kralježnici, sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu:

a)         ako invalid nije potpuno nepokretan                 60 do 100% – II. skupina

b)         ako je nepokretan                               100% – I. skupina

246.     Nakon izliječenoga procesa tuberkuloze kostiju i

            zglobova, posljedice te bolesti ocjenjuju se kao kod

            traume odgovarajućih organa, s tim što se postotak

            oštećenja organizma povećava za 10 do 30, ovisno

            o prirodi bolesti, kvaliteti izlječenja i potrebi preventivne

            imobilizacije.

 

C. Tuberkuloza drugih organa

247.     Pri tuberkulozi drugih organa postotak oštećenja

            organizma utvrđuje se kao kod drugih bolesti

            dotičnoga organa, uzimajući i obzir tuberkuloznu prirodu

            procesa i opće zdravstveno stanje.

 

D. Zajedničke odredbe o tuberkulozi

            Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma uslijed

            tuberkuloze ne primjenjuju se odredbe članka15.

            stavka 4. Zakona, odnosno članka 10. Pravilnika i

            kada je u pitanju pogoršanje, već se smatra da je

            bolest nastala pod okolnostima iz članka 7. i članka

            8. stavka 2. Zakona.

            Postotak za tuberkulozu utvrđuje se privremeno do

            tri godine, a nakon toga trajno.

 

GLAVA XI – SRČANE BOLESTI

 

A. Kompenzirane srčane bolesti bez razvijenih znakova zastoja u plućima ili u velikom krvotoku

 

248.     Preležana reumatska groznica sa znacima i bez

            znakova karditisa ocjenjuje se privremeno na godinu

            dana                                                                           60%

            Nakon toga ako nema znakova oštećenja na srcu        20%

249.     Organske bolesti srčanih zalistaka ovisno o težini

            anatomskoga oštećenja zalistaka i srčanoga mišića i

            prema stupnju povećanja srca:

a)         bez znatnijeg povećanja srca i bez pojave srčane

            dekompenzacije                                20%

b)         prema stupnju povećanja srca i težine

            anatomskog oštećenja srčanih zalistaka bez znakova

            dekompenzacije srca                               30 do 50%

250.     Oštećenja srčanoga mišića i perikarda (koronarna i

            ostala) ili teški poremećaji ritma:

a)         lakog stupnja                                 20 do 30%

b)         srednjeg stupnja                                  40 do 60%

c)         teškog stupnja                               70%

            Opsežnost oštećenja srčanih zalistaka, srčanoga

            mišića i perikarda i stupanj povećanja srca dokazuju

            se i utvrđuju, osim kliničkim pregledom, obavezno

            rentgenološki i elektrokardiografski, a prema

            potrebi i polimehanokardiografski, ehokardiografski,

            ergometrijski, radio­izotopima, kateterizacijom srca i drugo.

 

B. Dekompenzirane srčane bolesti sa znacima zastoja

u plućima ili u velikom krvotoku

251.     Početna srčana insuficijencija s umjereno razvijenim

            plućima zastojem ili umjerenim povećanjem jetre,

            ali takva koja se dobro popravlja liječenjem         60 do 80%

252.     Potpuno razvijena srčana insuficijencija:

a)         koja se nedovoljno popravlja liječenjem i koja isključuje

            svaki fizički napor                              80 do 100% – II. skupina

b)         u najtežim slučajevima                         100% – I. skupina

253.     Ako je riječ o posttraumatskoj penetrirajućoj

            (ubod, metak i sl.) ili nepenetrirajućoj povredi

            (udarac u predjelu srca, zračni udar, gnječenje i

            sl.) srca, s ozljedom i oštećenjem srčanih zalistaka

            perikadra ili srčanoga mišića, te nakon izvršene

            operacije na srcu, postotci u t. 249. i 250. mogu se

            povećati za 10 do 30, a najviše do                     100% – II. skupina

 

C. Kirurški zahvati na srcu

254.     Operativna zamjena valvula:

a)         zamjena jedne valvule ili dviju valvula u sinusnom

            ritmu bez dekompenzacija srca                      30 do 60%

b)         zamjena jedne valvule ili dviju valvula s apsolutnom

            aritmijom komore uz povremenu dekompenzaciju     80%

c)         zamjena svih triju valvula                            100% – II. skupina

d)         sa stalnom srčanom dekompenzacijom            100% – I. skupina

 

D. Opće odredbe za srčane bolesti

            Involutivne i staračke promjene kardiovaskularnoga

            aparata ne uzimaju se u obzir pri utvđivanju

            postotka oštećenja organizma. Pri utvrđivanju

            postotka oštećenja organizma za organske

            bolesti srčanih zalistaka i miokarda koje su nastale

            pod okolnostima iz članka 7. i članka 8. stavak 2.

            Zakona, uzima se u obzir cjelokupno oštećenje srca.

 

GLAVA XII – TRBUH (ABDOMEN)

255.     Fistule na želucu zbog ozljede, prema veličini fistule

            i reperkusija na opće stanje, privremeno             50 do 100% – II. skupina

256.     Smetnje u crijevnoj pasaži kao posljedica ozljede

            ili ulkusne bolesti, bez stenotičnih pojava              20 do 40%

257.     Smetnje popraćene stenotičnim promjenama na

            pilorusu ili bilo kojem dijelu digestivnoga trakta, prema

            težini                                      30 do 60%

258.     Za akute ulkusne bolesti, verificirane rentgenološki

            i gastroskopski određuje se privremeno na jednu

            godinu                                      60%

259.     Postoperativne smetnje i stanje nakon resekcije

            želuca (bilo kojom metodom)                   30 do 60%

260.     Teške pothranjenosti i postoperativni malapsorpcijski

            sindrom                                    60 do 80%

261.     Stalni anus prater naturalis, prema kontinenciji        80 do 100% – II. skupina

262.     Sterkoralne fistule, uske, defekacija normalna, opće

            zdravstveno stanje dobro, privremeno               20 do 40%

263.     Fistule, široke, visoko na tankom crijevu, s teškim

            pojavama denutricije, privremeno                  70 do 100% – II. skupina

264.     Sterkoralne fistule, široke, niske, bez znatnijeg utjecaja

            na opće zdravstveno stanje, privremeno.               40 do 70%

265.     Fistule analne, prema težini                        20 do 40%

266.     Inkontinencija ili suženje analnoga sfinktera te ozljeda

            anusa s inkontinecijom:

a)         djelomično                                    60%

b)         potpuno                                        80%

267.     Kila nastala na mjestu povrede, privremeno           20 do 40%

            Netraumatske kile ne uzimaju se u obzir pri ocjeni

            oštećenja organizma.

268.     Eventracije nakon ozljede, prema težini, privremeno,

            ako se mogu operacijom otkloniti                      30 do 60%

269.     Ozljeda jetre – prema posljedicama                 30 do 80%

270.     Kronični hepatitis – prema znacima oštećenja funkcije

            jetre                                         30 do 60%

271.     Za akutni hepatitis određuje se privremeno za dvije

            godine.                                       60%

            Nakon toga, ako nema oštećenja jetre             manje od 20%

272.     Ciroza jetre kao posljedica preboljeloga infektivnog

            hepatitisa, u kompenziranom stanju.                   60%

273.     Ciroza jetre sa znacima dekompenzacije                70 do 100% – II. skupina

274.     Žučne fistule nastale nakon ozljede žučnih kanala

            (privremeno, ako su operabilne), prema težini             20 do 80%

275.     Nedostatak slezene nakon traume (privremeno za

            dvije godine)                                     30%

            Nakon dvije godine, ako nema znakova oštećenja

            hematopoeze                                    manje od 20%

 

GLAVA XIII – UROPOETIČNI ORGANI

276.     Stanje nakon preboljelog akutnog difuznoga

            glomerulonefritisa ocjenjuje se privremeno za jednu godinu:

a)         bez hipertenzije                                   60%

b)         s hipertenzije                                 40%

277.     Jednostrani kronični prijelonefritis s morfološkim

            promjenama na bubregu i s nalazom u sedimentu

            urina – leukociturija, eritrociturija, prema težini.           20 do 40%

278.     Obostrani kronični pjelonefritis s obostranim

            morfološkim promjenama i znakovima renalne

            insuficijencije                                   40 do 70%

            Kod znatnih oštećenja funkcije bubrega ocjenjuje se

            kao kod nefritisa.

279.     Lakši oblici kroničnog nefritisa (umjerena

            albuminurija s manjim promjenama u sedimentu bez

            drugih renalnih ili općih poremećaja)                 20 do 30%

280.     Srednje teški oblici nefritisa ili nefroza:

a)         s obilnom albuminurijom, s teškim pro­mjenama

            u sedimentu, umjerenim edemima, umjerenom

            hipertenzijom, hipostenurijom bez dušične retencije,

            manjim promjenama na očnoj pozadini              40 do 60%

b)         s lako povećanom dušičnom retencijom, hipertenzijom

            i izraženim promjenama na očnoj pozadini              60 do 80%

281.     Teški oblici nefritisa (izostenurije, dušična

            retencija, masivni i rezistentni edemi, teška hipertenzija

            s povećanjem srca, edem papile optičnog živca)        80 do 100% – II. skupina

282.     Najteži oblici zatajivanja funkcije bubrega koji

            zahtijevaju trajnu hemodijalizu ili nakon izvršene

            transplatacije bubrega                              100% – I. skupina

283.     Nefrektomija:

a)         ako je drugi bubreg zdrav.                         50%

b)         ako postoji lakše oštećenje preostaloga bubrega         60%

c)         ako postoji srednje teško oštećenje preostaloga

            bubrega                                                                      70 do 80%

d)         ako postoji teško oštećenje preostaloga bubrega.        90 do 100% – II. skupina

e)         ako bolest zahtijeva trajnu hemodijalizu                  100% – I. skupina

284.     Aktivna tuberkuloza bubrega:

a)         jednoga bubrega, privremeno                    60 do 90%

b)         obaju bubrega, privremeno.                       80 do 100% – II. skupina

c)         s teškim oštećenjem globalne funkcije bubrega       100% – I. skupina

285.     Cistitis, kronični, traumatski:

a)         prema težini slučaja                             20 do 50%

b)         u najtežim slučajevima, sa stalnom inkontinencijom,

            skvrčenim mjehurom i polipozom                 60 do 80%

286.     Mokraćne fistule bubrega, uretera, mokraćnog

            mjehura ili uretre:

a)         privremeno                                    60 do 80%

b)         trajno inoperabilne                              80%

287.     Suženje mokraćnog kanala, prolazno za katetere

            koje se dade širiti.                             20 do 40%

288.     Teško prolazna suženja (filiformna) s čestim

            retencijama, prema težini slučaja                  50 do 80%

289.     Smetnje mokrenja nakon rekonstruktivnih operacija

            mokraćnog mjehura.                              50%

            Ako postoji komplikacija mjehura ili bubrega,

            postotak se utvrđuje prema postotku iz točke u

            kojoj se predviđa odgovarajuća komplikacija.

 

GLAVA XIV – SPOLNI ORGANI

 

A. Muški

290. Gubitak penisa:

a)         djelomični                                     50%

b)         potpuni                                    80%

291.     Potpuni gubitak penisa sa suženjem orificijuma uretre  100% – II. skupina

292.     Kronični obostrani epididimitis sa zoospermijom          40%

293.     Gubitak jednoga testisa uz uredan jedan testis        30%

294.     Gubitak oba testisa ili jednoga testisa s oštećenjem

            funkcije drugog                                 70%

295.     Gubitak penisa i oba testisa (potpuna demaskulizacija)100% – II. skupina

296.     Hematokela, privremeno                           20%

297.     Posttraumatska atrofija testisa:

a)         jednoga testisa                              20%

b)         oba testisa                                     50%

298.     Kronični bakterijski prostatitis s učestalim

            egzacebacijama                                 40%

299.     Upalni oblik sindroma kronične boli u zdjelici s

            leukocitima u eksprimatu (bez dokazane infekcije).      40%

 

B. Ženski

300.     Gubitak jednoga jajnika                             20%

301.     Gubitak obaju jajnika.                         50 do 70%

302.     Gubitak maternice ili jednoga jajnika i maternice.         30 do 50%

303.     Gubitak obaju jajnika s maternicom                 40 do 70%

304.     Oštećenje vulve i vagine.                           20 do 50%

 

GLAVA XV – RAZNE DRUGE OZLJEDE I BOLESTI

305.     Šećerna bolest (dijabetes mellitus) ocjenjuje se, u pravilu, prema stupnju

            intolerancije na ugljične hidrate:

a)         lakši oblici (bez pothranjenosti, bez glukozurije, pri

            odgovarajućoj dijeti)                              20 do 30%

b)         srednje teški oblici (koji zahtijevaju davanje inzulina

            kako bi se osigurala ravnoteža prehrane)            40 do 60%

c)         teški oblici što se teško reguliraju unatoč primanju

            visokih doza inzulina (s pothranjenošću i čestim

            pojavama acidoze i komplikacijama na drugim

            organima)                                                                   70 do 100% – I. skupina

            Pri ocjeni oštećenja organizma vodit će se računa

            i o postojećim komplikacijama (tuberkuloze pluća,

            kardiovaskularne, živčane i očne).

306.     Oštećenja funkcije gušterače kao posljedica povrede

            i ozljede cijeni se prema stupnju oštećenja njezine funkcije:

a)         lakši oblici                                     30%

b)         srednji oblici                                  50%

c)         teški oblici                                     50 do 80%

307.     Intoksikacije (trovanja) i ozljede od bojnih otrova,

            radijacijskih oštećenja ocjenjivat će se analogno

            ozljedama i posljedicama na pojedinim organima:

a)         lakog stupnja                                 30 do 40%

b)         srednjeg stupnja                                  50 do 60%

c)         teškog stupnja                               70 do 100% – I. skupina

308.     Kronični osteomijelitis sa stalnim fistulama, sa čestim

            egzacerbacijama                             20 do 40%

309.     Amiliodozno oštećenje unutrašnjih organa ili kaheksije:

a)         lakog stupnja                                 50 do 60%

b)         srednjeg stupnja                                  70 do 80%

c)         teškog stupnja                               90 do 100% – II. skupina

310.     Kronični osteomijelitis što ne stvara funkcionalne

            smetnje, bez otoka i fistula                       manje od 20%

            Ako pri loše sraslom prijelomu, pseudoartrozi,

            kontrakturi ili ankliozi postoji i kronični osteomijelitis,

            postotak se može povećati za 10.

311.     Hipertireoza (privremena, dok traje bolest)            30 do 60%

312.     Hipotireoza:

a)         lakog stupnja.                                20 do 30%

b)         srednjeg stupnja                                  40 do 50%

c)         teškog stupnja                               50 do 70%

313.     Hipoadenokorticizam (m. Addisoni) prema stupnju:

a)         lakog stupnja                                 40 do 50%

b)         srednjeg stupnja.                                 60 do 70%

c)         teškog stupnja                               80%

314.     Iskrivljenost vrata kao posljedica povrede bilo koje

            vrste, prema stupnju                              20 do 40%

315.     Veće ozljede mišića sa smetnjama njihove funkcije.      20 do 40%

316.     Fizičke i psihičke posljedice nasilnog spolnog općenja

            (silovanje)                                      50 do 100% – II skupina

            Postotak se utvrđuje privremeno do 3 godine, a nakon

            toga trajno.