Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja

NN 20/2006 (20.2.2006.), Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

478

Na temelju članka 67. stavka 1. podstavka 1. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj: 153/05.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR NAD OBAVLJANJEM POSLOVA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice, oblik i izgled službene značke koju nose inspektori Ministarstva unutarnjih poslova ovlašteni za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja te način izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdanim službenim iskaznicama i značkama.

 

Članak 2.

Obrasci iskaznica izrađuju se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica TIM – ID, izmjere 85,6 x 54 mm.

Prednja strana obrazaca iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

– desno, u ravnini grba, plavim slovima ispisano je jedno ispod drugoga: »REPUBLIKA HRVATSKA«, »MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA« i »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA«. Ispod grba je prazan prostor za fotografiju.

– desno od prostora za fotografiju, a ispod naziva »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA« ispisuje se tamnoplavim slovima »SLUŽBENA ISKAZNICA«. Ispod toga u pravokutniku svijetlo plave boje ispisuje se ime i prezime inspektora. Ispod pravokutnika ispisuju se nadnevak izdavanja, te redni broj pod kojim je iskaznica izdana.

Prednja strana obrasca iskaznice štiti se u postupku sublimacijskog ispisa prozirnim plastičnim zaštitnim laminatom, izmjere 80,6 x 49 mm, debljine 0,0025 mm, koji sadrži naizmjenične holograme grba Republike Hrvatske i slova »MUP RH«.

 

Članak 3.

Na obrascu iskaznice na stražnjoj strani tiskane se ovlasti inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja.

 

Članak 4.

Službena značka inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja veličine je 56 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu na zrakastoj podlozi ispisana su slova »RH« visine 9 mm. Srednji srebrni krug promjera je 41 mm i sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis: »MUP – Inspektorat«. Vanjski krug žute je boje s reljefom hrvatskog pletera. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna srebrna traka u koju se upisuje broj značke.

 

Članak 5.

Inspektori za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja u obavljanju inspekcijskih poslova nose službenu iskaznicu i značku u kožnom povezu.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka tamnoplave je boje trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80 x 120 mm.

U prednjem pregibu kožnog poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica.

Na unutarnjem pregibu kožnog poveza, u donjem dijelu, smještena je značka.

 

Članak 6.

Službenu Iskaznicu i značku s pripadajućim povezom izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

 

Članak 7.

O izdanim službenim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica i značka i naziv radnog mjesta, registarski broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja, te rubriku za napomene.

 

Članak 8.

Inspektor koji izgubi službenu iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova službena iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Inspektor koji izgubi službenu iskaznicu ili značku snosi troškove nabave nove.

 

Članak 9.

Inspektor kojem prestane služba u Ministarstvu unutarnjih poslova, ili koji izgubi status inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku službe odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku predati neposrednom rukovoditelju.

Neposredni rukovoditelj dužan je primljenu službenu iskaznicu i značku dostaviti nadležnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Članak 10.

Obrasci službene iskaznice i obrazac službene značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Broj: 511-01-52-4728/06

Zagreb, 9. veljače 2006.         

Ministar          

Ivica Kirin, v. r.

 

Obrazac 1

 

SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR NAD OBAVLJANJEM POSLOVA RAZMINIRANJA

 

prednja strana

 

 

 

 

 

poleđina

 

 

 

 

 

 

Obrazac 2