Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obav­ljanje stručnih poslova prostornog uređenja

NN 21/2006 (22.2.2006.), Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obav­ljanje stručnih poslova prostornog uređenja

ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

523

Na temelju članka 8.a stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O DAVANJU I ODUZIMANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: suglasnost) pravnoj osobi i ovlaštenom arhitektu koji poslove obavlja samostalno, te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za izradu prostornih planova.

Stručni poslovi prostornog uređenja u smislu ovoga Pravilnika su izrada prostornih planova i izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

 

Članak 2.

 

Uvjeti za davanje suglasnosti

 

Suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja daje se pravnoj osobi koja u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposlenog najmanje:

– jednog diplomiranog inženjera arhitekture koji je upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu u stručni smjer ovlaštenih arhitekata ili stručni smjer ovlaštenih arhitekata – urbanista, te koji ima položeni stručni ispit za poslove prostornog i urbanističkog planiranja i najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima prostornog uređenja koji je sudjelovao u izradi prostornih planova,

– dva diplomirana inženjera arhitekture koji imaju položeni stručni ispit za poslove prostornog i urbanističkog planiranja i najmanje tri godina radnog iskustva na stručnim poslovima prostornog uređenja koji su sudjelovali u izradi prostornih planova,

– jednog diplomiranog inženjera prometa koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i

– jednog diplomiranog inženjera građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja.

Suglasnost za izradu detaljnih planova uređenja i stručnih pod­loga za izdavanje lokacijskih dozvola daje se pravnoj osobi koja u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposlenog najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitekture koji je upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu u stručni smjer ovlaštenih arhitekata ili stručni smjer ovlaštenih arhitekata – urbanista, te koji ima položeni stručni ispit za poslove prostornog i urbanističkog planiranja i najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima prostornog uređenja koji je sudjelovao u izradi prostornih planova.

Suglasnost za izradu detaljnih planova uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola daje se ovlaštenom arhitektu koji poslove obavlja samostalno u vlastitom ili zajedničkom uredu ako je upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu u stručni smjer ovlaštenih arhitekata ili stručni smjer ovlaštenih arhitekata – urbanista, ako ima položeni stručni ispit za poslove prostornog i urbanističkog planiranja i najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima prostornog uređenja i ako je sudjelovao u izradi prostornih planova.

 

Članak 3.

 

Zahtjev za davanje suglasnosti

 

Zahtjevu za davanje suglasnost podnositelj zahtjeva za svakog zaposlenika prilaže ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

za ovlaštenog arhitekta:

– radnu knjižicu,

– rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu i

– popis stručnih podloga za izdavanje lokacijske dozvole i popis prostornih planova u čijoj je izradi sudjelovao u svojstvu koordinatora ili odgovorne osobe s dokazom o tome.

za diplomirane inženjere arhitekture koji nisu ovlašteni arhitek­ti:

– radnu knjižicu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu i

– popis stručnih podloga za izdavanje lokacijske dozvole i popis prostornih planova u čijoj je izradi sudjelovao s dokazom o tome.

za ostale zaposlenike:

– radnu knjižicu,

– diplomu i

– opis stručnih poslova prostornog uređenja koje je obavljao s dokazom o tome.

 

Članak 4.

 

Sadržaj suglasnost

 

Suglasnost obavezno sadrži:

– naziv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),

– klasu, urudžbeni broj i datum suglasnosti,

– temelj davanja suglasnosti,

– tvrtku odnosno ime, prezime i adresu osobe kojoj se suglasnost daje,

– stručne poslove prostornog uređenja za obavljanje kojih se suglasnost daje,

– ime i prezime ovlaštenog arhitekta (ili više njih) za kojeg je utvrđeno da ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga pravilnika, te

– potpis osobe ovlaštene za davanje suglasnosti i pečat Ministarstva.

 

Članak 5.

 

Uvjeti za izradu prostornih planova

 

Pravna osoba i ovlašteni arhitekt koji poslove obavlja samostalno (u daljnjem tekstu: stručni izrađivač), dužni su u izradi prostornog plana, ovisno o osobitosti zadaće, osigurati interdisciplinarnost rada suradnjom sa tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koje osiguravaju podatke i dokumente iz svojeg djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te sa subjektima stručnim za područje geografije, agronomije, šumarstva, biologije, ekonomije, sociologije, demografije i dr.

U izradi prostornog plana uređenja općine i grada i generalnog urbanističkog plana, osim zaposlenika pravne osobe koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 2. stavkom 1. ovoga Pravilnika, mora sudjelovati i najmanje jedan:

– diplomirani pravnik koji ima najmanje tri godine radnog iskustva pretežno na poslovima prostornog uređenja ili na poslovima izrade normativnih akata,

– stručnjak prirodnih znanosti (geografije, agronomije, šumarstva, biologije i dr.) koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i

– stručnjak društvenih znanosti (ekonomije, sociologije, demografije i dr.).

Sudjelovanje osoba iz stavka 2. ovoga članka u izradi navedenih prostornih planova dužna je osigurati pravna osoba koja izrađuje plan.

 

Članak 6.

 

Oduzimanje suglasnosti

 

Suglasnost će se rješenjem oduzeti stručnom izrađivaču koji prestane ispunjavati uvjete za njezino davanje propisane ovim pravilnikom ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno Zakonu o prostornom uređenju ili propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Stručni izrađivač kojem je oduzeta suglasnost zbog prestanka ispunjavanja uvjeta za njezino davanje može podnijeti zahtjev za izdavanje nove suglasnosti kada ispuni propisane uvjete.

Stručni izrađivač kojem je oduzeta suglasnost zbog obavljanja poslova prostornog uređenja protivno Zakonu o prostornom uređenju ili propisima donesenim na temelju tog Zakona ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove suglasnosti prije isteka roka od godine dana od dana konačnosti rješenja o oduzimanju suglasnosti.

 

Članak 7.

 

Evidencija suglasnosti

 

Ministarstvo vodi evidenciju o danim i oduzetim suglasnostima.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– tvrtku odnosno ime, prezime i adresu osobe kojoj je dana,

– klasu, urudžbeni broj i datum suglasnosti,

– vrstu poslova za obavljanje kojih je suglasnost dana,

– ime i prezime ovlaštenog arhitekta (ili više njih) i drugih zaposlenika za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovoga pravilnika,

– odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (promjena ovlaštenog arhitekta i drugih zaposlenika u pravnoj osobi, oduzimanje suglasnosti i dr.).

Stručni izrađivač dužan je Ministarstvu dostaviti obavijest i dokumentaciju o promjeni uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Podaci o osobama kojima je dana i oduzeta suglasnost objavljuju se na web stranicama Ministarstva.

 

Članak 8.

 

Stručni ispit

 

Stručni ispit za obavljanje određenih poslova u graditeljstvu položen prema propisima koji su važili do 1. listopada 2005. godine smatra se u smislu ovoga Pravilnika stručnim ispitom za poslove prostornog i urbanističkog planiranja iz članka 2. ovoga Pravilnika.

 

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 127/99).

 

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2006. godine.

Članak 5. ovoga pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2007.godine.

 

Klasa: 350-01/06-04/01

Urbroj: 531-01-06-4

Zagreb, 16. veljače 2006.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh. v. r.