Pravilnik o načinu vrednovanja imovine i obveza umirovljeničkog fonda

NN 21/2006 (22.2.2006.), Pravilnik o načinu vrednovanja imovine i obveza umirovljeničkog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

524

Na temelju članka 25. stavka 4. Zakona o Umirovljeničkom fon­du (»Narodne novine« br. 93/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 16. veljače 2006. godine, donijela

PRAVILNIK

O NAČINU VREDNOVANJA IMOVINE I OBVEZA UMIROVLJENIČKOG FONDA

 

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila i mjerila prema kojima je društvo za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) obvezno vrednuje ukupnu imovinu Umirovljeničkog fonda (u daljnjem tekstu: Fond).

(2) Ukupnu imovinu Fonda čini zbroj vrijednosti svih vrsta imovine Fonda u skladu s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa.

(3) Sve obveze Fonda podmiruje Vlada Republike Hrvatske i ne oduzimaju se od imovine Fonda.

 

OPĆENITO O VREDNOVANJU

 

Članak 2.

Društvo je obvezno vrijednosne papire Fonda vrednovati tako da im odredi fer vrijednost u smislu međunarodno priznatih standarda financijskog izvješćivanja (MFSI).

 

Članak 3.

Društvo je obvezno napisati elaborat o vrednovanju imovine Fonda, u kojem je obvezno detaljno izložiti usvojenu metodu vrednovanja i sve važne pretpostavke koje su korištene u njenoj primjeni, te obrazložiti izbor metode vrednovanja.

 

VREDNOVANJE UDJELA

 

Članak 4.

(1) Udjeli u investicijskim fondovima se utvrđuju prema neto vrijednosti imovine fonda.

(2) Ako se radi o udjelima u društvima s ograničenom odgovornošću vrednovanje se vrši po metodi opisanoj u elaboratu koji je Društvo obvezno donijeti.

 

VREDNOVANJE UVRŠTENIH DIONICA

 

Članak 5.

Kada određuje fer vrijednosti prikupljenih dionica koje su na dan vrednovanja uvrštene na burzu (uvrštene dionice), Društvo je obvezno uzeti u obzir da li se tim dionicama u smislu ovoga Pravilnika aktivno trguje.

 

Vrednovanje uvrštenih dionica kojima se aktivno trguje

 

Članak 6.

(1) Uvrštene dionice kojima se aktivno trguje, u smislu ovoga Pravilnika, su dionice jednog izdavatelja kojih je na burzi u posljednjih trideset dana prije dana vrednovanja prodano jednako ili više od broja dionica tog izdavatelja koje je Društvo steklo i koje vrednuje.

(2) Za potrebe vrednovanja dionica kojima se aktivno trguje, smatra se da prosječna ponderirana cijena po kojoj se tim dionicama trgovalo na burzi u posljednjih šest mjeseci od dana vrednovanja, pruža dovoljno dobar dokaz o fer vrijednosti tih dionica.

 

Vrednovanje uvrštenih dionica kojima se ne trguje aktivno

 

Članak 7.

(1) Uvrštene dionice kojima se ne trguje aktivno, u smislu ovog Pravilnika, su dionice jednog izdavatelja kojima se na burzi trgovalo u posljednjih godinu dana prije dana vrednovanja, bez obzira na broj prodanih dionica i broj dana u kojima se trgovalo.

(2) Za potrebe vrednovanja dionica kojima se povremeno trguje, smatra se da zadnja cijena po kojoj se tim dionicama trgovalo na burzi, uvećana ili umanjena za najviše 100% (sto posto) uzimajući u obzir bitne čimbenike, pruža dovoljno dobar dokaz o fer vrijednosti tih dionica.

(3) Bitni su sljedeći čimbenici:

– pouzdanost iskazanih financijskih podataka i računovodstvenih politika,

– pouzdanost dodatnih podataka iskazanih u dodacima financijskih izvješća,

– kvaliteta zarade društva ovisno od realizacije prodaje po djelatnostima,

– novčani tijek,

– likvidnost,

– činjenica da li su financijska izvješća revidirana od ovlaštenih revizora i napomene u njihovom izvješću, ako postoje,

– vlasnička struktura društva (kontrolni paket jednog ili grupe dioničara),

– veličina društva u odnosu na druga društva u istoj grani djelatnosti,

– promjene u grani djelatnosti koje bi mogle imati utjecaj na cijenu dionica,

– promjene u unutarnjim čimbenicima društva (proizvodnja, likvidnost, struktura uprave, struktura zaposlenih),

– promjene u tržišnim čimbenicima – općeniti pad ili rast u volumenu trgovanja na tržištu,

– postojanje ponuda za preuzimanje društva,

– drugi čimbenici koji mogu značajno utjecati na cijenu dionica, te koje je primjereno uzeti u obzir i primjenjivi su kod određivanja fer vrijednosti određenih uvrštenih dionica kojima se ne trguje aktivno.

U elaboratu vrednovanja Društvo je obvezno detaljno opisati čimbenike koje je uzelo u obzir i obrazložiti izbor čimbenika.

 

VREDNOVANJE NEUVRŠTENIH DIONICA

 

Članak 8.

 

(1) Neuvrštene dionice, u smislu ovog Pravilnika, su dionice koje na dan vrednovanja nisu uvrštene na burzu, ili su uvrštene ali se njima u posljednjih godinu dana prije dana vrednovanja uopće nije trgovalo na burzi.

(2) Kada određuje fer vrijednost neuvrštenih dionica, Društvo je obvezno uzeti u obzir u koju se od sljedećih kategorija svrstava izdavatelj tih dionica:

(a) dionička društva sa iskazanom neto-dobiti u zadnje tri poslovne godine,

(b) dionička društva sa iskazanom neto-dobiti u zadnjoj poslovnoj godini i sa iskazanim neto-gubitkom u dvije prethodne poslovne godine,

(c) dionička društva sa iskazanim neto-gubitkom u zadnjoj poslovnoj godini, a nemaju gubitak iznad visine upisanog kapitala.

 

Članak 9.

(1) Ako se izdavatelj svrstava u kategoriju iz članka 8. stavka 2. točke a) ovog Pravilnika, fer vrijednost prikupljenih dionica može se odrediti pomoću zarade po dionici (EPS) za tog izdavatelja i omjera cijene i zarade (P/E) za istu granu djelatnosti.

(2) Fer vrijednost je umnožak EPS izdavatelja i P/E za istu granu djelatnosti u Hrvatskoj, smanjen ili povećan odgovarajućom primjenom čimbenika iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika. Ako P/E za Hrvatsku nije objavljen, uzima se ponderirani prosjek P/E za istu granu djelatnosti u zemljama srednje i istočne Europe, objavljen u priznatim financijskim novinama.

(3) Zarada po dionici (EPS) je neto-dobit u proteklom izvještajnom razdoblju, umanjena za dividende povlaštenim dioničarima, podijeljena s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica.

(4) Omjer cijene i zarade (P/E) je omjer zadnje prosječne burzovne cijene i zarade po dionici.

 

Članak 10.

(1) Ako se izdavatelj prikupljenih dionica svrstava u kategoriju iz članka 8. stavka 2. točke b) ovog Pravilnika, fer vrijednost prikupljenih dionica može se odrediti pomoću primjene kapitalizacijskih koeficijenata i to:

– omjer cijene i zarade,

– koeficijent kapitalizacije prodaje,

– koeficijent kapitalizacije imovine,

– druge mogućnosti kapitalizacije.

(2) Nijedan od kapitalizacijskih koeficijenata ne može se koristiti zasebno, već se koristi zajedno s drugim kapitalizacijskim koeficijentima.

(3) Osnovna procijenjena vrijednost, određena primjenom kapitalizacijskih koeficijenata, može se smanjiti ili povećati odgovarajućom primjenom čimbenika iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Kapitalizacija prodaje je postupak procjene vrijednosti dioničkog društva, i to na način da se ukupni prihod iz redovnog poslovanja analiziranog društva pomnoži s koeficijentom kapitalizacije prodaje odgovarajućeg standardnog poduzeća s transparentnom tržišnom cijenom. Koeficijent kapitalizacije prodaje je omjer tržišne kapitalizacije i ukupnog prihoda iz redovnog poslovanja.

(5) Kapitalizacija imovine je postupak procjene vrijednosti dioničkog društva, i to na način da se ukupna imovina analiziranog društva pomnoži s koeficijentom kapitalizacije imovine odgovarajućeg standardnog poduzeća s transparentnom tržišnom cijenom. Koeficijent kapitalizacije imovine je omjer tržišne kapitalizacije i ukupne imovine.

 

Članak 11.

(1) Ako se izdavatelj prikupljenih dionica svrstava u kategoriju iz članka 8. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika, fer vrijednost dionica može se odrediti pomoću izračunavanja i usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti dionica tog dioničkog društva.

(2) Knjigovodstvena vrijednost izračunava se tako da se ukupna aktiva dioničkog društva umanji za ukupne obveze i gubitak. Knjigovodstvena vrijednost smanjuje se ili povećava odgovarajućom primjenom čimbenika iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.

 

OBVEZNO IZRAČUNAVANJE LIKVIDACIJSKE VRIJEDNOSTI

 

Članak 12.

Ako je prikupljene dionice izdalo dioničko društvo koje je za zadnju poslovnu godinu iskazalo gubitak iznad visine upisanog kapitala, vrijednost tih dionica obvezno se određuje tako da se izračunava likvidacijska vrijednost dioničkog društva i podijeli s ukupnim brojem izdanih dionica.

 

Članak 13.

Ako Društvo procijeni fer vrijednost prikupljenih dionica nižu od 20% nominalnog iznosa tih dionica, obvezno je izračunati i likvidacijsku vrijednost tih dionica, te odrediti vrijednost dionica u većem od ta dva iznosa.

 

VREDNOVANJE KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

Članak 14.

(1) Za kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje u Republici Hrvatskoj, fer vrijednošću smatra se prosječna cijena ponderirana količinom prodanih vrijednosnih papira i na Burzi prijavljenih i institucionalnih transakcija. Za dužničke vrijednosne papire kojima se trguje u inozemstvu, fer vrijednošću se smatra zadnja ponuda na kupnju službeno kotirana na financijsko-informacijskom servisu.

(2) U slučaju da na dan vrednovanja nije bilo trgovanja, fer vrijednošću smatra se fer vrijednost tog vrijednosnog papira prethodnog dana vrednovanja.

(3) Dugoročni dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje u Republici Hrvatskoj i kojima se nije trgovalo u 30 dana od dana vrednovanja, i dugoročni dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje u inozemstvu i za koje 30 dana od dana vrednovanja nije isticana cijena na kupnju vrednuju se prema metodi linearne amortizacije, s time da je početna vrijednost zadnja ustanovljena fer vrijednost tog vrijednosnog papira. Ukoliko se takvim papirima nakon početka vrednovanja metodom linearne amortizacije ponovo trguje, od dana ponovnog trgovanja vrednovat će se sukladno odredbi stavka (1) ovoga članka.

(4) Kratkoročni vrijednosni papiri izdavatelja iz Republike Hrvatske kojima se trguje u Republici Hrvatskoj, vrednuju se primjenom prosječnog prinosa do dospijeća ostvarenog na primarnim aukcijama odgovarajućih vrijednosnih papira kojima je dospijeće najbliže predmetnom vrijednosnom papiru.

 

VREDNOVANJE NEKRETNINA

 

Članak 15.

Fond će vrednovanje nekretnina izvršiti prema Pravilniku iz članka 153. stavka 9. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05).

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

Društvo je dužno u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti elaborat o vrednovanju imovine Fonda i dostaviti ga na suglasnost Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

 

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/06-01/06

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 16. veljače 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.