Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drv­ne tehnologije

NN 22/2006 (24.2.2006.), Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drv­ne tehnologije

HRVATSKI SABOR

528

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. veljače 2006. godine.

 

Broj: 01-081-06-407/2

Zagreb, 16. veljače 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva te uređuje temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti, članstvo i financiranje u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Komora).

(2) U Komoru se obvezno udružuju inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: ovlašteni inženjeri), radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

(3) Stručni poslovi iz stavka 2. ovoga članka jesu: projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgradnja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno osposobljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, lovstvu i preradi drva.

 

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona inženjer šumarstva jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, šumarskom odjelu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera šumarstva ili magistra struke šumarstva.

(2) U smislu ovoga Zakona inženjer drvne tehnologije jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, drvno-tehnološkom odjelu u Republici Hrvatskoj i stekla zvanje diplomiranog inženjera drvne tehnologije ili magistra struke drvne tehnologije.

(3) Inženjer šumarstva ili inženjer drvne tehnologije jest i osoba koja je diplomirala na odgovarajućem fakultetu u inozemstvu iz područja šumarstva i drvne industrije, ili magistar ako joj se po posebnome propisu može priznati istovrijednost inozemne diplome.

 

Članak 3.

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savjesno i u skladu sa zakonom te promiče, zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 4.

(1) Komora ima svojstvo pravne osobe.

(2) Sjedište je Komore u Zagrebu.

(3) Komora ima svoj znak, pečat i žigove.

(4) Izgled i način korištenja znaka, pečata i žigova uredit će se statutom.

 

II. ZADACI

 

Članak 5.

(1) Komora obavlja ove poslove kao javne ovlasti:

– vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Imenik ovlaštenih inženjera),

– daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,

– utvrđuje visinu upisnine i članarine u Komoru,

– utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje, u skladu s kodeksom strukovne etike,

– provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere, sukladno posebnom propisu o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita kojega donosi ministar nadležan za šumarstvo, lovstvo i drvnu tehnologiju (u daljnjem tekstu: ministar),

– druge poslove koji su ovim i posebnim zakonima utvrđeni kao javne ovlasti Komore.

(2) Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

 

Članak 6.

Pored poslova iz članka 5. ovoga Zakona Komora obavlja i sljedeće:

– promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,

– potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,

– zastupa interese svojih članova,

– daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,

– organizira stručno usavršavanje svojih članova,

– izdaje glasilo Komore te druge stručne publikacije,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Komore.

 

III. USTROJSTVO

 

Članak 7.

Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposredno u strukovnim razredima, a posredno u tijelima Komore.

 

TIJELA KOMORE

 

Članak 8.

Tijela Komore jesu:

– Skupština Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Skupština komore),

– Vijeće Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Vijeće komore),

– Nadzorni odbor Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor komore), i

– Predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Predsjednik komore).

 

SKUPŠTINA KOMORE

 

Članak 9.

(1) Skupštinu komore čine izabrani predstavnici strukovnih razreda.

(2) U Skupštini komore se osigurava razmjerna zastupljenost strukovnih razreda tako da svaki strukovni razred ima najmanje pet predstavnika.

(3) Skupština komore se može održati i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna većina svih članova Skupštine.

 

Članak 10.

Skupština komore:

– donosi Statut i druge opće akte,

– donosi temeljni program rada,

– donosi godišnji proračun i prihvaća izvješće o izvršenju proračuna,

– donosi odluku o visini upisnine i članarine,

– donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore,

– donosi Poslovnik o radu Skupštine,

– donosi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencije (odobrenja) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji,

– donosi Pravilnik o cijenama usluga Komore i utvrđuje cijene usluga Komore,

– donosi Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Kodeks strukovne etike),

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.

 

VIJEĆE KOMORE

 

Članak 11.

(1) Vijeće komore čine predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda.

(2) Vijeće komore:

– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština komore,

– donosi Pravilnik o radu stručne službe Komore,

– predlaže odluke te donosi zaključke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini komore,

– utvrđuje i usklađuje interese strukovnih razreda i članova,

– obavlja i druge poslove propisane Statutom.

 

NADZORNI ODBOR KOMORE

 

Članak 12.

(1) Nadzorni odbor komore ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješuje Skupština komore.

(2) U Nadzorni odbor komore ne mogu biti birani članovi Skupštine komore i Vijeća komore.

(3) Nadzorni odbor komore nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,

– materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,

– rad Stručne službe Komore, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

 

PREDSJEDNIK KOMORE

 

Članak 13.

(1) Predsjednika komore bira i razrješuje Skupština komore iz reda svojih članova.

(2) Predsjednik komore:

– zastupa Komoru,

– vodi i nadzire poslovanje,

– saziva sjednice Skupštine komore i Vijeća komore,

– provodi odluke i zaključke tijela Komore,

– odgovoran je za zakonitost rada Komore.

(3) Predsjednik Komore jest i predsjednik Vijeća komore.

 

STRUKOVNI RAZREDI KOMORE

 

Članak 14.

(1) Strukovni razred oblik je strukovnoga povezivanja i organiziranja članova Komore radi unapređivanja rada članova Komore koji obavljaju određene poslove.

(2) Svaki član Komore istodobno je i član jednog od strukovnih razreda.

(3) Strukovni razredi jesu:

– Razred inženjera šumarstva,

– Razred inženjera drvne tehnologije.

 

Članak 15.

(1) Tijela strukovnog razreda jesu predsjednik i Odbor razreda, a biraju ih i razrješuju članovi strukovnoga razreda.

(2) Ustrojstvo i djelovanje strukovnoga razreda i tijela strukov­noga razreda uređuju se Statutom.

 

STRUČNA SLUŽBA KOMORE

 

Članak 16.

(1) Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove za Komoru obavlja Stručna služba Komore.

(2) Ustrojstvo i djelokrug Stručne službe propisat će se Statutom.

 

IV. AKTI KOMORE STATUT

 

Članak 17.

(1) Statut obvezno sadrži odredbe o:

– ustrojstvu Komore,

– načinu odlučivanja, biranja i trajanja, odnosno opoziva mandata članova u tijelima Komore,

– sazivanju i održavanju sjednica tijela Komore,

– postupku upisa u Imenik ovlaštenih inženjera,

– načinu vođenja Imenika ovlaštenih inženjera,

– strukovnim zadacima i stručnom smjeru ovlaštenog inženjera,

– pravima i dužnostima ovlaštenih inženjera,

– lakšim i težim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera i kaznama za te povrede,

– stegovnom postupku za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera,

– tijelima za pokretanje i vođenje stegovnog postupka,

– ustrojstvo i djelokrug Stručne službe Komore,

– načinu ostvarivanja interesa članova te

– javnosti rada Komore.

(2) Statut može sadržavati i odredbe o drugim pitanjima od značaja važnim za njezine članove.

(3) Statut donosi Skupština komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

KODEKS STRUKOVNE ETIKE

 

Članak 18.

(1) Kodeksom strukovne etike utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore.

(2) Kodeks strukovne etike donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuje se u Glasniku Komore.

 

CJENIK USLUGA

 

Članak 19.

(1) Skupština Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva utvrđuje cijene svojih usluga te donosi Pravilnik o cijenama svojih usluga.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

V. UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA

IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA

 

Članak 20.

(1) Komora vodi Imenik ovlaštenih inženjera utvrđen Statutom.

(2) Komora vodi i evidenciju o stegovnim postupcima, evidenciju o članovima ispisanim iz Imenika ovlaštenih inženjera te druge evidencije određene Statutom.

(3) Imenik ovlaštenih inženjera i evidencije iz stavka 1. i 2. ovoga članka javne su knjige.

(4) Izvadci iz Imenika ovlaštenih inženjera i evidencije te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

(5) Na izdavanje javnih isprava iz stavka 4. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 

STRUKOVNI NAZIV

 

Članak 21.

(1) Pravo uporabe strukovnoga naziva ovlašteni inženjer stječe se upisom u Imenik ovlaštenih inženjera.

(2) Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera iz stavka 1. ovoga članka donosi tijelo Komore određeno Statutom.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka je upravni akt.

 

Članak 22.

(1) Ovlašteni inženjer može obavljati poslove stručnoga smjera za koji je školovan.

(2) Stručni smjer ovlaštenog inženjera određuje se prema strukovnim zadacima.

(3) Strukovni zadaci za svaki stručni smjer ovlaštenog inženjera odredit će se Statutom.

 

UVJETI ZA UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA

 

Članak 23.

(1) Ovlašteni inženjeri svojstvo člana Komore stječu upisom u Imenik ovlaštenih inženjera.

(2) Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera ima osoba koja ispunjava ove uvjete:

1. da je hrvatski državljanin, odnosno državljanin neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,

2. da je potpuno poslovno sposobna,

3. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,

4. da je diplomirala na biotehničkom fakultetu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti šumarstva ili zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti drvne tehnologije, odnosno da je diplomirala u inozemstvu ako se po posebnim propisima priznaje istovjetnost inozemne diplome,

5. da ima tri godine radnog staža u struci i položen stručni ispit ili doktorat iz područja određenog stručnog smjera,

6. da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 24. ovoga Zakona,

7. da je član inozemne inženjerske komore na temelju uzajamnosti,

8. da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću te

9. da je dostojna za obavljanje inženjerske djelatnosti.

 

NEDOSTOJNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA

 

Članak 24.

Nije dostojna za obavljanje inženjerskih poslova osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti i za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

 

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 

Članak 25.

(1) Upis ili ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera odbija se rješenjem ako osoba koja je podnijela zahtjev za upis ili ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera ne ispunjava uvjete iz članka 23. stavka 2., odnosno članka 29. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt.

 

MIROVANJE ČLANSTVA U KOMORI

 

Članak 26.

(1) Ovlaštenom inženjeru članstvo u Komori miruje:

1. ako je u pritvoru,

2. ako je izabran ili imenovan na javnu profesionalnu dužnost,

3. ako se zaposli u tijelima državne uprave ili lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Rješenje o mirovanju donosi tijelo Komore određeno Statutom.

(3) Za vrijeme mirovanja ovlaštenom inženjeru miruju sva prava i obveze u Komori.

(4) Po prestanku mirovanja ovlašteni inženjer stječe ponovno prava i obveze koja proizlaze iz članstva u Komori.

(5) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka je upravni akt.

 

PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI

 

Članak 27.

Ovlaštenom inženjeru prestaje članstvo u Komori i pravo obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer brisanjem iz Imenika ovlaštenih inženjera:

1. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, odnosno državljanstvo neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,

2. ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost,

3. ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova,

4. ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno sigurnosna mjera,

5. ako je stegovnom kaznom izgubio pravo obavljanja poslova,

6. kad se usvoji zahtjev podnositelja za prestanak članstva u Komori,

7. ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulje od šest mjeseci,

8. ako više od šest mjeseci bez opravdanoga razloga ne obavlja poslove te

9. ako obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću.

 

Članak 28.

(1) Ovlašteni inženjer u slučajevima iz članka 27. ovoga Zakona prestaje obavljati poslove:

1. u slučaju prestanka hrvatskog državljanstva, odnosno državljanstva neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, od dana konačnosti odluke kojom je utvrđen prestanak hrvatskog državljanstva, odnosno državljanstva neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,

2. u slučaju oduzimanja ili djelomičnog oduzimanja poslovne sposobnosti, od dana pravomoćnosti odluke o oduzimanju ili djelomičnom oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno sigurnosne mjere, od dana pravomoćnosti odluke suda,

4. u slučaju izricanja stegovne mjere zabrane obavljanja poslova, od dana konačnosti odluke o gubitku prava na obavljanje poslova,

5. u slučaju osude na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, od dana pravomoćnosti odluke.

(2) U ostalim slučajevima ovlašteni inženjer ne smije obavljati poslove od dana uredno dostavljenog rješenja tijela Komore određenoga Statutom o prestanku prava na obavljanje poslova.

 

PONOVNI UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA

 

Članak 29.

(1) Osoba kojoj je prestalo članstvo u Komori ne smije biti ponovno upisana u Imenik ovlaštenih inženjera:

1. ako joj je izrečena mjera zabrane obavljanja poslova, prije nego što ta zabrana istekne ili bude obustavljena,

2. ako joj je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja poslova, prije proteka vremena na koje se zabrana odnosi.

(2) U ostalim slučajevima ovlašteni inženjer kojemu je prestalo članstvo u Komori može zahtijevati ponovan upis u Imenik ovlaštenog inženjera kad prestanu razlozi zbog kojih mu je prestalo članstvo u Komori.

 

OBAVJEŠTAVANJE KOMORE O POKRETANJU POSTUPAKA

 

Članak 30.

Sud je dužan obavijestiti Komoru o pokretanju prekršajnoga ili kaznenog postupka, određivanju pritvora protiv ovlaštenog inženjera, izricanju osuđujuće presude te o odluci kojom se pravomoćno završava kazneni ili prekršajni postupak protiv ovlaštenog inženjera.

 

ŽALBA

 

Članak 31.

Protiv rješenja nadležnog tijela Komore koje se odnosi na stjecanje, mirovanje i prestanak članstva u Komori sukladno članku 25., 26., 27., 28. i 29. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

VI. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Članak 32.

(1) Ovlašteni inženjer dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova mogao učiniti trećima.

(2) Kada je ovlašteni inženjer zaposlen kod pravne osobe, osiguranje od odgovornosti ugovaraju te pravne osobe.

(3) Uvjete osiguranja ugovara s osiguravateljima Komora u ime svojih članova s važnošću za sve ovlaštene inženjere u Republici Hrvatskoj.

(4) Ugovor o osiguranju od odgovornosti može s osiguravateljem sklopiti Komora u ime svojega člana ili ovlašteni inženjer samostalno u skladu s uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.

 

VII. FINANCIRANJE KOMORE

 

Članak 33.

Financijska sredstva za rad Komore osiguravaju se od:

– upisnine,

– članarine,

– naplatom usluga,

– donacija te

– drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

VIII. STEGOVNE MJERE

 

Članak 34.

(1) Ovlašteni inženjeri – članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera pred stegovnim tijelima Komore.

(2) Težom povredom smatra se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih Kodeksom strukovne etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena.

(3) Lakša povreda je narušavanje dužnosti ugleda i Kodeksa strukovne etike koje je manjeg značenja.

 

Članak 35.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera mogu se izreći ove stegovne mjere:

– ukor,

– novčana kazna i

– zabrana obavljanja poslova ovlaštenog inženjera u trajanju od 5 mjeseci do 5 godina.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera može se izreći opomena i novčana kazna.

 

Članak 36.

Statutom Komore pobliže se utvrđuju lakše i teže povrede, stegovne mjere i tijela koja pokreću i provode stegovni postupak u skladu s ovim Zakonom.

 

Članak 37.

(1) Novčana kazna iz članka 35. ovoga Zakona može se izreći u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

(2) Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist Komore.

(3) Statutom se pobliže utvrđuje visina novčanih kazni za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera i njihova namjena.

 

Članak 38.

(1) Stegovni postupak protiv ovlaštenog inženjera po službenoj dužnosti, na prijedlog ministra ili zainteresirane osobe, pokreće stegovno tijelo određeno Statutom.

(2) U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera koji nije propisan Statutom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 

Članak 39.

(1) Pravo na žalbu u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera, pored ovlaštenog inženjera ima i podnositelj prijave.

(2) Žalba se podnosi drugostupanjskom tijelu Komore određenom Statutom.

(3) Protiv drugostupanjske odluke kojom je izrečena stegovna mjera može se pokrenuti upravni spor.

(4) Konačne odluke stegovnoga tijela Komore kojima su izrečene novčane kazne ovršne su isprave i Komora je ovlaštena tražiti njihovu prisilnu ovrhu.

 

Članak 40.

(1) Pravo pokretanja postupka za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarijeva protekom jedne godine od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom dvije godine od učinjene povrede.

(2) Pravo pokretanja postupka za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarijeva protekom šest mjeseci od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom jedne godine od učinjene povrede.

(3) Zastara vođenja postupka nastupa protekom tri godine od pokretanja postupka. Zastara se prekida svakom radnjom koja se poduzima radi vođenja postupka.

(4) Ovrha stegovne mjere zastarijeva šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja kojim je izrečena stegovna mjera ili od dana isteka roka za koji je ovrha stegovne mjere odgođena.

 

IX. NADZOR NAD RADOM KOMORE

 

Članak 41.

Nadzor nad radom Komore obavlja Ministarstvo.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 42.

(1) Obvezuje se ministar da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenuje osnivački odbor i privremeni odbor za upis inženjera u Imenik ovlaštenih inženjera.

(2) Osnivački odbor iz stavka 1. ovoga članka sazvat će prvu Skupštinu komore.

(3) Prva Skupština komore može se održati i na njoj donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna natpolovična većina svih inženjera koje je privremeni odbor za upis upisao u Imenik ovlaštenih inženjera.

 

Članak 43.

Pravo na upis u Komoru imaju i inženjeri šumarstva i inženjeri drvne tehnologije koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju 10 godina radnog staža u struci na poslovima određenoga stručnog smjera ako u roku od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu podnesu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 321-01/05-01/02

Zagreb, 10. veljače 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.