Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina

NN 24/2006 (1.3.2006.), Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

585

Na temelju članka 30. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 155/02) i članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 59/01, 190/03 i 199703) državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina i predstav­nicima nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su imali u obavljanju poslova za vijeće, odnosno u obavljanju poslova predstavnika.

 

Članak 2.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ovog Pravilnika pod­razumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, o visini naknada za terenski dodatak i za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, te o visini naknade za odvojeni život od obitelji.

Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na naknadu u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta održavanja sjednice, po svakoj održanoj sjednici vijeća ili njegovog radnog tijela.

Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava redoviti dolazak, članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina imaju pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran u visini cijene godišnje karte.

 

Članak 3.

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu najviše do visine od 50% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi predstavničkog tijela te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji iznos će se urediti općim aktima tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Klasa: 016-01 /06-01/3

Urbroj: 515-10/06-06-1

Zagreb, 20. veljače 2006.

Državni tajnik

Antun Palarić, v. r.