Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2005. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

NN 28/2006 (13.3.2006.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2005. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

657

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2005

 

Lista preventivno zaštićenih dobara

 

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2005 –

Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

 

II.

U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. prosinca 2005. godine unesena su sljedeća (A) nepokretna, (B) podvodni arheološki lokaliteti (C) pokretna i (D) nematerijalna kulturna dobra:

 

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

 

Naselje

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj registra

Datum isteka preventivne zaštite

Katastarske čestice

Katastarska općina

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

GRAD BJELOVAR

BREZOVAC
(BJELOVAR)

Filijalna crkva Vavaedenja Presvete Bogorodice

260,

Brezovac

P-1597

30. 12. 2008.

GRAD GRUBIŠNO POLJE

GRUBIŠNO POLJE, Ivana Jemeršića 46

Vila »Moj mir«

862,

Grubišno Polje

P-1543

24. 11. 2008 .

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina DUBROVAČKO PRIMORJE

ŠTEDRICA

Crkva sv. Trojstva

164,

Topolo

P-1348

5. 7. 2008.

TOPOLO

Crkva Male Gospe

110,

Topolo

P-1349

7. 7. 2008.

TOPOLO

Crkva sv. Luja i stećci

čt. zgr. 224, č. zem. 1230, 1231, 1232, 1234, 1235,

Topolo

P-1350

4. 7. 2008.

GRAD DUBROVNIK

ČAJKOVICA

Ostaci c. sv. Mihajla

65/2, 69/2, 70, 71, 72, 73/1,

Čajkovica

P-1576

9. 11. 2011 .

DUBRAVICA
(DUBROVNIK)

Crkva sv. Ivana Krstitelja

k.č. 1, č. zem. 277,

Dubravica

P-1439

19. 9. 2008.

DUBROVNIK

Cjelina ljetnikovca Paladina Gundulića

zona A-č. zgr. 179, 180/1, č. zem. 371, zona B-č. zgr. 178/1, 178/2, 178/3, 180/2, 181, 408, 409/1, 409/2, 811, 812, 1027, 1028, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1074, 1075, 2514, č. zem. 364, 366/1, 366/2, 367, 368/1, 368/2, 370, 372/1, 372/2, 372/3, 373/2, 373/3, 373/4, 1171,

Gruž

P-1533

7. 2. 2008.

DUBROVNIK

Gradski predjel sv. Jakova u Dubrovniku

č. zem. 1744/3, 1742, 1745/2, 2446/1, 1785/1, č. zgr. 742/3, 1785/2, 1783, 1775/5, 1775/4, 1775/3, č. zgr. 748, č. zem. 1797, 1804/3, 1844, 2478, 1840, 1854/2, 2455, 1855/1, 1855/2, 1861, 1863, 1864/3, 1864/4, 1864/1, 2456, 1870, 2446/1, 1872/25, 1770, 1872/5, 1872/7, 1872/23, 2459, 1875/12, 1875/2, 1876, 1875/7, 1874, 2457, 1858/2, 1820/1, 1820/2, 2780, 1774, 1773, 1768, 1755/1, 1754, 1747,

Dubrovnik

P-1433

19. 9. 2008.

DUBROVNIK

Kompleks
Ruskovina

802/1, 807, 809,

Dubrovnik

P-1362

22. 7. 2008.

DUBROVNIK,
Zrinsko-frankopanska 23

Ladanjski kompleks, ljetnikovca Radmili-Svilokos-Gjivoje

č. zgr. 453, 454, 455, č. zem. 826/1, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 873, 2376, 9999/125, šetnica koja se pruža smjerom istok – zapad od kompleksa do ulice Zrinsko-frankopanske -č. zem. 9999/127,

Dubrovnik

P-1357

10. 8. 2008.

DUBROVNIK

Ljetnikovac dubrovačkog nadbiskupa

č. zgr. 754, 755, 756, č. zem. 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1833, 1835/1, 1835/2, 1820/1, 1820/2, 1823/2, 1823/3,

Dubrovnik

P-1432

24. 8. 2008.

ŠIPANSKA LUKA

Crkva sv. Izidora

č. zgr. 397, č. zem. 2680/1,

Šipan

P-1413

12. 9. 2008.

ZATON
(DUBROVNIK)

Ljetnikovac Natali (Pozze-Sorkočević), kuća Katić

č. zgr. 185, . zem. 1375/3,

Zaton

P-1361

22. 7. 2008.

Općina KONAVLE

ČILIPI

Poluurbana cjelina Čilipa

č. zgr. 1, 2/3, 2/4, 2/5, 3/4, 5/2, 7, 8, 9, 22, 400/1, 400/2, 401, 402, 417, 419, 431, 432, 433, 437, 438, 439, 455, č. zem. 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 69/2, 75, 76, 79, 80, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 82, 86, 92, 870, 871/1, 871/2, 875/1, 875/2, 875/3, 881, 883, 884/1, 884/2, 885/1, 885/2, 887, 889, 891, 893/1, 893/3, 893/4, 893/5, 893/6, 893/7, 893/8, 893/9, 894/1, 894/5, 894/11, 920, 921, 4930/2, 4935,

Čilipi

P-1467

27. 9. 2008.

Općina LUMBARDA

LUMBARDA

Kuća Žilković

č. zgr. 86, č. zem. 3883 i 1485,

Lumbarda

P-1548

9. 11. 2008.

Općina MLJET

POLAČE

Kasnoantička palača

č. zgr. 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 78, 79, č. zem. 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 228/11, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/7, 228/8, 228/9, 228/10, dio čt.zZem. 416 (put),

Goveđari

P-1363

20. 5. 2008.

POLAČE

Sjeverni kompleks

226/1, 222/16, 222/310,

Goveđari

P-1365

22. 7. 2011.

Općina OREBIĆ

OREBIĆ

Orsan franjevačkog samostana

č. zgr. 83/1, č. zem. 1235/97,

Podgorje

P-1408

12. 9. 2008.

Općina SLIVNO

KOMARNA

Austrijska utvrda

8113/1,

Slivno

P-1410

23. 9. 2008.

Općina STON

BRIJESTA

Kula Kabušić

č. zgr. 97, 103/1, 103/3, č. zem. 871/1, 892/4, 894,

Brijesta

P-1412

23. 9. 2008.

BROCE

Dominikanski samostan i crkva sv. Anuncijate

č. zgr. 13, 14, 15,

Broce

P-1466

11. 10. 2008.

BROCE

Poluurbana cjelina Broce

č. zem. 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/2, 21/1, 21/2, 22, 325, 324, 323, 322, 11, 10, 9, 8, 7, 82/1, 82/2, 85, 85/1, 85/2, 321, 328/2, 332, prelazi č.zem. 664 (put) te č. zgr. 28/1, 12/1, 27, 26, 16/2, 16/1, 16/3, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 89, 24, 21, 23, prelazi preko č. zem. 660 (put) te se nastavlja na č. zgr. 25/1, 25/2, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 25/1, 25/2, 97, 3/3, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 22, 21/1, 21/2, 19/2, 18, 95, 31/1,

Broce

P-1465

11. 10. 2008.

DANČANJE

Crkva sv. Mihajla s grobljem

č. zgr. 38, č. zem. 620, 621, 1251,

Dančanje

P-1411

23. 9. 2008.

STON

Crkva Gospe od Zamirja

1,

Ston

P-1464

27. 9. 2008.

Općina ZAŽABLJE

DOBRANJE
(ZAŽABLJE)

Arheološki lokalitet uz crkvu Male Gospe

195,

Dobranje

P-1409

12. 9. 2011.

GRAD ZAGREB

GRAD ZAGREB

BELOVAR,
Varaždinska 42

Zgrada stare škole

692/3,

Lužan

P-1491

4. 11. 2008.

DONJI DRAGONOŽEC,
Donjodragonoška cesta 44 i 46

Zgrada OŠ Donji Dragonožec

149,

Dragonožec

P-1492

4. 11. 2008.

GLAVNICA DONJA,

 

 

 

 

 

Glavnička cesta 37

Kuća Pepeljnjak

139/1,

Glavnica

P-1542

11. 11. 2008.

MORAVČE,
Benkova 1

Zgrada župnog dvora

9950,

Glavnica

P-1496

4. 11. 2008.

PARUŽEVINA,
Marochinijev put 3

Kurija Marochini

3613,

Vurnovec

P-1500

11. 11. 2008.

VUGROVEC DONJI, A. Šenoe 51

Zgrada stare škole

2/1,

Vugrovec

P-1498

4. 11. 2008.

ZAGREB,
Sveti Duh 129

Nekadašnja vila Sveti Duh

1142,

Črnomerec

P-1493

4. 11. 2008.

ZAGREB,
Bazjančeva 22,
Ljubljanska av. 33

Osnovna škola i dječji vrtić »Matija Gubec«

5202/3, 5202/1,

Trešnjevka

P-1497

4. 11. 2008.

ZAGREB,
Sokolska 7

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić

2255,

Vrapče

P-1494

4. 11. 2008.

ZAGREB,
Jakuševečka 82

Zgrada Pučke škole

1210,

Jakuševac

P-1495

4. 11. 2008.

ZAGREB,
Žitnjak 57

Zgrada stare škole

2299/1,

Žitnjak

P-1499

11. 11. 2008.

ZAGREB,
Črnomerec 94

Zgrada starog mlina

1237/1,

Črnomerec

P-1501

11. 11. 2008.

ŽERJAVINEC

Kapela sv. Antuna

144,

Šašinovec

P-1490

4. 11. 2008.

ISTARSKA županija

GRAD BUJE

BUJE,
Strada Longa 12

Renesansna kuća

372/3,

Buje

P-1470

11.10.2008

Općina KANFANAR

KANFANAR

Crkva sv. Silvestra i pripadajući zvonik

139, 140,

Kanfanar

P-1474

17.10.2008

Općina LIŽNJAN

VALTURA

Arheološki lokalitet antička vila kod stancije Pelićeti

830/67, 830/68, 830/69, 2549/27, 2549/28, 2549/29, 2549/30, 2549/31, 2549/32, 2549/33, 2549/34, 2549/35 

Galižana i Valtura

P-1575

24.10.2011

GRAD PULA

PULA, Luka

Kompleks skladišta ugljena

637/10,

Pula

P-1471

20. 10. 2008.

PULA, Kandlerova blok 16, lokacija 11 (PUP-u Stari Grad)

Višeslojni arheološki lokalitet

493/4, 493/22, 493/8, 493/9, 493/10, 493/11, 493/12, 493/13, 493/14, 493/15, 493/16, 493/17, 493/18, 493/19, 493/20, 493/21, 493/6, 493/7, 493/5,

Pula

P-1332

17. 8. 2011.

Općina SVETI LOVREČ

KLOŠTAR

Pavlinski samostan sv. Marije

24,

Čepić

P-1553

2. 12. 2008.

GRAD UMAG

SAVUDRIJA

Arheološki lokalitet i crkva sv. Lovre od Valfontane

178, 176, 194/3, 194/2, 175, zgr. 12,

Savudrija

P-1461

7. 10. 2011.

Općina VODNJAN

VODNJAN, Pored stancije Cecilija

Arheološki lokalitet s ostacima crkve sv. Cecilije

4828, 4831, 4832/1,

Vodnjan

P-1367

24. 8. 2011.

KARLOVAČKA županija

Općina BARILOVIĆI

SREDNJI POLOJ

Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice

1139,

Poloj

P-1359

24. 8. 2008.

Općina BOSILJEVO

LIPOVŠĆAKI

Arheološki lokalitet Lipovšćaki

dio 47, dio 51, 53, 54, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 257, 258, 259, dio 260/1, dio 260/2, dio 260/3, dio 261, dio 262, dio 263, dio 264, dio 265, 266,

Podrebar

P-1447

7. 10. 2011.

GRAD DUGA RESA

BELAVIĆI
(DUGA RESA)

Most na rijeci Mrežnici

položaj po Gauss-Kriegeru Y=5538042, X=5030724 i Y=5537911. Zaštita se odnosi na područje mosta i njegove neposredne okoline 50 m uzvodno i nizvodno rijeke Mrežnice na dijelu k.č. 1360 i dijeli k.č. 1381,

Mrežnički Novaki

P-1586

30. 12. 2008.

DUGA RESA

Kapela sv. Antuna

1798,

Duga Resa

P-1336

4. 7. 2008.

SVETI PETAR MREŽNIČKI

Arheološki lokalitet Sveti Petar Mrežnički

k.č. od 1587-1688,

Duga Resa

P-1578

24. 11. 2011.

GRAD OZALJ

JAŠKOVO

Arheološki lokalitet Gradišće-Grdun

965/1, 965/2, 965/3, 992/1, 992/2, 992/3, 992/4, 992/5, 992/6, 996/2, 997, 998, 999, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/8, 1000/9, 1000/10, 1000/11, 1000/12, 1000/13, 1000/14, 1000/15, 1000/16, 1000/17, 1000/18, 1000/19, 1000/20, 1000/21, 1001/1, 1002,1003,1537 (put),

Jaškovo

P-1448

13. 6. 2011.

GRAD SLUNJ

SLUNJ

Francuski magazin

951,

Slunj

P-1335

21.6.2008

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Općina DRNJE

DRNJE

Župna crkva Rođenja BDM

2327/5,

Drnje

P-1424

14.6.2008

DRNJE

Župni dvor župe Rođenja Blažene Djevice Marije

2327/4,

Drnje

P-1422

14.6.2008

Općina GOLA

ŽDALA

Župna crkva Presvetog Trojstva

1/1,

Ždala

P-1475

20. 10. 2008.

GRAD KOPRIVNICA

KOPRIVNICA,
Esterova 12

Kuća Malančec

1448/1,

Koprivnica

P-1449

10. 10. 2008.

KOPRIVNICA

Ostaci gradske utvrde s oružarnom

1370/1, 1372, 1379, 1391, 1395, 2590/1, 2600, 2603, 2604, 2605, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2608/1, 2608/2, 2610, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639/1, 2639/2, 2639/3, 2639/4, 2639/5, 2639/6, 2640, 2642,

Koprivnica

P-1583

29. 11. 2008.

KOPRIVNICA,
Trg dr. Tomislava Bardeka

Stara bolnica, kapela sv. Florijana i pil trpećeg Isusa

1282, 1283,

Koprivnica

P-1356

4. 8. 2008.

Općina KOPRIVNIČKI BREGI

KOPRIVNIČKI BREGI

Župna crkva sv. Roka

1004,

Koprivnički Bregi

P-1595

18. 11. 2008.

Općina VIRJE

VIRJE

Klet – tradicijska gospodarska zgrada

5816,

Virje

P-1414

20. 9. 2008.

VIRJE

Zgrada stare škole

10485/394, 8720/3,

Virje

P-1582

18. 11. 2008.

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina BEDEKOVČINA

BEDEKOVČINA

Povijesni građevinski sklop Tvornice i šamota »Zagorka«

6350, 6347,

Bedekovčina

P-1592

21. 12. 2008.

Općina HUM NA SUTLI

KLENOVEC HUMSKI

Arheološko nalazište
Plemićki grad Vrbovec

2569/1, 2569/2, 2567/7, 2567/11, 2845, 2846/1, 2846/2, 2846/3, 2847, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1268/4,

Lupinjak

P-1372

18. 6. 2011.

Općina MIHOVLJAN

SUTINSKE TOPLICE

Kupališna zgrada

2228,

Mihovljan

P-1596

30. 11. 2008.

GRAD OROSLAVJE

KRUŠLJEVO SELO, Krušljevo kbr. 234

Kurija »Kanjiža«

2119,

Stubička Slatina

P-1488

8. 11. 2008.

LIČKO-SENJSKA županija

GRAD GOSPIĆ

BILAJ

Župna crkva sv. Jakova Apostola

212,

Bilaj

P-1570

6. 12. 2008.

BRUŠANE

Župna crkva sv. Martina Biskupa

5/1,

Brušane

P-1370

29. 7. 2008.

BUŽIM

Župna crkva sv. Terezije

563/1,

Bužim

P-1371

29. 7. 2008.

SMILJAN

Župna crkva Gospe Karmelske

1,

Smiljan

P-1369

29. 7. 2008.

Općina PERUŠIĆ

KONJSKO BRDO

Arheološki lokalitet Jelačin Vrščić

dio k.č. 3022,

Konjsko Brdo

P-1442

5. 10. 2011.

KONJSKO BRDO

Arheološki lokalitet Veliki Čardak

dio k.č. 1330/1,

Konjsko Brdo

P-1443

5. 10. 2011.

KVARTE

Arheološki lokalitet Štitar

567/1, 568, 570, 573, 574,

Kvarte

P-1403

21. 9. 2011.

PERUŠIĆ

Arheološki lokalitet Gradina

886/1,

Perušić

P-1445

5. 10. 2011.

PERUŠIĆ

Arheološki lokalitet Klisa

539, 540, 541, 594/1a,

Perušić

P-1402

7. 9. 2011.

PERUŠIĆ

Arheološki lokalitet Kunjača

1, 2/1,

Perušić

P-1444

5. 10. 2011.

PERUŠIĆ

Kapela sv. Roka

479/2,

Perušić

P-1334

11. 7. 2008.

Općina PLITVIČKA JEZERA

PLITVIČKA JEZERA

Arheološki lokalitet Gradina Kozjak

2249,

Plitvička Jezera

P-1446

10. 10. 2011.

PLITVIČKA JEZERA

Hotel Plitvice

1,

Plitvička Jezera

P-1571

6. 12. 2008.

PLITVIČKA JEZERA

Kompleks zgrada mesnice

172/8,

Plitvička Jezera

P-1569

7. 12. 2008.

PLITVIČKA JEZERA

Restoran »Kozjak«

4/2,

Plitvička Jezera

P-1539

7. 11. 2008.

PLITVIČKA JEZERA

Zgrada društvene prehrane

183/10,

Plitvička Jezera

P-1540

7. 11. 2008.

PLITVIČKA JEZERA

Zgrada poštanskog ureda

183/13,

Plitvička Jezera

P-1541

7. 11. 2008.

VRELO KORENIČKO

Arheološki lokalitet Mrsinj grad

10168,

Korenica

P-1572

8. 12. 2011.

Općina UDBINA

UDBINA

Arheološki lokalitet Ostaci župne crkve sv. Nikole

dio k.č. 4008, 4009,

Udbina

P-1573

8. 12. 2011.

Općina VRHOVINE

GORNJE VRHOVINE

Arheološka zona Veliki i Mali Obljaj

1749, 1750, 1836/1, 1836/2, 1836/3, 1837/1, 1837/2, 1838/1, 1838/2, 1839/1, 1839/2, 1842, 1843, 1844, 1845/1, 1845/2, 1845/3, 1845/4, 1845/5, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851/1, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/5, 1851/6, 1851/7, 1851/17, 1852, 1853, 1869, 1870, 1871/1, 1871/2, 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1873, 1874, 1875, 1875/a,

Vrhovine

P-1484

27. 10. 2011.

MEĐIMURSKA županija

GRAD ČAKOVEC

ČAKOVEC

Arheološki lokalitet Pustakovec

127, 119, 118, 113, 112, 107, 106, 428/1, 429/1, 430/1, 431/1, 432/1, 433/1, 434, 435/3, 428/2, 429/2, 430/2, 431/2, 433/2,

Pustakovec

P-1390

14. 9. 2011.

Općina GORNJI MIHALJEVEC

GORNJI
MIHALJEVEC

Pil s likom Trpećeg (Žalosnog)

785/1,

Gornji Mihaljevec

P-1398

9. 9. 2008.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

MURSKO SREDIŠĆE

Grupa od tri pila:
sv. Ivan Nepomuk, sv. Trojstvo i sv. Florijan

7089/3,

Mursko
Središće

P-1381

14. 9. 2008.

GRAD PRELOG

PRELOG

Arheološki lokalitet Ferenčica

5355, 5354, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639/1, 6639/2, 6639/3, 6640/1, 6640/2, 6640/3, 6641, 6642, 6242, 6243, 6633, 6644, 6647, 6648, 6650, 6651/1, 6651/2, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6666, 6667, 6668, 6244, 6645, 6646, 6245/1, 6245/2, 6246, 6649, 6652/1, 6652/2, 6653, 6632, 6631, 6625, 6623, 6622, 6659, 6660, 6661, 6662, 6664, 6665, 6599, 6598, 6597, 6596, 6594, 6595, 6260, 6261, 6263/1, 6263/2, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6258/1, 6258/2, 6259, 6262, 6254, 6253, 6252, 6251, 6250, 6249, 6248, 6247, 6293, 6292, 6291, 6590, 6589, 6588, 6253, 6254, 6255, 6257, 6256, 6586/1, 6586/2, 6586/3, 6586/4, 6585, 6584, 6587/1, 6587/2, 6615,

Prelog

P-1399

2. 9. 2011.

 

 

6614, 6613, 6612, 6611, 6610, 6609, 6608, 6607/1, 6607/2, 6607/3, 6606, 6605, 6604, 6603, 6601, 6602, 6600, 6627, 6628, 6629, 6630, 6625, 6624, 6621, 6620, 6626, 6616, 6617, 6618, 6663, 6662, 6664,

 

 

 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina FERIČANCI

FERIČANCI

Vinski podrum Mihalović

3396,

Feričanci

P-1536

16. 11. 2008.

Općina KNEŽEVI VINOGRADI

ZMAJEVAC

Etnološka cjelina »Reformatorski surduk«

1531, 1532, 1533, 1534, 1535/1, 1535/2, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1554, 1552, 1553, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625, 1624, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1570, 1569,

Zmajevac

P-1546

2. 4. 2006.

GRAD OSIJEK

OSIJEK,
Kapucinska 44

Engleski magazin pomodne robe Franz Černut

5645,

Osijek

P-1456

20. 10. 2008.

OSIJEK,
Kapucinska 34

Hotel »Royal«

5637/1,

Osijek

P-1457

20. 10. 2008.

OSIJEK,
Europska avenija 04

Kuća Becker

5590,

Osijek

P-1459

20. 10. 2008.

OSIJEK,
S. Radića 18

Kuća Frank

5484,

Osijek

P-1454

20. 10. 2008.

OSIJEK,
Europska avenija 06

Kuća Grčić

5589,

Osijek

P-1458

20. 10. 2008.

OSIJEK,
Europska avenija 03

Kuća Petrović

5586,

Osijek

P-1460

20. 10. 2008.

OSIJEK,
Pavla Pejačevića 01

Župni ured sv. Petra i Pavla

1817/1,

Osijek

P-1455

20. 10. 2008.

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

GRAD POŽEGA

POŽEGA,
A. Kanižlića 11 i 13

Kuća Ciraki

1432/1, 1432/2,

Požega

P-1503

15. 11. 2008.

Općina VELIKA

VELIKA

Arheološko nalazište Pliš

1273/17,

Radovanci

P-1342

26. 7. 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Općina BAŠKA

BATOMALJ

Arheološka zona sv. Jeronim 

8001/3, 8001/4, 7918/1, 7918/2, 7918/3, 7920, 7915/3, 7890/3, 7890/4, 7897/1, 7897/2, 7897/3, 7897/4, 7915/1, 7915/2, 7915/3, 7915/4, 7898/1, te siječe poljski put koji se vodi pod k.č. 5910/808

Batomalj

P-1579

19. 12. 2011.

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina LEKENIK

LETOVANIĆ,
K. br. 83, 82, 84,

Potez od tri tradicijske kuće

209/1, 207/4, 202/1,

Letovanić

P-1563

30. 9. 2008.

Općina LIPOVLJANI

PILJENICE,
Piljenice 72

Vaclavekov mlin-vodenica

990,

Piljenice

P-1562

12. 9. 2008.

GRAD SISAK

PRELOŠĆICA,
Prelošćica 231

Zgrada tradicijske arhitekture

1522,

Prelošćica

P-1594

14. 12. 2008.

TOPOLOVAC,
Stari Topolovac 137

Objekt tradicijske arhitekture

1890,

Budaševo Topolovac

P-1566

29. 3. 2008.

Općina SUNJA

SUNJA, Savska 26

Drvena tradicijska katnica

1254,

Sunja

P-1584

11. 11. 2008.

SUNJA,
M. Gupca 31

Tradicijska okućnica

1164,

Sunja

P-1423

16. 9. 2008.

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BOL

BOL

Urbanistička cjelina naselja Bol

međe su ucrtane na kopiji katastarskog plana koji je sastavni dio rješenja

Bol

P-1405

6. 9. 2008.

GRAD HVAR

HVAR

Crkva sv. Klementa

523,

Hvar

P-1509

11. 11. 2008.

GRAD KAŠTELA

KAŠTEL GOMILICA

Crkva sv. Jerolima

9, 326,

Kaštel Gomilica

P-1477

5. 10. 2008.

Općina LOVREĆ

LOVREĆ

Građevinski sklop Nikolići

270/10, 270/11, 270/17, 270/18,

Lovreć

P-1337

5. 7. 2008.

GRAD MAKARSKA

MAKARSKA

Arheološka zona na poluotoku sv. Petra

Preventivna zaštita odnosi se na područje unutar prostornih međa katastarskih čestica/područja omeđenog linijom pružanja obale oko cijelog poluotoka te granicom čestica 2944/3 i 5305, sjevernim rubom puta obilježenog č. 2944/2, presjecajući zapadnim dijelom rivu obilježenu č. 5304/1 radi ponovnog spajanja s linijom obale

Makarska

P-1552

30. 11. 2011.

Općina MARINA

BLIZNA DONJA

Župna kuća

117,

Blizna

P-1404

7. 9. 2008.

Općina MILNA

MILNA

Urbanistička cjelina naselja Milna

međe su ucrtane na kopiji katastarskog plana koji je sastavni dio rješenja

Milna

P-1453

12. 10. 2008.

GRAD OMIŠ

KOSTANJE

Kuća Mile Gojsalić

426,

Kostanje

P-1385

15. 9. 2008.

KOSTANJE

Kula Jerončić

331, 332, 329,

Kostanje

P-1339

28. 7. 2008.

OMIŠ

Arheološki lokalitet Baučići (antičko naselje Oneum)

područje unutar međa uključujući i njih: k.č. 719, 720, 725, 726, 731, 732, 733, 734, 737, 738, 739, 744, 748, 752, 753, 754, 755, 756, 950, 3820, 849, 850, 844, 845, 846, 3821, 785, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 723,

Omiš

P-1421

3. 10. 2011.

OSTRVICA (OMIŠ)

Arheološki lokalitet Ostrvica (Krcatovići-Miri)

područje unutar međa, uključujući i njih: k. č. 2272, 2290/2, 2291/1, 2478, 2479, 2477/1, 2475, 2475/1, 2473, 2465/2, 2465/1, 2467/2, 2469, 2470/1, 2470/2, 2444, 2442, 2436/1-2, 2435, 431/1, 2430, 2422, 2421/1-2, 2420,2418, 2415, 2414, 2411/2, 2410, 2409, 2408/4, 2408/1-2, 6448, 6367/2,

Zvečanje

P-1451

3. 10. 2011.

Općina POSTIRA

DOL (POSTIRA)

Crkva sv. Vida

187,

Dol

P-1489

3. 11. 2008.

DOL (POSTIRA)

Ruralna cjelina Dol

međe su ucrtane na kopiji katastarskog plana koji je sastavni dio rješenja

Dol

P-1452

12. 10. 2008.

Općina SEGET

LJUBITOVICA

Crkva sv. Katarine

č. zgr. 127, č. zem. 1893,

Ljubitovica

P-1406

6. 9. 2008.

GRAD SOLIN

SOLIN

Amfiteatar

Sjeverna granica ide Putem Star Salone, prelazi put 8189/2, ide sjev. rubom k. č. 5559 te dalje putom 8213 do potoka; zap.granica ide potokom do ceste Trogir - Split; južna ide cestom Trogir - Split do ist. ruba k.č. 5470/1 te ist. rubovima k.č. 5470/2, 5468, 5466 te dalje okomito preko k.č. 5490/1 na Put Stare Salone,

Solin

P-1556

29. 11. 2011.

SOLIN
(Donja Rupotina-Solin)

Arheološki lokalitet »Ilirska Salona«

područje unutar međa uključujući i njih: k.č. 2142, 2143/1, 2143/2, 8076 (potok), 2001, 1992/2, 1992, 1993, 2023, 2022, 2021, 2020, 2139, 2140, 2141,

Solin

P-1463

18. 10. 2011.

GRAD SPLIT

SPLIT, Zadarska 12

Kuća Bulimbašić

č. zgr. 2439, č. zgr. 12357,

Split

P-1384

14. 9. 2008.

SPLIT, Obala hrvatskog narodnog preporoda 11

Neomaurska kuća na rivi

č. zgr. 2634, č. zem. 12425/2,

Split

P-1383

14. 9. 2008.

SPLIT,
Nazorov prilaz 05

Secesijska kuća i dvor

5417/1, 5417/4, 5417/5, 5417/6, 5417/7, 5417/8, 5417/9,

Split

P-1481

3. 11. 2008.

SPLIT

Svjetionik i spomenik Palom pomorcu

5295, 5296, 5299,

Split

P-1502

14. 11. 2008.

SPLIT,

Matije Gupca 02

Vila Kaliterna s perivojem

9630/1, 9630/2, 9629,

Split

P-1476

3. 10. 2008.

SPLIT, Livanjska 20

Vila Plevna

č. zgr. 1134/5, č. zem. 8562/2,

Split

P-1386

15. 9. 2008.

SPLIT, Kliška 13

Vila Smodlaka

10573,

Split

P-1387

19. 9. 2008.

SPLIT, Tončićeva 1

Zgrada Hrvatskog doma

957/13,

Split

P-1580

30. 12. 2008.

SPLIT, Zrinsko-frankopanska 23

Zgrada Tehničke škole

5053,

Split

P-1427

26. 9. 2008.

SPLIT,
Zagrebačka 2

Zgrada Velike realke

12799/1,

Split

P-1429

26. 9. 2008.

GRAD STARI GRAD

STARI GRAD

Starogradsko polje – kulturni krajolik

međe su ucrtane na kopiji katastarskog plana koji je sastavni dio rješenja

Stari Grad, Vrboska, Dol, Pitve, Vrisnik, Svirče, Vrbanj

P-1507

23. 9. 2008.

GRAD SUPETAR

MIRCA

Ruralno naselje Mirca

Na sjeveru zona graniči s cestom koja iz Supetra vodi prema Sutivanu, a od S-Z kuta.č. zem. 131/1 teče prema jugu rubom potoka te nadalje obuhvaća i uključuje č. zem. 194, 195 i 19661216/1, 1214, 1213, 121212, 1910/2, 1910/1, 1208/1, 1208/2, 1129, 1130/1, dalje prema J-Z starim putem 1372, prema istoku obuhvaća i uključuje č. zem. 1035/1, 1031/6, 1032/2 do puta 1357 kojim nastavlja prema sjeveru, nadalje prema ist. obuhvaća i uključuje č. zem. 1239, 1238 do potoka Murvice kojim ide prema sjeveru do k.č. 1199/2, 1198 putem 1327 prema sjeveru putem uz potok Mutnik prema sjeveru do spoja s cestom.

Mirca

P-1551

29. 11. 2008.

Općina ŠOLTA

DONJE SELO

Naselje Donje Selo

međe su ucrtane na kopiji katastarskog plana koji je sastavni dio rješenja

Donje Selo

P-1428

23. 9. 2008.

GRAD TROGIR

TROGIR

Park Garagnin-Fanfogna

3403, 3404, 3409, 3410,

Trogir

P-1382

15. 9. 2008.

TROGIR, Obala bana Berislavića 1

Zgrada suda

446,

Trogir

P-1581

28. 12. 2008

Općina ZADVARJE

ZADVARJE

Arheološki lokalitet kula »Avala«

148,

Žeževica

P-1426

3. 10. 2011.

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Općina BISKUPIJA

BISKUPIJA

Arheološki lokalitet

2064,

Uzdolje

P-1560

6. 12. 2011.

BISKUPIJA

Crkva sv. Marije (Crkvina)

414,

Biskupija

P-1587

5. 1. 2012.

DRNIŠ DRNIŠ

DRNIŠ

Mlinica na rijeci Čikoli

283/1,

Drniš

P-1394

7. 9. 2008.

Općina PRIMOŠTEN

KRUŠEVO
(PRIMOŠTEN)

Galjin dvor

471/2, 471/3, 471/4, 471/5,

Primošten

P-1544

18. 10. 2008.

VARAŽDINSKA županija

Općina BREZNICA

BISAG

Arheološki lokalitet grad Bisag

322, 323/1, 323/2, 325/1, 325/2, 320/1, 320/2, 320/8, 320/9, 320/6, 320/4, 320/7, 320/5, 321/1, 321/3, 321/4, 326/1, 326/2, 326/3, 332, 333, 913, 915, 320/3, 321/2, 932/1, 932/2,

Bisag

P-1368

11. 8. 2011.

Općina DONJI MARTIJANEC

MARTIJANEC

Arheološki lokalitet Gradišće

88/1, 88/2, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/16, 94/17, 94/18,

Donji Martijanec

P-1418

27. 9. 2011.

VRBANOVEC

Arheološki lokalitet Vrbanovec-Tumul

985, 686,

Donji Martijanec

P-1417

27. 9. 2011.

GRAD IVANEC

CERJE TUŽNO

Kurija

1521/1,

Cerje

P-1333

16. 8. 2008.

Općina PETRIJANEC

PETRIJANEC

Povijesna i arheološka cjelina

na zapadu granica teče Zelendvorskom, Nazorovom, bana Jelačića, Zrinskih i Frankopana do k. č. 311 i zap. rubom k. č. 328; Sjev. granicu čini sjev. rub k. č.:324, 1203, 56, 57, 1202/2; Ist. granica ide Starčevićevom, dijelom k.č. 1150, zatim k.č. 1151 te ist. rubom k.č. 1067/1, 151, 153, 157, 163, 165, 627/1; Južnu granicu čini južni rub k.č. 627/2.

Petrijanec

P-1360

25. 8. 2008.

GRAD VARAŽDIN

VARAŽDIN,
Kukuljevićeva 25

Jednokatna stambena građevina

1392,

Varaždin

P-1547

29. 11. 2008.

VARAŽDIN,
Nazorova 18

Stambena građevina

979, 980/2, 980/3,

Varaždin

P-1388

12. 9. 2008.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Općina ČAČINCI

SLATINSKI
DRENOVAC

Kulturno-povijesni krajolik Jankovac

644/1, 605, 1032,

Slatinski Drenovac

P-1508

14. 11. 2008.

Općina SUHOPOLJE

SUHOPOLJE

Arheološka zona Kliškovac

1966, 1968, 1203, 1204, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215/1, 1215/2, 1216, 1238, 1239, 1240, 1241,1242, 1243, 1244, 1245, 1247, sve k.o. Suhopolje, 58/1, 58/2, 59, 60, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69,

Suhopolje i Borova

P-1355

28. 6. 2011.

GRAD VIROVITICA

VIROVITICA

Arheološki lokalitet Batalije

3598/2, 3598/1, 3614/1, 3614/2,

Virovitica

P-1344

26. 7. 2011.

VIROVITICA

Arheološki lokalitet Đurađ-Istok

4464/10, 4464/12, 4464/13, 4464/11,

Virovitica

P-1343

27. 7. 2011

VIROVITICA

Arheološki lokalitet Đurađ-zapad

4445/2, 4445/3,

Virovitica

P-1345

27. 7. 2011.

VIROVITICA

Arheološki lokalitet Korija

3642/2, 3643/1, 3638/1, 3638/6, 3638/7, 3643/2, 3643/3, 3637/2,

Virovitica

P-1341

26. 7. 2011.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Općina BABINA GREDA

BABINA GREDA,
M. Stojanovića 212

Kuća s okućnicom

1143,

Babina Greda

P-1510

2. 11. 2008.

GRAD ILOK

BAPSKA,
S. Radića 22

Tradicijska kuća

1902,

Bapska

P-1523

2. 11. 2008.

Općina MARKUŠICA

GABOŠ,
Ulica B. Radičevića

Pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice

128,

Gaboš

P-1574

6. 12. 2008.

Općina TOMPOJEVCI

BERAK,
Orolička 42

Tradicijska kuća

1005,

Berak

P-1522

2. 11. 2008.

BERAK,
Orolička 49

Tradicijska kuća

1016,

Berak

P-1519

2. 11. 2008.

BERAK,
Sotinačka 7

Tradicijska kuća

495,

Berak

P-1520

2. 11. 2008.

BERAK,
Čakovačka 16

Tradicijska kuća

971,

Berak

P-1511

2. 11. 2008.

BERAK,
Orolička 15

Tradicijska kuća

979,

Berak

P-1512

2. 11. 2008.

BERAK,
Orolička 30

Tradicijska kuća

996,

Berak

P-1513

2. 11. 2008.

ČAKOVCI,
Š. Petefija 26

Tradicijska kuća

429,

Čakovci

P-1514

2. 11. 2008.

ČAKOVCI,
Š. Petefija 36

Tradicijska kuća

424,

Čakovci

P-1515

2. 11. 2008.

ČAKOVCI,
Š. Petefija 37

Tradicijska kuća

712,

Čakovci

P-1516

2. 11. 2008.

ČAKOVCI,
 Š. Petefija 62

Tradicijska kuća

410,

Čakovci

P-1517

2. 11. 2008.

ČAKOVCI,
Š. Petefija 64

Tradicijska kuća

409,

Čakovci

P-1518

2. 11. 2008.

ČAKOVCI,
Š. Petefija 1

Tradicijska kuća

672/1,

Čakovci

P-1521

2. 11. 2008.

GRAD ŽUPANJA

ŽUPANJA, Ulica
J. J. Strossmayera 1

Zgrada Gradskog poglavarstva

8671/1,

Županja

P-1392

8. 9. 2008.

ZADARSKA županija

GRAD BENKOVAC

PRISTEG

Ostaci crkve sv. Frane na groblju

1,

Pristeg

P-1393

6. 9. 2008.

Općina BIBINJE

BIBINJE

Ostaci crkve sv. Petra

1320, 127,

Bibinje

P-1559

30. 11. 2011.

Općina GALOVAC

GALOVAC

Arheološki kompleks na lokalitetu Crkvina

584/9, 1112/3,

Galovac
Škabrnja

P-1366

11. 8. 2011.

GRAD NIN

VRSI

Nalazište starijeg neolitika

3585,

Vrsi

P-1545

28. 11. 2011.

GRAD OBROVAC

BILIŠANE

Mlinice na Berbera Buku

2718/3, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106,

Bilišane

P-1478

28. 10. 2008.

MUŠKOVCI

Jankovića mlin

67,

Muškovci

P-1537

16. 11. 2008.

Općina PAKOŠTANE

VRANA
(PAKOŠTANE)

Crkva sv. Mihovila na groblju

čest. zgr. 39/1, čest. zem. 39/3,

Vrana

P-1400

6. 9. 2008.

Općina PAŠMAN

BANJ

Župna crkva sv. Kuzme i Damjana

1,

Banj

P-1358

22. 8. 2008.

ŽDRELAC

Crkva sv. Luke

1,

Ždrelac

P-1331

19. 8. 2008.

Općina RAŽANAC

RADOVIN

Crkva sv. Petra i groblje

1, 89/3,

Radovin

P-1538

17. 11. 2008.

Općina SUKOŠAN

SUKOŠAN

Crkva sv. Martina i okolno groblje

293,

Sukošan

P-1468

26. 9. 2008.

Općina SVETI FILIP I JAKOV

SVETI FILIP I JAKOV

Kaštel i kuća »Eškinja« s ostacima rimskog mozaika

1351, 1352, (nove izmjere); č. zgr. 71, 72, 73/1, 73/3, 68/2, (stara izmjera)

Sv. Filip i Jakov

P-1469

20. 10. 2008.

TURANJ

Povijesna poluurbana cjelina mjesta Turanj

od mora prelazi od k.č. zem. 2763 (lukobran-
parapet), obuhvaća obalu-rivu na k.č. zem. 2761, potom i gore na cestu k.č. 2454, lijevo izlazi na cestu k.č. 2765 prema obali sve do malog lukobrana na k.č.z. 2764, uključujući i njih,

Turanj

P-1374

19. 9. 2008.

ZAGREBAČKA županija

GRAD IVANIĆ-GRAD

IVANIĆ-GRAD,
S. Majdeka 15

Zgrada tradicijske arhitekture

2787,

Ivanić Grad

P-1373

8. 8. 2008.

Općina RAKOVEC

LIPNICA (RAKOVEC)

Pravoslavna kapela sv. Oca Nikole

209,

Hudovo

P-1425

30. 8. 2008.

Općina RUGVICA

OBOROVO

Župna crkva sv. Jurja Mučenika i sv. Jakova Apostola

1125/1,

Oborovo

P-1353

15. 7. 2008.

GRAD SAMOBOR

SAMOBOR,
Starogradska 12

Neposredna okolina vile Allnoch

1669, 1670, 1671, 1672, 1632, 1634/14, 1634/13, 1634/12, 1634/11, 1634/10, 1673/33, 1673/32, 1673/31, 1673/30, 1673/29, 1673/28, 1673/27, 1673/26, 1673/25, 1673/24, 1673/23, 1673/22, 1633, 1673/34,

Samobor

P-1585

28. 12. 2008.

GRAD SVETI IVAN ZELINA

BIŠKUPEC ZELINSKI

Kurija Lentulaj

2026,

Zelina

P-1593

20. 12. 2008.

GRAD VELIKA GORICA

GRADIĆI

Arheološki lokalitet Gradići-Donja Lomnica

453/19, 453/20, 453/22, 453/23, 453/29, 453/30, 455/1, 455/2, 455/3, 456, 457, 458,  924, 925, 926, 927/1,2, 928/1,2,3, 929, 930, 931/1, 994/2, 1065, 1066, 1067/1, 1068/1, 1069, 1070/1,2,3,4, 1071, 1072/1,2, 1073/1,2, 1074, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/1,2,3, 1081, 1082, 1083/1,2, 1084/3, 2300, 2303,

Gradići i Donja Lomnica

P-1420

21. 7. 2011.

VELIKA GORICA

Arheološki lokalitet Kurilovec

1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481/1,2,3, 1483,

Kurilovec

P-1565

21. 7. 2011.

VELIKA MLAKA

Arheološki lokalitet Velika Mlaka

1398/1, 1399/1, 1400/1,2, 1401/1,2,3, 1402/1,2, 1403/1,2, 1404/1,2, 1405, 1406,

Velika Mlaka

P-1564

21. 7. 2011.

 

 

 

(B) PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI

 

 

Naselje

Kulturno dobro

Geografske koordinate

Broj registra

Datum isteka preventivne zaštite

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Općina TISNO

MURTER

Podmorski arheološki lokalitet

N = 43° 47´27˝   E = 15° 36´31˝

P-1395

6. 9. 2011.

MURTER

Podmorski arheološki lokalitet kod otoka Visovca

N = 43° 49´46˝   E = 15° 32´43˝

P-1396

6. 9. 2011.

 

 

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

 

 

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj registra

Datum isteka preventivne zaštite

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

GRAD DARUVAR

DARUVAR, Ana Wittasek

Sofa (trosjed)

P-1555

5. 12. 2008.

Općina ŠTEFANJE

ŠTEFANJE, Župna crkva sv. Stjepana

Sakralni inventar

P-1591

19. 12. 2008.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina BLATO

BLATO

Ciklus postaja križnog puta

P-1437

30. 9. 2008.

VELO POJE, Crkva Gospe od Poja

Oltarna oala »Uznesenje Blažene Djevice Marije«

P-1407

23. 9. 2008.

BLATO, Crkva. sv. Jeronima

Slika sv. Jeronim

P-1434

30. 9. 2008.

GRAD DUBROVNIK

BRSEČINE, Crkva sv. Jurja

Tri grafike

P-1436

30. 9. 2008.

ČAJKOVIĆI, Crkva sv. Petra

Inventar crkve sv. Petra

P-1505

12. 9. 2008.

DUBROVNIK

Amfora

P-1525

8. 11. 2011.

DUBROVNIK, Placa 15, Galerija Stradun

Glava mladog muškarca

P-1401

24. 8. 2008.

DUBROVNIK, Katedrala

Oltari dubrovačke katedrale

P-1506

24. 8. 2008.

DUBROVNIK

Portret Boža Boškovića

P-1482

24. 8. 2008.

DUBROVNIK,
Muzej srpske pravoslavne općine

Portret Marije Opuić

P-1550

24. 8. 2008.

DUBROVNIK,
Konal, Istočni zid crkve sv. Ivana Krstitelja

Reljef sv. Vlaha

P-1504

27. 1. 2008.

DUBROVNIK,
Muzej Dominikanskog samostana

Slika sv. Vlaho, sv. Marija Magdalena, Tobija s anđelom i donator Pucić

P-1351

24. 5. 2008.

DUBROVNIK, Katedrala, Prezbiterij

Slike »Isus u Limbu«, »Odmor na putu u Egipat«, »Samson tuče Filistejce« i »Pokolj nevine dječice«

P-1532

7. 3. 2008.

DUBROVNIK

Zbirka podmorskih arheoloških nalaza

P-1530

9. 11. 2011.

DUBROVNIK

Zbirka podmorskih nalaza

P-1526

8. 11. 2011.

DUB ROVNIK

Zbirka podmorskih nalaza

P-1528

9. 11. 2011.

DUBROVNIK

Zbirka podmorskih nalaza

P-1529

9. 11. 2011.

DUBROVNIK, Samostan sestara od Sigurate

Zbirka Samostana sestara od Sigurate

P-1549

9. 11. 2008.

LOPUD, Župna kuća

Zbirka zavjetnih darova

P-1577

9. 12. 2008.

PAKLJENA, Crkva sv. Marije

Drvene figurice Betlehema

P-1554

9. 11. 2008.

Općina KONAVLE

CAVTAT, Crkva Gospe od Snijega

Orgulje u crkvi Gospe od Snijega

P-1435

29. 9. 2008.

KUNA KONAVOSKA, Crkva sv. Tome

Slika Uskrsli Krist sa sv. Tomom i sv. Antunom Padovanskim

P-1364

20. 7. 2008.

GRAD KORČULA

KORČULA, Bratovština sv. Roka

Slika »Posljednja večera«

P-1527

9. 11. 2008.

Općina OREBIĆ

KUNA, Crkva Gospe Delorite

Drveno raspelo

P-1440

24. 8. 2008.

KUNA,
Franjevački samostan Gospe Delorite

Triptih sv. Vida

P-1438

24. 8. 2008.

Općina ŽUPA DUBROVAČKA

MLINI,

Zbirka podmorskih arheoloških nalaza

P-1531

8. 11. 2011.

GRAD ZAGREB

GRAD ZAGREB

DOBRODOL

Raspelo

P-1524

16. 11. 2008.

ZAGREB

Arheološki nalazi s lokaliteta Budinjak i sv. Križ

P-1347

3. 8. 2011.

ZAGREB, Zbirka Arhiva HAZU, Zrinsk trg 11

Missale Romanum

P-1588

18. 11. 2008.

ZAGREB, Opatička 18, HAZU, Odsjek za povijest hrvatske književnosti

Portret Augusta Cesarca

P-1589

10. 1. 2009.

ZAGREB

Slika Emanuela Vidovića »Choggia-kanal Vena«

P-1431

17. 6. 2008.

ZAGREB

Slika Mihaela Stroya »Portret Josipa Šipraka«

P-1450

14. 10. 2008.

ISTARSKA županija

GRAD NOVIGRAD

NOVIGRAD, J. Barakovića b.b.,
Kulturno-povijesna zbirka,

Drveni kip sv. Lovre koji se izvorno nalazio u crkvi sv. Kate

P-1380

12. 9. 2008.

NOVIGRAD, J. Barakovića b.b.,
Kulturno-povijesna zbirka,

Drveni kip sv. Stjepana koji se izvorno nalazio u crkvi sv. Kate

P-1379

12. 9. 2008.

Općina PIĆAN

PIĆAN, Župni ured

Drveni reljef ležećeg Krista, pet oltarnih pala i dvije slike

P-1430

6. 10. 2008.

Općina VIŠNJAN

BAČVA, crkva sv. Jakova

Drveni gotički poliptih

P-1340

25. 7. 2008.

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

GRAD KRAPINA

KRAPINA, Župna crkva sv. Nikole

Orgulje

P-1561

4. 3. 2008.

GRAD OROSLAVJE

KRUŠLJEVO SELO, Kapela sv. Petra

Inventar ikapele

P-1487

2. 11. 2008.

OROSLAVJE, Župna crkva Uznesenja BDM

Inventar župne crkve

P-1486

2. 11. 2008.

MEĐIMURSKA županija

GRAD ČAKOVEC

ČAKOVEC

Biedermier ležaljka

P-1483

2. 11. 2008.

IVANKOVO, Župna crkva sv. Vida

Orgulje

P-1389

12. 9. 2008.

OSJEČKO-BARANJSKA županija

GRAD OSIJEK

OSIJEK, Crveni križ

Namještaj i 5 umjetničkih slika

P-1354

22. 8. 2008.

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

GRAD POŽEGA

POŽEGA, Gradski muzej

Aleksandrijski ciklus Joze Jande

P-1346

29. 7. 2008.

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

GRAD PETRINJA

PETRINJA, Parohijska crkva sv. Nikole

Ikonostas

P-1590

29. 12. 2008.

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BOL

BOL, Samostan dominikanaca

Slikani moćnik Krista Spasitelja

P-1473

19. 10. 2008.

Općina RUNOVIĆI

SPLIT

Etnografska zbirka Mrkonjić

P-1338

27. 7. 2008.

GRAD SOLIN

VRANJIC, Brodogradilište »Viktor Lenac«

Brod »Istranka«

P-1557

9. 12. 2008.

GRAD SPLIT

SPLIT, Katedrala sv. Duje

Srebrne viseće svjetiljke

P-1534

23. 11. 2008.

GRAD TROGIR

TROGIR,

Kameni ulomak - dio ciborija iz 9. stoljeća

P-1415

28. 9. 2011.

TROGIR, Crkva sv. Petra

Pokrov Bogorodice s djetetom

P-1535

22. 11. 2008.

TROGIR, Katedrale sv. Lovre, Zbirka crkvene umjetnosti

Slika »Bogorodica s djetetom«

P-1472

19. 10. 2008.

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

GRAD ŠIBENIK

ŠIBENIK, Katedrala sv. Jakova

Skulptura »Sv. Kristofor«

P-1462

12. 9. 2008.

ŠIBENIK, Crkva sv. Dominika

Slika »Gospa od Ružarija«

P-1391

14. 9. 200.

VARAŽDINSKA županija

Općina BEDNJA

TRAKOŠĆAN, Muzej Dvor Trakošćan

Svijećnjak

P-1416

14. 9. 2008.

GRAD VARAŽDIN

VARAŽDIN,
Uršulinski samostan i Gradski muzej

234 predmeta iz Uršulinskog samostana i Gradskog muzeja Varaždin

P-1419

23. 9. 2008.

VARAŽDIN, Gradski muzej

99 predmeta koji pripadaju zbirkama

P-1397

29. 8. 2008.

ZADARSKA županija

GRAD NOVIGRAD

NOVIGRAD,

Drveni kip sv. Lovre

P-1480

12. 9. 2008.

NOVIGRAD,

Drveni kip sv. Stjepana

P-1479

12. 9. 2008.

Općina PAKOŠTANE

PAKOŠTANE,
Župna crkva Uzašašća Gospodinova

Drveni rezbareni retabl glavnog oltara župne crkve

P-1558

1. 12. 2008.

Općina PREKO

UGLJAN, Župna crkva Uznesenja BDM

Oltarna slika »Bogorodica s Djetetom, sv. Jeronimom i sv. Ivanom Krstiteljem

P-1376

5. 9. 2008.

UGLJAN, Crkva sv. Jerolima

Oltarna slika »Sv. Jerolim«, sv. Frane i sv. Bernardin«

P-1377

13. 9. 2008.

Općina SALI

DRAGOVE, Župna crkva sv. Leonarda

Oltarna slika »Gospa od škapulara sa sv. Šimom i sv. Leonardom«

P-1375

5. 9. 2008.

GRAD ZADAR

ZADAR, Stalna izložba crkvene umjetnosti

Poliptih koji se nekada nalazio na oltaru sv. Martina u zadarskoj katedrali

P-1378

13. 9. 2008.

ZAGREBAČKA županija

GRAD JASTREBARSKO

PLEŠIVICA, Župna crkve sv. Jurja

Oltar Marije Lauretanske

P-1568

1. 6. 2008.

Općina KLINČA SELA

REPIŠĆE, Župna crkva Rođenja BDM

Inventar ccrkve

P-1485

25. 10. 2008.

GRAD SAMOBOR

STOJDRAGA, Grkokatolička crkva sv. Jurja

Ikonostas, ikone s prikazima »Bogorodice s djetetom« i »Isusa Krista« te raspelo

P-1567

18. 4. 2008.

GRAD VRBOVEC

VRBOVEC, Župna crkva sv. Vida

Drveno raspelo

P-1352

15. 7. 2008.

(D) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro

Broj registra

Datum isteka preventivne zaštite

GRAD ZAGREB

GRAD ZAGREB

ZAGREB, Maksimirska 52 a

Urarski obrt Lebarović

P-1441

11. 10. 2008.

 

Klasa: 612-08/05-12/851

         532-04-01-1/4-05-5

Zagreb, 31. prosinca 2005.

Ministar kulture

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.