Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostav­nim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna

NN 28/2006 (13.3.2006.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostav­nim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

659

Na temelju članka 117. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA ZA KOJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA NIJE POTREBNA

 

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim građevinama za koje gradevinska dozvola nije potrebna (»Narodne novine«, broj 138/04) u članku 1. riječi: »i glavni projekt kojeg potvrđuje tijelo graditeljstva« brišu se.

 

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

 

»Članak 1.a

Građevinska dozvola nije potrebna za građenje golf igrališta u sklopu kojeg se ne grade parkirališta, zgrade za održavanje golf igrališta, klupske zgrade i druge zgrade.

Golf igrališta iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi na temelju glavnog projekta kojeg je potvrdilo tijelo graditeljstva.«

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 360-01/06-04/01

Urbroj: 531-01-06-1

Zagreb, 7. ožujka 2006.

Ministrica

Marina Matulović-Dropulić dipl., ing. arh., v. r.