Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije kao i visini i načinu plaćanja naknade za natječajnu dokumentaciju i ponudu na javni natječaj

NN 28/2006 (13.3.2006.), Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije kao i visini i načinu plaćanja naknade za natječajnu dokumentaciju i ponudu na javni natječaj

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

662

Temeljem članka 64. stavka 5. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 122/03), Vijeće za elektroničke medije na 76. sjednici, donijelo je sljedeći

PRAVILNIK

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI RADIJA I/ILI TELEVIZIJE KAO I VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU I PONUDU NA JAVNI NATJEČAJ

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje visina i način plaćanja naknade za

– koncesiju za obavljanje djelatnosti radija,

- koncesiju za obavljanje djelatnosti televizije,

- natječajnu dokumentaciju, te

- ponudu na javni natječaj za dodjelu koncesije.

Naknada iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovog članka plaća se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, a naknada iz podstavka 3. i 4. na račun Vijeća za elektroničke medije.

 

VISINA NAKNADE ZA KONCESIJU

 

Članak 2.

Visina godišnje naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti radija utvrđena je u tablici broj 1., a za djelatnost televizije u tablici broj 2., te iznosi:

 

Tablica broj 1.                                                       DJELATNOST RADIJA

 

DJELATNOST

GODIŠNJA NAKNADA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI RADIJA

Državna razina

Regionalna razina (više od 1.000.000 žitelja)

Grad Zagreb ili regionalna razina (do 1.000.000 žitelja)

Područje županije, grada, ili drugo ograničeno područje u tisućama žitelja

300 – 500

100 – 300

50 – 100

30 – 50

10 – 30

5 – 10

do 5

Radio

150.000

72.800

45.500

33.800

26.000

15.600

10.400

7.800

5.200

2.600

 

 

Tablica broj 2.                                             DJELATNOST TELEVIZIJE

 

DJELATNOST

GODIŠNJA NAKNADA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TELEVIZIJE

Državna razina

Regionalna razina (više od 1.000.000 žitelja)

Grad Zagreb ili regionalna razina (do 1.000.000 žitelja)

Područje županije, grada, ili drugo ograničeno područje u tisućama žitelja

300 – 500

100 – 300

50 – 100

30 – 50

10 – 30

5 – 10

do 5

Televizija

450.000

234.000

169.000

104.000

65.000

31.200

23.400

15.600

10.400

5.200

 

Članak 3.

Nakladnici neprofitabilnog radija i neprofitabilne televizije plaćaju 20% naknade utvrđene u tablicama 1. i 2.

Nakladnici radija i televizije, a koji imaju sjedište na područjima od posebne državne skrbi sukladno odredbama Zakona o područjima od posebne državne skrbi, plaćaju 70% naknade utvrđene u tablicama 1. i 2.

 

NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA KONCESIJU

 

Članak 4.

Naknada za koncesiju za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije plaća se za prvu godinu unaprijed najkasnije prigodom potpisivanja ugovora o koncesiji.

Godišnja koncesijska naknada za drugu i ostale godine obavljanja djelatnosti, uključujući i godine obnovljene koncesije plaća se u četiri jednaka obroka, pri čemu svaki obrok dospijeva na naplatu danom isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.

Naknada se plaća u korist proračuna Republike Hrvatske.

 

Članak 5.

Radi osiguranja plaćanja koncesijske naknade nakladnik je dužan prigodom potpisivanja ugovora o koncesiji predati davatelju koncesije bjanko zadužnicu.

Ukoliko bjanko zadužnica kao osiguranje plaćanja bude iskorištena prije isteka roka na koji je zaključen ugovor o koncesiji nakladnik je dužan izdati novu zadužnicu radi osiguranja plaćanja preostalog iznosa koncesijske naknade.

Ako nakladnik ne plati na vrijeme koncesijsku naknadu Vijeće za elektroničke medije pisanom opomenom upozorit će nakladnika na obvezu plaćanja i odrediti rok u kojem nakladnik mora uplatiti naknadu. Ukoliko nakladnik ne plati dužnu naknadu ni u tom određenom roku Vijeće za elektroničke medije može privremeno ili trajno oduzeti koncesiju za obavljanje djelatnosti.

Za svako zakašnjelo plaćanje nakladnik je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu.

 

NAKNADA ZA NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU I PONUDU NA JAVNI NATJEČAJ

 

Članak 6.

U postupku za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije plaća se naknada u postotku od godišnje koncesijske naknade:

a) 5% uz zahtjev za dostavu natječajne dokumentacije, i

b) 10% za podnošenje ponude za sudjelovanje u postupku jav­nog natječaja.

Uz zahtjev za dostavu natječajne dokumentacije kao i uz ponudu na javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije potrebno je priložiti uplatnicu o plaćenoj nak­nadi.

Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se.

 

STUPANJE NA SNAGU

 

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe tab­lice 1. iz članka 3. stavka 1. Pravilnika o koncesijama za obavljanje djelatnosti u javnim telekomunikacijama (»Narodne novine« broj 88/01), te tablica 3. iz članka 2. stavka 1. Pravilnika o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja (»Narodne novine« broj 48/03.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 612-12/06-03-07

Urbroj: 567-01/06-01

Zagreb, 27. veljača 2006.

Predsjednik

mr. sc. Denis Peričić, v. r.