Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage

NN 28/2006 (13.3.2006.), Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

664

Na temelju članka 29.a stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 68/01 i 177/04), Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije, na svojoj sjednici održanoj 6. ožujka 2006. godine donijelo je

PRAVILNIK

O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se metodologija utvrđivanja naknade za priključenje građevine proizvođača ili kupca na prijenosnu ili distribucijsku mrežu, kao i za povećanje priključne snage priključenog proizvođača ili kupca (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje).

(2) Naknada za priključenje je iznos koji plaća proizvođač ili kupac operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava za priključenje na mrežu ili za povećanje priključne snage.

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđe­na Zakonom o energiji (»Narodne novine« broj 68/01 i 177/04), Za­konom o tržištu električne energije (»Narodne novine« broj 177/04), Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06), tarifnim sustavom za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, tarifnim sustavom za prijenos električne energije, tarifnim sustavom za distribuciju električne energije i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava.

 

Članak 3.

(1) Proizvođač ili kupac ima pravo priključiti svoju građevinu odnosno svoj elektroenergetski objekt i instalaciju na mrežu (u daljnjem tekstu: građevina), a već priključeni ima pravo na povećanje priključne snage, sukladno propisanim uvjetima.

(2) Kupac s vlastitom elektranom snage do uključivo 30 kW, koja je predviđena za paralelni pogon s mrežom i koja se koristi pretežno za vlastite potrebe, ne smatra se proizvođačem u smislu ovoga Pravilnika.

(3) Kupcu s vlastitom elektranom snage preko 30 kW, koja je predviđena za paralelni pogon s mrežom i ima jedno obračunsko mjerno mjesto, naknada za priključenje na mrežu izračunava se prema metodologiji za priključenje kupca na mrežu i prema metodologiji za priključenje proizvođača na mrežu, a kupac je dužan platiti samo jednu i to veću naknadu za priključenje.

 

Članak 4.

U postupku priključenja građevine na mrežu ili povećanja priključne snage, proizvođač ili kupac zaključuju ugovor o priključenju s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava, sukladno propisanim uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti, odredbama Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, Mrežnih pravila elektroenergetskog sustava i ovoga Pravilnika, kojim se utvrđuje iznos naknade za priključenje.

 

Članak 5.

Naknadu za priključenje iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika dužan je platiti:

– proizvođač ili kupac u postupku stjecanja prava na priključenje i

– priključeni proizvođač ili kupac u postupku stjecanja prava na povećanje priključne snage.

 

Članak 6.

(1) Naknada za priključenje namijenjena je financiranju izgradnje priključka i stvaranju dijela tehničkih uvjeta u mreži.

(2) Izgradnja priključka građevine kupca ili proizvođača i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži temelji se na primjeni tipske opreme i tipskih tehničkih rješenja i u nadležnosti je operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.

(3) Za izračunavanje stvarnih troškova priključenja koriste se jedinične cijene roba, radova i usluga utvrđenih na temelju javnih nadmetanja i standardnih normativa radova, a koje je operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan učiniti javno dostupnim.

(4) Troškovi nastali u postupku stjecanja prava građenja i prava služnosti radi izgradnje priključka građevine kupca ili proizvođača na mrežu i stvaranja tehničkih uvjeta u mreži nisu sastavni dio naknade za priključenje iz ovoga Pravilnika, a plaća ih kupac ili proizvođač.

(5) Operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava dužan je voditi postupak stjecanja prava građenja i prava služnosti u interesu kupca ili proizvođača, a svi troškovi moraju biti razvidni.

 

Članak 7.

(1) Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika predstavlja izgradnju novih dijelova mreže i/ili rekonstrukciju postojećih dijelova mreže, radi korištenja mreže u okviru odobrene priključne snage, a financira se dijelom iz naknade za priključenje i dijelom iz naknade za korištenje mreže.

(2) Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži ostvaruje se ulaganjem u mrežu iste naponske razine i/ili prve nadređene naponske razine iznad napona priključenja.

(3) Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži ostvaruje se ulaganjem u mrežu i to u slučaju priključenja na:

– niskom naponu, u vodove niskog napona te transformaciju 10(20)/0,4 kV i priključne vodove 10(20) kV,

– srednjem naponu, u vodove srednjeg napona 10(20) kV te transformaciju 35(30)/10(20) kV i priključne vodove 35(30) kV,

– srednjem naponu, u vodove srednjeg napona 10(20) kV te transformaciju 110/10(20) kV i priključne vodove 110 kV i

– srednjem naponu, u vodove srednjeg napona 35(30) kV te transformaciju 110/35(30) kV i priključne vodove 110 kV.

(4) Iznimno, u slučaju posebne zone, može se odstupiti od načela iz stavka 3. ovoga članka, što se obrazlaže u idejnom rješenju napajanja posebne zone električnom energijom.

(5) Stvaranje tehničkih uvjeta u slučaju priključenja na mrežu visokog napona ostvaruje se ulaganjem u vodove 110 kV i transformaciju 400(220)/110 kV.

(6) Stvaranje tehničkih uvjeta iz stavaka 1. do 5. ovoga članka podrazumijeva i dogradnju sustava za mjerenje i za zaštitu, te procesnog sustava i telekomunikacija u mreži, potrebnih za pogon mreže nakon priključenja građevine proizvođača ili kupca na mrežu.

 

Članak 8.

(1) Izgradnja priključka obuhvaća:

a) izradu elaborata optimalnoga tehničkog rješenja izgradnje priključka, osim za priključenje na niskonaponsku i srednjonaponsku mrežu,

b) izradu potrebne investicijsko-tehničke dokumentacije,

c) stjecanje prava građenja i prava služnosti za korištenje priključka,

d) ishođenje potrebnih dozvola za građenje priključka,

e) izvođenje građevinskih radova, s potrebnim materijalom i opremom,

f) izvođenje elektromontažnih radova, s potrebnim materijalom i opremom,

g) opremanje obračunskoga mjernog mjesta mjernom opremom (osim za proizvođača),

h) potrebna ispitivanja i

i) priključenje na mrežu.

(2) Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži obuhvaća:

a) izradu elaborata optimalnoga tehničkog rješenja priključenja, osim za priključenje na niskonaponsku mrežu,

b) izradu potrebne investicijsko-tehničke dokumentacije,

c) stjecanje prava građenja i prava služnosti za korištenje elektroenergetskih objekata,

d) ishođenje potrebnih dozvola za građenje,

e) izvođenje građevinskih radova, s potrebnim materijalom i opremom,

f) izvođenje elektromontažnih radova, s potrebnim materijalom i opremom te

g) potrebna ispitivanja i puštanje u pogon.

(3) Kod priključka građevine s četiri i više stambenih i/ili poslovnih jedinica, koji se sastoji od vanjskog i unutarnjeg dijela, izgradnja priključka iz stavka 1. ovoga članka ne obuhvaća unutarnji dio priključka.

(4) Izgradnju priključka i opremanje obračunskoga mjernog mjesta operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava obavlja sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom, Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava, tehničkim uvjetima za priključenje na mrežu i tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta.

 

2. METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE

 

2.1. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE KUPCA

 

Članak 9.

Naknada za priključenje građevine kupca na mrežu izračunava se na temelju:

– jedinične cijene i priključne snage ili

– stvarnog troška priključenja kupca na mrežu.

 

2.1.1. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE KUPCA NA MREŽU NISKOG NAPONA

 

Članak 10.

(1) Naknada za priključenje građevine kupca na niskonaponsku mrežu, ovisno o priključnoj snazi, izračunava se prema jediničnim cijenama:

– cNN1, za priključnu snagu do uključivo 30 kW po obračunskom mjernom mjestu i

– cNN2, za priključnu snagu veću od 30 kW po obračunskom mjernom mjestu.

(2) Priključna snaga kupca do uključivo 30 kW određuje se umnoškom nazivnog napona, nazivne struje ograničavala strujnog opterećenja iz niza standardnih vrijednosti struja i faktora snage iznosa 1.

(3) Najniža vrijednost priključne snage kupca na niskonaponskoj mreži određuje se na temelju najniže nazivne struje ograničavala strujnog opterećenja:

– 20 A kod jednofaznog priključenja ili

– 3×16 A kod trofaznog priključenja.

(4) Kod trofaznog priključenja, u slučaju jednopolnog isključenja, nazivne struje ograničavala strujnog opterećenja mogu se međusobno razlikovati po fazama maksimalno za dva stupnja iz niza standardnih vrijednosti struja, unutar odobrene priključne snage.

(5) Naknada za priključenje građevine kupca na niskonaponsku mrežu priključne snage do uključivo 30 kW utvrđuje se množenjem propisane jedinične cijene za priključnu snagu do uključivo 30 kW i priključne snage prema sljedećoj formuli:

 

NNN1 = cNN1 . P

 

gdje su:

NNN1 – naknada za priključenje građevine kupca na niskonaponsku mrežu priključne snage do uključivo 30 kW (kn),

cNN1 – jedinična cijena za priključnu snagu do uključivo 30 kW na niskom naponu, propisana odlukom Vlade Republike Hrvatske (kn/kW) i

P – priključna snaga novog kupca, odobrena prethodnom elektroenergetskom suglasnošću (kW).

(6) Naknada za priključenje građevine kupca na niskonaponsku mrežu priključne snage veće od 30 kW utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

 

NNN2 = cNN1 . 30 + cNN2 . (P – 30)

 

gdje su:

NNN2 – naknada za priključenje građevine kupca na niskonaponsku mrežu priključne snage veće od 30 kW (kn) i

cNN2 – jedinična cijena za priključnu snagu veću od 30 kW na niskom naponu, propisana odlukom Vlade Republike Hrvatske (kn/kW).

(7) U slučaju povećanja priključne snage kada nova ukupna priključna snaga ne prelazi 30 kW, naknada za priključenje građevine kupca na niskonaponsku mrežu izračunava se s jediničnom cijenom cNN1 za dodatnu priključnu snagu.

(8) U slučaju povećanja priključne snage kada nova ukupna priključna snaga prelazi 30 kW, naknada za priključenje građevine kupca na niskonaponsku mrežu izračunava se s jediničnom cijenom cNN1 za dodatnu priključnu snagu do uključivo 30 kW, a za priključnu snagu veću od 30 kW s jediničnom cijenom cNN2.

 

Članak 11.

(1) Kada je za priključenje građevine kupca na niskonaponsku mrežu ili za povećanje priključne snage priključenog kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreži izgradnjom i/ili rekonstrukcijom u niskonaponskoj mreži, naknada za priključenje izračunava se primjenom formule iz članka 10. stavka 5. ili 6. ovoga Pravilnika, ovisno o veličini priključne snage.

(2) U slučaju da je za priključenje građevine kupca na niskonaponsku mrežu ili za povećanje priključne snage priključenog kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreži izgradnjom ili rekonstrukcijom transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV i/ili voda srednjeg napona 10(20) kV, naknada za priključenje građevine kupca izračunava se primjenom formule iz članka 10. stavka 5. ili 6. ovoga Pravilnika ili prema stvarnim troškovima priključenja, pri čemu stvarni troškovi priključenja građevine kupca sadrže troškove priključka građevine kupca na niskonaponsku mrežu i udio kupca u stvaranju tehničkih uvjeta u mreži, uključujući i niskonaponsku mrežu.

(3) Ukoliko stvarni troškovi priključenja građevine kupca na niskonaponsku mrežu iz stavka 2. ovoga članka premašuju iznos naknade za priključenje iz članka 10. stavka 5. ili 6. ovoga Pravilnika za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je razvidno i nepristrano razmotriti potrebe za priključnom snagom postojećih i budućih kupaca i neke druge izravne koristi za pogon i razvoj mreže srednjeg i niskog napona, pri čemu ukupnu priključnu snagu za postojeće kupce utvrđuje na temelju mjerenja ili procjene opterećenja, a procjenu priključne snage budućih kupaca na temelju plana razvoja mreže i izdanih prethodnih elektroenergetskih suglasnosti.

(5) Ako operator distribucijskog sustava utvrdi da postoje potrebe za priključnom snagom postojećih i/ili budućih kupaca i/ili neke druge izravne koristi za pogon i/ili razvoj mreže srednjeg i/ili niskog napona, udio kupca u financiranju troška stvaranja tehničkih uvjeta u mreži iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se razmjerno udjelu priključne snage kupca u instaliranoj snazi transformatora u trafostanici 10(20)/0,4 kV umanjujući nazivnu snagu transformatora za pogonsku rezervu od 20%.

(6) Iznimno, ako operator distribucijskog sustava utvrdi da ne postoje potrebe za priključnom snagom postojećih ni budućih kupaca niti neke druge izravne koristi za pogon i razvoj mreže srednjeg i niskog napona, kupac u cijelosti financira stvaranje tehničkih uvjeta u mreži.

(7) Udio kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži iz stavka 6. ovoga članka mijenja se ako u razdoblju od zaklju­čenja ugovora o priključenju do priključenja na mrežu operator distribucijskog sustava zaključi s jednim ili više novih kupaca jedan ili više novih ugovora o priključenju, za čije je priključenje potrebno stvaranje istih tehničkih uvjeta u mreži, a na način da svi kupci sudjeluju u trošku stvaranja tehničkih uvjeta u mreži razmjerno svojim priključnim snagama.

Članak 12.

(1) Troškove nastale u postupku stjecanja prava građenja i prava služnosti radi izgradnje priključka na niskonaponsku mrežu i stvaranja tehničkih uvjeta u mreži plaća kupac, i to za izgradnju priključka u cijelosti, a za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži razmjerno jednom od udjela iz članka 11. stavka 5. do 7. ovoga Pravilnika, ovisno o načinu utvrđivanja učešća u troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.

(2) Kod priključka građevine s četiri i više stambenih i/ili poslovnih jedinica, koji se sastoji od vanjskog i unutarnjeg dijela, troškovi projektiranja i građenja unutarnjeg dijela priključka građevine nisu sastavni dio naknade za priključenje.

(3) Troškove projektiranja i građenja unutarnjeg dijela priključ­ka građevine iz stavka 2. ovoga članka plaća kupac.

 

2.1.2. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE KUPCA NA MREŽU SREDNJEG NAPONA

 

Članak 13.

(1) Naknada za priključenje građevine kupca na srednjonaponsku mrežu utvrđuje se množenjem propisane jedinične cijene za priključnu snagu na srednjem naponu i priključne snage prema sljedećoj formuli:

 

NSN = cSN . P

 

gdje su:

NSN – naknada za priključenje građevine kupca na srednjonaponsku mrežu (kn),

cSN – jedinična cijena za priključnu snagu na srednjem naponu, propisana odlukom Vlade Republike Hrvatske (kn/kW) i

P – priključna snaga novog ili vrijednost povećanja priključne snage priključenog kupca, odobrena prethodnom elektroenergetskom suglasnošću (kW).

(2) Ukoliko stvarni troškovi priključenja premašuju iznos nak­nade za priključenje građevine kupca prema stavku 1. ovoga članka za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

 

Članak 14.

Troškovi izgradnje priključka na mrežu srednjeg napona 35(30) kV ili 10(20) kV, ovisno o tehničkom rješenju priključenja, obuhvaćaju troškove izgradnje srednjonaponskoga priključnog voda, odnosno dvostrukoga priključnog voda, opreme pripadnih vodnih polja s odgovarajućim dijelom sabirnica u postrojenju operatora distribucijskog sustava te opreme vodnih i mjerno-spojnog polja u postrojenju kupca.

 

Članak 15.

(1) U slučaju da je za priključenje građevine kupca na srednjonaponsku mrežu ili za povećanje priključne snage priključenog kup­ca potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreži sukladno članku 7. stavku 3. podstavcima 2. – 4. ovoga Pravilnika, naknada za priključenje građevine kupca izračunava se primjenom formule iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika ili prema stvarnim troškovima priključenja, pri čemu stvarni troškovi priključenja građevine kupca sadrže troškove priključka građevine kupca na srednjonaponsku mrežu i udio kupca u stvaranju tehničkih uvjeta u mreži.

(2) Udio kupca u financiranju troškova stvaranja tehničkih uvjeta u mreži iz članka 7. stavka 3. podstavaka 2. – 4. ovoga Pravilnika utvrđuje se prema sljedećim načelima:

– kod izgradnje i/ili rekonstrukcije voda 10(20) kV ili 35(30) kV na istoj naponskoj razini s obzirom na napon priključenja, prema omjeru priključne snage kupca i ukupno dopuštenog opterećenja novog ili rekonstruiranog voda, uvažavajući dopušteni pad napona i mogućnost rezervnog napajanja,

– kod izgradnje i/ili rekonstrukcije transformatorske stanice ili transformacije 110/10(20) kV ili 35(30)/10(20) kV ili 110/35(30) kV, prema omjeru priključne snage kupca i nazivne snage novog transformatora umanjujući nazivnu snagu transformatora za pogonsku rezervu od 20% odnosno ukupne nazivne snage dva ili više nova transformatora, predviđena za paralelan rad, umanjujući nazivnu snagu transformatora za pogonsku rezervu od 40% i

– kod izgradnje i/ili rekonstrukcije voda 110 kV ili 35(30) kV na prvoj višoj naponskoj razini s obzirom na napon priključenja, prema omjeru priključne snage kupca i nazivne snage transformacije u transformatorskoj stanici koju vod napaja umanjujući snagu transformacije za pogonsku rezervu od 20% ako se radi o jednom transformatoru odnosno 40% ako se radi o više transformatora, predviđenih za paralelan rad, pri čemu je snaga transformacije jednaka snazi postojećih transformatora ako se ne ugrađuju novi transformatori ili samo snazi novih transformatora ako se oni ugrađuju.

(3) Udio kupca u troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u mreži prema načelima iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se elaboratom optimalnoga tehničkog rješenja priključenja koji se koristi za procjenu stvarnih troškova priključenja građevine kupca na srednjonaponsku mrežu.

(4) Izrada elaborata iz stavka 3. ovoga članka u nadležnosti je operatora distribucijskog sustava i/ili operatora prijenosnog sustava.

(5) Trošak izrade elaborata iz stavka 3. ovoga članka plaća kupac, a u slučaju priključenja građevine kupca na mrežu, trošak izrade elaborata priznaje se u naknadi za priključenje.

 

Članak 16.

Troškove nastale u postupku stjecanja prava građenja i prava služnosti radi izgradnje priključka na srednjonaponsku mrežu i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži plaća kupac, i to za izgradnju pri­ključ­ka u cijelosti, a za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži razmjerno udjelu iz članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika.

 

2.1.3. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE KUPCA NA MREŽU VISOKOG NAPONA

 

Članak 17.

(1) Naknada za priključenje građevine kupca na visokonaponsku mrežu utvrđuje se množenjem propisane jedinične cijene za priključnu snagu na visokom naponu i priključne snage prema sljedećoj formuli:

 

NVN = cVN . P

 

gdje su:

NVN – naknada za priključenje građevine kupca na visokonaponsku mrežu (kn),

cVN – jedinična cijena za priključnu snagu na visokom naponu, propisana odlukom Vlade Republike Hrvatske (kn/kW) i

P – priključna snaga novog ili vrijednost povećanja priključne snage priključenog kupca, odobrena prethodnom elektroenergetskom suglasnošću (kW).

(2) Ukoliko stvarni troškovi priključenja premašuju iznos nak­nade za priključenje građevine kupca prema stavku 1. ovoga članka za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

 

Članak 18.

Troškovi izgradnje priključka na mrežu visokog napona (110kV i više), ovisno o tehničkom rješenju priključenja, obuhvaćaju troškove izgradnje visokonaponskog priključnog voda, odnosno dvostrukoga priključnog voda, opreme vodnih polja s pripadnim dijelom sabirnica u postrojenju operatora prijenosnog sustava te opreme vodnih polja i sabirnica u postrojenju kupca.

 

Članak 19.

(1) U slučaju da je za priključenje građevine kupca na visokonaponsku mrežu ili za povećanje priključne snage priključenog kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreži iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika, naknada za priključenje građevine kupca izračunava se primjenom formule iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika ili prema stvarnim troškovima priključenja, pri čemu stvarni troškovi priključenja građevine kupca sadrže troškove priključka građevine kupca na visokonaponsku mrežu i udio kupca u stvaranju tehničkih uvjeta u mreži visokog napona.

(2) Udio kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika utvrđuje se prema sljedećim načelima:

– kod izgradnje ili rekonstrukcije voda 110 kV, prema omjeru priključne snage kupca i termičke prijenosne moći novog ili rekonstruiranog voda, uvažavajući kriterij (n-1) i

– kod dogradnje nove transformacije 400(220)/110 kV u postojeću transformatorsku stanicu ili izgradnje nove transformatorske stanice 400(220)/110 kV radi smještaja novog transformatora, prema omjeru priključne snage kupca i nazivne snage novog transformatora, uvažavajući kriterij (n-1).

(3) Tehničke uvjete priključenja i udio kupca u troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u visokonaponskoj mreži prema načelima iz stavka 2. ovoga članka, operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava određuje na temelju elaborata optimalnoga tehničkog rješenja priključenja koji se koristi za procjenu stvarnih troškova priključenja građevine kupca na visokonaponsku mrežu.

(4) Elaborat iz stavka 3. ovoga članka treba sadržavati proračun tokova snaga u dijelu visokonaponske mreže na koji se priključuje kupac, koji proračun je izveden za godinu planiranog priključenja kupca na mrežu, uvažavajući proizvodnju hidroelektrana pri prosječ­nim hidrološkim prilikama, prosječni porast opterećenja u čvorovima visokonaponske mreže i zadovoljenje kriterija (n-1).

(5) Izrada elaborata iz stavka 3. ovoga članka u nadležnosti je operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava.

(6) Trošak izrade elaborata iz stavka 3. ovoga članka plaća kupac, a u slučaju priključenja građevine kupca na mrežu, trošak izrade elaborata priznaje se u naknadi za priključenje.

 

Članak 20.

Troškove nastale u postupku stjecanja prava građenja i prava služnosti radi izgradnje priključka na visokonaponsku mrežu i stvaranja tehničkih uvjeta u mreži plaća kupac, i to za izgradnju priključka u cijelosti, a za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži razmjerno udjelu iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika.

 

2.1.4. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINA KUPACA U POSEBNOJ ZONI

 

Članak 21.

(1) Ukupan iznos naknade za priključenje građevina kupaca u posebnoj zoni na mrežu operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava određuje se temeljem zbroja pojedinačnih naknada za priključenje svih kupaca u posebnoj zoni izračunatih prema članku 10. i/ili članku 13. stavku 1. i/ili članku 17. stavku 1. ovoga Pravilnika, ovisno o naponskoj razini priključka.

(2) Ukupan iznos naknade za priključenje kupaca u posebnoj zoni koristi se za financiranje izgradnje elektroenergetskih objekata za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava, mreže u posebnoj zoni i priključaka kupaca.

(3) Ako stvarni troškovi priključenja kupaca u posebnoj zoni na mrežu premašuju ukupan iznos naknade za priključenje iz stavka 1. ovoga članka za više od 20%, ukupan iznos naknade za priključenje određuje se prema stvarnim troškovima priključenja.

 

Članak 22.

(1) Ukupan iznos naknade za priključenje građevina kupaca u posebnoj zoni plaćaju operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava organizator posebne zone i/ili kupci u posebnoj zoni, na temelju ugovora o uređenju međusobnih odnosa i pojedinačnih ugovora o priključenju.

(2) Kada operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava zaključi s organizatorom posebne zone ugovor o uređenju međusobnih odnosa prema kojem organizator posebne zone u cijelosti financira priključenje posebne zone, ukupan iznos naknade za priključenje iz članka 21. ovoga Pravilnika u cijelosti se koristi za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži, izgradnju distribucijske mreže u posebnoj zoni i izgradnju priključaka svih kupaca u posebnoj zoni.

(3) Kada operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava zaključi s organizatorom posebne zone ugovor o uređenju međusobnih odnosa prema kojem organizator posebne zone djelomično financira priključenje posebne zone, posebno se utvrđuje dio, odnosno postotni dio ukupnog iznosa naknade za priključenje, koji plaća organizator posebne zone i preostali dio ukupnog iznosa naknade za priključenje koji plaćaju svi kupci u posebnoj zoni temeljem pojedinačnih ugovora o priključenju.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, udio svakog pojedinog kupca u preostalom dijelu ukupnog iznosa naknade za priključenje koji plaćaju svi kupci u posebnoj zoni utvrđuje se razmjerno udjelu njegove priključne snage u ukupnoj priključnoj snazi svih kupaca u posebnoj zoni.

(5) Postupak stjecanja prava građenja i prava služnosti kod priključenja posebne zone koji se odnosi na izgradnju priključka posebne zone na mrežu i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži izvan posebne zone dužan je voditi operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava, a troškove u cijelosti plaća organizator posebne zone ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka ili zajednički plaćaju organizator posebne zone i svi kupci u posebnoj zoni razmjerno njihovom udjelu u naknadi za priključenje ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovoga članka.

 

2.1.5. PRIKLJUČENJE ZA OSTALE NAMJENE

 

Članak 23.

(1) Priključak namijenjen povremenom ili privremenom korištenju (cirkus, lunapark, sajam, manifestacija, sezonski kiosk i slič­no) izvodi se kao trajni priključak, a naknadu za priključenje dužan je platiti vlasnik nekretnine odnosno kupac ili nositelj odgovarajućih stvarnih prava (općina, grad, sportsko društvo, druga pravna ili fizička osoba i dr.).

(2) Ukoliko priključak iz stavka 1. ovoga članka nije izveden kao trajni priključak, isti se izvodi prema stvarnim troškovima priključenja koje je dužan platiti podnositelj zahtjeva za priključak.

 

Članak 24.

(1) Priključak gradilišta u pravilu se izvodi kao dio priključka građevine, u kojem slučaju je kupac pored naknade za priključenje dužan platiti i sve dodatne troškove koji se odnose na radove i materijal, a koji nisu sadržani u cijeni priključka građevine.

(2) Ukoliko se priključak gradilišta ne izvodi kao dio priključka građevine, podnositelj zahtjeva za građenje priključka gradilišta, koji je ujedno i vlasnik priključka, plaća stvarne troškove za izgradnju toga priključka.

 

Članak 25.

Naknada za priključenje građevine kupca za koju nije potrebna građevinska dozvola određuje se primjenom pravila za utvrđivanje naknade za priključenje određenih ovim Pravilnikom, ovisno o naponskoj razini i priključnoj snazi građevine.

 

2.2. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE PROIZVOĐAČA

 

Članak 26.

(1) Naknada za priključenje građevine proizvođača obuhvaća:

– stvarne troškove izgradnje priključka na mrežu i

– stvarne troškove stvaranja tehničkih uvjeta u mreži za preuzimanje proizvedene električne energije, uključujući troškove ugradnje zaštitne opreme koja štiti mrežu od povratnih utjecaja.

(2) Naknadu za priključenje iz stavka 1. ovoga članka dužan je platiti:

– proizvođač u postupku stjecanja prava na priključenje i

– priključeni proizvođač u postupku stjecanja prava na povećanje priključne snage.

(3) U slučaju priključenja na niskonaponsku i srednjonaponsku mrežu proizvođač u cijelosti financira stvaranje tehničkih uvjeta u mreži, dok se u slučaju priključenja na visokonaponsku mrežu udio proizvođača u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika utvrđuje prema sljedećim načelima:

– kod izgradnje ili rekonstrukcije voda 110 kV, prema omjeru priključne snage proizvođača i termičke prijenosne moći novog ili rekonstruiranog voda, uvažavajući kriterij (n-1) i

– kod dogradnje nove transformacije 400(220)/110 kV u postojeću transformatorsku stanicu ili izgradnje nove transformatorske stanice 400(220)/110 kV radi smještaja novog transformatora, prema omjeru priključne snage proizvođača i nazivne snage novog transformatora, uvažavajući kriterij (n-1).

(4) Tehničke uvjete i troškove priključenja građevine proizvođača na srednjonaponsku ili visokonaponsku mrežu operator distribucijskog sustava ili operator prijenosnog sustava utvrđuje na temelju elaborata optimalnoga tehničkog rješenja priključenja.

(5) Elaborat optimalnoga tehničkog rješenja priključenja na visokonaponsku mrežu treba sadržavati proračun tokova snaga u dijelu visokonaponske mreže na koji se priključuje proizvođač, koji proračun je izveden za godinu planiranog priključenja proizvođača na mrežu, uvažavajući proizvodnju hidroelektrana pri prosječnim hidrološkim prilikama, prosječni porast opterećenja u čvorovima visokonaponske mreže i zadovoljenje kriterija (n-1).

(6) Izrada elaborata iz stavka 4. ovoga članka u nadležnosti je operatora distribucijskog sustava ili operatora prijenosnog sustava.

(7) Trošak izrade elaborata plaća proizvođač, a u slučaju priključenja građevine proizvođača na mrežu trošak izrade elaborata priznaje se u naknadi za priključenje.

(8) Sve poslove potrebne za stjecanje prava građenja i prava služnosti radi priključenja građevine proizvođača na mrežu koji se odnose na izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži dužan je voditi operator distribucijskog sustava ili operator prijenos­nog sustava, a troškove u cijelosti plaća proizvođač.

(9) Iznimno, u slučaju priključenja građevine proizvođača na visokonaponsku mrežu, sve troškove nastale u postupku stjecanja prava građenja i prava služnosti radi priključenja koji se odnose na stvaranje tehničkih uvjeta u mreži proizvođač plaća razmjerno udjelu u njihovu financiranju, prema načelima iz stavka 3. ovoga članka.

 

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se za priključenje građevine kup­ca i proizvođača koji imaju zaključen ugovor o priključenju prije dana početka primjene ovoga Pravilnika.

 

Članak 28.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti svi akti kojima je uređena naknada za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage.

 

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se s danom stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se propisuju jedinične cijene za određivanje iznosa naknada za priključenje.

 

Klasa: 011-01/06-01/01

Urbroj: 311-01/06-01

Zagreb, 7. ožujka 2006.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomo Galić, dipl. ing. v. r.