Pravilnik o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima

NN 29/2006 (15.3.2006.), Pravilnik o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

700

Na temelju odredbi članka 29. stavak 2. točke 5. i 6. i stavka 5. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 9. ožujka 2006. godine, donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU DOKUMENATA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima.

 

Članak 2.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) dužno je uz dokumente propisane člankom 29. Zakona o investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon) priložiti uz zahtjev i sljedeće dokumente:

1. statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se osniva u obliku dioničkog društva, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću;

2. organizacijsku shemu Društva i opis programske podrške;

3. izjavu da programska podrška podržava izvješćivanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sukladno Zakonu;

4. informacije o osnivačima Društva s dostavom dokumenata iz kojih se utvrđuje:

– pravni status osnivača,

– podrijetlo financijskih sredstava koje služe za uplatu temeljnog kapitala,

– jesu li povezane osobe fonda i

– za osnivače kao pravne osobe revidirana financijska izvješća u protekle tri godine.

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/06-01/09

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 9. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.