Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova

NN 29/2006 (15.3.2006.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

701

Na temelju odredbe članka 5. stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 9. ožujka 2006. godine, donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA FONDOVA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) sukladno odredbi članka 5. Zakona o investicijskim fondovima vodi sljedeće registre investicijskih fondova:

a) Registar otvorenih investicijskih fondova,

b) Registar zatvorenih investicijskih fondova,

c) Registar Umirovljeničkog fonda,

d) Registar Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

II. REGISTAR OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

 

Članak 2.

U registru otvorenih investicijskih fondova Agencije vode se sljedeći podaci:

1. Identifikacijski broj otvorenog fonda koji se sastoji iz tri dijela:

– oznake vrste otvorenog fonda,

– oznake načina ulaganja,

– rednog broja upisa u registar.

2. Naziv otvorenog fonda

3. Vrsta otvorenog fonda:

– s javnom ponudom (oznaka JP),

– s privatnom ponudom (oznaka PP),

– rizični (oznaka RPP).

4. Način ulaganja otvorenog fonda:

– novčani (oznaka N),

– dionički (oznaka D),

obveznički (oznaka O),

– mješoviti (oznaka M).

5. Datum rješenja o odobrenju osnivanja otvorenog fonda

6. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:

– tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za uprav­ljanje investicijskim fondovima.

 

III. REGISTAR ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

 

Članak 3.

U registru zatvorenih investicijskih fondova Agencije vode se sljedeći podaci:

1. Identifikacijski broj zatvorenog fonda koji se sastoji iz dva dijela:

– oznake načina ulaganja,

– rednog broja upisa u registar.

2. Tvrtka zatvorenog fonda:

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– temeljni kapital zatvorenog fonda,

– nominalna vrijednost dionice zatvorenog fonda.

3. Način ulaganja zatvorenog fonda:

– u neuvrštene vrijednosne papire (oznaka NVP),

nekretninski (oznaka NEK),

– obični (oznaka ZJP).

4. Datum rješenja o odobrenju osnivanja zatvorenog fonda

5. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:

– tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za uprav­ljanje investicijskim fondovima.

 

IV. REGISTAR UMIROVLJENIČKOG FONDA

 

Članak 4.

U registru Umirovljeničkog fonda Agencije vode se sljedeći podaci:

1. Identifikacijski broj (oznaka UFO1)

2. Naziv fonda

3. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:

– tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za uprav­ljanje investicijskim fondovima.

V. Registar Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

Članak 5.

U registru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Agencije vode se sljedeći podaci:

1. Identifikacijski broj (oznaka FHB1)

2. Naziv fonda

3. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:

– tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– adresa i komunikacija,

– članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,

– datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za uprav­ljanje investicijskim fondovima.

 

VI. NAČIN DODJELJIVANJA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

 

Članak 6.

Agencija će kronološkim redoslijedom osnivanja svakom fondu prilikom upisa u registre iz članaka 2. do 5. ovoga Pravilnika dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv identifikacijski broj.

 

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/06-01/10

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 9. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.