Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima

NN 29/2006 (15.3.2006.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

702

Na temelju odredbi članaka 27. stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 9. ožujka 2006. godine, donijela

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima, (u daljnjem tekstu: Društvo).

 

Članak 2.

(1) Članom uprave Društva može biti imenovana osoba koja dobije odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

(2) Uz zahtjev za odobrenje člana uprave Društva prilaže se dokumentacija kojom kandidat za člana uprave dokazuje ispunjavanje uvjeta za člana uprave.

 

Članak 3.

(1) Član uprave Društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– ima VSS;

– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva;

– da je zaposlen u društvu na puno radno vrijeme;

– ispunjava uvjete iz članka 26. Zakona o investicijskim fondovima.

(2) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvo iz stavka 1. alineja 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima, odnosno šest godina iskustva na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima društva za upravljanje.

 

Članak 4.

(1) Dokumentaciju kojom kandidat za člana uprave Društva dokazuje da ispunjava uvjete za imenovanje članom uprave Društva čini:

1. životopis s težištem na stečenoj naobrazbi i radnom iskustvu (trajanje naobrazbe, posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, naziv društava u kojima je kandidat do sada radio, razdoblje rada, opis poslova),

2. preslika domovnice, a za strane državljane preslika putovnice,

3. dokaz o visokoj stručnoj spremi kandidata, a za stranu ispravu i prijevod te isprave s ovjerom javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili diplomatskog predstavništva Republike Hrvatske u toj zemlji da je ispravu preveo i prijevod potpisao ovlašteni sudski tumač za hrvatski, odnosno taj strani jezik,

4. dokaz o posjedovanju najmanje trogodišnjeg radnog iskustva na rukovodećim položajima, odnosno šest godina iskustva u poslovima koji se mogu usporediti s poslovima Društva,

5. preslika radne knjižice, a za strane državljane odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca, prevedena i ovjerena kao i isprava pod točkom 3.,

6. radna dozvola,

7. uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a za strane državljane i uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin, te ovjereni prijevod kao pod točkom 3.,

8. u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan kandidat mora imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika izdanu od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i najmanje jedan kandidat mora imati potvrdu o stalnom prebivalištu u Republici Hrvatskoj.

(2) Navedeni dokazi iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti stariji od tri mjeseca, osim dokaza navedenih u stavku 1. točka 3. i 4. ovoga članka.

(3) Uz navedenu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, kandidat je dužan dostaviti i ispunjen Upitnik za kandidata za člana uprave Društva, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Izjave kandidata i preslike isprava moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/06-01/05

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 9. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

            1.         Osobni podaci kandidata:

                        Ime:

                        Prezime:

                        Datum i mjesto rođenja:

                        Državljanstvo:

                        Adresa:

            2.         Podaci o Društvu u kojemu ste zaposleni:

                        Naziv tvrtke:

                        Adresa:

                        Funkcija koju obavljate:

            3.         Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima u kojemu se kandidirate za člana uprave:

                        Naziv tvrtke:

                        Adresa:

            4.         Imate li vlasnički udio ili bilo kakve druge financijske odnose (kredite i sl.) s osnivačem ili vlasnikom društva za upravljanje investicijskim fondovima?

                        DA

                        NE

                        Ako DA, navedite pojedinosti:

            5.         Jeste li član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način sudjelujete u stvaranju i provedbi poslov­ne politike, drugog trgovačkog društva ili ustanove?

                        DA

                        NE

                        Ako DA, navedite:

                        Naziv tvrtke:

                        Adresu:

                        Funkciju koju obavljate:

            6.         Jeste li vlasnik, suvlasnik ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom društvu za upravljanje investicijskim fondovima ili u bilo kojem drugom trgovačkom društvu?

                        DA

                        NE

                        Ako DA, navedite:

                        Tvrtku:

                        Adresu:

                        Oblik povezanosti:

            7.         Jesu li društva za upravljanje investicijskim fondovima ili druga trgovačka društva ili financijske institucije u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), imala financijske poteškoće koje su ta trgovačka društva ili financijske institucije dovele do pokretanja postupka sanacije ili stečaja?

                        DA

                        NE

                        Ako DA, navedite:

                        Tvrtku:

                        Adresu:

                        Funkcija koju ste obavljali:

            8.         Jeste li bili član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist društva za upravljanje investicijskim fondovima, odnosno drugog trgovačkog društva nad kojim je pokrenut stečajni postupak, odnosno oduzeta dozvola za rad ?

                        DA

                        NE

                        Ako DA, navedite:

                        Naziv tvrtke:

                        Adresu:

                        Funkcija koju ste obavljali:

            9.         Jesu li u društvu za upravljanje investicijskim fondovima ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad društava za upravljanje investicijskim fondovima, drugih financijskih institucija ili Zakona o trgovačkim društvima?

                        DA

                        NE

                        Ako DA, navedite:

                        Tvrtku:

                        Adresu:

                        Funkcija koju ste obavljali:

                        Nadzorno tijelo:

                        Primijenjene mjere:

            10.       Je li društvu za upravljanje investicijskim fondovima ili drugoj financijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), bilo oduzeto odobrenje za rad od strane nadležnih tijela ovlaštenih za nadzor ?

                        DA

                        NE

                        Ako DA, navedite:

                        Tvrtku:

                        Adresu:

                        Funkcija koju ste obnašali:

                        Nadzorno tijelo:

            11.       Je li protiv Vas podignuta optužnica koja je postala pravomoćna?

                        Da li ste pravomoćno osuđeni za kaznena djela;

                        – prouzrokovanja stečaja,

                        – povrede obveze vođenja poslovnih knjiga,

                        – oštećenja vjerovnika,

                        – pogodovanja vjerovnika,

                        – zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja,

                        – neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvod­ne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, odnosno odgovarajućeg zakona države čiji ste državljanin, odnosno da li Vam je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima?

                        DA

                        NE

                        Ako je odgovor na bilo koje od pitanja „DA“, molimo da iznesete detaljno obrazloženje odgovora na posebnom prilogu ovom Upitniku.

            12.       Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor društava za upravljanje investicijskim fondovima ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost, odnosno da li Vam je neka od tih ustanova već uskratila ili oduzela suglasnost za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

                        DA

                        NE

                        Ako DA, navedite:

                        Nadzorno tijelo:

                        Odluka:

            13.       Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, te sukob interesa)?

                        DA

                        NE

                        Ako DA, navedite koje:

Potvrđujem svojim potpisom na ovom Upitniku, ovjerenim kod javnog bilježnika, da su svi odgovori dani na pitanja iz ovog Upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Obvezujem se da ću Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje suglasnosti.

Napomena: Podaci dani u Upitniku su strogo povjerljivi, a bit će dostupni samo Agenciji za potrebe postupka odlučivanja o davanju odobrenja za člana uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Mjesto i datum: __________________

Potpis kandidata: _________________