Pravilnik o promidžbi investicijskih fondova s jav­nom ponudom

NN 29/2006 (15.3.2006.), Pravilnik o promidžbi investicijskih fondova s jav­nom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

703

Na temelju odredbe članka 120. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 9. ožujka 2006. godine

PRAVILNIK

O PROMIDŽBI INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

– sadržaj,

– dodatni uvjeti i

– rokovi za izdavanje suglasnosti, preinačivanje i pobijanje,

promidžbenih informacija investicijskih fondova s javnom ponudom koje poduzimaju ovlašteno društvo za upravljanje u Republici Hrvatskoj i ovlašteno društvo sa sjedištem u državi članici Europske Unije (u daljnjem tekstu: društvo).

 

SADRŽAJ PROMIDŽBENIH INFORMACIJA

 

Članak 2.

(1) Pod promidžbenim informacijama o investicijskim fondovima s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: fondovi) smatraju se sve poruke koje društvo za upravljanje ili ovlašteno društvo priopćuje putem oglasa, radija, televizije, osobnih posjeta, telefonskih poziva, internetske mreže i elektronskih medija, interaktivne televizije ili u drugom obliku iz kojeg nedvojbeno proizlazi namjera promidžbe.

(2) Promidžbene informacije ne smiju sadržavati tvrdnje, pismene ili usmene izjave i poruke:

– koje navode netočne podatke ili izraze kojima bi se mogao stvoriti pogrešan dojam o društvu i fondu,

– kojima se druga društva i fondovi dovode u nepovoljniji položaj i

– koji negativno, neistinito i pogrešno prikazuju druge sudionike na financijskom tržištu.

 

Članak 3.

Izračuni cijena udjela ili dionica u fondovima, koji se koriste kao promidžbene informacije, moraju biti rezultat vrednovanja imovine prema međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odnosno rezultat ponude i potražnje dionica fonda na burzi.

 

Članak 4.

Promidžbene informacije o prinosu fonda moraju sadržavati izračun i podatke iz kojih se može potpuno i nedvojbeno utvrditi točnost i istinitost takvih informacija a posebno:

– moraju sadržavati obrazloženje ili napomenu da prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti;

– prinos za razdoblje kraće od jedne godine ne smije biti prikazan na godišnjoj razini, osim kod novčanih fondova gdje je dopušteno svođenje prinosa na godišnju razinu za razdoblje od mjesec dana ili više;

– prinos za višegodišnje razdoblje mora biti izračunan na temelju geometrijskog prosjeka;

– prinos fonda treba uvijek sadržavati točno navedeno vremensko razdoblje na koje se odnosi (datum početka i kraja razdoblja);

– uz prikaz prinosa, promidžbena informacija mora sadržavati i podatke o stupnju rizika ulaganja u fond a prikazani prinos ne smije biti zasnovan na predviđanjima;

– prinos fonda ne može se koristiti za promidžbu drugih financijskih usluga unutar financijske grupe osnivača društva.

 

DODATNI UVJETI ZA PROMIDŽBENE INFORMACIJE

 

Članak 5.

(1) Promidžbene informacije osim uvjeta propisanih člancima 2. do 4. ovog Pravilnika, moraju po svom sadržaju biti i u skladu sa Standardima hrvatskog kodeksa oglašavanja Hrvatskog oglasnog zbora, usvojenog 11. lipnja 1995. godine.

 

ROKOVI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI, PREINAČIVANJE I POBIJANJE PROMIDŽBENIH INFORMACIJA

 

Članak 6.

(1) Za dobivanje suglasnosti za promidžbene informacije iz članka 2. stavak 1. Pravilnika, društvo je obvezno podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Agencija) pisani zahtjev s prijedlogom promidžbene informacije u prilogu.

(2) Agencija će izdati pismenu suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva društvu koji udovoljava uvjetima propisanim člancima 2. i 3. Pravilnika.

(3) Ako Agencija smatra da prijedlog promidžbene informacije ima nedostatke, pozvat će društvo na ispravak u roku od 15 (petnaest) dana.

 

Članak 7.

Društvo može objaviti ili distribuirati samo onu promidžbenu informaciju za koju ima prethodnu pismenu suglasnost Agencije i koju je obvezno priložiti mediju ili distributeru prigodom objave ili distribucije.

 

Članak 8.

(1) Promidžbenu informaciju koje društvo objavi bez prethodne suglasnosti Agencije, mora na svoj trošak po nalogu Agenciji pobiti na isti način, u istom mediju i formatu na kojem je objavljen.

(2) Društvo je dužno pobiti promidžbenu informaciju u roku od 15 (petnaest) dana od dana naloga Agencije.

(3) Ako društvo ne postupi po nalogu Agencije, Agencija će pobiti promidžbenu informaciju na teret oglašivača i o tome posebno izvijestiti javnost i korisnike financijskih usluga.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/06-01/04

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 9. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.