Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike

NN 32/2006 (22.3.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

844

Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE I BOCE KAO MJERNE SPREMNIKE

 

Članak 1.

U Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine (»Narodne novine« br. 90/05) u članku 2., u definicijama: »granica područja dopuštenih količina punjenja (T1)« i »granica područja nedopuštenih količina punjenja (T2)«, oznaka »QN« se mijenja u »QN«.

 

Članak 2.

U članku 6. stavak 3., rečenica pod 3) »Vrijednosti dopuštenoga negativnog odstupanja T2% stvarne količine punjenja pakovina, kad su prema tablici 1 stavku 3. ovog članka izražene u postotku, određuju se zaokruživanjem:« mijenja se i glasi: »Vrijednosti dopuštenoga negativnog odstupanja T2% stvarne količine punjenja pakovina, kad su prema tablici 1 stavku (2) ovog članka izražene u postotku, određuju se zaokruživanjem:«

 

Članak 3.

U članku 19., Tablica 3., stupac »Nazivna količina punjenja QN u g ili ml«, drugi red, broj »2004« mijenja se u broj »200«.

 

Članak 4.

U članku 34. stavak (4), točka 1. tekst »(mjenih spremnika)« mijenja se i glasi »(mjernih spremnika)«.

 

Članak 5.

U Prilogu 1. OBVEZATNE VRIJEDNOSTI NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA ZA PAKOVINE, točka a) Pakovine označene obujmom, redni broj 3. Alkoholna pića koja sadrže više od 15% vol. Alkohola: jaka alkoholna pića (osim onih pod tar. br. CT 22.07), likeri i ostala alkoholna pića, složeni alkoholni pripravci (poznati kao »koncentrirani ekstrakti«) za proizvodnju pića (tar. br. CT 22.08), vrijednosti u stupcu 3 »Normirane vrijednosti« se brišu, a nove vrijednosti glase:

100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500

 

Članak 6.

U prilogu 3a, točka 4. Planovi uzorkovanja, tablica a) Nerazarajuće ispitivanje, standardno dvostruko uzorkovanje, peti stupac »c1, c2« mijenja se u »c1, ck«.

Poslije tablice g) Nerazarajuće ispitivanje, dvostruko uzorkovanje, grupe pakovina s nazivnom količinom punjenja iznad 10 kg (L) navedenih u stavku 3., 4., 5., i 7. članka 29. pravilnika, u rečenici Oznake u tablici a), b), d), e), f) i g) ovog priloga imaju ova značenja: »c1, c2« mijenja se u »c1, ck«.

 

Članak 7.

U prilogu 3a, točka 8.5. »Standardno dvostruko ispitivanje uzoraka prema planu uzorkovanja u tablici g) točke 4. ovog priloga«, stavak 3, u rečenici »Grupa se odbija odmah nakon prvog koraka ako je broj nesukladnih pakovina u prvom uzorku veći od kriterija odbijanja »dk« odnosno nakon drugog koraka ako je broj nesukladnih pakovina jednak kriteriju odbijanja »dk« (ili veći)« oznaka »dk« mijenja se u »d1«.

 

Članak 8.

U prilogu 9, Tablica 1, pod naslovom »Trenutak završetka proizvodnje«, stupac »od«, prvi i drugi red, nakon riječi »sterilizacije« dodaje se »(pasterizacije)«.

 

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/37

Urbroj: 558-03/07-06-1

Zagreb, 16. ožujka 2006.

Ravnatelj

Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.