Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 32/2006 (22.3.2006.), Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

848

Na temelju članka 28. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04) i članka 11. stavak 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA (u daljnjem tekstu: Agencija) je na sjednici održanoj 14. ožujka 2006. godine, donijela

TARIFNI SUSTAV

ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim tarifnim sustavom za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) utvrđuju se tarifne stavke za transport prirodnog plina kroz transportni sustav plinovoda, način obračuna naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda, postupci transportera prirodnog plina i korisnika vezani uz obračun naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda, obveza mjerenja najvećeg dnevnog opterećenja te način obavljanja konačnog obračuna.

 

Članak 2.

(1) Metodologija iz ovoga Tarifnog sustava temelji se na načelu metode regulacije maksimalnog dozvoljenog prihoda energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost transporta prirodnog plina.

(2) Tarifne stavke jednake su za sve korisnike transportnog sustava plinovoda i utvrđuju se po principu »poštanske marke« na način da svatko, ovisno o rezerviranom transportnom kapacitetu, snosi onaj dio troškova koje rezerviranje takvog kapaciteta izaziva na transportnom sustavu plinovoda.

 

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/01 i 87/05), Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04) i Mrežnim pravilima za pristup transportnom sustavu plinovoda (»Narodne novine«, broj 126/03).

(2) U ovom Tarifnom sustavu koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:

1. Korisnik transportnog sustava plinovoda (u daljnjem tekstu: korisnik) – pravna ili fizička osoba koja s transporterom prirodnog plina zaključi ugovor o transportiranju prirodnog plina,

2. Mjesto isporuke prirodnog plina – mjesto izlaza iz transportnog sustava plinovoda, odnosno stanica za mjerenje prirodnog plina i mjerna linija preko koje transporter prirodnog plina isporučuje prirodni plin korisniku,

3. Princip »poštanske marke« – princip prema kojem je iznos tarifnih stavki isti za sve korisnike na teritoriju Republike Hrvatske neovisno o mjestu ulaza ili izlaza iz transportnog sustava plinovoda, razini tlaka i razdaljini transportiranja prirodnog plina,

4. Metoda »maksimalnog dozvoljenog prihoda« – metoda prema kojoj se, radi provođenja sustava reguliranog djelovanja transportera prirodnog plina u obavljanju energetske djelatnosti transporta prirodnog plina, određuje iznos prihoda transportera prirodnog plina u pojedinoj godini, kojega transporter prirodnog plina može ostvariti po osnovi obavljanja energetske djelatnosti transporta prirodnog plina, uvažavajući opravdane troškove poslovanja, pogona, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata, tako da se transporteru prirodnog plina omogućuje razuman i društveno prihvatljiv povrat sredstava uloženih radi obavljanja energetske djelatnosti transporta prirodnog plina.

5. Najveće dnevno opterećenje – vrijednost opterećenja transportnog sustava plinovoda u vršnom danu promatranog mjeseca.

6. Naknada za korištenje transportnog sustava plinovoda - nak­nada za transportiranje prirodnog plina kroz transportni sustav plinovoda, upravljanje i nadzor rada transportnog sustava plinovoda te sve ostale obveze transportera prirodnog plina vezane uz tehničko funkcioniranje transportnog sustava plinovoda u skladu s odredbama ovoga Tarifnog sustava, Mrežnih pravila i transporterovih Temeljnih tržišnih uvjeta za pristup transportnom sustavu plinovoda.

7. Obračunska godina – vremensko razdoblje od 06.00 sati prvoga dana kalendarske godine do 06.00 sati prvoga dana naredne kalendarske godine,

8. Standardni kubni metar (Sm3) – količina prirodnog plina jednaka jednom kubnom metru pri apsolutnom tlaku od 1,01325 bara pri temperaturi od 15 °C,

9. Odobreni ukupni godišnji troškovi transportnog sustava plinovoda – opravdani troškovi poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije transportnog sustava plinovoda i zaštite okoliša, uključujući razuman rok povrata sredstava od investicija u objekte transportnog sustava plinovoda.

 

Članak 4.

(1) Transport prirodnog plina s transporterom prirodnog plina ugovara korisnik sklapanjem ugovora o transportiranju prirodnog plina.

(2) Transport prirodnog plina za distributere prirodnog plina i izravne kupce prirodnog plina ugovara njihov dobavljač prirodnog plina.

(3) Povlašteni kupac prirodnog plina može ovlastiti svog dobavljača prirodnog plina da u njegovo ime i za njegov račun ugovori transport prirodnog plina.

 

Članak 5.

(1) Korisnik može svoja prava i obveze iz članka 4. ovoga Tarifnog sustava, djelomično ili u cijelosti, ustupiti drugom korisniku za što je prethodno dužan ishoditi suglasnost transportera prirodnog plina.

(2) O promjeni iz stavka 1. ovoga članka transporter prirodnog plina dužan je obavijestiti Agenciju u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

 

II. NAKNADA ZA KORIŠTENJE TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINOVODA

 

Članak 6.

(1) Transporter prirodnog plina obračunava korisniku naknadu za korištenje transportnog sustava plinovoda za transport prirodnog plina.

(2) Ukoliko korisnik i transporter prirodnog plina ugovore transport prirodnog plina za razdoblje kraće od godinu dana, nak­nada za korištenje transportnog sustava plinovoda obračunava se samo za ugovoreno razdoblje, a najmanje razdoblje za koje se u tom slučaju obračunava naknada za korištenje transportnog sustava plinovoda je mjesec dana.

 

Članak 7.

Obračunska godina sastoji se od tri razdoblja transportiranja, a prema opterećenju transportnog sustava plinovoda dijeli se na:

a) mjesece vršnog opterećenja: siječanj, veljača, studeni, prosinac,

b) mjesece srednjeg opterećenja: ožujak, travanj, svibanj, lipanj, rujan, listopad,

c) mjesece osnovnog opterećenja: srpanj, kolovoz.

 

Članak 8.

(1) Iznos naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda utvrđuje se na temelju tarifnih stavki i korisnikovog rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja.

(2) Tarifne stavke izražavaju se u kunama po standardnom metru kubnom na dan za vršni dan u mjesecu, najveće dnevno opterećenje izražava se u standardnim metrima kubnim na dan, a naknada za korištenje transportnog sustava plinovoda izražava se u kunama.

 

Članak 9.

Iznos naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda predstavlja zbroj umnožaka rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za svaki mjesec transportiranja i tarifnih stavki za isto razdoblje transportiranja, kako slijedi:

 

Nn = (SQMDvršno × Tvršno) + (SQMDsrednje × Tsrednje) + (SQMDosnovno × Tosnovno),

 

pri čemu je:

 

Nn – iznos naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda izražen u kunama,

n – godina na koju se odnosi naknada za korištenje transportnog sustava plinovoda,

SQMDvršno – suma rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za mjesece vršnog opterećenja, (Sm3/dan),

SQMDsrednje – suma rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za mjesece srednjeg opterećenja, (Sm3/dan),

SQMDosnovno – suma rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za mjesece osnovnog opterećenja, (Sm3/dan),

Tvršno – iznos tarifne stavke za transport prirodnog plina u mjesecima vršnog opterećenja, (kune /Sm3/dan),

Tsrednje – iznos tarifne stavke za transport prirodnog plina u mjesecima srednjeg opterećenja, (kune /Sm3/dan),

Tosnovno – iznos tarifne stavke za transport prirodnog plina u mjesecima osnovnog opterećenja, (kune /Sm3/dan).

 

III. TARIFNE STAVKE

 

REZERVIRANO NAJVEĆE DNEVNO OPTEREĆENJE

 

Članak 10.

(1) Ukupno rezervirano najveće dnevno opterećenje svih korisnika za pojedinu obračunsku godinu jedan je od elemenata na temelju kojih se utvrđuju tarifne stavke za tu obračunsku godinu.

(2) Korisnici su dužni najkasnije do 1. studenoga tekuće godine dostaviti transporteru prirodnog plina sljedeće podatke potrebne za izradu prijedloga visine tarifnih stavki:

a) rezervirano najveće dnevno opterećenje za svaki pojedini mjesec naredne obračunske godine,

b) ukupnu planiranu količinu prirodnog plina za narednu obračunsku godinu.

(3) Distributeri prirodnog plina, izravni kupci prirodnog plina, te povlašteni kupci prirodnog plina koji su ovlastili svog dobavljača prirodnog plina da u njihovo ime i za njihov račun ugovori transport prirodnog plina, dužni su svom dobavljaču prirodnog plina dostaviti podatke iz stavka 2. ovoga članka najkasnije do 20. listopada tekuće godine.

(4) Novi korisnik koji pristupa transportnom sustavu plinovoda, ili korisnik koji povećava kapacitet transportiranja tijekom obračunske godine, dužan je transporteru prirodnog plina najkasnije 15 dana prije početka transportiranja prirodnog plina dostaviti podatke iz stavka 2. ovoga članka za preostali dio obračunske godine.

 

Članak 11.

(1) Dobavljač prirodnog plina dostavlja transporteru prirodnog plina podatke iz članka 10. stavka 2. ovoga Tarifnog sustava na temelju važećih ugovora o prodaji prirodnog plina za narednu obračunsku godinu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se u obliku zbirnog pregleda koji sadrži podatke za svakog pojedinog distributera prirodnog plina, izravnog kupca prirodnog plina i povlaštenog kup­ca prirodnog plina koji je ovlastio svog dobavljača prirodnog plina da u njegovo ime i za njegov račun ugovori transport prirodnog plina.

 

PRIJEDLOG VISINE TARIFNIH STAVKI

 

Članak 12.

(1) Visinu tarifnih stavki za transport prirodnog plina predlaže transporter prirodnog plina na temelju ukupnog rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja koje korisnici dostave transporteru prirodnog plina u roku iz članka 10. stavka 2. ovoga Tarifnog sustava.

(2) Ukoliko pojedini korisnik svoje rezervirano najveće dnevno opterećenje dostavi nakon isteka roka iz članka 10. stavka 2. ovoga Tarifnog sustava, isto neće biti uzeto u obzir prilikom izrade prijedloga visine tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Transporter prirodnog plina dužan je najkasnije do 15. studenoga tekuće godine dostaviti Ministarstvu prijedlog visine tarifnih stavki za transport prirodnog plina, zajedno sa svim podacima i dokumentima na kojima je prijedlog utemeljen.

 

POSTUPAK IZRADE PRIJEDLOGA VISINE TARIFNIH STAVKI

 

Članak 13.

(1) Odobreni ukupni godišnji troškovi transportnog sustava plinovoda raspodjeljuju se prema rezerviranom najvećem dnevnom opterećenju po mjesecima transportiranja, i to:

a) 40% ukupnih troškova (troškova kapaciteta) na mjesece vršnog opterećenja,

b) 50% ukupnih troškova (troškova kapaciteta) na mjesece srednjeg opterećenja,

c) 10% ukupnih troškova (troškova kapaciteta) na mjesece osnovnog opterećenja.

(2) Za izradu prijedloga visine tarifnih stavki koriste se sljedeći parametri i podaci:

a) Parametri utvrđeni ovim Tarifnim sustavom:

– raspodjela mjeseci na mjesece transportiranja (na mjesece vršnog, srednjeg i osnovnog opterećenja);

– raspodjela odobrenih ukupnih godišnjih troškova transportnog sustava plinovoda na mjesece transportiranja,

b) Parametri koje određuje Agencija:

– stopa povrata na imovinu;

– diskontna stopa;

– vijek trajanja imovine i stopa amortizacije,

Podaci iz »Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine«:

– potražnja hrvatskog tržišta (količinski) za uslugom transporta prirodnog plina;

– troškovi poslovanja, Prilog 1. Plana – Analitičke tablice proračuna – osnovni scenarij (Račun dobiti i gubitka/Rashodi/Operativni troškovi);

– troškovi amortizacije, Prilog 1. Plana – Analitičke tablice proračuna – osnovni scenarij (Račun dobiti i gubitka/Rashodi/Amortizacija);

– ulaganja u osnovna sredstva, točka 5. Plana – Projekti razvoja plinovodnog sustava,

c) Podaci iz financijskog izvješća »Bilanca društva« za 2001. godinu (Ukupna dugotrajna imovina):

– početna vrijednost imovine – vrijednost neamortizirane dugotrajne materijalne imovine transportera prirodnog plina na dan 31. 12. 2001. godine,

d) Podaci koje dostavljaju korisnici:

– ukupno rezervirano najveće dnevno opterećenje za obračunsku godinu;

– ukupna planirana godišnja količina prirodnog plina za obračunsku godinu,

e) Financijski podaci iz izvješća ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja transportera plina za poslovnu godinu koja prethodi godini u kojoj se određuju tarifne stavke za narednu godinu (Račun dobiti i gubitka/Poslovni prihodi/Poslovni rashodi i Izvještaj o novčanom tijeku/Investicijske aktivnosti):

– ulaganja u osnovna sredstva;

– poslovni rashodi;

– amortizacija;

– ukupan godišnji prihod,

(3) Iznosi financijskih sredstava koji se koriste za izradu prijedloga visine tarifnih stavki izražavaju se u američkim dolarima, a iznosi koji su izraženi u drugim novčanim jedinicama preračunavaju se u američke dolare na sljedeći način:

– podaci iz stavka 2. točka d) ovoga članka preračunavaju se iz kuna u američke dolare prema godišnjem srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za 2001. godinu;

– podaci iz stavka 2. točka f) ovoga članka preračunavaju se iz kuna u američke dolare prema godišnjem srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za godinu na koju se takvi podaci odnose.

(4) Iznosi prijedloga visine tarifnih stavki, bez zaokruživanja, preračunavaju se iz američkih dolara u kune prema prosjeku izračunatom iz prosječnih mjesečnih srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke objavljenih za zadnjih 12 mjeseci.

(5) Iznosi iz stavka 4. ovoga članka izraženi u kunama zaokružuju se na dvije decimale i čine prijedlog visine tarifnih stavki.

 

MIŠLJENJE AGENCIJE

 

Članak 14.

(1) Ministarstvo dostavlja Agenciji na mišljenje prijedlog visine tarifnih stavki za transport prirodnog plina, zajedno sa svim podacima i dokumentima na kojima je prijedlog utemeljen.

(2) Agencija je dužna u roku od 20 dana od dana primitka prijedloga iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu mišljenje Agencije na prijedlog visine tarifnih stavki za transport prirodnog plina.

(3) Prilikom izrade mišljenja iz stavka 2. ovoga članka, Agencija je dužna analizirati transporterov prijedlog visine tarifnih stavki za transport prirodnog plina i pri tome, uzimajući u obzir rezultate poslovanja transportera prirodnog plina u prethodnoj obračunskoj godini, obaviti poslove regulacije u obavljanju energetske djelatnosti transporta prirodnog plina.

(4) U obavljanju poslova regulacije iz stavka 3. ovoga članka Agencija posebice prati ispunjenje sljedećih ciljeva:

a) Davanje signala koji će poticati učinkovitost:

– Efikasna razina potrošnje i ulaganja;

– Efikasno iskorištavanje resursa;

– Unapređenje efikasnosti poslovanja i budućih investicija,

b) Osiguranje adekvatne financijske sposobnosti sektora:

– Primjerena i odgovarajuća stopa povrata koja će dati dovoljno poticaja za buduća ulaganja,

c) Izbjegavanje diskriminacije:

– Između kategorija potrošača;

– Omogućavanje konkurencije stvaranjem prostora za postojeće i nove energetske subjekte.

(5) U cilju uspostave sustava reguliranog djelovanja energetskih subjekata i uspostave i uređenja tržišta prirodnog plina Republike Hrvatske, Agencija posebno prati prihode transportera prirodnog plina u pojedinoj godini primjenom metode »maksimalnog dozvoljenog prihoda«.

 

UTVRĐIVANJE VISINE TARIFNIH STAVKI

 

Članak 15.

(1) Vlada Republike Hrvatske određuje visinu tarifnih stavki za transport prirodnog plina na prijedlog Ministarstva. Transporter prirodnog plina dostavlja prijedlog visine tarifnih stavki za transport prirodnog plina kroz Ministarstvu koje pribavlja mišljenje Agencije.

(2) Za obračunsku godinu utvrđuju se tri tarifne stavke za transport prirodnog plina kroz transportni sustav plinovoda (Tvršno, Tsrednje, Tosnovno), a svaka tarifna stavka važi za one mjesece na koje se odnosi.

(3) Ukoliko Vlada Republike Hrvatske po isteku obračunske godine ne odredi visinu tarifnih stavki za narednu obračunsku godinu, do njihovog određivanja primjenjuju se važeće tarifne stavke.

 

IV. OBRAČUN I ZARAČUNAVANJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINOVODA KORISNIKU

 

Članak 16.

(1) Transporter prirodnog plina utvrđuje iznos naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda zasebno za svakog:

– distributera prirodnog plina;

– izravnog kupca prirodnog plina;

– povlaštenog kupca prirodnog plina koji je ovlastio dobavljača prirodnog plina da u njegovo ime i za njegov račun ugovori transport prirodnog plina;

– povlaštenog kupca prirodnog plina koji je ugovorio transport prirodnog plina izravno s transporterom prirodnog plina.

(2) Izračun iznosa iz stavka 1. ovoga članka transporter prirodnog plina dostavlja prije početka obračunske godine, kako slijedi:

– dobavljaču prirodnog plina koji je ugovorio transport prirodnog plina za pojedinog distributera prirodnog plina, izravnog kupca prirodnog plina i povlaštenog kupca prirodnog plina koji ga je ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun ugovori transport prirodnog plina;

– povlaštenom kupcu prirodnog plina koji je ugovorio transport prirodnog plina izravno s transporterom prirodnog plina.

(3) Iznimno, novom korisniku koji pristupi transportnom sustavu plinovoda, ili korisniku koji poveća kapacitet transportiranja tijekom obračunske godine, transporter prirodnog plina dužan je u roku od 15 dana od dana zaprimanja podataka, a najkasnije prije početka obavljanja transporta prirodnog plina, dostaviti izračun iznosa naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda.

 

Članak 17.

(1) Naknadu za korištenje transportnog sustava plinovoda transporter prirodnog plina obračunava korisniku kao godišnju naknadu za obračunsku godinu kroz polumjesečna razdoblja, pri čemu prvo polumjesečno razdoblje traje od 1. do uključivo 15. dana u mjesecu, a drugo polumjesečno razdoblje traje od 16. dana do zadnjeg kalendarskog dana u mjesecu.

(2) Iznos naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda dijeli se s brojem polumjesečnih razdoblja u obračunskoj godini, pri čemu dobiveni iznos predstavlja polumjesečnu ratu koju je korisnik dužan platiti transporteru prirodnog plina.

(3) Kada je transport prirodnog plina ugovoren na vrijeme koje je kraće ili dulje od obračunske godine, naknada za korištenje transportnog sustava plinovoda, odnosno odgovarajuće polumjesečne rate, obračunavaju se samo za ona polumjesečna razdoblja na koja se odnosi ugovor o transportiranju prirodnog plina.

 

Članak 18.

(1) Transporter prirodnog plina na temelju važećeg ugovora o transportiranju prirodnog plina zaključenog s korisnikom ispostavlja korisniku račun za plaćanje naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda.

(2) Transporter prirodnog plina na temelju važećeg ugovora o transportiranju prirodnog plina zaključenog s dobavljačem prirodnog plina, ispostavlja dobavljaču prirodnog plina koji ima zaključen ugovor o prodaji prirodnog plina s distributerima prirodnog plina i izravnim kupcima prirodnog plina, jedan zajednički račun za plaćanje naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda, s pojedinačno iskazanim iznosom za svakoga distributera i/ili izravnog kupca.

 

Članak 19.

Ukoliko korisnik prestane koristiti ugovoreni transportni kapacitet tijekom ugovorenog razdoblja, dužan je platiti naknadu za korištenje transportnog sustava plinovoda do kraja ugovorenog raz­doblja, a kada prestane koristiti ugovoreni transportni kapacitet prije isteka obračunske godine dužan je platiti naknadu za korištenje transportnog sustava plinovoda samo do kraja te obračunske godine.

 

V. MJERENJE NAJVEĆEG DNEVNOG OPTEREĆENJA

 

Članak 20.

(1) Mjerenje najvećeg dnevnog opterećenja obavlja transporter prirodnog plina za korisnika s kojim ima sklopljen ugovor o transportiranju prirodnog plina.

(2) Mjerenje najvećeg dnevnog opterećenja obavlja se na svim mjestima isporuke prirodnog plina.

(3) Po isteku svakog tromjesečja transporter prirodnog plina izrađuje izvješće o mjerenju najvećeg dnevnog opterećenja, a iznim­no na opravdani zahtjev korisnika i po isteku pojedinog mjeseca.

(4) Izvješća o mjerenju najvećeg dnevnog opterećenja transporter prirodnog plina dostavlja korisniku.

(5) Uz izvješće iz stavka 3. ovoga članka dostavljaju se i podaci o izmjerenom dnevnom opterećenju za svako mjesto isporuke prirodnog plina, za svaki dan svakoga mjeseca.

(6) Dobavljač prirodnog plina dužan je podatke iz izvješća iz stavka 3. ovoga članka dostaviti distributerima prirodnog plina, izravnim kupcima prirodnog plina i povlaštenim kupcima prirodnog plina za koje je dobavljač prirodnog plina ugovorio transport prirodnog plina.

 

Članak 21.

(1) Za utvrđivanje ostvarenog najvećeg dnevnog opterećenja u pojedinom mjesecu koriste se podaci o izmjerenoj najvećoj dnevnoj potrošnji prirodnog plina u vremenskom razdoblju koje traje 24 uzastopna sata, u vremenu od 06.00 sati tekućeg dana do 06.00 sati narednog dana.

(2) Parametri vremena na mjernoj opremi utvrđuju se sukladno odredbama Zakona o računanju vremena (»Narodne novine«, broj: 27/90 i 33/96).

(3) Kod uvođenja ljetnog i zimskog računanja vremena, parametri vremena na mjernoj opremi ne mijenjaju se.

 

Članak 22.

(1) Ukoliko, iz bilo kojeg razloga, ne postoji podatak o izmjerenom najvećem dnevnom opterećenju u pojedinom danu, za iskazivanje ostvarenog najvećeg dnevnog opterećenja za mjesec u kojem se taj dan nalazi, koriste se podaci za preostale dane u tom mjesecu.

(2) Kada u pojedinom mjesecu ne postoje podaci o izmjerenom najvećem dnevnom opterećenju za više od 15 dana, ostvareno najveće dnevno opterećenje za taj mjesec utvrđuje se na sljedeći način:

a) za distributere prirodnog plina QMD = (Qmjesečno/broj dana u mjesecu) * 1,2;

b) za izravne kupce prirodnog plina i povlaštene kupce prirodnog plina QMD = Qmjesečno/broj dana u mjesecu.

pri čemu je:

QMD – ostvareno najveće dnevno opterećenje u promatranom mjesecu, (Sm3/dan),

Qmjesečno – transportirana količina prirodnog plina u promatranom mjesecu, (Sm3/mjesec).

 

Članak 23.

(1) Dobavljaču prirodnog plina najveće dnevno opterećenje mjeri se i iskazuje zasebno za svakog distributera prirodnog plina, izravnog kupca prirodnog plina i povlaštenog kupca prirodnog plina za koje je dobavljač prirodnog plina ugovorio transport prirodnog plina.

(2) Kada se prirodni plin isporučuje preko više mjesta isporuke plina, kao ostvareno najveće dnevno opterećenje uzima se ukupno najveće dnevno opterećenje izmjereno na svim mjestima isporuke plina u istom danu.

 

VI. KONAČAN OBRAČUN

 

Članak 24.

(1) Po isteku obračunske godine transporter prirodnog plina dužan je izraditi konačan obračun naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda za tu obračunsku godinu.

(2) Obračunski elementi na temelju kojih se izrađuje konačan obračun su tarifne stavke za tu obračunsku godinu i ostvareno najveće dnevno opterećenje u pojedinom mjesecu transportiranja.

 

Članak 25.

(1) Transporter prirodnog plina izrađuje Konačan obračun za svakog korisnika. Za korisnika koji je ujedno i dobavljač prirodnog plina, konačan obračun izrađuje se zasebno za svakog distributera prirodnog plina, izravnog kupca prirodnog plina i povlaštenog kup­ca prirodnog plina za koje je dobavljač prirodnog plina ugovorio transport prirodnog plina.

(2) Ako povlašteni kupac prirodnog plina u pojedinom mjesecu transportiranja ostvari manje od 80% rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja, transporter prirodnog plina obračunava mu 80% rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja.

(3) Ako distributer prirodnog plina, izravni kupac prirodnog plina ili povlašteni kupac prirodnog plina za kojeg je dobavljač prirodnog plina ugovorio transport prirodnog plina, u pojedinom mjesecu transportiranja ostvari manje od 80% rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja, transporter prirodnog plina obračunava dobavljaču prirodnog plina 80% rezerviranog najvećeg dnevnog opterećenja za svakoga od njih.

(4) U slučaju da se tijekom obračunske godine transport prirodnog plina nije obavljao, djelomično ili u cijelosti, dulje od 24 uzastopna sata zbog izvođenja radova redovitog održavanja transportnog sustava plinovoda, odnosno izvođenja radova na spajanju ili proširenju transportnog sustava plinovoda i/ili postrojenja koje transporter prirodnog plina koristi za transport prirodnog plina, ili kada je tijekom obračunske godine transporter prirodnog plina djelomično ispunjavao ili je zakasnio s ispunjenjem svojih ugovornih obveza zbog nastupa više sile, ostvareno najveće dnevno opterećenje za taj mjesec utvrđuje se na sljedeći način:

 

QMD = Qmjesečno/broj dana u mjesecu.

pri čemu je:

QMD – ostvareno najveće dnevno opterećenje u promatranom mjesecu, (Sm3/dan),

Qmjesečno – transportirana količina prirodnog plina u promatranom mjesecu, (Sm3/mjesec).

 

Članak 26.

(1) Konačan obračun izrađuje se na sljedeći način:

a) Prema utvrđenim tarifnim stavkama i ostvarenom najvećem dnevnom opterećenju izračunava se konačni iznos naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda, uz primjenu odredbi iz članka 25. ovoga Tarifnog sustava;

b) Izračunava se razlika između već zaračunatog iznosa naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda i iznosa iz točke a) ovoga članka, a dobiveni iznos razlike rezultat je oduzimanja iznosa iz točke a) ovoga članka od već zaračunatog iznosa naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda;

c) Za iznos razlike iz točke b) ovoga članka koji ima negativan predznak transporter prirodnog plina tereti korisnika i ispostavlja mu račun, a za iznos razlike iz točke b) ovoga članka s pozitivnim predznakom transporter prirodnog plina odobrava korisnika i ispostavlja mu knjižnu obavijest.

(2) Transporter prirodnog plina dužan je najkasnije do 31. siječnja naredne godine izraditi konačan obračun i ispostaviti korisniku odgovarajući račun ili knjižnu obavijesti.

 

Članak 27.

Primjenu ovoga Tarifnog sustava nadzire Agencija.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava prestaje važiti Tarifni sustav za transport plina za dobavljače plina i povlaštene kupce plina (»Narodne novine«, broj 99/02 i 135/03).

 

Članak 29.

Ovaj Tarifni sustav stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/06-01/02

Urbroj: 371-01/06-01

Zagreb, 14. ožujka 2006.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomo Galić, dipl. ing., v. r.