Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe

NN 33/2006 (24.3.2006.), Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

864

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2006. godine donijela

UREDBU

O UPUĆIVANJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se postupak upućivanja državnog službenika na rad izvan državne službe te prava i obveze državnog službenika upućenog na rad izvan državne službe.

UPUĆIVANJE NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE

Članak 2.

Državni službenik može se uputiti na rad izvan državne službe u upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnu osobu s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj odnosno međunarodnu organizaciju, radi obavljanja privremenih poslova koji zahtijevaju posebne vještine i stručno iskustvo.
Državnog službenika na rad izvan državne službe upućuje čelnik državnog tijela u kojem je državni službenik zaposlen.

UVJETI KOJE DRŽAVNI SLUŽBENIK MORA ISPUNJAVATI

Članak 3.

Na rad izvan državne službe može se uputiti državni službenik koji ima posebne vještine i stručno iskustvo za obavljanje poslova izvan državne službe, te koji ima najmanje pet godina neprekidnog radnog staža u državnoj službi na odgovarajućim poslovima.
Na rad izvan državne službe ne može se uputiti državni službenik protiv kojega se vodi postupak zbog teške povrede službene dužnosti ili kazneni postupak.

UPUĆIVANJE NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 4.

Državnog službenika može se uputiti na rad izvan državne službe u upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnu osobu s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj, na temelju pisanog prijedloga čelnika tijela odnosno pravne osobe u koju se državni službenik upućuje, uz pisanu suglasnost državnog službenika.
Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati razloge za rad državnog službenika izvan državne službe i vrijeme njegova obavljanja.

UPUĆIVANJE NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE U MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU

Članak 5.

Državnog službenika može se, kada je to u interesu Republike Hrvatske, uputiti na rad u međunarodnu organizaciju.
Za upućivanje na rad iz stavka 1. ovoga članka potrebna je suglasnost državnog službenika.

RJEŠENJE

Članak 6.

O upućivanju na rad izvan državne službe čelnik državnog tijela odlučuje rješenjem.
Rješenje mora sadržavati ime i prezime državnog službenika, stručnu spremu i struku, ostvareni radni staž, radni staž u državnoj službi, naziv radnog mjesta na koje je raspoređen, naziv upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima odnosno međunarodne organizacije u koju se državni službenik upućuje na rad, vrijeme na koje se upućuje na rad izvan državne službe i dan kada se mora vratiti na rad u državno tijelo.

VRIJEME RADA IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE

Članak 7.

Državnog službenika upućuje se na rad izvan državne službe u upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnu osobu s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj na vrijeme potrebno za obavljanje privremenih poslova, a najduže na vrijeme od dvije godine.
Državnog službenika upućuje se na rad u međunarodnu organizaciju na vrijeme trajanja mandata u međunarodnoj organizaciji.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka državni službenik može se uputiti na rad u međunarodnu organizaciju za još jedan mandat.

POVRATAK NA RAD U DRŽAVNO TIJELO

Članak 8.

Po isteku vremena na koje je upućen na rad izvan državne služ­be državni službenik se ima pravo vratiti u državno tijelo na poslove koje je obavljao prije upućivanja na rad izvan državne službe, odnosno na odgovarajuće poslove sukladno stručnoj spremi.
Državni službenik upućen na rad izvan državne službe može se vratiti na rad u državno tijelo prije isteka roka utvrđenog rješenjem iz članka 6. ove Uredbe, na osobni zahtjev, ako za to postoje opravdani razlozi, ili na prijedlog upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima odnosno međunarodne organizacije u koju je upućen na rad.
Rješenje o prijevremenom povratku donosi čelnik državnog tijela. U rješenju se mora navesti dan kada se državni službenik mora vratiti na rad u državno tijelo.

MIROVANJE PRAVA I OBVEZA IZ DRŽAVNE SLUŽBE

Članak 9.

Državnom službeniku za vrijeme rada izvan državne službe na koji je upućen rješenjem iz članka 6. ove Uredbe miruju prava i obveze iz državne službe.
Vrijeme iz stavka 1. ovoga članka priznaje se kao neprekidni rad u državnoj službi i kao stečeno radno iskustvo u struci.
Državni službenik za vrijeme rada izvan državne službe ima prava i obveze iz službe odnosno radnog odnosa prema propisima i aktima upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj odnosno međunarodne organizacije u koju je upućen na rad.

PRESTANAK DRŽAVNE SLUŽBE

Članak 10.

Ako se državni službenik ne vrati na rad u državno tijelo u roku utvrđenom rješenjem iz članka 6. ove Uredbe, odnosno u roku utvrđenom rješenjem iz članka 8. stavka 3. ove Uredbe, prestaje mu državna služba sukladno članku 137. stavku 1. podstavku f) Zakona o državnim službenicima.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/08
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 22. ožujka 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.