Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom

NN 33/2006 (24.3.2006.), Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

865

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2006. godine donijela

UREDBU

O MOGUĆNOSTI RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA IZDVOJENOM MJESTU I RADA S NEPUNIM RADNIM VREMENOM

PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se mogućnost rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom.

I. Rad na izdvojenom mjestu

MOGUĆNOST RADA NA IZDVOJENOM MJESTU

Članak 2.

Državni službenik može raditi na izdvojenom mjestu na način i pod uvjetima propisanim ovom Uredbom.
Rad državnog službenika na izdvojenom mjestu je rad kod kuće ili na drugom mjestu izvan državnog tijela (»rad na daljinu«).

UTVRĐIVANJE POSLOVA

Članak 3.

Čelnik državnog tijela pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje koji se poslovi mogu obavljati na izdvojenom mjestu.

Članak 4.

Mogućnost rada na izdvojenom mjestu može se utvrditi samo za poslove koje državni službenik obavlja samostalno.
Na izdvojenom mjestu ne mogu se obavljati poslovi koji obuhvaćaju rad sa strankama ili rad sa povjerljivim dokumentima.

UVJETI ZA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU

Članak 5.

Državnom službeniku može se odobriti rad na izdvojenom mjestu ako su osigurani potrebni organizacijski i tehnički uvjeti u kojima će moći obavljati zadatke u skladu s načelima i standardima rada koji se zahtijevaju u državnoj službi.

RJEŠENJE

Članak 6.

Čelnik državnog tijela rješenjem odobrava državnom službeniku rad na izdvojenom mjestu.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se poslovi koje će državni službenik obavljati na izdvojenom mjestu i način komunikacije sa državnim tijelom.

SREDSTVA ZA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU

Članak 7.

Državno tijelo u pravilu osigurava potrebnu opremu za rad na izdvojenom mjestu.
Državno tijelo dužno je državnom službeniku nadoknaditi troškove nastale u obavljanju poslova na izdvojenom mjestu.

II. Rad s nepunim radnim vremenom

UVJETI ZA RAD S NEPUNIM RADNIM VREMENOM

Članak 8.

Državni službenik može se primiti u državnu službu i rasporediti na radno mjesto s nepunim radnim vremenom:
a) kada je pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela utvrđeno da se poslovi određenog radnog mjesta obavljaju s nepunim radnim vremenom ili
b) kada postoji potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta u punom radnom vremenu, a na radno mjesto je raspoređen držav­ni službenik koji radi sa skraćenim radnim vremenom sukladno posebnim propisima.

RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA

Članak 9.

Državni službenik koji u državnom tijelu radi s nepunim rad­nim vremenom može, po prethodno pribavljenom odobrenju čelnika državnog tijela, zasnovati radni odnos s nepunim radnim vremenom kod drugog poslodavca.

PRAVA IZ DRŽAVNE SLUŽBE

Članak 10.

Službenik koji radi s nepunim radnim vremenom ostvaruje pravo na plaću i mirovinski staž razmjerno radnom vremenu u kojem obavlja poslove svog radnog mjesta.
Ako je za stjecanje određenih prava važno prethodno trajanje državne službe, razdoblja rada s nepunim radnim vremenom smatrat će se radom s punim radnim vremenom.

RASPORED RADA S NEPUNIM RADNIM VREMENOM

Članak 11.

Kod rada s nepunim radnim vremenom radno vrijeme može biti raspoređeno u istom ili različitom trajanju tijekom tjedna, odnosno samo u nekim danima u tjednu.
Raspored radnog vremena iz stavka 1. ovog članka utvrđuje odlukom čelnik državnog tijela.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/06
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 22. ožujka 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.