Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

NN 34/2006 (27.3.2006.), Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

MINISTARSTVO KULTURE

873

Na temelju članka 101. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05), ministar kulture donosi
 

PRAVILNIK

O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak i uvjeti za izdavanje dopuštenja za iznos, unos, izvoz ili uvoz i unos s mora divljih svojti navedenih u Prilozima I do X koji su sastavni dio ovoga Pravilnika, način obilježavanja živih životinja i pošiljki, način provođenja nadzora i vođenja evidencije, kao i uvjeti trgovine i uzgoja.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na derivate i dijelove divljih svojti.
(3) Odredbe ovoga Pravilnika kojima se uređuje uzgoj i trgovina divljih svojti, ne primjenjuju se na vrste iz Priloga I za koje postoji oznaka da su lovne vrste. Na trgovinu i uzgoj ovih vrsta primjenjuju se odredbe Zakona o lovstvu.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika:
1. »datum nabave« označuje nadnevak kada je primjerak uzet iz divljine, rođen u zatočeništvu ili nastao umjetnom oplodnjom,
2. »država porijekla« znači država u kojoj je primjerak uzet iz divljine, uzgojen u zarobljeništvu ili umjetno razmnožen,
3. »Konvencija« znači Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore koja je potvrđena Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/99),
4. »prva generacija potomaka (F1)« označuje primjerke dobivene u kontroliranom okolišu od roditelja od kojih je barem jedan začet u divljini ili uzet iz divljine,
5. »druga generacija potomaka« (F2) i »sljedeće generacije potomaka« (F3, F4 itd.) označuje primjerke nastale u kontroliranom okolišu od roditelja koji su također rođeni u kontroliranom okolišu,
6. »matični fond« označuje sve životinje koje se u rasplodnom procesu koriste za razmnožavanje,
7. »kontrolirani okoliš« označuje okoliš kojim se manipulira da bi se proizvele životinje određenih vrsta, a kojega su granice tako određene da spriječe ulazak i izlazak životinja, jaja i zametaka; on može obuhvaćati umjetne nastambe za životinje, odvoz otpada, zdravstvenu skrb, zaštitu od predatora i umjetnu opskrbu hranom i drugo,
8. »obavijest o uvozu« znači prijavu od strane uvoznika ili njegova zastupnika, ili predstavnika u trenutku unošenja u Republiku Hrvatsku primjerka vrste uključene u Prilog III ili IV na obrascu iz Priloga XII,
9. »provjere u trenutku unošenja, izvoza, ponovnog izvoza i provoza« znače dokumentarne provjere dopuštenja, potvrda i prijava predviđenih ovim Pravilnikom i posebnim propisima te pregled primjeraka, kao i uzimanje uzoraka radi analize ili detaljnijih provjera,
10. »unošenje s mora« znači unošenje u Republiku Hrvatsku bilo kakvog primjerka koji je uzet u morskom okruženju i unosi se izravno iz morskog okruženja koje nije u nadležnosti niti jedne države, uključujući zračni prostor iznad mora te morsko dno i podzemlje ispod mora,
11. »izdavanje« znači okončanje svih postupaka uključenih u pripremu i izradu dopuštenja ili potvrde, te njihove dostave podnositelju zahtjeva,
12. »Ministarstvo« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode,
13. »prekogranični promet« znači iznos, unos, izvoz ili uvoz i unos s mora, zaštićenih divljih svojti, njihovih dijelova i derivata,
14. »trgovina« znači prodaju i kupovinu, stjecanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi stjecanja dobiti, korištenje u svrhu stjecanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prijevoz radi prodaje, te najam i razmjena zaštićenih divljih svojti,
15. »poglavito komercijalne svrhe« označuje sve svrhe kojima je cilj pridobivanje ekonomske ili kakve druge koristi,
16. »osobne ili kućne stvari« označuju mrtve primjerke, njihove dijelove i derivate koji pripadaju privatnoj osobi i čine dio njezinih uobičajenih dobara i imovine ili su tome namijenjeni,
17. »odredište« znači mjesto u kojemu se u trenutku unošenja u Republiku Hrvatsku primjerci namjeravaju držati; u slučaju živih primjeraka, to je prvo mjesto gdje se primjerci namjeravaju držati nakon bilo kakvog razdoblja karantene ili nekog drugog pritvora u svrhu sanitarnih provjera i kontrola,
18. »populacija« znači biološki ili zemljopisno određen ukupan broj jedinki,
19. »ponovni izvoz iz Republike Hrvatske« znači izvoz iz Republike Hrvatske svih primjeraka koji su prethodno uneseni,
20. »ponovno unošenje u Republiku Hrvatsku« znači unošenje u Republiku Hrvatsku bilo kojeg primjerka koji je prethodno bio izvezen ili ponovno izvezen,
21. »znanstveno tijelo« znači znanstveno tijelo imenovano u skladu s odredbama Konvencije,
22. »primjerak« označuje svaku životinju ili biljku, bez obzira je li živa ili mrtva, koja pripada vrstama navedenim u Prilozima I do X, svaki njezin dio ili prerađevinu, bez obzira jesu li oni uključeni u drugoj robi. Ovim pojmom obuhvaćena je i sva druga roba kod koje je očito iz popratne isprave, ambalaže, oznake ili etikete, ili nekih drugih okolnosti, da predstavlja životinju ili biljku koja pripada tim vrstama, ili da sadrži dijelove ili derivate životinja ili biljaka koje pripadaju tim vrstama, osim ako takvi dijelovi ili derivati nisu izričito izuzeti od odredaba ovoga Pravilnika ili Priloga Pravilniku. »Primjerak« će se smatrati primjerkom vrste navedene u Prilozima I do X ako predstavlja životinju ili biljku, ili je dio, ili derivat životinje ili biljke čiji barem jedan »roditelj« pripada ondje navedenoj vrsti. U slučajevima kada »roditelji« takve životinje ili biljke pripadaju vrstama navedenim u različitim prilozima, ili vrstama od kojih je samo jedna navedena, primjenjuju se odredbe restriktivnijeg priloga. U slučaju primjeraka biljaka križanaca, ako je jedan od »roditelja« pripadnik vrste navedene u Prilogu I, primjenjuju se odredbe restriktivnijeg priloga samo ako u tom prilogu uz tu vrstu stoji napomena u tom smislu,
23. »provoz« znači prijevoz primjeraka imenovanom primatelju između dvije točke izvan Republike Hrvatske preko teritorija Republike Hrvatske, tijekom kojega eventualni prekid kretanja nastaje samo zbog postupaka koji se zahtijevaju ovim oblikom prometa,
24. »obrađeni primjerci stečeni prije više od 50 godina« podrazumijevaju primjerke koji su znatno promijenjeni u odnosu na svoje prirodno sirovo stanje te obrađeni u nakit, ukrase, umjetničke predmete, predmete za praktičnu uporabu ili glazbene instrumente prije 1. lipnja 1947. godine i za koje je Ministarstvu pružen zadovoljavajući dokaz da su stečeni u takvim stanjima. Takvi će se primjerci smatrati obrađenima samo ako se nalaze u jednoj od naprijed navedenih kategorija i ako im nije potrebno daljnje rezbarenje, oblikovanje i izrada kako bi postigli svoju svrhu.

II. UVJETI ZA ODVIJANJE PREKOGRANIČNOG PROMETA

Uvoz

Članak 3.

(1) Primjerci vrsta navedenih u Prilogu I mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku na temelju uvoznog dopuštenja koje je izdalo Ministarstvo, nakon okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.
(2) Uvozno dopuštenje može se izdati samo u skladu s propisanim ograničenjima iz ovoga Pravilnika i uz sljedeće uvjete:
1) da je nadležno znanstveno tijelo na osnovi dostupne dokumentacije utvrdilo:
– da unošenje u Republiku Hrvatsku nema štetan utjecaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorija koji zauzimaju odgovarajuće populacije tih vrsta,
– da je unošenje u Republiku Hrvatsku potrebno za:
a) napredak znanosti i provođenje nužnih biomedicinskih istraživanja, ako se dokaže da su te vrste jedine primjerene za navedene svrhe te ne postoje drugi primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi, ili
b) uzgoj ili razmnožavanje u svrhu očuvanja vrsta, ili
c) istraživanje i obrazovanje u svrhu očuvanja vrsta, ili
d) druge potrebe koje nisu štetne za opstanak vrsta.
– da je smještaj namijenjen živom primjerku u odredištu, odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno očuvanje i skrb,
2) da je podnositelj zahtjeva dostavio dokumentirani dokaz da su primjerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti predmetnih vrsta u državi izvoza. U slučaju uvoza primjeraka vrsta iz Priloga I koji su navedeni u Dodacima Konvencije, podnositelj zahtjeva prilaže izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu, ili njihovu presliku, koju je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo države izvoznice ili države ponovnog izvoza. U slučaju kada se radi o uvozu vrsta navedenih u Prilogu I, za koje države potpisnice Konvencije nisu upisale neki ograničavajući uvjet, izvornik uvoznog dopuštenja izdat će se podnositelju zahtjeva tek po predočenju izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu,
3) da je Ministarstvu pružen zadovoljavajući dokaz da se primjerci neće upotrebljavati u poglavito komercijalne svrhe,
4) da je Ministarstvo nakon savjetovanja s nadležnim znanstvenim tijelom utvrdilo da nema nikakvih drugih čimbenika koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji bi bili protivni izdavanju uvozne dozvole,
5) da je Ministarstvu pružen zadovoljavajući dokaz da će svaki živi primjerak biti pripremljen i otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, oštećenja zdravlja ili okrutnog postupanja.

Članak 4.

(1) Primjerci vrsta navedenih u Prilogu II mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku na temelju uvoznog dopuštenja koje je izdalo Ministarstvo, nakon okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.
(2) Uvozno dopuštenje može se izdati samo u skladu s propisanim ograničenjima iz ovoga Pravilnika i uz sljedeće uvjete:
– da je nadležno znanstveno tijelo na osnovi dostupne dokumentacije, utvrdilo da unošenje u Republiku Hrvatsku nema štetan utjecaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija te vrste uzimajući u obzir sadašnju ili predviđenu razinu trgovine. Ovo mišljenje vrijedi za sljedeće uvoze sve dok se naprijed navedene okolnosti značajno ne promijene,
– da je podnositelj zahtjeva predočio dokumentirani dokaz kako je smještaj namijenjen živom primjerku u odredištu odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno očuvanje i skrb,
– da je podnositelj zahtjeva dostavio dokumentirani dokaz kako su primjerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti predmetnih vrsta u državi izvoza, koji dokaz u slučaju uvoza primjeraka vrsta navedenih u Dodacima Konvenciji, treba biti izvozno dopuštenje ili potvrda o ponovnom izvozu, ili njezina preslika, koju je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo države izvoznice ili države ponovnog izvoza,
– da je Ministarstvo nakon savjetovanja s nadležnim znanstvenim tijelom utvrdilo da nema nikakvih drugih čimbenika koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji su protivni uvjetima izdavanja uvozne dozvole,
– da je podnositelj zahtjeva pružio zadovoljavajući dokaz da će svaki živi primjerak biti pripremljen i otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, oštećenja zdravlja ili okrutnog postupanja.

Članak 5.

Primjerci vrsta navedenih u Prilogu III mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku nakon okončanja provjera u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja i predočenja ispunjenog obrasca obavijesti o uvozu iz Priloga XII, te:
– izvoznog dopuštenja koje je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo države izvoznice, ako se radi o uvozu iz države koja je naznačena uz ime te vrste u Prilogu III, ili
– izvoznog dopuštenja, potvrde o ponovnom izvozu ili potvrde o porijeklu koje je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo države izvoznice ili države ponovnog izvoza, ako se radi o uvozu iz svih drugih zemalja, osim one čije ime stoji u napomenama uz ime vrste u Prilogu III.

Članak 6.

Primjerci vrsta navedenih u Prilogu IV mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku tek nakon okončanja provjera i predočenja ispunjenog obrasca obavijesti o uvozu iz Priloga XII u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.

Članak 7.

Uvjeti za izdavanje uvoznog dopuštenja iz članka 3. stavka 2. podstavaka 1. i 4. i članka 4. stavka 2. točaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika ne odnose se na primjerke za koje podnositelj zahtjeva predoči dokumentirani dokaz:
– da su oni prethodno zakonito uneseni u Republiku Hrvatsku ili stečeni u njoj te da se, bez obzira jesu li izmijenjeni ili ne, ponovno unose u Republiku Hrvatsku, ili
– da oni predstavljaju obrađene primjerke koji su stečeni prije više od 50 godina.

Izvoz i ponovni izvoz

Članak 8.

(1) Primjerci vrsta navedenih u Prilogu I i VIII mogu se izvoziti i ponovno izvoziti iz Republike Hrvatske uz predočenje izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu koje je izdalo Ministarstvo, nakon okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu iznošenja.
(2) Izvozno dopuštenje za primjerke vrsta navedenih u Prilogu I može se izdati samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1) da je nadležno znanstveno tijelo, na osnovi dostupnih podataka, u pisanom obliku utvrdilo da hvatanje ili sakupljanje primjeraka u divljini, ili njihov izvoz, neće imati štetan utjecaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija tih vrsta,
2) da je podnositelj zahtjeva predočio dokumentirani dokaz o tome:
– da su primjerci nabavljeni u skladu s važećim zakonima koji uređuju njihovo uzimanje iz divljine,
– da su primjerci nabavljeni u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama Konvencije,
– da su primjerci nabavljeni u Republici Hrvatskoj ili u nju uvezeni prije 12. lipnja 2000. godine,
– da će svaki živi primjerak biti pripremljen i otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, oštećenja zdravlja ili okrutnog postupanja,
– da se primjerci vrsta koje nisu navedene u Dodatku I. Konvenciji neće koristiti u poglavito komercijalne svrhe,
– da je izdano uvozno dopuštenje, u slučaju izvoza primjeraka vrsta iz Dodatka I. Konvencije u državu koja je stranka Konvencije,
3) da je Ministarstvo nakon konzultacija s nadležnim znanstvenim tijelom, utvrdilo da ne postoje nikakvi drugi čimbenici koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji sprječavaju izdavanje izvozne dozvole.
(3) Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati samo ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. podstavaka 1. i 2. točaka 4., 5. i 6. ovoga članka i ako podnositelj zahtjeva predoči dokumentirani dokaz da su primjerci:
– uneseni u Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,
– uvedeni u međunarodnu trgovinu u skladu s odredbama Konvencije, ako su uneseni u Republiku Hrvatsku prije 12. lipnja 2000. godine,
– zakonito uneseni na teritorij Republike Hrvatske, prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Primjerci vrsta navedenih u Prilozima II, III i IX mogu se izvoziti i ponovno izvoziti iz Republike Hrvatske tek nakon okončanja provjera u carinarnici u kojoj se obavljaju izvozne formalnosti uz predočenje izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo.
(2) Izvozno dopuštenje može se izdati samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 2. podstavaka 1. i 2. točaka 1.– 4. te podstavka 3.
(3) Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 2. podstavka 2. točke 4. te stavka 3. podstavka 3.

Članak 10.

Uvjeti za izdavanje izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu, koji se navode u članku 8. stavku 2. podstavcima 1. i 2. točki 6. ovoga Pravilnika, ne odnose se na:
– obrađene primjerke koji su stečeni prije više od 50 godina, i
– mrtve primjerke te njihove dijelove i prerađevine za koje podnositelj zahtjeva pruži dokumentirani dokaz da su zakonito stečeni prije 12. lipnja 2000. godine.

Posebna pravila za uvoz živih primjeraka stranih vrsta

Članak 11.

(1) Živi primjerci stranih vrsta koje nisu navedene u Prilozima I do X, mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku na temelju uvoznog dopuštenja koje je izdalo Ministarstvo, nakon okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.
(2) Dopuštenje se izdaje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1) podnositelj zahtjeva priložio je pisanu izjavu iz koje je vidljiva namjena uvoza,
2) podnositelj zahtjeva posjeduje dopuštenje o uvođenju stranih divljih svojti u prirodu Republike Hrvatske ili dopuštenje za uzgoj u kontroliranim uvjetima,
3) u slučaju uvoza u svrhe različite od onih iz podstavka 2. ovoga članka, nadležno znanstveno tijelo izdalo je stručno mišljenje iz kojeg proizlazi:
– da unošenje u Republiku Hrvatsku, nema štetan utjecaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija te vrste u državi porijekla uzimajući u obzir sadašnju ili predviđenu razinu trgovine; ovo mišljenje vrijedi za sve sljedeće uvoze sve dok se naprijed navedene okolnosti značajno ne promijene,
– da ne postoji opasnost po zavičajne vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namjernog bijega primjeraka u slobodnu prirodu Republike Hrvatske,
– da je smještaj namijenjen živim primjercima u odredištu, odgovarajuće opremljen za njihovo primjereno očuvanje i skrb,
4) podnositelj zahtjeva je Ministarstvu pružio zadovoljavajući dokaz da će svaki živi primjerak biti pripremljen i otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, oštećenja zdravlja ili okrutnog postupanja.

Provoz

Članak 12.

(1) Provoz kroz Republiku Hrvatsku primjeraka vrsta iz Priloga I do X te živih primjeraka stranih vrsta koji nisu navedeni u Prilozima I do X obvezno se prijavljuje u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.
(2) Za provoz primjeraka vrsta iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je predočiti valjano izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je izdala nadležna uprava države izvoza ili ponovnog izvoza i iz koje je vidljivo njihovo odredište.
(3) Ako isprava iz stavka 2. ovoga članka ne bude izdana prije izvoza ili ponovnog izvoza, primjerak se mora zaplijeniti odnosno oduzeti, osim ako je isprava dostavljena naknadno sukladno članku 103. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode.

Posebna izuzeća pri uvozu, izvozu i ponovnom izvozu

Članak 13.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na uvoz i ponovni uvoz ne primjenjuju se na mrtve primjerke, dijelove i derivate vrsta navedenih u Prilozima I do IV koji predstavljaju osobne ili kućne stvari koje se uvoze ili ponovno uvoze u Republiku Hrvatsku.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika o uvozu i ponovnom uvozu primjenjuju se na:
– osobne i kućne stvari koji se koriste za ostvarenje komercijalne dobiti, te se prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, čuvaju za prodaju, nude za prodaju ili prevoze radi prodaje, i
– osobne i kućne stvari porijeklom od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu I, ako ih prvi put u Republiku Hrvatsku unosi osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ili dokaže da namjerava ostvariti prebivalište u Republici Hrvatskoj.
(3) Pod mrtvim primjercima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se i lovački trofeji ako su:
– sastavni dio osobne prtljage putnika koji dolaze iz inozemstva, ili
– sastavni dio osobne imovine strane fizičke osobe koja mijenja boravište u inozemstvu za boravište u Republici Hrvatskoj, ili
– lovački trofeji osvojeni u inozemstvu, a uvoze se naknadno.
(4) Kada osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj prvi put unosi osobne i kućne stvari u Republiku Hrvatsku, uključujući i lovačke trofeje, koji potječu od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu II, nadležnoj carinskoj službi nije potrebno dostaviti uvoznu dozvolu, ako se dostavlja izvornik i preslika izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu države izvoznice. Carinska služba prosljeđuje izvornik Ministarstvu, a vlasniku vraća pečatom ovjeren preslik za vlasnika.
(5) Osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj kada ponovno unosi osobne i/ili kućne stvari u Republiku Hrvatsku, uključujući i lovačke trofeje, koji potječu od vrsta navedenih u Prilogu I ili Prilogu II ovoga Pravilnika, nije dužna predočiti carinskoj službi »izvornik« uvoznog dopuštenja, ako predoči preslik za vlasnika ovjerenu od strane carinske službe, ranije upotrijebljenog uvoznog ili izvoznog dopuštenja Republike Hrvatske, presliku dokumenta za izvoz ili ponovni izvoz iz prethodnog stavka ovoga članka ili dokaz da su primjerci zakonito nabavljeni u Republici Hrvatskoj.
(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, pri uvozu ili ponovnom uvozu u Republiku Hrvatsku nije potrebno dostaviti uvozno dopuštenje, izvozno dopuštenje ili dopuštenje o ponovnom izvozu za:
– najviše 250 g kavijara jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.) po osobi,
– najviše tri ljušture puža vrste Strombus gigas, po osobi,
– najviše tri komada udaraljki izrađenih od Cactaceae spp., po osobi.

Članak 14.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na izvoz i ponovni izvoz ne primjenjuju se na mrtve primjerke, dijelove i prerađevine vrsta navedenih u Prilozima I do IV koji predstavljaju osobne ili kućne stvari koje se izvoze ili ponovno izvoze iz Republike Hrvatske i sastavni su dio:
– osobne prtljage putnika koji putuje u inozemstvo, ili
– osobne imovine fizičke osobe radi stjecanja prebivališta u inozemstvu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika o izvozu i ponovnom izvozu primjenjuju se na osobne i kućne stvari te lovačke trofeje koji pripadaju vrstama navedenim u Prilozima I i II ovoga Pravilnika, ako se koriste za ostvarenje komercijalne dobiti, prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, čuvaju za prodaju, nude na prodaju, prevoze radi prodaje ili izvoze.
(3) Osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj kada ponovno izvozi osobne i kućanske stvari te lovačke trofeje, koji potječu od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu I ili II, nije dužna predočiti carinskoj službi izvornik dopuštenja o ponovnom izvozu ako predoči preslik za vlasnika ovjeren kod carinske službe, ranije upotrijebljenog uvoznog ili izvoznog dopuštenja Republike Hrvatske, te preslik dokumenta iz članka 13. stavka 4. ili dokaz da su primjerci zakonito nabavljeni u Republici Hrvatskoj.
(4) Iznimno od stavaka 2. i 3 ovoga članka, pri izvozu ili ponovnom izvozu nije potrebno predočiti izvozno dopuštenje ili dopuštenje o ponovnom izvozu za:
– najviše 250 g kavijara jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.), po osobi,
– najviše tri ljušture puža vrste Strombus gigas, po osobi,
– najviše tri komada udaraljki izrađenih od Cactaceae spp., po osobi.

Članak 15.

(1) Dopuštenja iz članaka 3., 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika nisu obvezna ako se radi o primjercima iz herbarija, osušenih ili na neki drugi način pohranjenim muzejskim primjercima te živom biljnom materijalu, u slučaju kada se oni posuđuju, daruju ili razmjenjuju u nekomercijalnu svrhu između znanstvenika i znanstvenih ustanova koje su registrirane pri nadležnom tijelu države u kojoj se nalaze, a predmetni primjerci su označeni etiketom iz Priloga XIV ovog Pravilnika. Znanstvenici i znanstvene ustanove moraju popuniti sve rubrike etikete te o upotrebi svake etikete obavijestiti Ministarstvo, na način da mu dostave za to predviđeni dio etikete.
(2) Znanstvenike i znanstvene ustanove iz stavka 1. ovoga članka upisuje u registar Ministarstvo, tako da im dodjeljuje registarski broj koji se sastoji od pet znakova, od kojih su prva dva dvoslovni ISO-kod države, a zadnje tri znamenke su jedinstveni broj znanstvenika ili znanstvene ustanove.
(3) Znanstvenici i znanstvene ustanove dužni su voditi inventar primjeraka iz Priloga I do IV ovoga Pravilnika te omogućiti Ministarstvu uvid u njega.

Članak 16.

(1) Na zahtjev zainteresirane stranke Ministarstvo izdaje u provedbi Konvencije potvrdu da su primjerci stečeni prije datuma stupanja na snagu Konvencije za državu porijekla i za Republiku Hrvatsku (pretkonvencijski status).
(2) Pod datumom stjecanja živih ili mrtvih primjeraka uzetih iz prirode podrazumijeva se onaj nadnevak kada su isti uzeti iz prirodnog okruženja, a pod datumom stjecanja dijelova i derivata podrazumijeva se nadnevak kada su legalno postali nečije vlasništvo. Ako nije moguće utvrditi datum stjecanja primjerka, za takav primjerak ne može se utvrditi pretkonvencijski status.

Članak 17.

(1) Iznimno od odredbi članaka 3., 4., 5., 6., 8., i 9. ovoga Pravilnika u slučaju kada se radi o primjercima koji su sastavni dio cirkusa, putujućih zoo-vrtova, izložbi biljaka i drugih putujućih izložbi, dopušten je uvoz, izvoz i ponovni izvoz na osnovi potvrde o pretkonvencijskom statusu primjeraka ili potvrde da su primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi.
(2) Potvrde iz prethodnog stavka, izdaje Ministarstvo, na temelju zahtjeva. Potvrdom se može dopustiti i višekratni uvoz u Republiku Hrvatsku i izvoz iz nje. Potvrda vrijedi tri godine, a nakon isteka roka važenja, ona se može produljiti.
(3) Iznimno od odredbe članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika potvrda o pretkonvencijskom statusu može se izdati samo ako su primjerci stečeni prije 1. srpnja 1975. godine ili prije nego što je vrsta kojoj pripada primjerak uključena u dodatke Konvencije.
(4) Zahtjev za izdavanjem potvrde iz 2. stavka ovoga članka mora sadržavati popis primjeraka sa znanstvenim i hrvatskim imenima vrsta te prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo kada i na koji način su primjerci stečeni, te dokumentaciju (slike, opisi itd.) koja potvrđuje da će primjerci biti prevezeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Opća ograničenja pri uvozu

Članak 18.

(1) Uvoz vrsta navedenih u Prilogu VI nije dopušten.
(2) Iznimno, uvoz vrsta iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može dopustiti izdavanjem uvoznog dopuštenja, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
– zahtjev za uvoz podnesen je prije stupanja na snagu zabrane uvoza,
– Ministarstvo utvrdi da je narudžba za uvoz plaćena ili su primjerci otpravljeni prije stupanja na snagu zabrane o uvozu.
(3) Ako u Prilogu VI uz ime vrste u rubrikama pod nazivom »porijeklo primjerka«, »tip primjerka« ili »država porijekla« nije izričito drugačije propisano, zabrana uvoza iz 1. stavka ovoga članka ne odnosi se na:
– primjerke, rođene ili uzgojene u zarobljeništvu ili umjetno razmnožene,
– primjerke neophodne za napredak znanosti te provođenje nužnih bio-medicinskih istraživanja ako se dokaže da je ta vrsta jedino primjerena za te svrhe, a ne postoje alternativni primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi; primjerke namijenjene uzgoju ili razmnožavanju u svrhu očuvanja vrste i primjerke namijenjene istraživanju i obrazovanju u svrhu očuvanja vrste,
– primjerke koji su dio osobnih i kućanskih stvari fizičkih i pravnih osoba koje ulaze u Republiku Hrvatsku s namjerom privremenog ili trajnog nastanjenja.
Dopuštenje za uvoz iz prethodnog stavka ovoga članka izdaje Ministarstvo na zahtjev stranke.

Članak 19.

1) Nije dopušten uvoz krzna životinja iz Priloga VII Poglavlja 1., te od njega sastavljenih prerađevina navedenih u Prilogu VII Poglavlju 2.
(2) Iznimno, uvoz krzna životinja na koje se odnosi zabrana iz prethodnog stavka ovoga članka, može se dopustiti ako Ministarstvo utvrdi:
– da se radi o krznu životinjskih vrsta navedenih uz ime države koja se nalazi na popisu Priloga VII Poglavlja 3., ili
– da se radi o krznu dobivenom od primjeraka životinja rođenih i uzgojenih u zatočeništvu.
(3) U slučaju uvoza iz prethodnog stavka, uvoznik mora graničnoj carinskoj ispostavi predočiti potvrdu koju izdaje Ministarstvo na obrascu iz Priloga VII Poglavlja 4. ovoga Pravilnika ili uvozno dopuštenje izdano sukladno člancima 3. i 4. ovog Pravilnika ako se radi o krznu životinja i od njega sastavljenih prerađevina koje podliježu i odredbama članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika.
(4) Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka uvoznik ne mora predočiti graničnoj carinskoj ispostavi u slučajevima kad se radi o:
– gotovim proizvodima za osobnu i privatnu uporabu, ako predoči dokaz o porijeklu ili račun,
– gotovim proizvodima koji nisu namijenjeni prodaji na području Republike Hrvatske već ponovnom izvozu,
– krznu životinja te od njega sastavljenim prerađevinama koji se ponovno uvoze u Republiku Hrvatsku nakon provedenog postupka prerade u trećoj državi, ako predoči dokaz da se radi o krznu životinja te od njega sastavljenih prerađevina koje su prethodno izvezene ili ponovno izvezene iz Republike Hrvatske.

Članak 20.

(1) Nije dopušten uvoz kože, kožnih prerađevina i drugih proizvoda porijeklom od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu X u komercijalne svrhe.
(2) Iznimno, uvoz kože, kožnih proizvoda i drugih proizvoda porijeklom od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu X može se dopustiti ako se radi o primjercima ulovljenim tradicionalnim eskimskim lovom ili se radi o uvozu u nekomercijalne svrhe.
(3) Ministarstvo će izdati uvozno dopuštenje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1) nadležno znanstveno tijelo na osnovi dostupnih podataka izda pisano stručno mišljenje koje potvrđuje da:
– uvoz primjeraka ne utječe štetno na povoljno stanje populacija vrste ili područje rasprostranjenosti u državi porijekla,
– uvoz primjeraka je neophodan za napredak znanosti i provođenje nužnih biomedicinskih istraživanja te da je ta vrsta jedina primjerena za te svrhe i ne postoje alternativni primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi; ili je uvoz primjeraka neophodan za istraživanja i obrazovanje u svrhu očuvanja vrste,
– svrha uvoza ne šteti opstanku vrste.
2) uvoznik je priložio dokumentaciju iz koje je vidljivo da su primjerci pribavljeni u skladu s odgovarajućim propisima države porijekla te pisanu izjavu kojom potvrđuje da će primjerci biti korišteni u svrhe iz prethodnog podstavka, točke 2. i 3. ovoga članka.
(4) U slučaju uvoza iz stavka 3. ovoga članka, uvoznik mora graničnoj carinskoj ispostavi predočiti uvozno dopuštenje.

III. TRGOVINA

Članak 21.

(1) Nije dopuštena prodaja, kupovina, podnošenje ponude za kupovinu, stjecanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi stjecanja dobiti, korištenje u svrhu stjecanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prijevoz radi prodaje, te najam i razmjena primjeraka vrsta navedenih u Prilogu I i Prilogu VIII.
(2) Iznimno, Ministarstvo može dopustiti radnje iz stavka 1. ovoga članka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
– primjerci su stečeni ili uneseni u Republiku Hrvatsku prije nego što je ovaj Pravilnik stupio na snagu i podnositelj zahtjeva dokaže da su stečeni u skladu s propisima s područja zaštite prirode,
– primjerci su obrađeni, te stečeni prije više od 50 godina,
– primjerci su uneseni u Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama ovog Pravilnika i upotrebljavat će se u svrhe koje nisu štetne za opstanak populacija predmetne vrste,
– radi se o primjercima životinjskih vrsta rođenih i uzgojenih u zatočeništvu, primjercima umjetno razmnoženih biljnih vrsta, ili o dijelovima i derivatima takvih primjeraka,
– primjerci su potrebni za napredovanje znanosti ili za nužne biomedicinske svrhe ako se pokaže da je dotična vrsta jedina prikladna za te svrhe i ako nema primjeraka vrste koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi;
– primjerci su namijenjeni za uzgoj ili razmnožavanje u korist očuvanja vrste,
– primjerci su namijenjeni za istraživanje ili obrazovanje radi očuvanja vrste,
– primjerci su porijeklom iz Republike Hrvatske i uzeti su iz divljine u skladu s propisima s područja zaštite prirode,
– radi se o primjercima iz znanstvenih zbirki namijenjenih uzgoju u zarobljeništvu ili umjetnom razmnožavanju s ciljem zaštite vrste, ili istraživanju i obrazovanju u svrhu zaštite vrste, koji se komercijalno razmjenjuju samo između znanstvenih ustanova i znanstvenicima koji su registrirani pri Ministarstvu.
(3) Za radnje iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izdaje potvrdu na obrascu iz Priloga XIII, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Potvrda se izdaje vlasniku primjeraka, a svaki daljnji vlasnik mora ishoditi novu potvrdu.
(4) Ministarstvo vodi registar fizičkih i pravnih osoba koje su dobile dopuštenje za trgovinu temeljem ovoga Pravilnika.

Članak 22.

(1) Nije dopuštena prodaja, kupovina, podnošenje ponude za kupovinu, stjecanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi stjecanja dobiti, korištenje u svrhu stjecanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prijevoz radi prodaje, te najam i razmjena primjeraka vrsta navedenih u Prilogu II i Prilogu IX.
(2) Iznimno, Ministarstvo može dopustiti radnje iz stavka 1. ovoga članka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
– primjerci su stečeni u Republici Hrvatskoj u skladu sa propisima iz područja zaštite prirode,
– primjerci su uneseni u Republiku Hrvatsku u skladu sa propisima iz područja zaštite prirode.
(3) Za radnje iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izdaje potvrdu na obrascu iz Priloga XIII, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Potvrda se izdaje vlasniku primjeraka, a svaki daljnji vlasnik mora ishoditi novu potvrdu.

Članak 23.

Odredbe članka 21. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:
– u zatočeništvu rođene i odrasle primjerke životinjskih vrsta navedenih u Prilogu V ovoga Pravilnika i njihove hibride, pod uvjetom da su primjerci vrsta navedenih uz dodatne bilješke obilježeni u skladu s člankom 33. ovoga Pravilnika,
– umjetno dobivene primjerke biljnih vrsta,
– obrađene primjerke koji su nabavljeni prije više od 50 godina, sukladno definiciji iz članka 2. ovoga Pravilnika.

IV. PREMJEŠTAJ ŽIVIH PRIMJERAKA UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 24.

(1) Za svaki premještaj (prijevoz, selidba, novo nastanjenje, promjena prebivališta itd.) nekoga živog primjerka vrsta navedenih u Prilogu I i VIII s mjesta naznačenog u uvoznom dopuštenju ili u potvrdi izdanoj u skladu s ovim Pravilnikom, Ministarstvo izdaje potvrdu na obrascu iz Priloga XIII.
(2) Potvrda iz prethodnog stavka može se izdati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
– osoba odgovorna za prijenos primjeraka dostavi dokumentaciju iz koje je vidljivo da su primjerci pribavljeni u skladu s propisima koji uređuju zaštitu prirode,
– nadležno znanstveno tijelo izda pismeno stručno mišljenje iz kojeg proizlazi da je smještaj koji je namijenjen živom primjerku u mjestu u koje se šalje odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno očuvanje i skrb,
– Ministarstvo utvrdi da nema nikakvih drugih čimbenika koji se odnose na očuvanje vrsta, koji su protivni uvjetima izdavanja potvrde.
(3) Iznimno, potvrda iz 1. stavka ovoga članka nije potrebna ako se živa životinja mora premjestiti zbog hitnog veterinarskog liječenja te će biti vraćena na mjesto zbrinjavanja.
(4) Žive primjerke životinja koji se prevoze u Republiku Hrvatsku, iz Republike Hrvatske ili unutar nje, ili pretovaruju obvezno je potrebno pripremiti, prevoziti i njegovati na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, oštećenja zdravlja ili okrutnog postupanja, sukladno posebnim propisima.

V. UZGOJ I UMJETNO RAZMNOŽAVANJE

Članak 25.

(1) Smatra se da je primjerak životinjske vrste rođen i odrastao u zatočeništvu ako Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja nadležnog znanstvenog tijela, utvrdi:
1) da sâm primjerak jest potomak, ili potječe od potomka rođenog ili na drugi način dobivenog u kontroliranom okolišu – parenjem roditelja ili drugačijim prijenosom njihovih zametaka u kontroliranom okolišu, ako se radi o spolnom razmnožavanju, ili dobivenog od roditelja koji su se nalazili u kontroliranom okolišu kada je počeo razvoj potomka, ako je razmnožavanje nespolno,
2) da je matični fond formiran u skladu sa zakonskim odredbama koje su se na njega odnosile u vrijeme kad je nabavljen i na način koji ne šteti opstanku istih vrsta u divljini,
3) da se matični fond održava bez unošenja primjeraka iz divljine, osim povremenog obogaćivanja fonda novim životinjama, jajima ili zamecima, u skladu s važećim zakonskim odredbama i na način koji ne šteti opstanku istih vrsta u divljini, isključivo u sljedeće svrhe:
– da bi se spriječilo ili ublažilo štetno parenje životinja u bliskom srodstvu, s tim da se opseg proširenja fonda utvrđuje sukladno potrebi za novim genetskim materijalom,
– da bi se riješili životinja zaplijenjenih sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, ili
– iznimno, za njihov uzgoj kao matičnog fonda,
4) da je sam matični fond stvorio drugu ili sljedeću generaciju potomaka u kontroliranom okolišu, ili da se matičnim fondom upravlja na način koji omogućava stvaranje potomaka druge generacije u kontroliranom okolišu.

Članak 26.

Vlasnik životinje dužan je osigurati dostupnost uzorka radi provedbe analize, kada Ministarstvo utvrđuje porijeklo životinje analizom krvi ili drugog tkiva.

Članak 27.

Primjerak biljne vrste smatrat će se umjetno razmnoženim ako Ministarstvo nakon pribavljenog mišljenja nadležnog znanstvenog tijela, utvrdi:
– da primjerak biljne vrste, ili potječe od biljke uzgojene iz sjemena, biljne sadnice, reznice, kalusa ili drugog biljnog tkiva, spora ili drugih izdanaka u kontroliranim uvjetima, tj. u neprirodnom okolišu kojim čovjek u znatnoj mjeri manipulira, što može obuhvaćati obrađivanje države, gnojenje, kontrolu korova, navodnjavanje ili rasadne postupke poput presađivanja u lonac ili gredice ili zaštitu od vremenskih uvjeta,
– da je uzgojeni matični fond formiran u skladu sa zakonskim odredbama koje su se na njega odnosile u vrijeme kad je nabavljen te na način koji ne šteti opstanku istih vrsta u divljini,
– da se matičnim fondom upravlja na način koji jamči njegovo dugotrajno održavanje,
– kada se radi o cijepljenim biljkama, da su i podloga i plemka dobiveni umjetno u skladu s točkama 1. do 3. ovoga članka,
– kada se radi o vrsti drveća, da je primjerak uzgojen na jednovrsnoj plantaži.

Članak 28.

S primjercima vrsta iz Priloga I koji su rođeni i uzgojeni u zarobljeništvu ili umjetno razmnoženi postupat će se u skladu s odredbama koje se primjenjuju na primjerke vrsta navedenih u Prilogu II, osim u slučaju svrhe iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

(1) Prije početka uzgoja ili umjetnog razmnožavanja primjeraka vrsta iz Priloga I, II te Priloga VIII i IX, fizička ili pravna osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva. Dopuštenja se izdaje na osnovi prethodnog mišljenja nadležnog znanstvenog tijela.
(2) Zahtjev za izdavanjem dopuštenja mora sadržavati sljedeće:
– ime i adresu fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe te ime odgovorne osobe unutar pravne osobe, koja će obavljati uzgoj,
– dokaz da je osoba iz prethodne točke registrirana za odgovarajuću djelatnost uzgoja,
– lokaciju uzgajališta,
– datum početka uzgoja,
– znanstveni naziv vrste koja je predmet uzgoja,
– opis matičnog fonda koji uključuje broj i starost mužjaka i ženki koji čine matični fond, te poznatu ili vjerojatnu genetsku vezu između jedinki u paru te među parovima matičnog fonda,
– dokaz o zakonitom podrijetlu matičnog fonda,
– trenutni broj, prema spolu i starosti, uzgojenih potomaka koji se drže u zatočeništvu, uz matični fond,
– podatke o postotku smrtnosti u različitim dobnim skupinama te, gdje je moguće, i za različite spolove,
– podatke o prošloj, sadašnjoj i očekivanom budućem godišnjem uzgoju potomaka, zajedno s podacima o postotcima ženki koje svake godine dobivaju potomstvo, te abnormalnosti u godišnjoj produkciji potomstva (uključujući i objašnjenje vjerojatnih uzroka),
– dokumentaciju koja pokazuje da je vrsta uzgojena do druge generacije potomaka (F2) i opis korištenih metoda, odnosno ako je uzgoj proveden samo do prve generacije, dokumentaciju koja pokazuje da su metode uzgoja iste ili slične onima koje su drugdje rezultirale uzgojem druge generacije potomaka,
– opis smještaja sadašnjeg i očekivanog broja jedinki, uključujući sigurnosne mjere radi sprječavanja bijega i/ili krađe (detaljni podaci o broju i veličini prostorija za uzgoj i podizanju mladunaca, kapacitetu inkubatora, proizvodnji ili opskrbi hranom, raspoloživosti veterinarskih usluga itd.),
– procjenu predviđene potrebe i izvore dodatnih primjeraka za povećanje broja životinja u uzgoju radi povećanja genetske raznolikosti uzgojene populacije, da bi se izbjeglo štetno križanje,
– detaljni opis metode obilježavanja (markice, prstenovi, mikročipovi) jedinki matičnog fonda, njihovih potomaka te produkata (npr. koža, meso) namijenjenih izvozu,
– vrstu proizvoda s kojom se namjerava ostvariti komercijalna dobit (živi primjerci, meso, jaja, krzno, koža, drugi dijelovi tijela te njihove prerađevine, itd.).
(3) Ministarstvo vodi registar fizičkih i pravnih osoba koje su dobile dopuštenje za uzgoj temeljem ovoga Pravilnika.
(4) Uzgajivač mora svake godine do 1. ožujka Ministarstvu dostaviti godišnje izvješće o uzgoju ili umjetnom razmnožavanju za proteklu godinu.
(5) Ako uzgajivač ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i u skladu s uvjetima propisanim dopuštenjem o uzgoju, izdano dopuštenje Ministarstvo će poništiti, a daljnji uzgoj ili umjetno razmnožavanje, zabraniti.
(6) Odredbe stavka 2. ovoga članka, primjenjuju se odgovarajuće na postupak izdavanja dopuštenja za uzgoj ili umjetno razmnožavanje biljnih vrsta iz Priloga I, II, VIII i IX.

VI. OBILJEŽAVANJE POŠILJKI I POJEDINAČNIH ŽIVIH PRIMJERAKA BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA, NJIHOVIH DIJELOVA I DERIVATA

Članak 30.

(1) Ministarstvo će izdati potvrdu iz članka 21. stavka 3. ovoga Pravilnika podnositelju zahtjeva za žive kralješnjake, ako podnositelj zahtjeva dokaže da su životinje obilježene u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
(2) Ministarstvo će izdati uvozno dopuštenje podnositelju zahtjeva, ako podnositelj zahtjeva dokaže da su primjerci obilježeni u skladu s Konvencijom:
– uzgojeni u zatočeništvu uzgojnim operacijama koje su odobrile potpisnice Konvencije,
– dobiveni farmskim uzgojem, koji je odobren na Konferenciji potpisnica Konvencije,
– primjerci populacija vrsta navedenih u Prilogu I Konvencije za koje je izvozna kvota odobrena na Konferenciji stranaka Konvencije,
– neobrađene kljove afričkog slona i njihovi narezani dijelovi koji su svi duži od 20 cm i teži od 1 kg,
– neštavljena, štavljena i /ili gotova krokodilska koža, slabine, repovi, vratovi, noge, hrbat i ostali njezini dijelovi koji se izvoze u Republiku Hrvatsku, te čitava neobrađena, štavljena ili gotova krokodilska koža i slabine koji se ponovno izvoze u Republiku Hrvatsku,
– živi kralješnjaci vrsta navedenih u Prilogu I ovoga Pravilnika koji pripadaju skupini putujuće životinjske izložbe,
– bilo koja primarna ambalaža (limenka, staklenka ili kutija u koju se kavijar neposredno pakira) s više od 249 grama kavijara, ukoliko se na svakoj primarnoj ambalaži koja se uvozi u Republiku Hrvatsku iz države porijekla, nalazi neodvojivo učvršćena deklaracija,
– primarna ambalaža sa manje od 250 grama kavijara, koja se nalazi u sekundarnoj ambalaži, ukoliko se na sekundarnoj ambalaži koja se uvozi u Republiku Hrvatsku iz države porijekla nalazi neodvojivo učvršćena deklaracija s opisom sadržaja.

Članak 31.

(1) Ministarstvo izdaje potvrdu o ponovnom izvozu za primjerke obilježene u skladu sa člankom 30. stavkom 2. točkom 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga Pravilnika, ako njihovo stanje nije bitno promijenjeno, a podnositelj zahtjeva dokaže da su izvorne oznake primjeraka netaknute.
(2) Ministarstvo izdaje potvrdu o ponovnom izvozu za čitavu neštavljenu, štavljenu i /ili gotovu krokodilsku kožu i slabine, ako podnositelj zahtjeva dokaže da su njihove izvorne oznake netaknute ili, ako su one izgubljene ili uklonjene, da su primjerci obilježeni oznakom za ponovni izvoz.

Članak 32.

Ministarstvo izdaje izvozno dopuštenja, ako podnositelj zahtjeva dokaže da su primjerci obilježeni u skladu s Konvencijom:
– za bilo koju osnovnu ambalažu (limenku, staklenku ili kutiju u koju se kavijar neposredno pakira) s više od 249 grama kavijara, ukoliko se na svakoj osnovnoj ambalaži nalazi neodvojivo učvršćena deklaracija,
– za osnovnu ambalažu s manje od 250 grama kavijara, ukoliko se na sekundarnoj ambalaži nalazi neodvojivo učvršćena deklaracija s opisom sadržaja.

Članak 33.

(1) Živi kralješnjaci obvezno se obilježavaju na način propisan Pravilnikom o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu.
(2) Iznimno, odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na primjerke živih kralješnjaka iz članka 30. ovoga Pravilnika ako njihove fizičke osobine u vrijeme izdavanja potvrde iz Priloga XIII, sprječavaju sigurnu primjenu bilo koje metode obilježavanja. U slučaju da takva okolnost postoji, Ministarstvo je bilježi u rubrici 20 na potvrdi ili, ako je metodu obilježavanja moguće sigurno primijeniti kasnije, u istu rubriku unosi i odgovarajuću napomenu o tome.

VII. POSTUPAK IZDAVANJA DOPUŠTENJA I POTVRDA

Zahtjevi

Članak 34.

(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja i potvrda na osnovi ovoga Pravilnika, podnosi se Ministarstvu u pisanom obliku.
(2) Zahtjev za izdavanjem uvoznog dopuštenja, izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu podnosi se prije uvoza primjeraka u Republiku Hrvatsku odnosno njihovog izvoza ili ponovnog izvoza.
(3) Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu iz 1. stavka ovoga članka navesti istinite podatke, dati istinite izjave i informacije te predložiti važeću dokumentaciju.
(4) Pri uvozu u Republiku Hrvatsku i tranzitu kroz Republiku Hrvatsku, dopuštenja, potvrde i druge dozvole izdane u drugim državama, smatraju se valjanim, ako su izdane i upotrijebljene za izvoz ili ponovni izvoz iz druge države najkasnije dan prije zadnjeg dana isteka njihova važenja te su upotrijebljene za uvoz u Republiku Hrvatsku ili tranzit kroz Republiku Hrvatsku u roku od šest mjeseci od datuma izdavanja.
(5) Ako podnositelj zahtjeva ne priloži zahtjevu za uvoz, izvoz i ponovni izvoz dokumentaciju države izvoza, uvoz ili ponovnog izvoza iz članka 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika, dužan je Ministarstvu obrazložiti razlog zbog kojeg dokumentacija nije priložena. Iznimno, navedenu dokumentaciju može priložiti naknadno za primjerke vrsta iz Priloga II i III, te za primjerke vrsta iz Priloga I ako se radi o obrađenim primjercima stečenim prije više od 50 godina, a Ministarstvo u konzultaciji s nadležnim tijelom druge države utvrdi da se razlozi zbog kojih dokumentacija nije pravovremeno priložena ne mogu pripisati podnositelju zahtjeva, te da se uvoz, izvoz ili ponovni izvoz odvija u skladu s odredbama Konvencije.
(6) Ministarstvo će označiti u polju 23 na obrascu iz Priloga XI naknadno izdavanje dopuštenja o uvozu i izvozu, te obrascu potvrda o ponovnom izvozu, koje su izdane na temelju stavka 5. ovoga članka kao i razlog za njihovo naknadno izdavanje.

Članak 35.

(1) Zahtjevi za izdavanjem dopuštenja, potvrda i drugih isprava za primjerke iz Priloga I do IV ovoga Pravilnika, podnose se na obrascu za zahtjev iz Priloga XI koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Zahtjevi za izdavanjem dopuštenja, potvrda i drugih isprava za primjerke vrsta iz Priloga V do X ovoga Pravilnika, podnose se na obrascu za zahtjev iz Priloga XVI koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Dopuštenja i potvrde

Članak 36.

(1) Uvozna dopuštenja, izvozna dopuštenja te potvrde o ponovnom izvozu za primjerke vrsta iz Priloga I – IV izdaju se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XI ovoga Pravilnika, a sastoje se od:
– izvornika,
– preslika za vlasnika,
– preslika za državu izvoza ili ponovnog izvoza pri uvoznim dopuštenjima, ili preslika za državu izvoza koju granična carinska ispostava vraća Ministarstvu pri izvoznim dopuštenjima ili potvrdama o ponovnom izvozu,
– preslika za Ministarstvo,
– preslika za carinsku službu,
– zahtjeva.
(2) Obavijest o uvozu za primjerke vrsta iz Priloga III i IV ovoga Pravilnika izdaje se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XII ovoga Pravilnika, a sastoji se od:
– izvornika,
– preslika za uvoznika,
– preslika za carinsku službu.
(3) Potvrda za namjene iz članka 21. stavka 2. točke 1. – 9. te članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaju se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XIII, a sastoji se od:
– izvornika,
– preslika za Ministarstvo,
– zahtjeva.
(4) Etiketa iz članka 18. ovoga Pravilnika izdaje se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XIV ovoga Pravilnika.

Obrasci za dopuštenja, potvrde i druge akte

Članak 37.

(1) Papir za obrasce iz članka 36. ovoga Pravilnika, ne sadržava mehaničku celulozu, te je prilagođen za pisanje i teži najmanje 55 g/m.
(2) Dimenzije obrazaca iz članka 36. izuzevši etikete, su 210 x 297 mm (A4), uz najveće odstupanje od 18 mm manje ili 8 mm više po dužini.
(3) Papir za obrasce iz članka 36. stavka 1. je:
– bijele boje za »izvornik«, s uzorkom pletera u pozadini, tiskan u sivoj boji na prednjoj stranici kako bi se mogla otkriti svaka krivotvorina bilo mehaničkim ili kemijskim sredstvima,
– žute boje za »preslik za vlasnika«,
– svijetlo zelene boje za »preslik za državu izvoznicu ili državu ponovnoga izvoza« ako se radi o uvoznoj dozvoli, odnosno presliku koju carinska služba vraća Ministarstvu, ako se radi o izvoznoj dozvoli ili potvrdi o ponovnom izvozu,
– ružičaste boje za »preslik za Ministarstvo«,
– svijetlo plave boje za »preslik za carinsku službu«,
– bijele boje za »zahtjev«.
(4) Papir koji se koristi za obrasce iz članka 36. stavka 2. je:
– bijele boje za »izvornik«;
– žute boje za »preslik za uvoznika«,
– svijetlo plave boje za »preslik za carinsku službu«.
(5) Papir koji se koristi za obrasce iz članka 36. stavka 3. je:
– žute boje za »izvornik«, s uzorkom pletera u pozadini, tiskan u sivoj boji na prednjoj stranici kako bi se mogla otkriti svaka patvorina bilo mehaničkim ili kemijskim sredstvima,
– ružičaste boje za »preslik za Ministarstvo«,
– bijele boje za »zahtjev«.
(6) Papir za etiketu iz članka 36. stavka 4. je bijele boje.
(7) Obrasci i etiketa iz članka 36. tiskaju se i ispunjavaju na hrvatskom i engleskom jeziku.
(8) Obrasci iz članka 36. stavaka 1., 2., i 3. ovoga Pravilnika mogu se izdavati i u računalnom obliku te mogu biti dio računalnog postupka izdavanja.

Članak 38.

(1) Obrasci se ispunjavaju elektronskim putem.
(2) Zahtjevi za dopuštenjima, potvrdama i etiketom iz članka 36. ovoga Pravilnika moraju biti ispunjeni čitko, tintom i velikim tiskanim slovima.
(3) Na dopuštenjima, potvrdama i obavijestima o uvozu ne smije se naknadno ništa brisati, mijenjati ili popravljati, osim ako takvi popravci nisu potvrđeni žigom i potpisom Ministarstva ili nadležne carinske službe.
(4) U dopuštenjima i potvrdama te zahtjevima za izdavanje tih isprava upotrebljavaju se:
– kodovi iz Priloga XV, za opis primjeraka,
– jedinice iz Priloga XV, za iskazivanje količine i neto mase,
– uobičajeni izvori za nomenklaturu iz Priloga XVII, za znanstvene nazive vrsta,
– kodovi iz Priloga XVIII Poglavlja 1., za opis svrhe prometa,
– kodovi iz Priloga XVIII Poglavlja 2., za porijeklo primjeraka.
(5) Ako neki obrazac iz članka 36. ovoga Pravilnika sadrži prilog koji se smatra njegovim sastavnim dijelom, ta se činjenica, kao i broj njegovih stranica, navodi u dotičnom dopuštenju ili potvrdi, a svaka stranica priloga sadrži broj dopuštenja ili potvrde i datum njezina izdavanja, te potpis i pečat tijela koje je izdalo dopuštenje ili potvrdu.
(6) Ako se obrazac iz članka 36. stavka 1. upotrebljava za više od jedne vrste u pošiljci, dodaje mu se prilog u kojemu se, uz zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka, za svaku vrstu iz pošiljke ponavljaju polja 8 do 22 dotičnog obrasca, kao i mjesta u rubrici 27 istog obrasca predviđena za unošenje »stvarno uvezene količine/neto mase« te, po potrebi, »broj mrtvih životinja pri dolasku».
(7) Ako se obrazac iz članka 36. stavka 3. ovoga Pravilnika upotrebljava za više od jedne vrste, dodaje mu se prilog u kojemu se, uz zahtjeve iz stavka 1. ovog članka, za svaku vrstu iz pošiljke ponavljaju rubrike 4 do 18 dotičnog obrasca.
(8) Odredbe stavka 1., 2., 3. i 4., točke 3. i 4. te stavka 5. ovoga članka primjenjuju se i pri odlučivanju o prihvatljivosti dopuštenja i potvrda koje izdaju države izvoza za primjerke koji se unose u Republiku Hrvatsku. Ako se ti dokumenti odnose na primjerke za koje su izvozne kvote utvrđene dobrovoljno ili na Konferenciji stranaka Konvencije, mogu se prihvatiti jedino ako je u njima naveden ukupan broj primjeraka već izvezenih u tekućoj godini, uključujući i primjerke obuhvaćene tom dozvolom, te kvota za dotičnu vrstu. Potvrde o ponovnom izvozu izdane od strane država izvoznica mogu se prihvatiti jedino ako je u njima navedena država podrijetla, broj i datum izdavanja odgovarajuće izvozne dozvole te, prema potrebi, država posljednjeg ponovnog izvoza i broj i datum izdavanja odgovarajuće potvrde o ponovnom izvozu, ili ako sadrže zadovoljavajuće obrazloženje za pomanjkanje tih podataka.

Članak 39.

Za svaku pošiljku primjeraka poslanih kao dio zbirne pošiljke, Ministarstvo izdaje posebno uvozno dopuštenje, obavijest o uvozu, izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu.
Rok važenja dopuštenja i potvrda

Članak 40.

(1) Rok važenja uvoznih dopuštenja je najdulje 12 mjeseci. Uvozno dopuštenje nije valjano bez odgovarajućeg valjanog dokumenta države izvoznice ili države ponovnog izvoza.
(2) Rok važenja izvoznih dopuštenja i potvrda o ponovnom izvozu je najdulje 6 mjeseci.
(3) Nakon isteka roka važenja, dopuštenja i potvrde iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatraju se ništavnima i nemaju zakonske valjanosti.
(4) Vlasnik mora vratiti Ministarstvu, bez nepotrebnog odlaganja, izvornik i sve preslike isteklih ili neiskorištenih uvoznih dopuštenja, izvoznih dopuštenja ili potvrda o ponovnom izvozu izdanih od strane Ministarstva.
(5) Dopuštenja odnosno potvrde iz članka 8. stavaka 2. i 3., članka 9., članka 21. stavka 3. te članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika, te »preslika za vlasnika« koji je sastavni dio Priloga XI, podnositelj je dužan vratiti u sljedećim slučajevima:
– ako živi primjerci na koje se odnosi ta dokumentacija uginu, pobjegnu ili budu uništeni,
– ako podaci uneseni u polja 2 i 4 na potvrdi iz Priloga XIII ili u polje 3, za vrste iz Priloga I, te u polja 6 i 8 na »presliku za vlasnika« iskorištenog uvoznog dopuštenja iz Priloga X, više ne odražavaju stvarno stanje.
(6) Potvrde iz članka 21. stavka 2. točaka 3., 5., 6., 7. i 9. ovoga Pravilnika prestaju vrijediti ako podaci uneseni u rubrici 1 više ne odražavaju stvarno stanje.
(7) U slučaju iz stavka 5. i 6. ovoga članka, Ministarstvo može na temelju zahtjeva izdati novo dopuštenje, potvrdu ili drugi dokument, koji uvažava nastale promjene.
(8) Pri izdavanju dopuštenja ili potvrde koja zamjenjuje poništeni, izgubljeni, ukradeni ili uništeni dokument, ili dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu koja je istekla, u rubriku predviđenu za posebne uvjete navodi se broj zamijenjenog dokumenta i razlog njegove zamjene.
(9) Ako je izvozno dopuštenje ili potvrda o ponovnom izvozu za vrste iz Priloga I do IV ovoga Pravilnika, poništena, izgubljena, ukradena ili uništena, upravno tijelo koje ju je izdalo o tome obavještava upravno tijelo države odredišta i Tajništvo Konvencije.

VIII. NAČIN ZBRINJAVANJA ODUZETIH PRIMJERAKA

Članak 41.

(1) Živi primjerci životinjskih i biljnih vrsta iz Priloga I do X ovoga Pravilnika, njihovi dijelovi i derivati koje inspekcija zaštite prirode oduzme ili zaplijeni, mogu se privremeno smjestiti kod fizičkih i pravnih osoba koje za to ovlasti Ministarstvo.
(2) Nakon pravomoćnosti sudskog rješenja o trajnom oduzimanju, oduzeti primjerak zaštićene divlje svojte, postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

Postupanje sa trajno oduzetim primjercima životinjskih vrsta

Članak 42.

(1) U slučaju kada se radi o primjercima živih životinja koji su trajno oduzeti po uvozu u Republiku Hrvatsku za koje Ministarstvo utvrdi državu porijekla, odnosno koji su oduzeti ili zaplijenjeni na drugi način na području Republike Hrvatske, a poznata je lokacija s koje su primjerci uzeti iz prirode, oni mogu biti vraćeni državi porijekla uz njezinu prethodnu suglasnost, odnosno vraćeni natrag na lokaciju s koje su uzeti iz prirode, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
– životinje su boravile u karanteni te je utvrđeno da nisu nositelji bolesti ili parazita,
– životinje će biti pripremljene za prijevoz i prevezene na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, oštećenja zdravlja ili okrutnog postupanja,
– povratak je opravdan i koristan sa stajališta zaštite te vrste.
(2) Ako postupanje iz prethodnog stavka ovoga članka nije moguće, Ministarstvo, donosi odluku o daljnjem postupanju s trajno oduzetim primjercima, koje uključuje:
1) puštanje u prirodu, uz uvjet:
– da se dokazano radi o autohtonoj vrsti,
– da primjerci pripadaju istoj populaciji kao i primjerci te vrste u prirodi,
– da se ponašanje primjeraka ne razlikuje od ponašanja divljih primjeraka u prirodi,
– da su primjerci boravili u karanteni te je utvrđeno da nisu nositelji bolesti ili parazita,
2) ustupanje pravnim ili fizičkim osobama, u svrhu trajnog držanja u zatočeništvu u nekomercijalne svrhe, koje se može odobriti:
– fizičkim i pravnim osobama ovlaštenim od Ministarstva za skrb o oduzetim ili zaplijenjenim životinjama, ili
– drugim fizičkim i pravnim osobama, koje se bave nekomercijalnom djelatnošću, ako dokažu da su osposobljeni osigurati odgovarajuće uvjete smještaja i skrbi sukladno Pravilniku o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu.
3) ustupanje znanstvenicima i znanstvenim ustanovama, ako trajni smještaj nije moguće osigurati sukladno stavku 2. podstavku 2. ovoga članka. Ako se radi o živim primjercima iz Priloga I i Priloga VIII ovoga Pravilnika, ustupanje se može odobriti samo ako će se primjerci koristiti u svrhu istraživanja koja pridonose očuvanju te ili srodne vrste u prirodi.
4) ustupanje pravnim ili fizičkim osobama u komercijalne svrhe uz uvjet:
– da posjeduju dopuštenje Ministarstva za komercijalni uzgoj ili umjetno razmnožavanje, i
– da su registrirane pri Tajništvu Konvencije, ako se radi o primjercima vrsta iz Dodatka I. Konvencije.
5) prodaju, uz uvjete:
– da se primjerak neće preprodati,
– da su primjerci boravili potrebno vrijeme u karanteni i nisu nositelji zaraznih bolesti ili parazita,
– da kupac nije evidentiran kao prekršitelj propisa s područja zaštite prirode, te dokaže da je osigurao uvjete za smještaj živog primjerka sukladno Pravilniku o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu, te da je poduzeo sve potrebne mjere u svrhu sprječavanja bijega primjerka u prirodu.
6) usmrćivanje, u slučaju kada životinje nije moguće smjestiti sukladno odredbama podstavaka 1. – 5. ovoga članka. Usmrćivanje se provodi u skladu s propisima koji uređuju područje dobrobiti životinja. Mrtve primjerke moguće je ustupiti muzejima, znanstvenim ustanovama i znanstvenicima, a ako ne postoji takav interes, mrtvi primjerci se komisijski uništavaju.
(3) Ministarstvo donosi odluku iz stavaka 1. i 2. ovoga članka o postupanju s trajno oduzetim primjercima živih životinja, na osnovi pisanoga stručnog mišljenja nadležnoga znanstvenog tijela.

Članak 43.

(1) Mrtve primjerke životinjskih vrsta, kao i dijelove i derivate, Ministarstvo može:
– zadržati za vlastito korištenje u edukativne svrhe,
– ustupiti drugim fizičkim i pravnim osobama koje imaju doticaja za zaštitom prirode kao što su škole, muzeji, znanstvene ustanove, znanstvenici itd.,
– prodati,
– komisijski uništiti.
Postupanje s trajno oduzetim primjercima biljnih vrsta

Članak 44.

(1) Odredbe članka 42. i 43. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način na žive i mrtve primjerke biljnih vrsta navedene u prilozima ovoga Pravilnika.

IX. TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU ODREDBI OVOG PRAVILNIKA

Članak 45.

1) Ministarstvo obavlja poslove nadležnog upravnog tijela u smislu provedbe odredbi ovoga Pravilnika, a osobito:
– izdavanje dopuštenja i potvrda te drugih akata temeljem Pravilnika,
– odlučivanje o postupanju u slučajevima oduzimanja,
– vođenje evidencije o znanstvenim ustanovama i znanstvenicima,
– vođenje evidencije o međunarodnoj trgovini primjercima vrsta iz Priloga I do IV te izrada jednogodišnjih i dvogodišnjih izvješća o trgovini, koja se svake godine do 31. listopada dostavljaju Tajništvu Konvencije, te drugim međunarodnim organizacijama u skladu s rokovima,
– priprema prijedloga za konferenciju stranaka Konvencije te izmjene i dopune dodataka Konvencije u suradnji sa stručnjacima,
– organiziranje i vođenje projekata informiranja i educiranja javnosti o trgovini ugroženim vrstama,
– organiziranje i vođenje programa osposobljavanja djelatnika drugih tijela državne uprave odgovornih za provedbu odredbi ovoga Pravilnika i Konvencije,
– utvrđivanje polazišta i stajališta Republike Hrvatske na Konferenciji stranaka Konvencije,
– djeluje kao nadležno upravno tijelo u smislu članka 9. Konvencije,
– kontaktira s Tajništvom Konvencije i državama strankama Konvencije,
– surađuje s upravnim i stručnim tijelima drugih država te međunarodnim organizacijama nadležnim za poslove zaštite prirode,
– surađuje s nevladinim udrugama iz područja zaštite prirode,
– obavlja i druge poslove sukladno ovom Pravilniku.

Članak 46.

1) Poslove nadležnog znanstvenog tijela za potrebe ovoga Pravilnika obavljaju:
– Zavod za ornitologiju HAZU,
– Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
– Hrvatski prirodoslovni muzej, i
– Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za biologiju.
2) Znanstvena tijela iz prethodnog stavka ovoga članka obavljaju sljedeće poslove:
– utvrđuju da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos s mora ugrožava opstanak vrsta navedenih u Prilozima I do X ovoga Pravilnika,
– izdaju pisana stručna mišljenja o postupanju sa zaplijenjenim i oduzetim primjercima,
– izdaju pisana stručna mišljenja vezano uz uvjete držanja živih jedinki životinjskih i biljnih vrsta u zatočeništvu,
– izdaju pisana stručna mišljenja, na zahtjev Ministarstva, da su primjerci umjetno uzgojeni ili razmnoženi,
– izdaju stručna mišljenja u slučaju uvoza i izvoza primjeraka koji se ostvaruju u okviru programa očuvanja vrste,
– izdaju pisana stručna mišljenja, na zahtjev Ministarstva, vezana uz način obilježavanja,
– izdaju pisana stručna mišljenja, na zahtjev Ministarstva, o porijeklu primjeraka,
– surađuju sa stručnim tijelima drugih država stranaka Konvencije,
– izdaju pisana stručna mišljenja vezano uz registraciju znanstvenih ustanova i znanstvenika,
– pružaju stručnu pomoć Ministarstvu, uključujući i inspekciju zaštite prirode, carinskoj službi i graničnoj policiji, pri taksonomskom određivanju vrsta,
– sudjeluju u radu stručnih tijela Konvencije, ako je potrebno,
– izrađuju prijedloge u svrhu smanjenja nedopuštene trgovine ugroženim vrstama,
– na osnovi usporedbe izdanih izvoznih dopuštenja za vrste iz Priloga II ovoga Pravilnika sa realiziranim izvoznim dopuštenjima, radi praćenja pritiska na populacije, izdaju pisano stručno mišljenje u svrhu poduzimanja potrebnih mjera od strane Ministarstva, ako utvrde da bi izvoz mogao ugroziti povoljno stanje vrste u prirodi,
– u suradnji s Ministarstvom, sudjeluju u organizaciji i vođenju programa osposobljavanja djelatnika drugih tijela državne uprave odgovornih za provedbu odredbi ovoga Pravilnika i Konvencije te informiranja i educiranja javnosti,
– surađuju s Ministarstvom pri izradi stručnih podloga te definiranju polazišta i stajališta Republike Hrvatske za Konferenciju stranaka Konvencije,
– obavljaju i druge poslove određene ovim Pravilnikom.

Članka 47.

1) Carinska služba provjerava uvoz, izvoz, ponovni izvoz i tranzit vrsta iz Priloga I do X ovoga Pravilnika te živih primjeraka stranih vrsta, a osobito:
– provjerava posjeduju li primjerci pri prelasku granice valjana dopuštenja, potvrde ili druge akte, koje u skladu s ovim Pravilnikom i Zakonom o zaštiti prirode izdaje Ministarstvo ili propisanu dokumentaciju druge države izdanu u skladu s Konvencijom,
– uz pomoć granične veterinarske i fitosanitarne inspekcije provjeravaju odgovaraju li stvarni primjerci i pošiljke podacima navedenim u popratnoj dokumentaciji,
– uz pomoć, granične veterinarske inspekcije provjeravaju uvjete transporta navedene u popratnoj dokumentaciji,
– obavljaju i druge poslove određene ovim Pravilnikom.
2) Carinska služba dužna je obavijestiti Ministarstvo o pronalasku ili prijavi primjeraka koji mogu biti predmetom ovog Pravilnika ili o kršenju odredbi ovog Pravilnika i Zakona o zaštiti prirode, te carinskih propisa, koji se odnose na žive primjerke stranih vrsta i primjerke vrsta navedene u Prilozima I do X ovog Pravilnika.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Znanstvenici i znanstvene ustanove, koji namjeravaju u skladu s ovim Pravilnikom, uvoziti, izvoziti ili ponovno izvoziti primjerke vrsta iz Priloga I do X ovoga Pravilnika, dužne su registrirati se pri Ministarstvu u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) Znanstvenici i znanstvene ustanove iz prethodnog članka moraju napraviti inventar primjeraka iz Priloga I i VIII ovoga Pravilnika, koji su u njihovom posjedu ili njihovo vlasništvo te o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(3) Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost cirkusa ili putujuće izložbe, moraju ishoditi dopuštenje za obavljanje te djelatnosti temeljem članka 105. Zakona o zaštiti prirode i/ili potvrdu o pretkonvencijskom statusu primjeraka iz članka 16. ovog Pravilnika, u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(4) Pravna ili fizička osoba koja obavlja komercijalu djelatnost s vrstama iz Priloga I i Priloga VIII ovoga Pravilnika, dužna je ishoditi potvrdu iz članka 21. ovoga Pravilnika u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(5) Pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem ili umjetnim razmnožavanjem vrsta iz Priloga I, II, VIII i IX moraju ishoditi dopuštenje sukladno članku 29. ovoga Pravilnika u roku od 2 mjeseca od dana stupnja na snagu ovoga Pravilnika.
(6) Pravne ili fizičke osobe koje se bave uzgojem ili umjetnim razmnožavanjem vrsta iz Priloga I i Priloga VIII ovoga Pravilnika moraju obilježiti životinje matičnog fonda na način propisan Pravilnikom o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a potomke matičnih životinja prije podnošenja zahtjeva za izdavanje izvoznog dopuštenja ili prije prodaje.

Članak 49.

Dopuštenja, potvrde i druge akte Ministarstvo može izdavati na dosadašnjim obrascima najdulje tri mjeseca nakon stupanja ovoga Pravilnika na snagu.

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/05-41/31
Urbroj: 532-10-01/4-06-05
Zagreb, 15. ožujka 2006.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

 

PRILOG I

PRILOG II

PRILOG III

PRILOG IV

PRILOG V

PRILOG VI

PRILOG VII

Poglavlje 1

SKUPINA

VRSTA

NAPOMENA

ZNANSTVENO IME

HRVATSKO IME

ZNANSTVENO IME

HRVATSKO IME

 

 

 

 

 

 

MAMMALIA

SISAVCI

 

 

 

 

 

 

 

 

RODENTIA

GLODAVCI

 

 

 

Castoridae

dabrovi

 

 

 

 

 

Castor canadensis

kanadski dabar

 

Muridae

voluharice i leminzi

 

 

 

 

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

 

CARNIVORA

ZVIJERI

 

 

 

Canidae

psi

 

 

 

 

 

Canis latrans

kojot

 

 

 

Canis lupus

vuk

 

Felidae

mačke

 

 

 

 

 

Lynx canadensis

kanadski ris

 

 

 

Lynx rufus

crveni ris

 

Mustelidae

kune

 

 

 

 

 

Lutra canadensis

kanadska riječna vidra

 

 

 

Martes americana

američka kuna

 

 

 

Martes pennanti

kuna ribolovac

 

 

 

Martes zibellina

samur

 

 

 

Mustela erminea

hermelin

 

 

 

Taxidea taxus

američki jazavac

 

Procyonidae

rakuni

 

 

 

 

 

Procyon lotor

sjevernoamerički rakun

 

 

Poglavlje 2

TARIFNI BROJ

OPIS

ex 4103

Ostale sirove životinjske kože i oderana koža (svježa ili soljena, sušena, prihvaćena ljepilom, ukiseljena ili drugačije sačuvana, ali ne štavljena, stavljena na pergament ili dalje obrađena), bilo da je dlaka odstranjena ili je otkinuta, osim onih koje isključuje bilješka 1b) ili 1c) poglavlja 41              

ex 4103 90 00

Ostalo

ex 4310

Sirova krzna (uključujući glave, repove, šape ili ostale dijelove ili otpatke korisne krznarima), osim sirove životinjske kože i oderane kože tarifnog broja 4101, 4102 ili 4103

ex 4310 40 00

Dabrovi, cijeli, sa ili bez glave, repa ili šapa

ex 4301 80

Ostala krzna, cijela, sa ili bez glave, repa ili šapa

ex 4301 80 50

Divlje mačke

ex 4301 80 90

Ostalo

ex 4301 90 00

Glave, repovi, šape i ostali dijelovi ili otpadci korisni krznarima

ex 4302

Štavljena ili ostrugana krzna (uključujući glave, repove, šape ili ostale dijelove ili otpatke) nesastavljena ili sastavljena (bez dodavanja drugih materijala) osim onih iz šifre 4303: -čitave kože, sa ili bez glave, repa i šapa, nesastavljene

ex 4302 19

Ostalo

ex 4302 19 10

Dabrovi

ex 4302 19 70

Divlje mačke

ex 4302 19 90

Ostalo

ex 4302 20 00

Glave, repovi, šape i ostali dijelovi ili otpadci, nesastavljeni

ex 4302 30

Čitave kože i njihovi dijelovi ili otpadci, sastavljeni

ex 4302 30 10

Odbačena krzna; Ostalo

ex 4302 30 35

Dabrovi

ex 4302 30 71

Divlje mačke

ex 4302 30 75

Ostalo

ex 4303

Dijelovi nakita, dodataka odjeći i ostali predmeti od krzna

ex 4303 10

Dijelovi nakita i dodaci odjeći

ex 4303 10 90

Drugi

ex 4303 90 00

Drugi

 

Poglavlje 3

DRŽAVA

VRSTA

ZNANSTVENO IME

HRVATSKO IME

Belize

Procyon lotor

sjevernoamerički rakun

Bugarska

Canis lupus

vuk

Kanada

Canis latrans

kojot

 

Canis lupus

vuk

 

Castor canadensis

kanadski dabar

 

Lutra canadensis

kanadska riječna vidra

 

Lynx canadensis

kanadski ris

 

Lynx rufus

crveni ris

 

Martes americana

američka kuna

 

Martes pennanti

kuna ribolovac

 

Mustela erminea

hermelin

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

 

Procyon lotor

sjevernoamerički rakun

 

Taxidea taxus

američki jazavac

Kina

Canis lupus

vuk

 

Martes zibellina

samur

 

Mustela erminea

hermelin

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

Češka Republika

Canis lupus

vuk

 

Mustela erminea

hermelin

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

El Salvador

Procyon lotor

sjevernoamerički rakun

Grenland (samoupravno
prekomorsko područje Danske)

Canis lupus

vuk

Mađarska

Mustela erminea

hermelin

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

Jordan

Canis lupus

vuk

Republika Koreja

Martes zibellina

 

 

Canis lupus

vuk

Libanon

Canis lupus

vuk

Meksiko

Canis lupus

vuk

 

Canis latrans

kojot

 

Castor canadensis

kanadski dabar

 

Lynx rufus

crveni ris

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

 

Procyon lotor

sjevernoamerički rakun

 

Taxidea taxus

američki jazavac

Republika Moldova

Canis lupus

vuk

 

Mustela erminea

hermelin

Nikaragva

Procyon lotor

sjevernoamerički rakun

Norveška

Canis lupus

vuk

 

Mustela erminea

hermelin

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

Pakistan

Canis lupus

vuk

 

Mustela erminea

hermelin

Panama

Procyon lotor

sjevernoamerički rakun

Poljska

Canis lupus

vuk

 

Martes zibellina

samur

 

Mustela erminea

hermelin

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

Rumunjska

Canis lupus

vuk

Ruska Federacija

Canis lupus

vuk

 

Martes zibellina

samur

 

Mustela erminea

hermelin

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

 

Procyon lotor

sjevernoamerički rakun

Slovačka

Canis lupus

vuk

 

Martes zibellina

samur

 

Mustela erminea

hermelin

Slovenija

Canis lupus

vuk

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

Turska

Canis lupus

vuk

Sjedinjene Američke Države

Canis latrans

kojot

 

Canis lupus

vuk

 

Castor canadensis

kanadski dabar

 

Lutra canadensis

kanadska riječna vidra

 

Lynx canadensis

kanadski ris

 

Lynx rufus

crveni ris

 

Martes americana

američka kuna

 

Martes pennanti

kuna ribolovac

 

Mustela erminea

hermelin

 

Ondatra zibethicus

bizamski štakor

 

Procyon lotor

sjevernoamerički rakun

 

Taxidea taxus

američki jazavac

 

Poglavlje 4

 

POTVRDA

 ZA KOŽE I KRZNA, TE NJIHOVE PRERAĐEVINE KOJE POTJEČU OD ŽIVOTINJSKIH VRSTA IZ PRILOGA VII PRAVILNIKA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA

Nadležno tijelo:
(ime, adresa, država)

 

 

 

Broj potvrde:

A

 

1. Opis prerađevine:

2. Količina:

3. Neto masa:
    (kg)

4. Znanstveno ime vrste:

5. Oznaka tarifnog broja:

6. Prerađevine potječu od primjeraka životinja koje su(1):
   ulovljene u …………………………. (upisati ime države)
   rođene i uzgojene u zatočeništvu

B

1. Opis prerađevine:

2. Količina:

3. Neto masa:
   (kg)

4. Znanstveno ime vrste:

5. Oznaka tarifnog broja:

6. Prerađevine potječu od primjeraka životinja koje su(1):
   ulovljene u …………………………. (upisati ime države)
   rođene i uzgojene u zatočeništvu

C

1. Opis prerađevine:

2. Količina:

3. Neto masa:
   (kg)

4. Znanstveno ime vrste:

5. Oznaka tarifnog broja:

6. Prerađevine potječu od primjeraka životinja koje su(1):
   ulovljene u …………………………. (upisati ime države)
   rođene i uzgojene u zatočeništvu

D

1. Opis prerađevine:

2. Količina:

3. Neto masa:
   (kg)

4. Znanstveno ime vrste:

5. Oznaka tarifnog broja:

6. Prerađevine potječu od primjeraka životinja koje su(1):
   ulovljene u …………………………. (upisati ime države)
   rođene i uzgojene u zatočeništvu

 

Mjesto i datum izdavanja:

 

Potpis i pečat nadležnog tijela:

 

___
(1) Označiti odgovarajući kvadratić
Ukoliko se polja B, C i D ne popune, treba ih precrtati

Upute i objašnjenja
1. Navodi se opis prerađevine s tarifnim brojem iz 2. poglavlja Priloga VII Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim divljim svojtama
2., 3. Navodi se količina i neto masa
4. Navodi se znanstveno ime vrste iz 1. poglavlja Priloga VII Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim divljim svojtama
5. Za prerađevine se navodi tarifni broj iz 2. poglavlja Priloga VII Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim divljim svojtama
6. Navodi se ime države u kojoj su primjerci životinjskih vrsta za koje se izdaje potvrda, uzeti iz divljine ili se na odgovarajućem mjestu označi ako se radi o primjercima rođenim i uzgojenim u zatočeništvu
Polja A, B, C i D se upotrebljavaju za različite primjerke životinjskih vrsta odnosno njihove odgovarajuće prerađevine. Neupotrijebljeno polje se precrtava.
 

PRILOG VIII

PRILOG IX

PRILOG X

SKUPINA

VRSTA

NAPOMENA

ZNANSTVENO IME

HRVATSKO IME

ZNANSTVENO IME

HRVATSKO IME

 

 

 

 

 

 

MAMMALIA

SISAVCI

 

 

 

CANIVORA

ZVIJERI

 

 

 

Phocidae

pravi tuljani

 

 

 

 

 

Cystophora cristata

tuljan mjehuraš

 

 

 

Phoca groenlandica

grenlandski tuljan

 

 

PRILOG XI

1. Izvornik dopuštenja o uvozu i izvozu te potvrde o ponovnom izvozu


2. Preslika dopuštenja o uvozu i izvozu te potvrde o ponovnom izvozu za vlasnika

3. Preslika dopuštenja o uvozu i izvozu te potvrde o ponovnom izvozu koju carinska služba vraća nadležnom upravnom tijelu

4. Preslika dopuštenja o uvozu i izvozu te potvrde o ponovnom izvozu za nadležno upravno tijelo

5. Zahtjev za izdavanjem dopuštenja za uvoz i izvoz te potvrde za ponovni izvoz


6. Preslika dopuštenja za uvoz i izvoz te potvrde za ponovni izvoz za carinsku službu


7. Rukovanje s obrascima iz Priloga XI
 

1. UVOZNA DOPUŠTENJA
Točka 1.1.
1. Podnositelj zahtjeva ispunjava polja 1, 3 – 6 i 8 – 23 na obrascu za zahtjev. Zahtjev se može odnositi na više od jedne pošiljke.
2. Pravilno popunjen/i obrazac/obrasci podnose se nadležnom upravnom tijelu, te moraju sadržavati podatke i biti popraćeni dokumentacijom s dokazima koje to tijelo smatra potrebnima. Izostavljanje podataka iz zahtjeva mora biti obrazloženo. Ako se podnosi zahtjev za dopuštenje za primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti upravno tijelo o prethodnoj odbijenici.
Točka 1.2
1. Ako se radi o uvoznim dopuštenjima izdanim za primjerke vrsta koje su navedene u Dodatku I. Konvencije i Prilogu I Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, preslika za državu izvoznicu ili državu ponovnog izvoza može biti vraćena podnositelju zahtjeva kako bi je predočio upravnom tijelu države izvoza ili ponovnog izvoza. Izvornik se zadržava, dok se ne predoči odgovarajuće izvozno dopuštenje ili potvrda o ponovnom izvozu.
2. Ako se preslika za državu izvoza ili ponovnog izvoza ne vrati podnositelju zahtjeva, daje mu se pismena izjava da će uvozno dopuštenje biti izdano i pod kojim uvjetima.
Točka 1.3.
Uvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik predaje izvornik (obrazac 1), presliku za vlasnika (obrazac 2) te, ako je to predviđeno uvoznim dopuštenjem, svu dokumentaciju države izvoza ili ponovnog izvoza graničnoj carinskoj službi na mjestu unošenja u Republiku Hrvatsku. U polju 26 navodi se broj konosmana ili zračnog teretnog lista.
Točka 1.4.
Carinska služba nakon popunjavanja polja 27 na izvorniku (obrazac 1) i na preslici za vlasnika (obrazac 2), vraća presliku za vlasnika uvozniku ili njegovom ovlaštenom zastupniku.
Izvornik (obrazac 1) i sva dokumentacija države izvoza ili ponovnog izvoza prosljeđuje se dalje na način kako je određeno u točki 3.

2. IZVOZNA DOPUŠTENJA I POTVRDE O PONOVNOM IZVOZU
Točka 2.1.
1. Podnositelj zahtjeva ispunjava polja 1, 3, 4, 5 i 8 do 23 na obrascu za zahtjev. Zahtjev se može odnositi na više od jedne pošiljke.
2. Pravilno popunjen/i obrazac/obrasci podnose se nadležnom upravnom tijelu te mora sadržavati podatke i biti popraćeni dokumentacijom s dokazima koje upravno tijelo smatra potreb­nima. Izostavljanje podataka iz zahtjeva mora biti obrazloženo. Ako se podnosi zahtjev za primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti upravno tijelo o prethodnoj odbijenici.
3. Ako se kao prilog zahtjevu za potvrdu o ponovnom izvozu preda »preslika za vlasnika« izvoznog dopuštenja, »preslika za uvoznika« obavijesti o uvozu ili potvrda izdana na temelju nje, ti se dokumenti vraćaju podnositelju zahtjeva tek nakon što se promijeni broj primjeraka za koji dotični dokument i dalje vrijedi. Takav se dokument ne vraća podnositelju zahtjeva ako je potvrda o ponovnom izvozu izdana za ukupni broj primjeraka za koje ona vrijedi, ili ako je zamijenjena u skladu s točkom 4.2. ovoga Priloga.
4. Odredbe prvoga stavka ove točke primjenjuju se i ako se u prilog zahtjevu za izvozno dopuštenje preda neka potvrda.
5. Ako su, pod nadzorom nadležnog upravnog tijela, primjerci pojedinačno označeni kako bi se omogućilo lakše pozivanje na dokumente navedene u prvom i drugom stavku ove točke, ti se dokumenti ne moraju fizički predavati zajedno sa zahtjevom, pod uvjetom da je njihov broj naveden u zahtjevu.
6. Ako ne postoji dokazna dokumentacija koja se spominje u prvom, drugom i trećem stavku ove točke, upravno tijelo utvrđuje, prema potrebi u dogovoru s upravnim tijelom druge države, jesu li primjerci koji će se (ponovo) izvesti zakonito uneseni u Republiku Hrvatsku odnosno zakonito nabavljeni unutar nje.
Točka 2.2
(Ponovni) izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik predaje izvornik (obrazac 1), presliku za vlasnika (obrazac 2), presliku koju carinska služba vraća nadležnom upravnom tijelu (obrazac 3) i presliku za carinsku službu (obrazac 6) nadležnoj carinskoj službi. Po potrebi, u polju 26 navodi se broj konosmana ili zračnog teretnog lista.
Točka 2.3.
Nadležna carinska služba, nakon što popuni polje 27, vraća izvornik (obrazac 1) i presliku za vlasnika (obrazac 2) (ponovnom) izvozniku ili njegovom ovlaštenom zastupniku. Preslika koju carinska služba vraća nadležnom upravnom tijelu (obrazac 3) prosljeđuje se dalje na način propisan u točki 3. Presliku za carinsku službu (obrazac 6), nadležna carinska služba zadržava za vlastite potrebe.

3. VRAĆANJE DOKUMENATA NADLEŽNOJ UPRAVI
Točka 3.1.
1. Carinska služba bez odlaganja prosljeđuju nadležnom upravnom tijelu sve dokumente koji su joj bili predočeni.
2. Iznimno, od odredbe prethodnog stavka ove točke, carinska služba može elektroničkim putem potvrditi primitak dokumenata koje je izdalo nadležno upravno tijelo.

4. POTVRDE
Točka 4.2.
1. Ako se pošiljka koju obuhvaća preslika za vlasnika (obrazac 2) uvoznog dopuštenja, preslika za uvoznika (obrazac 2) obavijesti o uvozu ili potvrda, razdvoji na više dijelova ili ako iz nekih drugih razloga podaci u takvom dokumentu ne odražavaju stvarno stanje, nadležno upravno tijelo može napraviti potrebne izmjene ili može izdati jednu ili više odgovarajućih potvrda, ako utvrdi valjanost dokumenta koji treba zamijeniti.
2. Ako se izdaju potvrde koje zamjenjuju ‘presliku za vlasnika (obrazac 2) uvozna dopuštenja, presliku za uvoznika (obrazac 2) obavijesti o uvozu ili prethodno izdanu potvrdu, zamijenjeni dokument ostaje kod nadležnog upravnog tijela koje je izdalo potvrdu.

PRILOG XII

1. Izvornik obavijesti o uvozu

2. Preslika obavijesti o uvozu za uvoznika

3. Preslika obavijesti o uvozu za carinu

 

4. Rukovanje s obrascima iz Priloga XII
 

1. OBAVIJEST O UVOZU
Točka 1.1.
Uvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik mora ispuniti polja od 1 do 13 na izvorniku (obrazac 1) i »preslici za uvoznika« (obrazac 2) te »preslici za carinsku službu« obavijestiti o uvozu, te ih, zajedno s dokumentacijom države izvoza ili ponovnog izvoza, predati graničnoj carinskoj službi na mjestu unošenja u Republiku Hrvatsku.
Točka 1.2.
Carinska služba iz točke 1.1. popunjavanja polje 14 na izvorniku (obrazac 1), »preslici za uvoznika« (obrazac 2) i »preslici za carinsku službu« (obrazac 3), te vraća »presliku za uvoznika« uvozniku ili njegovom ovlaštenom zastupniku, a »presliku za carinsku službu« zadržava za vlastitu evidenciju.
Izvornik (obrazac 1) i sva dokumentacija države izvoza ili ponovnog izvoza prosljeđuje se na način utvrđen točkom 2.
2. DOSTAVLJANJE DOKUMENATA NADLEŽNOJ UPRAVI
Točka 2.1.
1. Carinska služba bez odlaganja prosljeđuje nadležnom upravnom tijelu sve dokumente koji su joj bili predočeni.
2. Iznimno od odredbe prethodnog stavka ove točke, carinska služba može elektroničkim putem potvrditi predočenje dokumenata koje je izdalo nadležno upravno tijelo.
3. POTVRDE
Točka 3.1.
1. Ako se pošiljka koju obuhvaća »preslika za uvoznika« (obrazac 2) obavijesti o uvozu ili druga potvrda, razdvoji na više dijelova ili ako iz nekih drugih razloga podaci u takvom dokumentu ne odražavaju stvarno stanje, nadležno upravno tijelo može izmijeniti potrebne podatke ili može izdati jednu ili više odgovarajućih potvrda, ako utvrdi valjanost dokumenta koji treba zamijeniti.
 

PRILOG XIII
1. Izvornik potvrde


2. Preslika potvrde za nadležnu upravu

3. Zahtjev za izdavanje potvrde


4. Rukovanje s obrascima iz Priloga XIII
 

1. POTVRDE
Točka 1.1.
1. Podnositelj zahtjeva mora, ispuniti polja 1 i 2 te 4 – 19 na obras­cu zahtjeva.
2. Izostavljanje podataka u zahtjevu mora biti obrazloženo. Ako se podnosi zahtjev za potvrdu za primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva je dužan obavijestiti upravno tijelo o prethodnoj odbijenici.
Točka 1.2.
1. Ako se pošiljka koju obuhvaća potvrda razdvoji na više dijelova ili ako iz nekih drugih razloga podaci u takvom dokumentu ne odražavaju stvarno stanje, nadležno upravno tijelo može napraviti potrebne izmjene ili može izdati jednu ili više odgovarajućih potvrda nakon što utvrdi valjanost dokumenta koji treba zamijeniti.
2. Ako se izdaje potvrda koje zamjenjuju prethodno izdanu potvrdu, nadležno upravno tijelo zadržava zamijenjenu potvrdu.
2. DOSTAVLJANJE DOKUMENATA NADLEŽNOM UPRAVNOM TIJELU
Točka 2.1.
1. Carinska služba bez odlaganja prosljeđuju nadležnom uprav­nom tijelu sve dokumente koji su joj bili predočeni u skladu s odredbama Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama.
2. Iznimno, od odredbi 1. stavka ove točke, carinska služba može elektroničkim putem potvrditi primitak dokumenata koje je izdalo nadležno upravno tijelo.

PRILOG XIV

PRILOG XV
 

KODOVI KOJI TREBAJU BITI SADRŽANI U OPISU PRIMJERAKA I MJERNE JEDINICE KOJE SE KORISTE U DOPUŠTENJIMA I POTVRDAMA U SKLADU SA ČLANKOM 38. PRAVILNIKA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA
 

Opis

Kod

Preporučene
jedinice

Alternativne jedinice

Objašnjenje

Kora

BAR

kg

 

Kora drveta (sirova, osušena ili naprašena; neprerađeno)

Tijelo

BOD

br

kg

U osnovi cijele mrtve životinje, uključujući svježe ili prerađene ribe, preparirane kornjače, konzervirane leptire, gmazove u alkoholu, cijele preparirane lovačke trofeje, itd.

Kost

BON

kg

br

Kosti, uključujući čeljust (ralje)

Calipee

CAL

kg

 

Calipee ili calipash (kornjačina hrskavica za juhu)

Leđni oklop (gornji štit)

CAP

br

kg

Sirove i neobrađene cijele školjke iz reda Testudinata

Rezbareni primjerak

CAR

kg

m3

Rezbarije (uključujući drvo i dovršene drvene proizvode kao što su namještaj, glazbeni instrumenti i ručni radovi).

Napomena: postoje neke vrste od kojih se može izrezbariti više vrsta proizvoda (npr. rog i kost), stoga u opisu, gdje je to potrebno, treba navesti i vrstu proizvoda (npr. rezbarija roga )

Kavijar

EGG

kg

 

Kavijar

Iver (trijeska)

CHP

kg

 

Iverje (trijeska) drveta, posebno vrsta Aquilaria malaccensis i Pterocarpus santalinus

Pandža

CLA

br

kg

Pandže – npr. Felidae, Ursidae ili Crocodylia

Napomena: »kornjačine pandže« su obično ljuske, a ne prave pandže

Tkanina

CLO

m2

kg

Tkanina – ako tkanina nije posve izrađena od dlake neke od vrsta iz Dodataka Konvencije, težina dlake dotične vrste trebala bi, ako je moguće, biti unesena pod »HAI«

Koralj (sirov)

COR

kg

br

Mrtvi koralj i koraljna stijena

Napomena: trgovina bi trebala biti zabilježena brojem komada samo ako se koraljni primjerci prevoze u vodi

Kultura

CUL

br kutijica itd.

 

Kulture umjetno razmnoženih biljaka

Derivati

DER

kg/l

 

Derivati (oni koji nisu uključeni drugdje u tablici)

Osušene biljke

DPL

br

 

Osušene biljke – npr. primjerci u herbariju

Uho

EAR

br

 

Uši – obično slonove

Jaje

EGG

br

kg

Cijela mrtva ili ispuhana jaja (vidjeti isto tako »kavijar«)

Jaje (živo)

EGL

br

kg

Živa jaja – obično ptica i reptila, ali uključuje i jaja riba i beskralježnjaka

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt – obično biljni ekstrakti

Pero

FEA

kg/br. krila

br

Perje – u slučaju predmeta (npr. slike) napravljenih od perja, navesti broj predmeta

Vlakno

FIB

kg

m

Vlakna, npr. vlakno biljaka, ali uključuje žice teniskih reketa

Cvijet

FLO

kg

 

Cvjetovi

Lonac za cvijeće

FPT

br

 

Lonci za cvijeće napravljeni od dijelova biljke, npr. vlakna drvolike paprati

Napomena: žive biljke kojima se trguje u »zajedničkom loncu« trebale bi biti označene kao »žive biljke«, a ne kao lonac za cvijeće

Žablje noge

LEG

kg

 

Žablje noge

Voće

FRU

kg

 

Voće

Noga (stopalo)

FOO

br

 

Noge – npr. slona, nosoroga, vodenog konja, lava, krokodila, itd.

Žuč

GAL

kg

 

Žuč

Žučni mjehur

GAB

br

kg

Žučni mjehur

Odjeća

GAR

br

 

Odjeća – uključujući rukavice i šešire te ukrase ili dodatke na odjeći, ali ne i cipele

Genitalije

GEN

kg

br

Kastrirani i osušeni penisi

Podloge za cijepljenje

GRS

br

 

Podloga (bez cijepa)

Dlaka

HAI

kg

g

Dlaka – uključuje svu životinjsku dlaku, npr. slona, jaka,  vicuña, guanaca

Rog

HOR

br

kg

Rogovi, uključujući i paroške

Proizvodi od kože (mali)

LPS

br

 

Mali proizvodi proizvedeni od kože, npr. remeni, vrpce, sjedala za bicikl, lisnice za držanje štednih knjižica ili kreditnih kartica, naušnice, ručne torbe, privjesci za ključeve, bilježnice, torbice, cipele, torbice za duhan, novčanici, remen za sat

Proizvodi od kože
(veliki)

LPL

br

 

Veliki proizvodi proizvedeni od kože – npr. aktovke, namještaj, putne torbe, putni kovčezi

Živo

LIV

br

 

Žive životinje i biljke. Primjerke živih koralja koji se prevoze u vodi trebalo bi evidentirati jedino brojem komada

List

LVS

br

kg

Lišće

Trupci

LOG

m3

 

Grubo drvo, bez obzira je li kora ili meko drvo odstranjeno ili ne, ili grubo obrađeno drvo za preradu u prepiljeno drvo, celulozno drvo ili furniranu ploču.

Napomena: trgovinu trupcima drvene građe od posebne namjene koja se prodaje po težini (npr. Guaiacum spp.) trebalo bi bilježiti u kg

Meso

MEA

kg

 

Meso, uključujući riblje meso ako nije cijelo (vidi »tijelo«)

Lijek

MED

kg/l

 

Lijek

Mošus

MUS

g

 

Mošus

Ulje

OIL

kg

l

Ulje – npr. kornjača, tuljana, kitova, riba, različitih biljaka

Komad – kost

BOP

kg

 

Komadi kosti, neobrađeni

Komad – rog

HOP

kg

 

Komadi roga, neobrađeni – uključujući otpadak

Komad – slonove kosti (bjelokosti)

IVP

kg

 

Komadi slonove kosti, neobrađeni – uključujući otpadak

Ploča

PLA

m2

 

Krznena ploča – uključujući tepihe ako su napravljeni od nekoliko koža

Prah

POW

kg

 

Prah

Korijen

ROO

br

kg

Korijeni, lisnati pupoljci, lukovice ili gomolji

Prepiljeno drvo

SAW

m3

 

Drvo jednostavno prepiljeno uzdužno ili proizvedeno presječnim procesom obrade iverja u presjeku; obično deblje od 6 mm.

Napomena: trgovinu trupcima drvene građe za posebne namjene koja se prodaje po težini (npr. Guaiacum spp.) trebalo bi bilježiti u kg

Ljuska

SCA

kg

 

Ljuska – npr. kornjače, drugih gmazova, riba, ljuskavaca

Sjeme

SEE

kg

 

Sjemenke

Školjka

SHE

br

kg

Sirova ili neobrađena školjka mekušaca

Bok

SID

br

 

Bokovi ili slabine kože; ne uključuje krokodilske »Tinga frames« (vidi pod »koža«)

Kostur

SKE

br

 

U osnovi cijeli kosturi

Koža

SKI

br

 

U osnovi cijela koža, sirova ili štavljena, uključujući

krokodilske »Tinga frames«

Komad kože

SKP

br

 

Komadi kože – uključujući otpatke, sirove ili štavljene lubanje

Lubanja

SKU

br

 

Lubanje

Juha

SOU

kg

l

Juha – npr. od kornjače

Uzorak (znanstveni)

SPE

kg/l/ml

 

Znanstveni uzorci, uključujući krv, tkivo, (npr. bubreg, slezena, itd.), histološke pripravke, itd.

Stabljika

STE

br

kg

Stabljike biljaka

Rep

TAI

br

kg

Repovi – npr. kajmana (za kožu) ili lisice (za ukrašavanje odjeće, ovratnike, boe, itd.)

Zub

TEE

br

kg

Zubi npr. kita, lava, vodenog konja, krokodila, itd.

Drvo

TIM

m3

kg

Sirovo drvo osim trupaca i prepiljenog drva

Trofeji

TRO

br

 

Trofeji – svi dijelovi trofeja jedne životinje ako su izvezeni zajedno: npr. rogovi (2), lubanja, koža vrata, koža leđa, rep i noge (ukupno 10 primjeraka) tvore jedan trofej. Inače, pojedine predmete treba evidentirati odvojeno, osim u slučaju, ako se, na primjer, izvoze jedino lubanja i rogovi, onda te predmete treba evidentirati kao jedan trofej.

Cijelo punjeno tijelo se navodi pod »BOD«.

Sama koža se bilježi pod »SKI«

Kljova

TUS

br

kg

U osnovi cijele kljove, obrađene ili ne, uključujući slonove kljove, kljove vodenog konja, morža, narvala, ali ne i drugi zubi

Furnir

-guljeni furnir

-rezani furnir

VEN

m3, m2

kg

Tanki slojevi ili ploče od drveta jednake debljine, obično 6 mm ili manje, obično oguljeni (guljeni furnir) ili narezani (rezani furnir), za izradu šperploče, za furniranje namještaja, furnirne sanduke, itd.

Vosak

WAX

kg

 

Vosak, uključujući ambru

Ključ za jedinice (mogu se koristiti ekvivalentne nemetričke mjere)

g = grami
kg = kilogrami
l = litre
cm3 = kubični centimetri
ml = milimetri
m = metri
m2 = kvadratni metri
m3 = kubični metri
br = broj uzoraka

 

PRILOG XVI
1. Zahtjev za izdavanje dopuštenja ili potvrde

 

PRILOG XVII


(a)     Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2nd Edition, (edited by D. E. Wilson and D. M.Reeder, 1993, Smithsonian Institute Press) – za nomenklaturu sisavaca; osim za rod Balaenoptera in Rice, D.W., 1998: Marine Mammals of the World. Systematics and Distribution. Special Publication Number 4: et al., 1 – 231; The Society for Marine Mammals.

(b)     A Reference List of the Birds of the World (J. J. Morony, W. J. Bock and J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) – za nazive ptica na razini reda i porodice.

(c)     Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C. G. Sibley and B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) and A supplement to: Distribution and Taxonomy of Birds of the World (Sibley and Monroe, 1993; Yale University Press) – za nazive rodova i vrsta ptica.

(d)     Schildkröte, Krokodile, Bröckenechsen (Wermuth, H. and R. Mertens, 1996 (reprint), et al., 1 – 506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3-437-35048-X) – za nazive krokodila, kopnenih i morskih kornjača te tuatara; A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World (Iverson, J. B., 1992: et al., 1-363, Privately printed, J. B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, United States of America, ISBN0-9617431-0-5) – za rasprostranjenost kopnenih i morskih kornjača.

(e)     Herpetology (Pough, F. H., R. M. Andrews, J. E. Cadle, M. L. Crump, A. H. Savitzky and K. D. Wells, 1998, et al., 1 – 577) – za razgraničavanje porodica Sauria.

(f)     Chamaeleonidae (C. J. J. Klaver and W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: et al., 1 – 85; Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3-11-015187-1) – za nazive vrsta svih kameleona.

(g)     Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina ó Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T. C. S.,1995, Zool. Verh. 299: 1 – 706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90-73239-40-0); A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus [Colli, G. R., A. K. Péres and H. J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477 – 492]; and A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P. R. and A. S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1-10)] – za imena vrsta roda Tupinambis.

(h)     Snake Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid and Touré, 1997), published under the auspices of the Herpetologists’ League – za nomenklaturu zmija, osim u sljedećim slučajevima: za madagaskarske udave trebali bi se i dalje rabiti sljedeći nazivi: Acrantophis dumerilii Jan, 1860, Acrantophis madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) and Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844); kod rodova, Calabaria, Charina and Lichanura, i dalje se rabe sljedeći nazivi: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) and Lichanura trivirgata (Cope, 1861); kod podvrste Python molurus, priznaju se dvije podvrste, redom P. m. molurus (Linnaeus, 1758) i P. m. bivittatus Kuhl,1820.
(i) Amphibian Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and The Association of Systematics Collections) and Amphibian Species of the World: Additions and corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) – za nomenklaturu vodozemaca; A Review of the Genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae): Taxonomy, Distribution and Conservation of Malagasy Poison Frogs, (Vences, M., F. Glaw and W. Böhme, 1999; Alytes17(1-2): 3-72) – za rod Mantella.
(j) Catalog of Fishes. (Eschmeier, W. N., 1998, Vol. 1. Introductory materials. Species of Fishes A-L: 1-958. Vol. 2. Species of Fishes M-Z: 959-1820. Vol. 3. Genera of Fishes. Species and Genera in a Classification. Literature cited. Appendices: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0-940228-47-5) – za taksonomiju i nazive riba.
(k) Za rod Brachypelma koristi se sljedeća nomenklatura:
Brachypelma albopilosum Valerio, 1980;
Brachypelma angustum Valerio, 1980;
Brachypelma auratum Schmidt, 1992;
Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917);
Brachypelma baumgarteni Smith, 1993;
Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1994;
Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936);
Brachypelma emilia (White, 1856);
Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925);
Brachypelma fossorium Valerio, 1980;
Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892);
Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897);
Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (uključuje sinonime Brachypelma annitha i Brachypelma harmorii);
Brachypelma vagans (Ausserer, 1875).

(l)     The Plant Book, reprinted Edition, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) – za nazive rodova biljaka s Dodataka Konvencije CITES, ako nije zamijenjeno standardnim kontrolnim popisima usvojenima na Konferenciji stranaka kako je navedeno u stavcima (n) do (r).

(m)     A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) – za sinonime naziva rodova koji nisu navedeni u The Plant Book, osim ako nije zamijenjeno standardnim kontrolnim popisima usvojenima na Konferenciji stranaka kako je navedeno u stavcima (m) do (q).

(n)     A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) i dopune koje je prihvatio Odbor za nomenklaturu, kao smjernica za navođenje imena vrsta Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.

(o)     The Bulb Checklist (1997, Compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) i dopune koje je prihvatio Odbor za nomenklaturu, kao smjernica za navođenje imena vrsta Cyclamen (Primulaceae), Galanthus i Sternbergia (Liliaceae).

(p)     The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, Published by the German Federal Agency for Nature Conservation) i dopune koje je prihvatio Odbor za nomenklaturu, kao smjernica za navođenje naziva vrsta sukulentnih mlječika.

(q)     CITES Cactaceae checklist, Second Edition (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) i dopune koje je prihvatio Odbor za nomenklaturu, kao smjernica za navođenje imena vrsta skupine Cactaceae.

(r)     CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) i dopune koje je prihvatio Odbor za nomenklaturu, kao smjernica za navođenje imena vrsta Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (Volume I, 1995) te Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (Volume, 1997).
 

PRILOG XVIII
 

1. POGLAVLJE

B Uzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje
E Obrazovne svrhe
G Botanički vrtovi
H Lovački trofeji
L Provedba zakonskih propisa
M Biomedicinsko istraživanje
N Unošenje ili ponovno unošenje u prirodu
P Osobno vlasništvo
Q Cirkusi ili putujuće izložbe
S Znanstvene svrhe
T Komercijalne svrhe
Z Zoološki vrtovi

2. POGLAVLJE

W Primjerci uzeti iz divljine.

R Primjerci koji potječu iz farmskog uzgoja.

D Primjerci životinjskih vrsta iz Priloga I uzgojene u zatočeništvu za komercijalne svrhe i primjerci biljnih vrsta iz Priloga I umjet­no razmnožene za komercijalne svrhe u skladu sa člancima 25. i 27. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, te njihovi dijelovi i derivati.
 

A Primjerci biljnih vrsta iz Priloga I umjetno razmnoženi za nekomercijalne svrhe i primjerci biljnih vrsta iz Priloga II i III umjetno razmnoženi u skladu s odredbama članka 27. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, te njihovi dijelovi i derivati.

C Primjerci životinjskih vrsta iz Priloga I uzgojeni u zatočeništvu za nekomercijalne svrhe i primjerci životinjskih vrsta iz Priloga II i III uzgojeni u zatočeništvu u skladu s odredbama članka 25. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, te njihovi dijelovi i derivati.

F Životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje kriteriji iz članka 25. Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama nisu zadovoljeni, te njihovi dijelovi i derivati.

I Zaplijenjeni i oduzeti primjerci; upotrebljava se zajedno s nekim drugim kodom porijekla

O Pretkonvencijski primjerci; upotrebljava se zajedno s nekim drugim kodom porijekla.

U Porijeklo nepoznato (mora biti obrazloženo).
 

PRILOG XIX
 

Obrazloženja napomena uz Priloge I – IV


1. Vrste obuhvaćene Prilozima I, II, III i IV navode se:
a) imenom vrste; ili
b) kao skupni naziv za vrste obuhvaćene višom svojtom ili određenim njezinim dijelom.
2. Kratica »spp.« upotrebljava se za označivanje svih vrsta unutar više svojte.
3. Ostalo navođenje svojti viših od vrsta samo je za obavijest odnosno razredbu.
4. Sljedeće se kratice upotrebljavaju za svojte biljaka ispod razine vrste:
a) »ssp« se upotrebljava za označivanje podvrste;
b) »var(s)« se upotrebljava za označivanje varijeteta; i
c) »fa« se upotrebljava za označivanje forme.
5. Oznake »(I.)«, »(II.)« i »(III.)« uz ime vrste ili više svojte odnose se na Dodatke Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (u daljnjem tekstu: Konvencija) u kojima su predmetne vrste navedene kako je naznačeno u bilješci 6., 7. i 8. Kada se nijedna od ovih oznaka ne pojavljuje, te vrste nisu navedene u Dodacima Konvenciji.
6. (I.) uz ime vrste ili više svojte označuje da su ta vrsta ili viša svojta uključeni u dodatak I. Konvenciji.
7. (II.) uz ime vrste ili više svojte označuje da su ta vrsta ili viša svojta uključeni u Dodatak II. Konvenciji.
8. (III.) uz ime vrste ili više svojte označuje da su uključeni u Dodatak III. Konvenciji. U ovom slučaju zemlja u odnosu na koju su vrsta ili viša svojta uključeni u Dodatak III. također je označena.
9. Oznaka »#« iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više svojte koji su uključeni u Prilog III ili IV, označuje dijelove ili prerađevine koji se navode u odnosu na njih za potrebe ovog Pravilnika kako slijedi:
#1 označuje sve dijelove i prerađevine, osim:
a) sjemenja, spora i peludi (uključujući i prašnika);
b) rasadnih ili staničnih kultura dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima i
c) rezanog cvijeća ili umjetno razmnoženih biljaka;
#2 označuje sve dijelove i prerađevine, osim:
a) sjemenja i peluda;
b) rasadnih ili staničnih kultura dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima;
c) rezanog cvijeća ili umjetno razmnoženih biljaka i
d) kemijskih prerađevina i gotovih farmaceutskih proizvoda;
#3 označuje cijelo i narezano korijenje te dijelove korijenja, isključujući proizvedene dijelove ili prerađevine poput praška, pilula, ekstrakata, tonika, čajeva i slastica;
#4 označuje sve dijelove i prerađevine, osim:
a) sjemenja, izuzev sjemenja meksičkih kaktusa podrijetlom iz Meksika, i peluda;
b) rasadnih ili staničnih kultura dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima;
c) rezanog cvijeća ili umjetno razmnoženih biljaka;
d) plodova, te njihovih dijelova i prerađevina, naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka; i
e) odcijepljenih zglobova stabljika (podloga), te njihovih dijelova i prerađevina, naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda Opuntia podrod Opuntia;
#5 označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče;
#6 označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploču;
#7 označuje drvene trupce, iver i neprerađeni lomljeni materijal;
#8 označuje sve dijelove i prerađevine, osim:
a) sjemenja, spora i peludi (uključujući prašnike);
b) rasadnih ili staničnih kultura dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima;
c) rezanog cvijeća ili umjetno razmnoženih biljaka i
d) plodova, te njihovih dijelova i prerađevina, umjetno razmnoženih biljaka iz roda Vanilla.
#9 označuje sve dijelove i derivate, osim:
onih koji nose oznaku »Proizvedeno od sirovine porijeklom od vrsta Hoodia spp. koje se kontrolirano proizvode i ubiru u suradnji s nadležnim upravama za CITES Bocvane/Namibije/Južnoafričke Republike prema Sporazumu br. BW/NA/ZA xxxxx«.
#10 označuje sve dijelove i derivate, osim:
a) sjemenja i peluda,
b) gotovih farmaceutskih proizvoda.
10. Ako uz ime vrste ili više svojte uključene u Prilog II ili Prilog III ne stoji posebna napomena uključeni su i svi prepoznatljivi dijelovi i derivati.
11. Budući da ni uz jednu od vrsta ili viših svojti flore uključenih u Prilog I ne stoji napomena da se s njezinim, odnosno njihovim križancima treba postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenim od jedne ili više tih vrsta ili svojti moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju te da sjemenje i pelud (uključujući prašnike), rezano cvijeće, kulture za presađivanje i stanične kulture dobivene in vitro, u krutom ili tekućem mediju, koji se prevoze u sterilnim kontejnerima a odnose se na križance, ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika.
12. Mokraća, fekalije i ambra koji su otpadni proizvodi i dobiveni bez manipulacije životinjama iz Priloga I, II, III i IV, ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika.
13. U odnosu na vrste faune navedene u Prilogu IV, odredbe ovoga Pravilnika se primjenjuju samo na žive primjerke i cijele, ili u znat­noj mjeri cijele, mrtve primjerke, izuzevši svojte, koji su označeni kako slijedi, što pokazuje da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i prerađevine:
§1 sve cijele, ili u znatnoj mjeri cijele, životinjske kože, sirove ili štavljene;
§ 2 bilo kakvo perje ili koža, ili neki drugi dio s perjem na njemu.
14. U odnosu na vrste flore navedene u Prilogu IV, odredbe ovoga Pravilnika se primjenjuju samo na žive primjerke, izuzevši svojte koje su označene kako slijedi, što pokazuje da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i prerađevine:
§ 3 sušene i svježe biljke, uključujući, kada je primjereno, lišće, korijenje/podloge, stabljike, sjemenje/spore, koru drveta i plodove.

15. Brojčane oznake u zagradama () znače sljedeće:

(1) Svi su primjerci navedeni u Dodatku II. Konvencije, osim Lipotes vexillifer, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., Orcaella brevirostris, Physeter catodon (uključuje sinonim Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus (uključuje sinonim Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (osim populacije Zapadnog Grenlanda vrste Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaeangliae, Balaena mysticetus, Eubalaena spp. (ranije je bila uključena u rod Balaena) i Caperea marginata, koje su navedene u Dodatku I. S primjercima vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i prerađevine, izuzevši mesne proizvode za uporabu u trgovačke svrhe, a koje su uzeli ljudi s Grenlanda temeljem dopuštenja koje je izdalo nadležno tijelo, postupat će se kao da pripadaju Prilogu II ovoga Pravilnika. Utvrđena je nulta godišnja izvozna kvota za žive primjerke crnomorske populacije vrste Tursiops truncatus koja je uzeta iz divljine i kojom se trguje u poglavito trgovačke svrhe.

(2) Populacije u Bocvani, Namibiji i Južnoafričkoj Republici (navedene u Prilogu II ovoga Pravilnika):

Za isključive potrebe omogućavanja:
1) trgovine lovačkim trofejima za nekomercijalne svrhe;
2) trgovine živim životinjama za potrebe programa očuvanja in situ;
3) trgovine kožom;
4) trgovine kožnim proizvodima u nekomercijalne svrhe, za Bocvanu; trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Namibiju i Južnoafričku Republiku;
5) trgovine dlakom u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Namibiju;
6) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju;
7) trgovine registriranom sirovom slonovačom (za Bocvanu i Namibiju, cijele kljove i komadići; za Južnoafričku Republiku, cijele kljove i izrezani komadići slonovače dužine 20 cm i više i težine 1 kg i više) podložno sljedećem:
i) samo registrirane državne zalihe s podrijetlom iz te države (isključujući oduzetu slonovaču i slonovaču nepoznata podrijetla), a u slučaju Južnoafričke Republike, samo slonovača podrijetlom iz Nacionalnog parka Kruger;
ii) samo za trgovačke partnere koje je odobrilo Tajništvo Konvencije u konzultaciji sa Stalnim odborom, ako postoje odgovarajući nacionalni zakoni i odgovarajuća trgovinska kontrola unutar zemlje kako bi se osiguralo da se uvezena slonovača neće ponovno izvoziti te da će se s njom postupati u skladu sa zahtjevima Rezolucije Konf. 10.10. (rev. CoP12) o domaćoj proizvodnji i trgovini;
iii) ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne zemlje uvoznice i prije nego što Program za nadzor nad nezakonitim ubijanjem slonova (MIKE) podnese izvješće Tajništvu o temeljnim podacima (npr. podaci o populaciji slonova, učestalost nezakonitog ubijanja;
iv) može se trgovati s najviše 20.000 kg (Bocvana), 10.000 kg (Namibija) i 30.000 kg (Južnoafrička Republika) slonovače u pojedinačnim pošiljkama uz strogi nadzor Tajništva;
v) prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonova i očuvanje zajednice te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi;
vi) samo nakon što se Stalni odbor potvrdi da su navedeni uvjeti ispunjeni. Na prijedlog Tajništva Stalni odbor može donijeti odluku o prestanku ove trgovine u cijelosti ili djelomično u slučaju da se zemlje izvoznice ili uvoznice ne pridržavaju propisanih odredaba ili u slučaju dokazanih štetnih utjecaja trgovine na druge populacije slonova. Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovoga Pravilnika i trgovina tim primjercima regulirat će se prema tome.

(3) Populacije u Zimbabveu (navedene u Prilogu II ovoga Pravilnika):

Za isključive potrebe omogućavanja:
1) izvoza lovačkih trofeja u nekomercijalne svrhe;
2) izvoza živih životinja u odgovarajuća i prihvatljiva odredišta;
3) izvoza kože;
4) izvoza kožnih proizvoda i rezbarija od slonovače u nekomercijalne svrhe. Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovoga Pravilnika, trgovina tim primjercima regulirat će se sukladno tome. Kako bi se osiguralo da u slučajevima kad a) odredišta za žive životinje trebaju biti »odgovarajuća i prihvatljiva« i/ili svrha uvoza treba biti »nekomercijalna«, izvozna dopuštenja i potvrde o ponovnom izvozu mogu se izdati tek nakon što upravno tijelo nadležno za izdavanje dobije od upravnog tijela države uvoznice potvrdu u smislu da je: u slučaju a), analogno članku 4., stavku 1., točki (c) Konvencije, nadležno znanstveno tijelo pregledalo objekt za držanje i da je utvrđeno da predloženi primatelj ima odgovarajuću opremu za smještaj životinja i njihovu skrb; i/ili u slučaju b) analogno članku 4., stavku 1., točki (d), upravnom je tijelu pružen zadovoljavajući dokaz da se primjerci neće upotrebljavati u poglavito komercijalne svrhe.

(4) Populacija u Argentini (navedena u Prilogu II ovoga Pravilnika):

Isključivo za potrebe omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vicuña iz populacija uključenih u Prilog II ovog Pravilnika, tkaninama, proizvodima izrađenim od nje i drugim rukotvorinama. Na poleđini tkanine mora biti logotip koji su usvojile države rasprostranjenja tih vrsta, a koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju biti riječi »VICUÑA-ARGENTINA«. Drugi proizvodi moraju nositi etiketu koja uključuje logotip i oznaku »VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANIA«. Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovog Pravilnika i trgovina tim primjercima regulirat će se prema tome.

(5) Populacija u Boliviji (navedena u Prilogu II ovog Pravilnika):

Isključivo za potrebe omogućavanja međunarodne trgovine proizvodima izrađenim od vune ostrižene sa živih životinja. Vuna mora nositi logotip koji su usvojile države koje su prebivalište tih vrsta a koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju biti riječi »VICUÑA-BOLIVIA«. Drugi proizvodi moraju nositi etiketu koja uključuje logotip i oznaku »VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANIA«. Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovoga Pravilnika i trgovina tim primjercima regulirat će se prema tome.

(6) Populacija u Čileu (navedena u Prilogu II ovoga Pravilnika):

Isključivo za potrebe omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vicuña iz populacija uključenih u Prilog II ovoga Pravilnika te tkaninama i predmetima izrađenim od nje, uključujući luksuzne rukotvorine i pletenu robu. Na poleđini tkanine mora biti logotip koji su usvojile države koje su prebivalište tih vrsta a koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju biti riječi »VICUÑA-CHILE«. Drugi proizvodi moraju nositi etiketu koja uključuje logotip i oznaku »VICUÑA-CHILE-ARTESANIA«. Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovoga Pravilnika i trgovina tim primjercima regulirat će se prema tome.

(7) Populacija u Peruu (navedena u Prilogu II ovoga Pravilnika):

Isključivo za potrebe omogućavanja međunarodne trgovine vunom ostriženom sa živih vicuña i postojećim zalihama u vrijeme održavanja devetog sastanka Konferencije stranaka Konvencije (studeni 1994.) od 3.249 kg vune, te tkaninama i predmetima izrađenim od nje, uključujući luksuzne rukotvorine i pletenu robu. Na poleđini tkanine mora biti logotip koji su usvojile države koje su prebivalište tih vrsta a koje su potpisnice konvencije Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na rubu tkanine moraju biti riječi »VICUÑA-PERU«. Drugi proizvodi moraju nositi etiketu koja uključuje logotip i oznaku »VICUÑA-PERU-ARTESANIA«. Svi se drugi primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog I ovoga Pravilnika i trgovina tim primjercima regulirat će se prema tome.

(8) Odredbe ovoga Pravilnika, ne odnose se na:

– Fosile
– Koraljni pijesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smrvljenih dijelova mrtvih koralja ne većih od 2 mm u promjeru, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke Foramnifera, ljuštura školjkaša i oklopa rakova te koraljnih algi
– Koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojim se podrazumijevaju međusobno nepovezani fragmenti razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm u promjeru.
 

(9) Umjetno razmnoženi primjerci sljedećih križanaca i/ili podoblika kultiviranih biljaka ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (podoblici kultiviranih biljaka)
– Mutanti po boji vrste Cactaceae spp. bez klorofila nakalamljeni na sljedećim podlogama za cjepiku: Harrisia »Jusbertii«, Hylocereus trigonus ili Hylocereus undatus
– Opuntia microdasys (podoblici kultiviranih biljaka)

(10) Umjetno razmnoženi primjerci križanaca rodova Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis i Vanda ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika u sljedećim slučajevima:
a) ako se primjercima trguje u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih kontejnera (tj. kartonskih kutija, sanduka ili koleta) koji sadrže 20 ili više biljaka koje pripadaju istom križancu,
b) ako se lako može utvrditi da biljke u jednom kontejneru predstavljaju umjetno razmnožene primjerke tako što pokazuju visok stupanj ujednačenosti i dobro zdravstveno stanje, i
c) ako su uz pošiljke priložene isprave poput računa na kojemu je jasno naveden broj primjeraka.
Na umjetno razmnožene primjerke sljedećih križanaca:

Cymbidium
: križanci unutar istog roda te križanci između srodnih rodova

Dendrobium:
križanaci unutar istog roda, poznati u hortikulturi kao »nobile – tip« i »phalaenopsis – tip«

Phalaenopsis
: križanci unutar istog roda te križanci između srodnih rodova

Vanda
: križanci unutar istog roda te križanci između srodnih rodova

ne odnose se odredbe ovoga Pravilnika, ako:

a) se njima trguje u cvatu, odn. u takvom stanju da imaju barem jedan otvoreni cvijet sa savijenim laticama po primjerku,

b) su profesionalno pripremljeni za komercijalnu prodaju na malo odnosno pakirani u pakiranje sa otisnutom (štampanom) oznakom,

c) se lako može utvrditi da se radi o umjetno razmnoženim primjercima tako što pokazuju visok stupanj ujednačenosti u pogledu veličine i stupnja razvoja, čistoće, netaknutih korijenskih sustava te opće odsutnosti oštećenja ili štete koja bi se mogla pripisati biljkama podrijetlom iz divljine,

d) ne pokazuju svojstva divljeg podrijetla poput oštećenja koja su nanijeli insekti ili druge životinje, gljivice ili alge koje prianjaju uz lišće, ili mehanička oštećenja korijenja, listova ili drugih dijelova, a koja su posljedica branja, i

e) oznake i pakiranje sadrže trgovačko ime pod kojim se primjercima trguje, naziv zemlje porijekla te u slučaju međunarodne trgovine tijekom produkcijske faze, naziv zemlje gdje su primjerci označeni i pakirani; te oznaka ili pakiranje sadrže sliku cvijeta ili na dugi način pokazuju odgovarajuću uporabu oznaka i pakiranja na način koji se lako može provjeriti.

Kod biljaka kod kojih nije potpuno sigurno jesu li podobne za izuzeće moraju se priložiti odgovarajuće isprave Konvencije.

(11) Umjetno razmnoženi primjerci kultivara Cyclamen persicum ne podliježu odredbama ovoga Pravilnika. Ipak, iznimka se ne odnosi na primjerke kojima se trguje u stadiju latentnog gomolja.

(12) Odredbama ovoga Pravilnika ne podliježu cijele umjetno razmnožene biljke u lončićima ili drugim malim kontejnerima, ako je pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadrži ime svojte te tekst »umjetno razmnoženo«.
16. Simbol »L« uz ime vrste u Prilogu I označava da se vrsta nalazi i na popisu divljači Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05) te su uzgoj i trgovina u smislu članaka 106. i 107. Zakona o zaštiti prirode u nadležnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lovstvo.

 

PRILOG XX  
 

Obrazloženja napomena uz Priloge VIII i IX


1. Vrste obuhvaćene Prilozima VIII i IX navode se:
a) imenom vrste; ili
b) kao skupni naziv za vrste obuhvaćene višom svojtom ili određenim njezinim dijelom.
2. Kratica »spp.« upotrebljava se za označivanje svih vrsta unutar više svojte.
3. Ostalo navođenje svojti viših od vrsta samo je za obavijest odnosno razredbu.
4. Sljedeće kratice rabe se za biljne svojte niže razine od vrste:
a) »ssp.« se rabi za označivanje podvrste;
b) »var.« se rabi za označivanje varijeteta; i
c) »fa.« se rabi za označivanje forme.
 

5. Simbol »=« iza kojeg slijedi oznaka uz ime vrste, podvrste ili više svojte znači da će se naziv predmetne vrste tumačiti kako slijedi:
=P801     navodi se i kao Iberolacerta horvathi
=P802     navodi se i kao Iberolacerta mosorensis
=P803     navodi se i kao Ophisaurus apodus
=P804     navodi se i kao Hierophis caspius
=P805     navodi se i kao Hierophis gemonensis
=P806     navodi se i kao Platyceps najadum
=P807     navodi se i kao Hierophis viridiflavus
=P808     navodi se i kao Zamenis longissima
=P809     navodi se i kao Zamenis situla
=P810     navodi se i kao Hippocampus ramulosus
=P811     navodi se i kao Hamatocaulis vernicosus
 

6. Simbol »-« iza koje slijedi oznaka uz ime vrste, odnosno više svojte znači da su iz određenog Priloga isključene označene zemljopisno odvojene populacije, vrste, odnosno svojte kako slijedi:
-P901     populacije otoka Cresa i Panonske nizine
-P902     populacija na području Primorja
-P903     populacija u rijeci Mrežnici
 

7. Simbol »+« iza kojeg slijedi oznaka uz ime vrste, podvrste odnosno više svojte znači da su u određeni Prilog uključene samo označene zemljopisno odvojene populacije te vrste, podvrste odnosno više svojte kako slijedi:
+P801 populacija sjeverno od rijeke Save
+P802 populacija u šumi Dundo na otoku Rabu
+P803 populacije otoka Cresa i Panonske nizine
+P804 populacija Primorja
+P805 populacija u rijeci Mrežnici
+P806 populacija na Cresu
+P901 populacija u rijeci Dravi