Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 35/2006 (29.3.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

902

Na temelju članka 98. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05.) i članka 19. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 163/98. i 86/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 22. ožujka 2006., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 98/05.) dodaje se nova glava VIII. i članci 39.a. do 39.f. koji glase:
VIII. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE ZAVODA ELEKTRONIČKIM PUTEM
 

Članak 39.a.

(1) Zavod će primiti prijave obveznika iz članka 7. Pravilnika uspostavljene elektroničkim putem (u daljnjem tekstu e-prijave) koji raspolaže odgovarajućom elektroničkom opremom i kojem je davatelj usluga izdavanja kvalificiranog certifikata dodijelio kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis, u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, te koji je u Zavodu registriran kao korisnik usluge podnošenja elektroničke prijave.
(2) Prijave iz stavka 1. ovoga članka ne mogu podnijeti obveznici iz članka 7. točke 1. (obveznici plaćanja doprinosa fizičke osobe) za sebe kao osiguranike i obveznici iz točke 2. i 4. istoga članka Pravilnika.
 

Članak 39.b.

(1) Izrada prijava iz članka 6. Pravilnika elektroničkim putem omogućuje se na sljedećim obrascima prikaza elektroničke prijave (u daljnjem tekstu: obrazac):
1. prijava o početku osiguranja (obrazac e M-1P)
2. prijava o prestanku osiguranja (obrazac e M-2P)
3. prijava o promjeni tijekom osiguranja (obrazac e M-3P)
4. prijava o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (obrazac e M-11P)
5. prijava o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (obrazac e M-12P)
6. prijava o promjeni podataka obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (obrazac e M-13P).
(2) E-prijave iz stavka 1. točke 1. do 3. ovoga članka podnose se Zavodu samo za osobe iz članka 10. stavka 1. točke 1. do 3., točke 4. (osim za osobe u radnom odnosu kod inozemnih fizičkih osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj i osoba u osobnoj službi kod stranih državljana), točke 5. i 6., stavka 2. i 3. te članka 17. stavka 4. Zakona.
(3) E-prijave iz članka 39.b. stavka 1. točke 1. do 3. ovoga pravilnika ne podnose se za osobe iz članka 128. Pomorskog zakonika.
 

Članak 39.c.

(1) Iznimno od članka 29. Pravilnika za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu putem e-prijave odgovoran je obveznik koji primjenom elektroničkih sredstava popunjava e-prijavu i potpisuje ju naprednim elektroničkim potpisom.
(2) Obveznik može na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat da Zavodu u njegovo ime i za njegov račun uspostavlja i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom e-prijave iz članka 39.b. stavka 1. ovoga pravilnika.
(3) Kvalificirani certifikat osobe iz stavka 2. ovoga članka može sadržati tvrtku obveznika ili tvrtku neke treće osobe – poslovnog subjekta.
 

Članak 39.d.

(1) Ovlaštena osoba obveznika potpisivanjem e-prijava iz članka 39.b. stavka 1. ovoga pravilnika naprednim elektroničkim pot­pisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.
(2) Pri podnošenju e-prijave iz članka 39.b. stavka 1. točke 1. do 3. za osobe iz članka 39.b. stavka 2. ovoga pravilnika ne dostavlja se radna knjižica.
 

Članak 39.e.

(1) Smatra se da je e-prijava primljena u Zavodu kada je verificiran napredni elektronički potpis ovlaštene osobe obveznika.
(2) Smatra se da je e-prijava iz stavka 1. ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je verificiran potpis ovlaštene osobe Zavoda koja je ovlaštena za zaprimanje elektroničke prijave – u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba Zavoda.
 

Članak 39.f.

(1) Ovlaštena osoba Zavoda dužna je provjeru i kontrolu prim­ljene e-prijave s pripadajućom obveznom dokumentacijom obaviti u redovitom radnom vremenu Zavoda, a najkasnije sljedećega radnog dana od dana prijma e-prijave u Zavodu.
(2) Ako je e-prijava u Zavodu primljena u dane blagdana ili na dan kada Zavod ne radi ili ako provjeru i kontrolu primljene e-prijave nije moguće obaviti zbog drugih opravdanih razloga, tada se rok iz stavka 1. ovoga članka računa od prvoga sljedećeg radnog dana Zavoda, odnosno od dana kada su nestali razlozi koji onemogućuju provjeru i kontrolu primljene e-prijave.
(3) Ako ovlaštena osoba Zavoda tijekom postupka provjere i kontrole utvrdi da obveznik nije Zavodu dostavio svu potrebnu dokumentaciju, odnosno dokumentaciju odgovarajuću za uporabu, ili je neki podatak u e-prijavi neispravno popunjen ili je netočan, ili je podnio e-prijavu za osobe koje nisu propisane člankom 39.b. stavkom 2. ovoga pravilnika, ili je podnio e-prijavu nenadležnoj područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, tada Zavod neće zaprimiti e-prijavu, nego će obveznika obavijestiti o razlozima nezaprimanja e-prijave.
(4) Smatra se da e-prijava koju ovlaštena osoba Zavoda vrati obvezniku zbog razloga navedenih u stavku 3. ovoga članka nije primljena u Zavodu, te je obveznik dužan Zavodu dostaviti novu prijavu na način propisan Pravilnikom.
(5) Obveznik je obvezan ovjeriti ispis obrasca e-prijave u pisanom obliku kada je na temelju odredaba Zakona o radu dužan uručiti radniku primjerak prijave iz članka 39.b. stavka 1. točke 1. do 3. ovoga pravilnika.
(6) Kada obveznik prvi put prijavljuje osiguranika Zavodu, dužan je podatak o osobnom broju osiguranika, koji dodjeljuje Zavod, sa zaprimljene e-prijave o početku osiguranja upisati na unutrašnju stranicu korica radne knjižice osiguranika.
 

Članak 2.

Postojeća glava VIII. postaje glava IX.
 

Članak 3.

U članku 45. Pravilnika dodaje novi stavak koji glasi:
»(4) Obrasci e-prijava sastavni su dio Pravilnika.«
 

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01-06-02/2
Urbroj: 341-99-01/01-06/10
Zagreb, 22. ožujka 2006.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
mr. sc. Niko Raič, v. r.