Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

NN 39/2006 (10.4.2006.), Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

949


Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O PLAĆAMA, DODACIMA I NAKNADAMA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/2003 i 48/2003), članak 13. mijenja se i glasi:
»(1) Diplomat u predstavništvu u inozemstvu ima pravo na dodatak na posebne radne i životne uvjete, i to 10% od koeficijenta polazne osnovice složenosti poslova na:
1. klimatske uvjete mjesta rada;
2. neodgovarajuće životne i zdravstvene uvjete;
3. neodgovarajuće sigurnosne uvjete.
(2) Odluku o državama i razdoblju za koje se utvrđuju dodaci iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.«.

Članak 2.

Prilog III. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova, pod nazivom: »Postotak za obračun plaća diplomata po kategorijama važnosti predstavništava u inozemstvu«, zamjenjuje se novim Prilogom III, pod istim nazivom, a koji glasi:

»DIPLOMATSKE MISIJE                     DODATAK NA POLAZNU
KATEGORIJA VAŽNOSTI                         OSNOVICU U %
                I                                                                26%
                II                                                               22%
                III                                                             18%
                IV                                                             16%
 

KONZULARNI UREDI                         DODATAK NA POLAZNU
KATEGORIJA VAŽNOSTI                         OSNOVICU U %
                I                                                                21%
                II                                                              19%
                III                                                             15%«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/06-01/09
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 5. travnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v.r.