Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

NN 39/2006 (10.4.2006.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

950


Na temelju članka 119. točaka 1.b) i 2. c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003 i 100/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004 i 100/2004), u članku 7. stavku 1. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »četiri«.
U članku 7. stavku 2. iza riječi: »financija« umjesto veznika »i« stavlja se zarez, a iza riječi: »rada i poduzetništva« briše se točka i dodaju se riječi: »i jedan predstavnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/06-02/01
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 5. travnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v.r.