Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i višeg službeničkog suda

NN 39/2006 (10.4.2006.), Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i višeg službeničkog suda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

955

Na temelju članka 100. stavka 3., a u vezi s člankom 144. stavkom 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005) i članka 39. stavka 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine donijela

ODLUKU

O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKIH SUDOVA I VIŠEG SLUŽBENIČKOG SUDA

I.

Ovom Odlukom ustrojavaju se službenički sudovi i Viši služ­benički sud, te određuje njihov djelokrug, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

II.

Za odlučivanje o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika, te službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: lokalni službenici i namještenici) u prvom stupnju, kao i lakim povredama službene dužnosti državnih službenika te lokalnih službenika i namještenika u drugom stupnju, ustrojavaju se službenički sudovi, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.
Službenički sudovi jesu:
1. Službenički sud u Zagrebu,
2. Službenički sud u Osijeku,
3. Službenički sud u Rijeci,
4. Službenički sud u Splitu.

III.

Službenički sud u Zagrebu ustrojava se za državne službenike, te lokalne službenike i namještenike koji su u službi sa stalnim mjestom rada na području Grada Zagreba, te Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.
Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

IV.

Službenički sud u Osijeku ustrojava se za državne službenike, te lokalne službenike i namještenike koji su u službi sa stalnim mjestom rada na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije.
Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.

V.

Službenički sud u Rijeci ustrojava se za državne službenike, te lokalne službenike i namještenike koji su u službi sa stalnim mjestom rada na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.
Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

VI.

Službenički sud u Splitu ustrojava se za državne službenike, te lokalne službenike i namještenike koji su u službi sa stalnim mjestom rada na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.
Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

VII.

Za odlučivanje u drugom stupnju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika, te lokalnih službenika i namještenika ustrojava se Viši službenički sud, sa sjedištem u Zagrebu.
Uredske i druge poslove za Viši službenički sud obavljat će središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

VIII.

Predsjednika i članove službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda imenovat će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem.

IX.

Tajnike službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda imenovat će čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za službenič­ke odnose.
Zapisničare službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda odredit će čelnik tijela koje obavlja uredske i druge poslove za služ­benički sud odnosno Viši službenički sud.

X.

Predsjednici, članovi, tajnici i zapisničari službeničkih sudova i Vi­šeg službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.
Naknada se određuje po završenom predmetu, posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća i tajnika službenič­kog suda i Višeg službeničkog suda, te zapisničara.
Iznos novčane naknade iz stavka 1. ove točke rješenjem utvrđuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za službeničke odnose.

XI.

Zaglavlje akta službeničkog suda i Višeg službeničkog suda sa­drži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv služ­beničkog suda, odnosno Višeg službeničkog suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.
Pečat službeničkog suda i Višeg službeničkog suda iz stavka 1. ove točke promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv »Republika Hrvatska« i naziv službeničkog suda, odnosno Višeg službeničkog suda.

XII.

Sredstva za rad službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

XIII.

Uredski poslovi za službeničke sudove i Viši službenički sud obavljaju se sukladno propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje.

XIV.

Službenički sudovi i Viši službenički sud ustrojeni ovom odlukom preuzet će i dovršiti nedovršene predmete službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda ustrojenih Odlukom o ustrojavanju služ­beničkih sudova (»Narodne novine«, broj 120/2002).

XV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova (»Narodne novine«, broj 120/2002).

XVI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/06-02/03
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 5. travnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.