Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

NN 39/2006 (10.4.2006.), Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

958


Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96, 114/03 i 100/04) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O UPORABI OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.


1) Ovaj Pravilnik propisuje opće obveze poslodavca u svezi s osobnim zaštitnim sredstvima koja radnici upotrebljavaju pri radu.
2) Ovaj Pravilnik propisuje i obveze poslodavca glede ocjenjivanja osobnih zaštitnih sredstava te obavještavanja, savjetovanja i suradnje s radnicima.

Članak 2.

1) Osobna zaštitna sredstva u smislu ovoga Pravilnika su sredstva koja radnik nosi, drži ili na bilo koji drugi način upotrebljava pri radu, tako da ga štite od jednog ili više rizika vezano za njegovu sigurnost i zdravlje.
2) U osobna zaštitna sredstva spada također i svako pomagalo ili dodatak, koji se upotrebljava za postizanje svrhe iz stavka prvog ovoga članka.

Članak 3.

Osobnim zaštitnim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika se ne smatraju:
a) obično radno odijelo ili odora, koja nije posebno namijenjena sigurnosti i zdravlju radnika pri radu;
b) sredstva, koja upotrebljavaju radnici spasilačkih službi;
c) osobna zaštitna sredstva za vojnike, policajce i radnike sličnih tijela državne uprave;
d) osobna zaštitna sredstva za radnike cestovnog transporta po posebnim propisima,
e) športska oprema;
f) oprema za samoobranu i zastrašivanje;
g) prijenosne naprave i aparati za otkrivanje i javljanje opasnosti i smetnji.

Članak 4.

Osobna zaštitna sredstva upotrebljavaju radnici pri radovima, pri kojima nije moguće otkloniti rizike za sigurnost i zdravlje te u slučajevima kada poslodavac ne može u dovoljnoj mjeri smanjiti rizike primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ili odgovarajućom organizacijom rada.

II. OBVEZE POSLODAVCA

1. Opće obveze

Članak 5.

1) Poslodavac određuje osobna zaštitna sredstva na temelju procjene rizika za sigurnost i zdravlje kojima su radnici izloženi pri radu. Pri tome poslodavac postupa po temeljnim načelima zaštite na radu.
2) Poslodavac pri ispunjavanju obveza iz stavka 1. ovoga članka postupa u skladu s Prilozima I, II i III ovoga Pravilnika.

Članak 6.

1) Poslodavac osigurava radnicima osobna zaštitna sredstva koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:
a) moraju biti oblikovana i izrađena u skladu s propisima s propisanim tehničkim zahtjevima,
b) moraju biti namjenski izrađena za zaštitu pred očekivanim rizicima i ne smiju uzrokovati veće rizike za sigurnost radnika;
c) moraju odgovarati stvarnim uvjetima na mjestu rada;
d) moraju odgovarati specifičnim ergonomskim potrebama;
e) moraju biti tako izrađena, da ih može korisnik pravilno prilagoditi na jednostavan način.
2) Poslodavac je dužan omogućiti predstavnicima radnika da, od ponuđenih osobnih zaštitnih sredstava koja odgovaraju tehnič­kim zahtjevima nakon probnog korištenja, predlože ono koje im najbolje odgovara.
2) Kada radnik zbog više rizika kojima je izložen mora koristiti različita osobna zaštitna sredstva, poslodavac mora osigurati takva sredstva koja su međusobno prilagodljiva a da pri tome još uvijek djelotvorno štite radnika od rizika kojima je izložen na radu.

Članak 7.

Poslodavac mora utvrditi vrstu osobnog zaštitnog sredstva koje odgovara stanju na radnom mjestu uzimajući u obzir razinu rizika, učestalost izlaganja rizicima, karakteristike mjesta rada i zadovoljavanje osobnih zaštitnih sredstava okolnostima, vremenu i uvjetima u kojima ih radnik mora upotrebljavati.

Članak 8.

1) Poslodavac pri dodjeljivanju osobnih zaštitnih sredstava radnicima poštuje načelo da su sredstva namijenjena za njihovu osobnu uporabu.
2) Ukoliko okolnosti zahtijevaju da određeno osobno zaštitno sredstvo koristi više radnika, poslodavac mora poduzeti sve što je potrebno da takva uporaba kod korisnika ne uzrokuje zdravstvene ili higijenske teškoće.

Članak 9.

1) Poslodavac mora na vlastiti trošak radnicima osigurati osob­na zaštitna sredstva.
2) Poslodavac mora osigurati ispravna osobna zaštitna sredstva, odgovarajuće higijenske uvjete, potrebno održavanje te popravke i zamjenu osobnih zaštitnih sredstava.
3) Poslodavac mora osigurati da su pri radu pri kojem se upotrebljavaju osobna zaštitna sredstva na raspolaganju tehničke upute te upute za njihovu uporabu.

Članak 10.

1) Poslodavac mora pravovremeno i prethodno upoznati radnika o rizicima od kojih ih štite dodijeljena osobna zaštitna sredstva.
2) U okviru osposobljavanja za rad na siguran način poslodavac mora teoretski i praktično osposobiti radnike za pravilnu uporabu osobnih zaštitnih sredstava što uključuje i zorno pokazivanje načina njihove uporabe.
3) Poslodavac mora voditi brigu o tome da radnici namjenski upotrebljavaju osobna zaštitna sredstva i u skladu s preuzetim uputama koje moraju biti razumljive radnicima.

2. Ocjena osobnih zaštitnih sredstava

Članak 11.

1) Pri izradi procjene opasnosti poslodavac mora ocijeniti da li osobna zaštitna sredstva koja radnici moraju upotrebljavati ispunjavaju zahtjeve iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika. Ocjena obuhvaća:
a) analizu i procjenu rizika, koje nije moguće otkloniti drugim mjerama i;
b) određivanje svojstava, koja moraju posjedovati osobna zaštitna sredstva za djelotvornu zaštitu radnika, pri čemu se moraju uzeti u obzir i rizici koje bi mogla uzrokovati sama osobna zaštitna sredstva.
2) Ocjenu iz prvog stavka ovoga članka poslodavac mora dopuniti, ukoliko dođe do promjene stanja na temelju kojih se temeljila prethodna ocjena.

3. Obavještavanje radnika

Članak 12.

1) Poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve informacije koje se odnose na sigurnost i zdravlje na mjestima rada prije svega o rizicima za sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima pri kojima se upotrebljavaju osobna zaštitna sredstva.
2) Poslodavac mora radnike ili njihove predstavnike obavještavati o svim mjerama, koje provodi u svezi s uporabom osobnih zaštitnih sredstava.

4. Savjetovanje s radnicima i suradnja s njima

Članak 13.

1) Radnici i njihovi predstavnici u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu imaju pravo surađivati s poslodavcem pri razmatranju svih pitanja koja se odnose na uporabu osobnih zaštitnih sredstava od koje zavisi njihova sigurnost i zdravlje na radu.
2) Predstavnici radnika imaju pravo uvida u dokumente, koji predstavljaju stručnu podlogu za izbor osobnih zaštitnih sredstava.

III. OBVEZE RADNIKA

Članak 14.

Radnik je dužan pri radu koristiti propisana osobna zaštitna sredstva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Poslodavci moraju uskladiti svoje obveze s odredbama ovog Pra­vilnika u roku od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 16.

Prilozi I do III su sastavni dio ovoga Pravilnika.
Nezaključeni popisi iz Priloga II i III su podložni periodičnim revizijama, sukladno tehničkom napretku, promjenama u međunarodnim propisima ili odredbama i novim saznanjima.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (»Službeni list SFRJ«, br. 35/69).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/05-01/08
Urbroj: 526-08-05-3
Zagreb, 29. ožujka 2006.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.


PRILOG I.

PREGLED RIZIKA PRI RADU KOJI UVJETUJU UPORABU OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

 

 

 

 

RIZICI

 

 

 

FIZIKALNI

KEMIJSKI

BIOLOŠKI

 

 

 

MEHANIČKI

TOPLINSKI

ELEKTRIČNI

ZRAČENJA

BUKA

AEROSOLI

TEKUĆINE

Plinovi, pare

Bakterije

Virusi

Gljivice ili paraziti

Nemikrobski biološki antigeni

 

 

 

Pad s visine

Udarac, ubod, posjekotina

Vibracije

Klizanje, pad u razini

Lebdeće i ras­prs­ka­vaju­će čestice

Vrućina, vatra

Hlad­noća

Neioni­zi­ra­juća

Ionizirajuća

Prašina, vlakna

Dim

Magla

Razlijevanje

Prskanje

D

I

J

E

L

O

V

I

 

T

I

J

E

L

A

G

L

A

V

A

Lubanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dišni putovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijela glava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

U

K

A

Šaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali dijelovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O

G

A

Stopalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali dijelovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

I

J

E

L

O

Cijelo tijelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali dijelovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG II.

NEZAKLJUČENI POPIS OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

SREDSTVA ZA ZAŠTITU GLAVE


– industrijske zaštitne kacige za uporabu u industriji, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i drugim djelatnostima)
– zaštitne kacige za vatrogasce
– zaštita gornjeg dijela glave, skalpa (industrijske zaštitne kape, mrežice za kosu – sa štitnikom za oči ili bez)
– zaštitna pokrivala (kape, mornarske kape sa zaštitom za potiljak itd. od tkanine, nepropusne tkanine itd.)
– zaštitne kapuljače, marame i druga pokrivala za glavu

SREDSTVA ZA ZAŠTITU VRATA

– zaštitni »olovni« okovratnici

SREDSTVA ZA ZAŠTITU SLUHA

– ušni čepići
– ušne školjke pričvršćene na zaštitnu industrijsku kacigu
– kacige s potpunom akustičkom zaštitom
– štitnici s prijamnikom za niskofrekvencijsku (LF) indukciju
– osobno zaštitno sredstvo za uši s opremom za međusobnu komunikaciju

SREDSTVA ZA ZAŠTITU OČIJU I LICA

– naočale
– zaštitne naočale
– zaštitne naočale za zaštitu od rendgenskog, laserskog, ultraljubičastog, infracrvenog te vidljivog zračenja,
– štitnici viziri, zasloni za lice
– maske za lučno zavarivanje (ručne maske, maske koje se privezuju na glavu trakama ili maske koje se mogu učvrstiti na zaštitne kacige)
– maske za rad u šumarstvu (maske koje se privezuju na glavu trakama ili maske koje se mogu učvrstiti na zaštitne kacige)
– sredstva za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima
– sredstva za zaštitu očiju za rad pri podešavanju lasera i laserskih sustava
– sredstva s mrežicom za zaštitu očiju i lica od mehaničkih opasnosti i/ili topline
– zasloni za radna mjesta s laserom
– laserski štitnici za oči

SREDSTVA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE

– respirator, maska ili polumaska s filtrima za prašinu, plinove i radioaktivnu prašinu
– izolacijski aparati s dovodom zraka
– naprave za disanje s demontažnom maskom za zavarivanje
– samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom
– ronilačka odijela
– jednokratna zaštitna maska
– maske za cijelo lice
– samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom
– cijevni uređaji za disanje sa svježim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili sklopom usnika
– cijevni uređaji za disanje sa stlačenim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili sklopom usnika
– polumaske i četvrtmaske
– samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom sa stlačenim kisikom ili stlačenim kisikom/dušikom
– filtarske polumaske za zaštitu od čestica
– cijevni uređaji za disanje s upuhivanjem svježeg zraka i s kapuljačom
– cijevni uređaji za disanje sa stlačenim zrakom i s kapuljačom
– cijevni uređaji za disanje sa stlačenim zrakom ili cijevni uređaji za disanje s upuhivanjem svježeg zraka s kapuljačom za rad s abrazivnim mlazom
– filtarske naprave s kapuljačom za samospašavanje iz požara
– filtarski uređaji za samospašavanje
– samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom s kapuljačom
– cijevni uređaji za disanje za lake uvjete sa stlačenim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom
– filtarske naprave s upuhivanjem s kacigom ili kapuljačom
– filtarske naprave s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom
– filtri s crijevom za disanje (filtri neugrađeni na maske), filtri za čestice, filtri za plinove i kombinirani filtri
– polumaske bez ventila za udah s odvojivim filtrima za zaštitu od plinova, plinova i čestica ili samo čestica
– samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlače­nim zrakom, s plućnim automatom, s maskom za cijelo lice ili sklopom usnika, za spašavanje
– samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom za spašavanje
– samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom za uporabu sa stlačenom dušik-kisik smjesom

SREDSTVA ZA ZAŠTITU RUKU

– rukavice za zaštitu od:
– uboda, posjekotina,
– vibracije
– kemijskih tvari
– električne struje
– topline i hladnoće
– ionizirajućeg zračenja
– mikroorganizama
– zaštitne rukavice za vatrogasce
– zaštitne rukavice za zavarivače
– rukavice i štitnici za ruke od čeličnog pletiva
– rukavice s četiri prsta skupa i odvojenim palcem
– napršnjaci
– narukavnici
– štitnici za zapešće pri teškom fizičkom radu
– rukavice bez prstiju
– zaštitne rukavice
– zaštitne rukavice za zaštitu od višestrukih rizika
– naprstak i štitnik za prste i ručni zglob
– zaštitne podlaktice i nadlaktice

SREDSTVA ZA ZAŠTITU NOGU

– niske cipele, cipele za zaštitu gležnja, čizme za zaštitu dokoljenice, zaštitne čizme
– cipele koje je moguće brzo odvezati ili skinuti
– cipele sa zaštitnom kapicom
– cipele i kaljače s potplatima otpornim na toplinu
– cipele, čizme i kaljače za čizme, otporne na toplinu
– termičke cipele, čizme i kaljače za čizme
– cipele, čizme i kaljače za čizme, otporne na vibracije,
– antistatične cipele, čizme i kaljače za čizme
– izolacijske cipele, čizme, kaljače za čizme
– zaštitne čizme za radove s lančanom pilom
– cipele s debelim potplatom (drvo, guma i sl.)
– zaštitna sredstva za koljena
– odstranjivi štitnici svoda stopala
– gamaše
– gamaše za zaštitu pri radu s motornom pilom
– zamjenjivi potplati (otporni na toplinu, otporni na ubode ili otporni na znoj)
– zamjenjivi šiljci za led, snijeg ili klizavu podlogu
– radne cipele bez zaštitne kapice (otporne na naftne derivate, antistatične, vodonepropusne i vatrootporne)
– zaštitne cipele s zaštitnom kapicom (otporne na naftne derivate, antistatične, vodonepropusne, vatrootporne, otporne na proboj pri nagazu i otporne na vrućinu)
– antistatične zaštitne cipele i kaljače
– radne cipele ortopedske
– radne čizme bez zaštitne kapice (otporne na naftne derivate, antistatične, vodonepropusne, vatrootporne, otporne na proboj pri nagazu, otporne na vrućinu i otporne na hladnoću)
– zaštitne čizme s zaštitnom kapicom (otporne na naftne derivate, antistatične, vodonepropusne, vatrootporne, otporne na proboj pri nagazu, otporne na vrućinu i otporne na hladnoću)
– zaštitne ribarske čizme
– zaštitne potkoljenice za zaštitu od mehaničkih rizika
– vatrootporne zaštitne potkoljenice
– zaštitne koljenice (vodootporne i termootporne)

SREDSTVA ZA ZAŠTITU KOŽE

– zaštitne kreme i masti

SREDSTVA ZA ZAŠTITU TRUPA I TRBUHA

– zaštitni prsluci, kratki kaputi i pregače za zaštitu pri radu na strojevima (ubodi, posjekotine, prskanje rastaljenog metala, itd.)
– zaštitni prsluci, kratki kaputi i pregače za zaštitu od kemijskih tvari
– topli prsluci
– prsluci za spašavanje
– pregače za zaštitu pri radu s ručnim noževima
– zaštitne pregače pri rendgenskom zračenju
– opasači za tijelo

SREDSTVA ZA ZAŠTITU CIJELOG TIJELA

PAD S VISINE

– oprema namijenjena za sprečavanje pada s visine i u dubinu:
– oprema za sprečavanje padova (potpuna oprema sa svim neophodnim priborom)
– oprema za kočenje, koja apsorbira kinetičku energiju (potpuna oprema sa svim neophodnim priborom)
– naprave za pridržavanje tijela (sigurnosni pojas)

ZAŠTITNA ODJEĆA

– zaštitno radno odijelo (dvodijelno ili jednodijelno)
– zaštitno odijelo za radove sa strojevima (ubodi, posjekotine, itd.)
– zaštitna odjeća za zaštitu od tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući aerosole i krute čestice
– zaštitno odijelo od prskanja rastaljenog metala i od infracrvenog zračenja
– zaštitna odjeća za zaštitu od topline i vatre
– zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće
– odjeća za zaštitu od kiše i vlage
– zaštitna odjeća za zaštitu od nevremena
– zaštitna odjeća za zaštitu od radioaktivnog zagađenja
– zaštitno odijelo nepropusno za prašinu
– zaštitno odijelo nepropusno za plin
– fluorescentno signalizirajuće, reflektirajuće odijelo i pribor (trake za ruke, rukavice, itd.)
– upozoravajuća reflektirajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti za profesionalnu uporabu (radno odijelo, prsluk, kabanica)
– zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama
– zaštitna odjeća kod zavarivanja i srodnih procesa
– zaštitna odjeća za primjenu na mjestima gdje postoji opasnost od zahvaćanja pokretnim strojnim dijelovima
– zaštitna odjeća za vatrogasce
– zaštitna odjeća za radove pjeskarenja sa zrnatim abrazivima
– odijela za zaštitu u vodi
– odijela za spašavanje u vodi,
Ostalo
– zaštitni prekrivači
– plutajuća pomagala
Zaštitna oprema :
– elektroizolacijska motka
– elektroispitivačka motka
– elektrouzemljivač
– elektroizolacijska kliješta
– elektroizolacijska prostirka
 

PRILOG III

NEZAKLJUČENI POPIS AKTIVNOSTI I SEKTORA AKTIVNOSTI KOJI ZAHTIJEVAJU UPORABU OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

1. ZAŠTITA GLAVE (ZAŠTITA LUBANJE)


Zaštitne kacige

– građevinski radovi, naročito radovi na i pod skelama ili u nji­hovoj blizini i na povišenim mjestima rada, postavljanje i odstranji­va­nje oplata, montažni i instalacijski radovi, radovi sa skelama i ruše­nje
– radovi na metalnim mostovima, metalnim konstrukcijama, visokim stupovima, tornjevima, metalnim hidrauličkim postrojenjima, čeličanama i valjaonicama, velikim kontejnerima, velikim cjevovodima, kotlovnicama, energetskim postrojenjima
– radovi u jamama, rovovima, oknima i tunelima
– zemljani radovi i radovi s kamenom
– podzemni radovi, kamenolomi, dnevni kopovi, skladišta ugljena
– radovi s ručnim mehaniziranim alatima
– miniranje
– radovi u blizini dizala, uređaja za dizanje, dizalica i pokretnih traka
– radovi na pećima za taljenje, čeličanama, valjaonicama, pogonima za prerada metala, kovačnicama i ljevaonicama
– radovi na industrijskim pećima, rad u spremnicima, silosima, bunkerima i cjevovodima
– radovi u brodogradnji
– manevarski radovi u željezničkom prometu
– klaonice
– radovi u šumarstvu
Zaštitni olovni okovratnici
– poslovi s izvorima ionizirajućih zračenja

2. ZAŠTITA NOGU

Zaštitne cipele s neprobojnim potplatima
– armaturni radovi, radovi na temeljima i u cestogradnji
– radovi na skelama
– radovi na rušenju armature
– radovi s betonom i građevinskim elementima, uključujući postavljanje i rušenje oplata
– radovi na radilištima i u skladištima izvoditelja radova
– radovi na krovu
– radovi na obradi metala skidanjem strugotine
Zaštitne cipele bez neprobojnih potplata
– radovi na metalnim mostovima, konstrukcijama, visokim stupovima, tornjevima, dizalima, metalnim hidrauličkim postrojenjima, čeličanama i valjaonicama, velikim spremnicima, velikim cjevovodima, dizalicama, kotlovnicama i energetskim postajama
– izgradnja peći, instalacija grijanja i provjetravanja i montažni radovi
– radovi na rekonstrukcijama i održavanju
– radovi s visokim pećima, čeličanama, valjaonicama, pogonima za preradu metala, kovačnicama, mehaniziranim kovačnicama, postrojenjima za toplo prešanje i izvlačenje
– radovi u kamenolomima, dnevnim kopovima, skladištima ugljena
– izrada i prerada kamena
– izrada proizvoda iz ravnog stakla i staklenog posuđa, obrada i prerada
– radovi s odljevima u keramičkoj industriji
– oblaganje peći u keramičkoj industriji
– izrada odljeva u keramičkoj industriji i industriji građevinskih materijala
– transport i skladištenje
– radovi sa zamrznutim mesom i pakiranje konzervirane hrane
– brodogradnja
– manevarski radovi u željezničkom prometu
– radovi u šumarstvu
– radovi na izradi i održavanju cestovnih i šinskih vozila
– radovi na održavanju pruga i pružnih postrojenja
– radovi na održavanju energetskih postrojenja
Zaštitne cipele s petama ili klinovima i neprobojnim potplatima
– radovi na krovovima
Zaštitne cipele s izoliranim potplatima
– radovi s ili na vrlo vrućim ili vrlo hladnim materijalima
Zaštitne cipele koje se mogu lako skinuti
– na poslovima na kojima postoji opasnost od prodora rastaljenih tvari
Zaštitne cipele za zaštitu gležnja
Radovi u graditeljstvu, šumarstvu, komunalnim djelatnostima, radovi pri kojima postoji mogućnost oštećenja gležnja

3. ZAŠTITA OČIJU ILI LICA

Zaštitne naočale, štitnici za lice ili zasloni
– zavarivanje, brušenje i radovi na rezanju
– brtvljenje i klesanje
– izrada i prerada kamena
– radovi s ručnim mehaniziranim alatima
– radovi na strojevima za obradu uklanjanjem materijala za male strugotine
– mehanizirane kovačnice
– odstranjivanje i lomljenje dijelova
– raspršivanje abrazivnih tvari
– radovi s otopinama kiselina i lužina, dezinfekcijskim sredstvima ili korozivnim sredstvima za čišćenje
– radovi s raspršenim tekućinama
– radovi s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini
– radovi s toplinskim zračenjem
– radovi s laserima
– radovi u šumarstvu
– radovi s rtg aparatima

4. ZAŠTITA ORGANA ZA DISANJE

Respiratori i uređaji za disanje
– radovi u spremnicima, skučenim prostorima i industrijskim pećima loženih plinom, u kojima može biti plina odnosno nedovoljno kisika
– radovi u blizini punjenja talioničkih peći
– radovi u blizini plinskih pretvarača i plinovoda talioničkih peći
– radovi u blizini ispusta talioničkih peći gdje se mogu pojaviti dimovi teških metala
– radovi na oblaganju peći i posuda za taljenje gdje se može pojaviti prašina
– bojenje prskanjem u uvjetima neodgovarajućeg odprašivanja
– brušenje bojanih površina u uvjetima neodgovarajućeg odprašivanja
– nanošenje i brušenje poliesterskih smola u uvjetima neodgovarajućeg odprašivanja
– radovi na odmašćivanju uz primjenu štetnih kemijskih tvari
– radovi na ručnom pretakanju štetnih kemijskih tvari
– radovi na brušenju i rezanju metala i nemetala u uvjetima neodgovarajućeg odprašivanja
– radovi u oknima, kanalizaciji i drugim podzemnih prostorima povezanim s kanalizacijom
– radovi u hladnjačama gdje postoji opasnost od istjecanja sredstva za hlađenje
– radovi pri primjeni kemijskih sredstava u šumarstvu
Jednokratne zaštitne maske:
– radovi gdje postoje opasnosti od infekcija i zaraza dišnih putova

5. ZAŠTITA SLUHA

Štitnici za uši
– radovi s prešama za metal
– radovi sa strojevima i alatima za bušenje, brušenje i rezanje
– radovi zemaljskog osoblja u zračnim lukama
– radovi na strojevima za zabijanje stupova
– radovi s ručnim i mehaniziranim alatima i uređajima
– kovački radovi
– bravarsko – limarski radovi
– radovi na preradi drveta i tekstila
– radovi u šumarstvu

6. ZAŠTITA TIJELA I RUKU

Zaštitna odjeća
– radovi s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje (radovi sa štetnim kemijskim tvarima)
– radovi sa ili u blizini vrućih materijala i gdje se osjećaju učinci topline
– radovi s proizvodima iz ravnog stakla
– pjeskarenje
– radovi u prostorijama za duboko zamrzavanje
– radovi u šumarstvu
– radovi u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima
– radovi gdje se pojavljuju nečistoće vezane za korištenje mineralnih ulja, masnoća te izloženost prašini
– radovi gdje postoji mogućnost mehaničke ozljede
– radovi na strojevima gdje postoji opasnost od zahvaćanja pokretnim strojnim dijelovima
– radovi gdje postoji opasnost od statičnog elektriciteta
Vatrootporna zaštitna odjeća
– za zavarivanje u skučenim prostorima
– radovi pri zavarivanju i rezanju električnim lukom ili plinom
Neprobojne pregače
– uklanjanje kostiju i rezanje
– radovi s ručnim noževima uključujući povlačenje noža prema tijelu
Zaštitne pregače
Radovi:
– zavarivanje
– kovanje
– lijevanje
– rukovanje s kemijskim tvarima
– izloženost prskanju vodom
– obrada stakla
– izloženost prljavštini
– izloženost mehaničkim ozljedama
Pregače ojačane olovom
– radovi u zoni ionizirajućeg zračenja
Zaštita podlaktice
– uklanjanje kostiju i rezanje
– zavarivački poslovi
Rukavice
– zavarivanje
– rukovanje predmetima oštrih rubova, osim strojeva kod kojih postoji opasnost od zahvaćanja rukavice
– radovi s kiselinama i lužnatim otopinama (rukovanje štetnim kemijskim tvarima )
– rukovanje s vrućim i hladnim predmetima
– rukovanje sredstvima rada s prekomjernim vibracijama
– rukovanje s infektivnim tvarima
– rad na elektroenergetskim postrojenjima
– rad s infektivnim otpadom
Rukavice od metalnog pletiva
– uklanjanje kostiju i rezanje
– redovno rezanje s ručnim nožem u proizvodnji mesnih proizvoda i klaonicama
– zamjena noževa na strojevima za rezanje
Rukavice ojačane olovom
– radovi u zoni ionizirajućeg zračenja
Zaštitna oprema
– radovi na elektroenergetskim postrojenjima

7. NEPROMOČIVA ODJEĆA

– radovi na otvorenom na kiši i po hladnom vremenu
– radovi s vodom pri čišćenju i pranju gdje dolazi do prskanja

8. REFLEKTIRAJUĆA ODJEĆA

– radovi pri kojima radnici moraju biti jasno vidljivi
– radovi na javno prometnim površinama i na poslovima gdje radnici moraju biti jasno vidljivi

9. SIGURNOSNI POJASI

– radovi na skelama
– sastavljanje prefabriciranih građevinskih elemenata na visini
– radovi na visokim stupovima
– radovi na krovovima
– radovi na održavanju elektroenergetskih objekata, dizalica i dr.

10. SIGURNOSNA UŽAD

– radovi u kabinama visokih dizalica
– radovi u visokim kabinama opreme za utovar i istovar u visokoregalnim skladištima
– radovi na visokim dijelovima tornjeva za bušenje
– radovi u oknima i kanalizaciji
– radovi na održavanju građevinskih objekata
– radovi na održavanju elektroenergetskih i telekomunikacijskih uređaja
– radovi na održavanju žičara i uspinjača
– radovi na održavanju plovnih objekata i drugo …

11. ZAŠTITA KOŽE

– proizvodnja premaza
– štavljenje kože
– radovi na otvorenom prostoru pod utjecajem sunčevih zraka
– automehaničarski radovi na održavanju cestovnih motornih, vozila gdje je prekomjerna izloženost radnika naftnim derivatima