Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama

NN 40/2006 (12.4.2006.), Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

980

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 153/05) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, način skupljanja otpadnih guma i visina naknada koje se plaćaju ovlaštenim skupljačima za skupljanje otpadnih guma, iznosi naknada koje se plaćaju oporabiteljima za oporabu otpadnih guma te druga pitanja u svezi gospodarenja s otpadnim gumama.

Članak 2.

Cilj je ovog Pravilnika uspostavljanje sustava skupljanja otpadnih guma radi oporabe u materijalne i energetske svrhe i zaštite okoliša.

Članak 3.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Otpadna guma je guma osobnih automobila, autobusa, te­retnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica te slični odgovarajući proizvod koje posjednik radi oštećenja, istrošenosti, isteka roka trajanja ili drugih uzroka ne može ili ne želi upotrebljavati te je zbog toga odbacuje ili namjerava odbaciti.
2. Proizvođač je pravna ili fizička osoba koja uvozi ili proizvodi gume kao poseban proizvod te uvozi vozila ili proizvodi vozila čiji su sastavni dio gume iz točke 1. ovoga članka.
3. Posjednik otpadnih guma je pravna ili fizička osoba koja posjeduje otpadnu gumu nastalu njegovom vlastitom aktivnošću i pri čijem obavljanju registrirane djelatnosti nastaju stalno ili povremeno otpadne gume.
4. Naknada za gospodarenje s otpadnim gumama je naknada koju plaćaju uvoznici guma u Republiku Hrvatsku ili proizvođači guma proizvedenih u Republici Hrvatskoj prilikom stavljanja na tržište guma kao posebnog proizvoda, odnosno uvoznici i proizvođači vozila i letjelica i kompleta kotača čiji su sastavni dijelovi gume, za pokrivanje troškova skupljanja, prijevoza, zbrinjavanja i oporabe otpadnih guma.
5. Naknada ovlaštenom skupljaču i oporabitelju je novčani iznos koji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) plaća za skupljanje i oporabu otpadnih guma ovlaštenom skupljaču i oporabitelju.
6. Obveznik plaćanja naknade za gospodarenje s otpadnim gumama je proizvođač i/ili uvoznik guma, odnosno proizvoda čiji su sastavni dijelovi gume.
7. Korisnik naknade za gospodarenje s otpadnim gumama je pravna osoba koja ima dozvolu za skupljanje i/ili oporabu otpadnih guma i ovlaštenik je koncesije za skupljanje i/ili oporabu otpadnih guma.
8. Skupljanje otpadnih guma je skupljanje, privremeno skladištenje i razvrstavanje radi reciklaže i/ili korištenja u energetske svrhe spaljivanja otpadnih guma.
9. Ovlašteni skupljač otpadnih guma je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma i ovlaštenik je koncesije za skupljanje otpadnih guma.
10. Ovlašteni oporabitelj otpadnih guma je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe otpadnih guma i ovlaštenik je koncesije za oporabu otpadnih guma.
11. Oporaba otpadne gume je ponovni postupak obrade otpadne gume radi korištenja u materijalne ili energetske svrhe.
12. Prateći list je obrazac propisan posebnim provedbenim propisom.

II. NAČIN GOSPODARENJA S OTPADNIM GUMAMA

Članak 4.

(1) Način gospodarenja s otpadnim gumama je skup mjera koje obuhvaćaju skupljanje i oporabu otpadnih guma radi korištenja u materijalne ili energetske svrhe.
(2) Pravo obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadnim gumama stječe se temeljem dozvole koja se pribavlja sukladno Zakonu o otpadu.
(3) Posjednik guma mora voditi očevidnik o nastajanju i tijeku otpadnih guma (ONTOG).
(4) Pravo ovlaštenog skupljača/oporabitelja za gospodarenje s otpadnim gumama stječe se koncesijom za skupljanje i/ili oporabu otpadnih guma na temelju Zakona o otpadu.
(5) Koncesija za skupljanje i/ili oporabu otpadnih guma može se izdati koncesionaru koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o otpadu i ovim Pravilnikom.

Članak 5.

(1) Ovlašteni skupljač otpadnih guma (u daljnjem tekstu: ovlašteni skupljač) dužan je preuzeti otpadne gume bez naplate od posjednika guma.
(2) Ovlašteni skupljač otpadnih guma dužan je otpadne gume predati ovlaštenom oporabitelju otpadnih guma (u daljnjem tekstu: oporabitelj) kojeg odredi Fond.

Članak 6.

(1) Posjednik otpadnih guma dužan je predati otpadne gume ovlaštenom skupljaču i osigurati uvjete ovlaštenom skupljaču za nesmetano preuzimanje otpadnih guma, te mu predati popunjeni prateći list.
(2) Posjednik otpadnih guma može i samostalno predati otpad­ne gume u privremeno skladište ovlaštenog skupljača uz predaju popunjenog pratećeg lista.

Članak 7.

(1) Otpadne gume moraju se oporabiti.
(2) Pri postupku oporabe otpadnih guma recikliranje ima prednost u odnosu na korištenje u energetske svrhe.
(3) Reciklažom otpadnih guma mora se obuhvatiti najmanje 70% količine otpadnih guma utvrđene na temelju podataka o količini uvezenih novih guma u prethodnoj godini.

Članak 8.

(1) Oporabitelj je dužan preuzeti skupljene otpadne gume od ovlaštenog skupljača bez naplate troškova preuzimanja.
(2) Prilikom preuzimanja otpadnih guma od ovlaštenog skup­ljača oporabitelj je dužan ovjeriti prateće listove.
(3) Oporabitelj mora imati skladište za prihvat skupljenih otpad­nih guma koje zadovoljava redovito i bez zastoja obavljanje djelatnosti oporabe.

Članak 9.

(1) Ovlašteni skupljač je dužan iz obrasca Pratećeg lista za neopasni otpad, podatke o preuzetim i predanim otpadnim gumama na oporabu dostavljati Fondu na propisanom obrascu Izvješća skupljača otpadnih guma (u daljnjem tekstu: ISOG), u roku utvrđenom ugovorom o obavljanju poslova skupljanja otpadnih guma, koji sklapa ovlašteni skupljač s Fondom, najmanje svaka 3 mjeseca
(2) Oporabitelj je dužan dostaviti Fondu podatke o preuzetim i oporabljenim otpadnim gumama iz Pratećeg lista za neopasni otpad na propisanom obrascu Izvješća oporabitelja otpadnih guma (u daljnjem tekstu: IOOG) u roku utvrđenim ugovorom o obavljanju poslova oporabe otpadnih guma, koje sklapa oporabitelj s Fondom, najmanje svaka 3 mjeseca.

III. VRSTE I IZNOS NAKNADE ZA GOSPODARENJE S OTPADNIM GUMAMA

Članak 10.

(1) Obveznici plaćanja naknade za gospodarenje s otpadnim gumama (u daljnjem tekstu: obveznici plaćanja naknade) plaćaju naknadu za uvoz guma u Republiku Hrvatsku ili na gume proizvedene u Republici Hrvatskoj prilikom stavljanja na tržište guma kao posebnog proizvoda, odnosno prilikom uvoza vozila i letjelica čiji su sastavni dijelovi gume, ili prilikom stavljanja na tržište vozila i letjelica proizvedenih u Republici Hrvatskoj čiji su sastavni dijelovi gume.
(2) Naknada se plaća Fondu.

Članak 11.

(1) Naknada za gospodarenje s otpadnim gumama uplaćuje se Fondu za:
– uvezene i/ili proizvedene gume u iznosu od 1.500,00 kuna po toni,
– gume koje su sastavni dio uvezenih osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica i kompleta kotača (guma i naplatak) i to za:
–osobne automobile                      – po gumi 10 kn
–kombi, dostavna vozila do
  3,5 tona nosivosti i traktori          – po gumi 15 kn
–kamione, autobuse i viljuškare     – po gumi 85 kn
–građevinske radne strojeve          – po gumi 250 kn
–zrakoplove i druge letjelice          – po gumi 250 kn.
(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka kod uvoza pojedinačnih guma i guma koje su sastavni dio uvezenih osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica i kompleta kotača (guma i naplatak) obračunava Fond na temelju jedinstvene carinske deklaracije (JCD), a naknadu na proizvedene nove gume obračunava Fond prilikom stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj na temelju redovitih tromjesečnih izvješća koja su registrirani prodavatelji dužni dostavljati Fondu.
(3) Jedinstvene carinske deklaracije (JCD) Ministarstva financija – Carinska uprava dostavlja Fondu na način i u rokovima koji će se posebnim ugovorom utvrditi s Fondom.
(4) Na temelju podataka iz stavka 2. ovoga članka Fond donosi rješenje obvezniku plaćanja naknade o visini naknade za gospodarenje s otpadnim gumama.
(5) Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 8 dana od dana dostave rješenja.

Članak 12.

(1) Obveznik plaćanja naknade koji u tijeku poslovne godine izveze određenu količinu guma ima pravo na povrat naknade za izvezenu količinu guma na temelju jedinstvene carinske deklaracije.
(2) Za izvezenu količinu guma obveznik plaćanja ostvaruje pravo na povrat naknade u visini 1.450,00 kuna po toni izvezene gume.
(3) Za ostvarenje prava iz st. 1. i 2. ovog članka izvoznik mora dokazati da je za gume koje je namijenio izvozu platio naknadu zbrinjavanja prilikom uvoza tih guma u Hrvatsku.

Članak 13.

(1) O uvozu ili stavljanju na tržište guma odnosno vozila i letjelica obveznik plaćanja naknade za svaku poslovnu godinu vodi vlastitu poslovnu evidenciju.
(2) Podaci iz evidencije dostavljaju se Fondu na obrascu Iz­vješće uvoznika i/ili proizvođača guma (u daljnjem tekstu: IU/PG) ili na obrascu Izvješće uvoznika osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i traktora, zrakoplova i drugih letjelica i kompleta kotača (guma i naplatak) (u daljnjem tekstu: IUA) protekom kalendarske godine, najkasnije do konca veljače tekuće godine.
(3) Na zahtjev Fonda podaci iz evidencije mogu se dostavljati Fondu i u kraćim vremenskim razdobljima.

IV. OBRAČUNAVANJE TROŠKOVA SKUPLJANJA, PRIJEVOZA, ZBRINJAVANJA I OPORABE OTPADNIH GUMA

Članak 14.

(1) Ovlašteni skupljači i oporabitelji imaju pravo na naknadu troškova skupljanja, prijevoza do privremenog skladištenja, razvrstavanja i utovara.
(2) Pod troškovima gospodarenja s otpadnim gumama razumijevaju se:
– naknada za skupljanje otpadnih guma koja obuhvaća troškove skupljanja, privremenog skladištenja i prijevoza,
– naknada za prijevoz od ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe,
– naknada za recikliranje otpadnih guma,
– naknada za korištenje u energetske svrhe.

Članak 15.

(1) Naknada ovlaštenom skupljaču za sakupljene količine otpad­nih guma iznosi:
–350 kn/t za preuzete količine otpadnih guma od posjednika otpadnih guma,
–70 kn/t za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar za odvoz na oporabu,
–za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe naknada ovisi o udaljenosti od privremenog skladišta do skladišta oporabitelja, prema sljedećem:
– do 100 km udaljenosti ........................................  100 kn/t
– od 101 – 200 km udaljenosti ............................... 150 kn/t
– od 201– 300 km udaljenosti ................................ 200 kn/t
– više od 300 km udaljenosti .................................. 300 kn/t.
(2) Pored naknade iz stavka 1. ovog članka ovlašteni skupljač ima pravo na naknadu stvarnih troškova trajektnog prijevoza, uz predočenje računa.
(3) Naknada oporabitelju za recikliranje otpadnih guma iznosi 600 kn/t recikliranih otpadnih guma.
(4) Naknada oporabitelju koji koristi otpadne gume u energetske svrhe iznosi 120 kn/t otpadnih guma.

Članak 16.

(1) U cilju zbrinjavanja odbačenih zatečenih otpadnih guma na prostoru Republike Hrvatske Fond može organizirati i provesti sakupljanje odbačenih otpadnih guma u kraćim vremenskim raz­dobljima preuzimanjem tih guma.
(2) Vrijeme i način skupljanja odbačenih guma sukladno stavku 1. ovog članka te iznos naknade koja se plaća za isporučene otpad­ne gume ovlaštenim skupljačima utvrđuje Fond uz suglasnost ministra.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Odredbe članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se po stjecanju uvjeta za recikliranje najmanje 70% otpadnih guma godišnje.
(2) Do primjene članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika odluku o dopuštenoj količini otpadnih guma koja se može koristiti u energetske svrhe donosi ministar za svaku godinu i objavljuje u »Narodnim novinama«.
(3) Za 2006. godinu ministar će donijeti privremenu odluku o udjelu otpadnih guma koje će se koristiti u energetske svrhe temeljem analize o raspoloživim količinama otpadnih guma i kapacitetima oporabitelja koji će sklopiti ugovor o koncesiji.

Članak 18.

Obrasci ONTOG, ISOG, IOOG, IU/PG i IUA s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-04/00006
Urbroj: 531-08-1-1-06-1
Zagreb, 21. ožujka 2006.

Ministrica
Marina Matulović-Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.