Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

NN 42/2006 (18.4.2006.), Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

993

Na temelju članka 129. stavka 1. podstavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2006. godine donijela

UREDBU

O VRSTAMA NAORUŽANJA I OPREME POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA


Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se vrste naoružanja i opreme policijskih službenika (u daljnjem tekstu: policijske opreme) Ministarstva unutarnjih poslova.


Članak 2.

Naoružanjem u smislu ove Uredbe smatra se osnovno naoružanje s pripadajućim streljivom sa zrnom pune košuljice i posebno naoružanje s pripadajućim streljivom za posebne namjene.

Policijskom opremom u smislu ove Uredbe smatra se osnovna i specijalna oprema koju koriste policijski službenici radi obavljanja policijskih poslova, pripadajuća i specijalna oprema za naoružanje, oprema potrebna za uspostavu informatičko-komunikacijske povezanosti policije, zaštitu podataka informatičko-komunikacijskih sustava koje policija koristi i policijska odora.


Članak 3.

Osnovno naoružanje policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je:

– kratko vatreno oružje – poluautomatski pištolj kalibra 9 mm PARA, kapaciteta spremnika za najmanje 12 naboja, za policijske službenike u odori,

– kratko vatreno oružje – poluautomatski pištolj manjih dimenzija kalibra najmanje 9 mm PARA ili revolver kalibra najmanje .38 special, za policijske službenike koji ne nose odoru.

Osnovno naoružanje policijski službenik zadužuje osobno.

Posebno naoružanje policijskih službenika Ministarstva je:

– kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm,

– plinsko oružje,

– oružje za signalizaciju,

– oružje za ispaljivanje dozvoljenih kemijskih sredstava,

– oružje za ispaljivanje gumenog streljiva,

– oružje za ispaljivanje drugih vrsta streljiva.

Posebno naoružanje policijskih službenika zadužuju ustrojstvene jedinice Ministarstva.

Iznimno, naoružanje iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka, policijski službenici pripadnici specijalne policije, interventne policije i ustrojstvene jedinice za posebne poslove sigurnosti mogu zadužiti osobno.


Članak 4.

Pripadajuća oprema naoružanja policijskih službenika Ministarstva je:

– pričuvni dijelovi za naoružanje,

– alati i oprema za održavanje naoružanja,

– oprema za čuvanje i transport naoružanja,

– oprema za ispitivanje naoružanja,

– komplet za nošenje oružja.

Pripadajuću opremu iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, zadužuju ustrojstvene jedinice Ministarstva, a pripadajuću opremu iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka zadužuju policijski službenici osobno.

Specijalna oprema za naoružanje policijskih službenika Ministarstva je:

– mehanički i optički ciljnici,

– rasvjetna tijela za naoružanje,

– prigušivači pucnja.

Specijalnu opremu iz stavka 3. ovoga članka, zadužuju ustrojstvene jedinice Ministarstva.

Iznimno, specijalnu opremu iz stavka 3. ovoga članka, policijski službenici pripadnici specijalne policije i ustrojstvene jedinice za posebne poslove sigurnosti mogu zadužiti osobno.


Članak 5.

Osnovnu policijsku opremu čini:

A) Osnovna policijska oprema na osobnom zaduženju:

– policijska odora,

– palica,

– sredstva za vezivanje,

– raspršivač s dozvoljenim neškodljivim tvarima,

– pločica »stop policija« te pločica »stop policija« s vlastitim izvorom svjetlosti,

– zviždaljka.

B) Osnovna policijska oprema na zaduženju u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva:

– interventna palica (tonfa),

– teleskopska palica (sklopiva),

– zaštitna kaciga,

– štitnici za pojedine dijelove tijela,

– zaštitne naočale i maske,

– zaštitne rukavice,

– štitovi i integrirana zaštitna sredstva,

– balistički prsluci i sredstva za balističku zaštitu,

– sredstva za prisilno zaustavljanje motornih vozila,

– ograde za prisilno zaustavljanje ili usmjeravanje osoba,

– baterijske svjetiljke,

– uređaji za nadzor brzine kretanja motornih vozila,

– uređaji i sredstva za utvrđivanje prisutnosti alkohola i droga u organizmu,

– torbica s priborom i opremom za obavljanje kriminalističkih očevida i očevida prometnih nesreća, pribor za crtanje i pripadajuća foto-video oprema,

– mjerna kolica za vršenje očevida prometnih nesreća,

– inspekcijska ogledala,

– sustavi za nadzor i fotodokumentiranje javnih skupova,

– uređaji za audio/video digitalno snimanje, obradu i pohranu podataka,

– ručni detektori metala i detektori metala za nadzor prolaza osoba,

– detektori metala za pregled terena,

– osobni dozimetri za mjerenje ionizirajućih zračenja,

– osobni alat ili komplet za protudiverzijski pregled,

– kompleti za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih ili minsko-eksplozivnih sredstava,

– dvogledi s uvećanjem,

– endoskopski uređaji rigidni, polufleksibilni ili fleksibilni,

– uređaji ili sustavi za identifikaciju i otkrivanje krivotvorenih dokumenata,

– uređaji za detekciju prisutstva CO2,

– elektronički, laserski uređaji za mjerenje udaljenosti,

– GPS ručni elektronički uređaj za orijentaciju i navigaciju,

– sva vozila s policijskim obilježjima te uređaji koji se u njih ugrađuju i pričuvni dijelovi takvih vozila i uređaja,

– svjetlosna i zvučna signalizacija i rotirajuće svjetiljke,

– sva teretna i radna vozila bez policijskih obilježja prilagođena operativnim potrebama policije, kao i pričuvni dijelovi takvih vozila,

– sva vozila bez policijskih obilježja u kojima su ugrađeni svjet­losni i zvučni uređaji i telekomunikacijski sustavi te uređaji namijenjeni za tajno praćenje, nadzor i tehničko snimanje, kao i pričuvni dijelovi takvih vozila i uređaja,

– sva plovila (brodovi, brodice i čamci) te uređaji i sustavi koji se u njih ugrađuju, kao i pričuvni dijelovi takvih plovila,

Iznimno, osnovnu opremu navedenu u alinejama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. i 21. ovoga podstavka, mogu policijski službenici, pripadnici specijalne policije, interventne policije i ustrojstvene jedinice za posebne poslove sigurnosti zadužiti osobno.


Članak 6.

Specijalnu policijsku opremu čine:

– uređaji i sustavi tehničke zaštite objekata i štićenih prostora,

– protočni i prijenosni rendgenski uređaji,

– detektori eksploziva,

– robot za pristup i manipulaciju s eksplozivnom napravom,

– IC uređaji za motrenje u smanjenim uvjetima vidljivosti,

– elektronički uređaji ili sustavi za detekciju toplinskog zračenja, ručni termovizijski uređaji, mobilni i stacionarni termovizijski sustavi,

– uređaji i sredstva za radiološku, kemijsku i biološku identifikaciju, zaštitu i dekontaminaciju,

– uređaji i sredstva za provedbu tajnih praćenja te nadzora i tehničkih snimanja,

– helikopteri te uređaji i sustavi koji se u njih ugrađuju te pričuvni dijelovi takvih helikoptera i uređaja,

– uređaji za detekciju, otkrivanje i ometanje prislušnih uređaja,

– elektronički uređaji za ometanje radio-signala,

– uređaji, sredstva i alati za rad s minsko-eksplozivnim i neeks­plodiranim ubojnim sredstvima,

– posebno konstruirani uređaji s alatima za uklanjanje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava te protudiverzijsko djelovanje,

– eksplozivna sredstva, punjenja i naboji za specijalnu primjenu,

– dozvoljena kemijska sredstva,

– električni paralizator,

– ronilačka oprema,

– padobranska oprema,

– alpinistička oprema,

– posebne torbe za nošenje i korištenje opreme i naoružanja,

– oprema zrakoplovne jedinice Ministarstva.

Specijalnu policijsku opremu zadužuju ustrojstvene jedinice Ministarstva.


Članak 7.

Opremu potrebnu za uspostavu informatičko – komunikacijske povezanosti policije čine:

– radio-uređaji i njihovi dodaci,

– računalni sustavi s opremom, mrežna oprema i pripadajući komunikacijski uređaji te sigurnosni sustavi s hardwareskim i softwareskim komponentama koji čine jedinstveni i standardizirani Informacijski sustav Ministarstva.

Opremu za zaštitu podataka na informatičko-komunikacijskim sustavima koje policija koristi čine:

– sustavi, sredstva i komponente za kriptološku sigurnost i zaštitu podataka,

– uređaji za ispitivanje i analizu sustava, sredstava i komponenti za kriptološku sigurnost i zaštitu podataka,

– sustavi i sredstva za osiguranje i zaštitu od odavajućih elektromagnetskih zračenja,

– sustavi i sredstva za otkrivanje odavajućih uređaja u akustič­kom i elektromagnetskom spektru.

Opremu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zadužuju ustrojstvene jedinice Ministarstva, a mogu je zadužiti i policijski službenici osobno.


Članak 8.

Policijskom opremom, pored one nabrojene u člancima 5., 6. i 7. ove Uredbe, smatraju se i sredstva koja nisu u slobodnoj prodaji na tržištu.


Članak 9.

Posebno naoružanje, osnovna policijska oprema na zaduženju u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i specijalna policijska oprema izdaje se policijskim službenicima po nalogu nadležnog rukovoditelja.


Članak 10.

Ministarstvo vodi evidencije o zaduženom osobnom naoružanju i osnovnoj policijskoj opremi na osobnom zaduženju te evidencije zaduženja ustrojstvenih jedinica s osnovnom policijskom opremom, specijalnom policijskom opremom, posebnim naoružanjem i opremom iz članka 7. ove Uredbe, prema propisima o materijalno-financijskom poslovanju.


Članak 11.

Dokumenti koji sadrže podatke o naoružanju i policijskoj opremi iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ove Uredbe označavaju se oznakom tajnosti sukladno odredbama posebnih propisa.


Članak 12.

Naoružanje i streljivo koje se nalazi u uporabi u Ministarstvu, a nije sukladno odredbama članka 3. ove Uredbe, zamijenit će se propisanim naoružanjem i streljivom u roku kojega odredi ministar unutarnjih poslova.


Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o vrsti naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 54/2002).


Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 210-01/06-01/01Urbroj: 5030109-06-1Zagreb, 13. travnja 2006.

 

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.