Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

NN 44/2006 (21.4.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

HRVATSKI SABOR

1082

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. ožujka 2006. godine.
Klasa: 011-01/06-01/02
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 4. travnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 199/03., 30/04., 136/04. i 22/05.) u članku 2.a točka 4. mijenja se i glasi:
»4. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječi: »Koordinira programe pomoći i suradnje s Europskom unijom i druge programe bilateralne pomoći u svrhu približavanja Europskoj uniji, prati provedbu programa i inicijativa Europske zajednice; osigurava podršku tijelima Vlade pri koordinaciji sveukupne pomoći koju Republika Hrvatska prima iz inozemnih izvora«, zamjenjuju se riječima: »koordinira programe bilateralne pomoći«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »telekomunikacijski promet« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama«, a iza riječi: »sigurnosti željezničkog prometa,« dodaju se riječi: »sigurnosti sustava prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama,«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. riječ: »otrova« zamjenjuje se riječima: »opasnih kemikalija«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti; zaštitu osoba s invaliditetom; zaštitu psihički bolesnih, starih i nemoćnih osoba; zaštitu žrtava trgovanja ljudima; zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju; rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama i drugim opojnim sredstvima, pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne skrbi, osim obiteljskim centrima; utvrđivanje mreže domova socijalne skrbi i mreže djelatnosti; provođenje uprav­nog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara; odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara; predlaganje mjera za unapređenje organizacije sadržaja i načina rada ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara i surad­nju s organizacijama civilnog društva; diseminiranje i analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi; primijenjenim oblicima zaštite te drugim statističkim elementima u socijalnoj skrbi i izradu statističkih pregleda i izvješća; zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata; zaštitu hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata; zaštitu vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata; zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. do 17. kolovoza 1990. i članova njihovih obitelji; unapređenje udomiteljstva, predlaganje, izradu, unapređenje i usklađenje propisa iz svog djelokruga s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama iz svog djelokruga, međunarodnu suradnju kao i praćenje izvršenja obveza.«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Ministarstvo obavlja upravne poslove koji se odnose na posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim drugovima; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi (o kojima se roditelji valjano ne brinu), posvojenje, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju te zaštitu djece i odraslih osoba pod skrbništvom.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5.

U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo obavlja stručne poslove savjetovanja i prevencije koji se odnose na: brak i smanjenje razvoda brakova; smanjenje pobačaja; međusobne odnose roditelja i djece; uzdržavanje i druge okolnosti u obitelji koje traže stručnu potporu i pomoć; odgoj djece; posvojenje; prevenciju svih oblika ovisnosti kod djece i mladeži; probleme s invalidnošću; uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi; poticanje odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji; podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji; organiziranje učenja djeteta; smještaj u predškolske ustanove; poticanje razvoja programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje unapređenja kvalitete obiteljskog života i promicanje obiteljskih vrijednosti; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom i razvoja izvan­institucijskih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; praćenje provedbe mjera obiteljske i populacijske politike kao i drugih nacionalnih dokumenata vezanih uz djecu i mladež te osobe s invaliditetom; odlučivanje o osnivanju obiteljskih centara; utvrđivanje mreže obiteljskih centara i usklađivanje njihovog djelovanja; obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad radom obiteljskih centara; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mladež, obitelj, osobe s invaliditetom i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece i mladeži, pružanje preventivno-terapijske pomoći; organiziranje i provedbu edukacije iz djelokruga obitelji i odnosa unutar obitelji; obavljanje poslova promidžbe i informiranja te tiskanja i distribucije publikacija iz svog djelokruga; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta te drugih propisa iz djelokruga obitelji; predlaganje unapređenja i usklađivanja propisa iz svog djelokruga s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece, mladeži, obitelji i osoba s invaliditetom; međunarodnu suradnju, te obavljanje drugih stručnih poslova iz djelokruga obitelji.«

Članak 6.

Članak 17.d mijenja se i glasi:
»Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima; koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije i programima Zajednice otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađuje s institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama Europske unije.
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona Središnji državni ured za razvojnu strategiju nastavlja s radom kao Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije.
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzima poslove Uprave za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzima od Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.
Državni službenici i namještenici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija koji su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema pravilniku iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti, odnosno uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug s odredbama ovoga Zakona.
Čelnici tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug, dužni su donijeti, odnosno uskladiti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/01
Zagreb, 31. ožujka 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.