Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

NN 44/2006 (21.4.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

1083

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. ožujka 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/03
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 4. travnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01. i 103/03.) u članku 5. stavku 2. riječi: »i Hrvatski zavod za socijalni rad« zamjenjuju se riječima: »a ministarstvo nadležno za obitelj nadzire obavljanje poslova obiteljskog centra«.

Članak 2.

U članku 6.c riječi: »Hrvatskog zavoda za socijalni rad« zamjenjuju se riječima: »obiteljskih centara«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. riječi: »problemima u odgoju djece, invalidnošću, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi« brišu se.
U stavku 2. riječi: »organiziranje učenja djeteta,« i riječi: »smještaja u predškolske ustanove« brišu se.

Članak 4.

U članku 54. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Ministarstvo nadležno za međugeneracijsku solidarnost može sklopiti ugovor s ustanovama socijalne skrbi ili s drugim pravnim ili fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka za pružanje usluga pomoći i njege starijim i nemoćnim osobama.«

Članak 5.

U članku 73. stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi«.

Članak 6.

U članku 79. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. Obiteljski centar,«.

Članak 7.

U članku 80. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ustanove socijalne skrbi upisuju se u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Upisnik ustanova socijalne skrbi za centre socijalne skrbi, domove socijalne skrbi i centre za pomoć i njegu vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Sadržaj upisnika propisat će ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.«
Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:
»(3) Upisnik ustanova socijalne skrbi za obiteljske centre vodi ministarstvo nadležno za obitelj. Sadržaj upisnika propisat će ministar nadležan za obitelj.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 8.

Iza članka 80. podnaslov: »1. Hrvatski zavod za socijalni rad« i članci 80.a, 80.b, 80.c, 80.d, 80.e, 80.f, 80.g, 80.h i 80.i mijenjaju se i glase:

»1. OBITELJSKI CENTAR

Članak 80.a

(1) Obiteljski centar je ustanova koja se osniva rješenjem ministarstva nadležnog za obitelj.
(2) Obiteljski centar osniva se za područje jedne županije, odnosno Grada Zagreba.
(3) Obiteljski centar može na području županije, odnosno Grada Zagreba ustrojiti jednu ili više podružnica.
(4) Suosnivač obiteljskog centra i njegove podružnice, može biti županija, grad, općina i Grad Zagreb, sklapanjem ugovora o njegovu osnivanju s ministarstvom nadležnim za obitelj.

Članak 80.b

(1) Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:
– brak i međusobne odnose roditelja i djece, uzdržavanja i druge okolnosti u obitelji koje traže stručnu potporu i pomoć,
– odgoj djece, posvojenje i prevenciju svih oblika ovisnosti kod djece i mladeži,
– probleme s invalidnošću,
– uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi,
– poticanje odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji,
– podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji,
– organiziranje učenja djeteta,
– smještaj u predškolske ustanove,
– poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,
– razvoj i unapređenje izvaninstitucijskih oblika potpore obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,
– poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.
(2) Obiteljski centar obavlja i stručno-analitičke poslove iz svog djelokruga te informativne, savjetodavne, preventivno – terapijske, edukacijske, promidžbene i druge slične stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži.

Članak 80.c

(1) Obiteljski centar započet će s radom kada se na temelju rješenja iz članka 80.a ovoga Zakona upiše u sudski registar i upisnik ustanova.
(2) Uvjete glede prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika obiteljskog centra i podružnice, kao i uvjete i način ostvarivanja usluga obiteljskog centra propisat će ministar nadležan za obitelj.

Članak 80.d

(1) Obiteljskim centrom upravlja i vodi ravnatelj.
(2) Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, rješenjem o osnivanju, odnosno statutom obiteljskog centra.
(3) Ravnatelja obiteljskog centra imenuje ministar nadležan za obitelj na temelju javnog natječaja.
(4) Za ravnatelja obiteljskog centra može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u društveno humanitarnim djelatnostima uz odgovarajuće poznavanje savjetodavnog ili/i terapijskog rada, te koji nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti te za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i prema kojem nije izrečena prekršajnopravna sankcija propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.
(5) Mandat ravnatelja obiteljskog centra traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.
(6) Ravnatelja obiteljskog centra razrješuje ministar nadležan za obitelj pod uvjetima i na način utvrđenim Zakonom o ustanovama, te ako:
– je pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti te za kaznena djela protiv Republike Hrvatske,
– mu je izrečena prekršajnopravna sankcija propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.

Članak 80.e

(1) Obiteljski centar ima stručno vijeće.
(2) Stručno vijeće čine svi stručni radnici obiteljskog centra.
(3) Djelokrug rada stručnog vijeća uređuje se statutom obiteljskog centra.

Članak 80.f

(1) Obiteljski centar ima statut kojim se uređuje ustroj obiteljskog centra, tijela, njegov djelokrug rada, unutarnji ustroj te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.
(2) Statut obiteljskog centra donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obitelj.

Članak 80.g

(1) Podružnicu obiteljskog centra vodi predstojnik.
(2) Predstojnik ima ovlasti u skladu s djelatnošću podružnice obiteljskog centra, koje su određene rješenjem o osnivanju i statutom obiteljskog centra.
(3) Predstojnika podružnice imenuje i razrješava ravnatelj obiteljskog centra uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obitelj.
(4) Za predstojnika podružnice može biti imenovan hrvatski državljanin s visokom stručnom spremom i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima u društveno humanitarnim djelatnostima uz poznavanje savjetodavnog ili/i terapijskog rada.

Članak 80.h

U obavljanju djelatnosti iz članka 80.b ovoga Zakona obiteljski centar i podružnica surađuju s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama te drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju potporu obitelji, djeci, mladeži, ostalim članovima obitelji i drugim osobama savjetovanjem, uslugama, skrbi i o tome sličnim oblicima rada, promiču obiteljske vrijednosti te pridonose podizanju kvalitete obiteljskog života.

Članak 80.i

(1) Obiteljski centar i podružnica dužni su na propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju o korisnicima i o obavljanju djelatnosti iz članka 80.b ovoga Zakona, te o tome dostavljati izvješća ministarstvu nadležnom za obitelj.
(2) Sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije, te način i rokove za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar nadležan za obitelj.«

Članak 9.

U članku 82. stavku 3. točki 1. riječi: »socijalnih, obiteljskih i« zamjenjuju se riječima: »socijalnih i«.
Točka 4. mijenja se i glasi:
»sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima odraslih.«

Članak 10.

U članku 83. riječi: »poslove savjetovališta,« brišu se.

Članak 11.

U članku 84.a stavku 2. riječi: »stručni radnik centra za socijalnu skrb kojeg predlaže njegovo stručno vijeće«, zamjenjuju se riječima: »predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb«.
U stavku 3. riječi: »ili više« brišu se.

Članak 12.

U članku 94. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odlukom«.
Stavak 3. briše se.

Članak 13.

U članku 96. stavku 2. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi«.

Članak 14.

U članku 99. stavku 2. riječi: »stručni radnik« zamjenjuju se riječima: »predstavnik radnika«.

Članak 15.

U članku 114.a stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi«.

Članak 16.

U članku 118. stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi«.

Članak 17.

U članku 119. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka s obzirom na dob i potrebe korisnika odlukom utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.«

Članak 18.

U članku 134. stavku 1. točki 2. riječ: »Zavodom« zamjenjuje se riječima: »ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi«.
U stavku 2. riječi: »Zavod, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi«.

Članak 19.

U članku 151. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.«

Članak 20.

U članku 162. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Medicinske sestre nakon provedene vježbeničke prakse u domovima socijalne skrbi i zdravstvenim ustanovama u skladu s propisima na području zdravstva, polažu stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom ministarstva nadležnog za zdravstvo.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:
»(4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi na temelju zapisnika ispit­nog povjerenstva pred kojim je ispit položen.«

Članak 21.

U članku 167. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Sadržaj programa stručnog usavršavanja, kriterije i postupak izbora projekata edukacije koji će se financirati sredstvima državnog proračuna, kao i godišnji program stručnog usavršavanja stručnih radnika u socijalnoj skrbi donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za tu godinu.«

Članak 22.

U članku 173. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi provodi inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata, kao i nadzor nad stručnim radom, u domu socijalne skrbi, centru za pomoć i njegu, obiteljskom domu te drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji korisnicima iz članka 68., 69., 70., 71., 72. i 74. ovoga Zakona.
(2) Ministarstvo nadležno za obitelj provodi inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata te inspekcijski i stručni nadzor nad radom obiteljskog centra.
(3) Način provođenja stručnog nadzora i njegov sadržaj propisat će ministar nadležan za poslove socijalne skrbi i ministar nadležan za obitelj u okviru svoje nadležnosti sukladno odredbama ovoga Zakona.«

Članak 23.

Članak 174. mijenja se i glasi:
»(1) Inspekcijski nadzor i nadzor nad stručnim radom iz članka 173. stavka 1. ovoga Zakona provode inspektori, viši inspektori i drugi državni službenici ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi ovlašteni za provedbu inspekcijskog nadzora (u daljnjem tekstu: inspektori).
(2) Inspekcijski nadzor i nadzor nad stručnim radom iz članka 173. stavka 2. ovoga Zakona provode inspektori, viši inspektori i drugi državni službenici ministarstva nadležnog za obitelj ovlašteni za provedbu inspekcijskog nadzora (u daljnjem tekstu: inspektori).
(3) Stručni nadzor mogu provoditi i stručnjaci s liste stručnjaka koju donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi i ministar nadležan za obitelj u okviru svoje nadležnosti sukladno odredbama ovoga Zakona.«

Članak 24.

Članak 175. mijenja se i glasi:
»(1) Za inspektora može se rasporediti stručni radnik visoke stručne spreme (pravnik, socijalni radnik, defektolog, psiholog) koji pored zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima četiri godine radnog staža u struci, a od toga najmanje godinu dana u djelatnosti socijalne skrbi i položen državni stručni ispit.
(2) Za višeg inspektora može se rasporediti stručni radnik iz stavka 1. ovoga članka ako ima najmanje osam godina radnog staža u struci, a od toga najmanje godinu dana u djelatnosti socijalne skrbi i položen državni stručni ispit.«

Članak 25.

U članku 176. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Sadržaj i oblik iskaznice inspektora koji provodi inspekcijski nadzor i nadzor nad stručnim radom iz članka 173. stavka 1. ovoga Zakona propisat će ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, a za inspektora koji provodi inspekcijski nadzor i nadzor nad stručnim radom iz članka 173. stavka 2. ovoga Zakona propisat će ministar nadležan za obitelj.«

Članak 26.

U članku 182. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na inspektore koji provode inspekcijski nadzor nad obiteljskim centrom.«

Članak 27.

U članku 183. stavku 1. podstavku 3. riječi: »i 9.« brišu se.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na inspektore koji provode inspekcijski nadzor nad obiteljskim centrom.«

Članak 28.

U članku 186. riječi: »Zavod uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poslove socijalne skrbi«.

Članak 29.

U članku 188. stavku 1., 2. i 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi«.

Članak 30.

U članku 190. stavku 2. iza riječi: »sredstva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući i dosuđeni iznos uzdržavanja za korisnika,«, iza riječi: »potreba« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »ili ako ima suglasnost osnivača doma u kojem je smješten, cijena smještaja može se podmiriti njegovom imovinom« brišu se.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Odrasla osoba iz stavka 2. ovoga članka može sklopiti ugovor o smještaju s domom socijalne skrbi, uz prethodnu suglasnost njegovog osnivača, kojim će se urediti da će se cijena smještaja podmiriti iz imovine korisnika. U ugovoru mora se navesti procijenjena vrijednost imovine, razdoblje za koje se podmiruje cijena smještaja, način pologa sredstava ostvarenih prodajom imovine, način podmirivanja troškova smještaja, pravo povrata neutrošenih sredstava u slučaju raskida ugovora ili smrti korisnika, kao i druga pitanja u vezi s pravima i obvezama ugovornih strana.«
Stavak 4. briše se.
U stavku 5., koji postaje stavak 4., riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi«.
Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 31.

U članku 197., 198., 200., 201. i 202. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi« u odgovarajućem padežu.

Članak 32.

U članku 202. stavku 2. briše se točka i dodaju riječi: »putem Državnog odvjetništva.«

Članak 33.

(1) Medicinske sestre koje su položile stručni ispit u sustavu socijalne skrbi do stupanja na snagu ovoga Zakona imaju pravo pristupiti polaganju stručnog ispita pred ispitnim povjerenstvom ministarstva nadležnog za zdravstvo u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Stručni radnici iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni polagati predmete za koje ministarstvo nadležno za zdravstvo ocijeni da su propisani isti pravni izvori.

Članak 34.

(1) U županijama u kojima su do stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojena savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj u okviru centra za socijalnu skrb, ministarstvo nadležno za obitelj donijet će rješenje o osnivanju obiteljskog centra sukladno članku 80.a ovoga Zakona, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Danom početka rada obiteljskog centra preuzet će se dokumentacija i službenici koji su radili na poslovima savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj u okviru centra za socijalnu skrb.
(3) O preuzimanju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklopit će se sporazum između centra za socijalnu skrb i obiteljskog centra, a primjenjivat će se po pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi i ministarstva nadležnog za obitelj.
(4) Do osnivanja i početka rada obiteljskog centra poslove savjetovališta obavljat će nadležni centar za socijalnu skrb.

Članak 35.

Javne ustanove socijalne skrbi obvezne su uskladiti statut i druge opće akte s odredbama članka 11. i 14. ovoga Zakona te sukladno tome osnivači domova imenovat će upravna vijeća najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 36.

(1) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donijet će pravilnike iz članka 7. i 22. ovoga Zakona najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Ministar nadležan za obitelj donijet će pravilnike iz članka 7., 8. i 22. ovoga Zakona najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Do donošenja programa iz članka 21. ovoga Zakona primjenjivat će se programi stručnog usavršavanja doneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(4) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi i ministar nadležan za obitelj donijet će listu stručnjaka iz članka 23. ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o međusobnim pravima i obvezama osnivača i Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, br. 116/03.).

Članak 38.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/05-01/02
Zagreb, 31. ožujka 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.