Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda, načinu vođenja evidencije i medicinske dokumentacije vozača i kandidata za vozače

NN 45/2006 (24.4.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda, načinu vođenja evidencije i medicinske dokumentacije vozača i kandidata za vozače

ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

1103

Na temelju članka 234. stavka 5. podstavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, VRSTI I OPSEGU PREGLEDA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I MEDICINSKE DOKUMENTACIJE VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda, načinu vođenja evidencije i medicinske dokumentacije vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine« broj 92/05) u članku 7. u podstavku 3. riječi: »po indikaciji« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. podstavku 4. riječi: »po indikaciji« brišu se.

Članak 3.

U članku 13. točki a) podtočki 9) riječi: »kronični PTSP sa psihotičnim epizodama i odlikama trajne promjene osobnosti,« brišu se.

Članak 4.

U članku 17. stavku 3. točki 3. veznik »ili« zamjenjuje se veznikom »i«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 2. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:
» – psihologijskog testiranja (intelektualne sposobnosti i osobnosti),«.
Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 6. i 7.

Članak 6.

U članku 26. stavku 3. podstavku 3. veznik »ili« zamjenjuje se veznikom »i«.

Članak 7.

U članku 28. podstavku 3. veznik »ili« zamjenjuje se veznikom »i«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 022-03/05-01/28
Urbroj: 534-07-01/4-06-1
Zagreb, 13. travnja 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.