Pravilnik o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima

NN 45/2006 (24.4.2006.), Pravilnik o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1110

Na temelju odredbi članka 175. stavak 5. i članka 30. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 13. travnja 2006. godine, donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU IZVJEŠĆA DIONIČARA I IMATELJA UDJELA U FONDU I VOĐENJU POSLOVNIH KNJIGA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.


Ovim Pravilnikom uređuje se okvir računovodstvenog evidentiranja, obveza izrade financijskih izvješća društva za upravljanje fondovima (u daljnjem tekstu: društva), te sadržaj zatvorenog i otvorenog investicijskog fonda i privatizacijskog investicijskog fonda (u daljnjem tekstu za sve ovdje nabrojane fondove skraćeno: fond).

Članak 2.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 14. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05, u daljnjem tekstu: Zakon), računovodstveno evidentiranje transakcija, sadržaj i objav­ljivanje financijskih izvješća društva i fonda obavlja se sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Članak 3.

(1) Društvo je obvezno izrađivati i dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) financijska izvješća svakog fonda kojim upravlja, i to u rokovima iz članka 174. Zakona, kao i vlastito godišnje financijsko izvješće.
(2) Pored rokova iz članka 174. Zakona ovim Pravilnikom se propisuje obavezno izrađivanje i dostavljanje izvještaja za investicijske fondove iz članka 1. ovoga Pravilnika i na tromjesečnoj osnovi, i to u roku od 30 dana od posljednjeg dana tromjesečja i devetomjesečja.

Članak 4.

(1) Godišnja financijska izvješća društva za upravljanje fondovima i godišnja izvješća fonda moraju biti revidirani od strane nezavisnog ovlaštenog revizora.
(2) Mišljenje nezavisnog ovlaštenog revizora društvo je obvezno dostaviti u rokovima iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika.
(3) Skraćena godišnja financijska izvješća fonda i mišljenje nezavisnog ovlaštenog revizora društvo je obavezno objaviti u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na području cijele Repub­like Hrvatske.
(4) Skraćena izvješća obuhvaćaju obrasce 1. do 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Sadržaj financijskih izvješća fonda određen je u prilogu ovom Pravilniku u obliku obrasca i njegov je sastavni dio (Prilog 1: Sadržaj financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova).

Članak 6.

Radi računovodstvenog evidentiranja transakcija, te pripreme i razvrstavanja pozicija izvješća fonda, društvo je obvezno usvojiti kontni plan koji je prilog ovom Pravilniku i njegov je sastavni dio (Prilog 2: Kontni plan investicijskih fondova).

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o računovodstvenom evidentiranju i financijskim izvješćima društva za upravljanje fondovima i investicijskih fondova (»Narodne novine« broj 28/99).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/15
Urbroj: 326-01/06-1
Zagreb, 13. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.
 

PRILOG 1.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Financijski izvještaji otvorenog investicijskog fonda jesu:
1. Bilanca ili Izvještaj o neto imovini mirovinskog fonda (obrazac 1.);
2. Račun dobiti i gubitka fonda (obrazac 2.);
3. Izvještaj o promjenama u neto imovini (obrazac 3.);
4. Financijski pokazatelji po obračunskoj jedinici fonda tijekom razdoblja (obrazac 4.);
5. Izvještaj o strukturi ulaganja fonda (obrazac 5.);
6. Struktura ulaganja fonda po vrstama imovine (obrazac 6.);
7. Struktura obveza fonda po vrstama instrumenata (obrazac 7.);
8. Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda (obrazac 8.);
9. Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) fonda (obrazac 9.);
10. Transakcije s povezanim osobama fonda (obrazac 10.a i 10b.);
11. Bilješke uz financijska izvješća.
 

Obrazac 1. BILANCA ILI IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI FONDA NA DAN ______

 

Oznaka pozicije

Konta skupine

POZICIJA IMOVINE

(datum) prethodna godina

(datum) tekuća godina

 

 

FINANCIJSKA IMOVINA

 

 

1

10

Novčana sredstva i novčani ekvivalenti

 

 

2

sum 2a:2d

Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti:

 

 

2a

3

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

2b

4

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

 

 

2c

8

Zajmovi i potraživanja

 

 

2d

5

Ulaganja koja se drže do dospijeća

 

 

 

 

OSTALA IMOVINA

 

 

3

11+12

Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja

 

 

4

13

Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica

 

 

5

14

Potraživanja s osnove danih predujmova

 

 

6

15

Potraživanja od društva za upravljanje

 

 

7

16

Potraživanja od depozitne banke

 

 

8

17

Ostala potraživanja fonda

 

 

9

18

Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina

 

 

A

sum 1:9

UKUPNA IMOVINA

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Izvanbilančna evidencija aktiva

 

 

 

 

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

10

20+21

Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze

 

 

11

22

Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite

 

 

 

 

OSTALE OBVEZE

 

 

12

23

Obveze prema društvu za upravljanje fondovima

 

 

13

24

Obveze prema depozitnoj banci

 

 

14

25

Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda

 

 

15

26

Obveze s osnove isplate udjelničarima

 

 

16

27

Ostale obveze

 

 

17

28

Obveze po obračunatoj kamati

 

 

B

sum 10:17

UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE

 

 

 

 

 

 

 

C

A-B

NETO IMOVINA FONDA

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Broj izdanih udjela

 

 

 

 

 

 

 

E

C / D

NETO IMOVINA PO UDJELU

 

 

 

 

 

 

 

18

90

Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda

 

 

19

94

Dobit/gubitak tekuće financijske godine

 

 

20

95

Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja

 

 

21

96

Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

22

97

Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite

 

 

F

sum 18:22

UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE

 

 

 

99

Izvanbilančna evidencija pasiva

 

 

 

Obrazac 2. RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDAZA RAZDOBLJE _______
 

Oznaka pozicije

Konta skupine

POZICIJA

prethodno razdoblje

tekuće razdoblje

 

 

PRIHODI OD ULAGANJA

 

 

1

73

Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata

 

 

2

70

Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospijećem

 

 

3

71(bez 71x)

Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)

 

 

4

74

Prihodi od dividendi

 

 

5

75

Ostali prihodi

 

 

A sum 1:5

 

UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA

 

 

 

 

RASHODI

 

 

6

63

Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata

 

 

7

60 (bez 60x)

Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)

 

 

8

61

Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje

 

 

9

67

Rashodi od kamata

 

 

10

65

Naknada depozitnoj banci

 

 

11

66

Transakcijski troškovi

 

 

12

64

Umanjenje imovine

 

 

13

69

Ostali dozvoljeni troškovi fonda

 

 

B sum 6:13

 

UKUPNO RASHODI

 

 

 

 

 

 

 

C
(A-B)

 

NETO DOBIT (GUBITAK) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE

 

 

d1

72-62 (bez 72x i 62x)

Nerealizirani dobici (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente

 

 

d2

72x -62x

Nerealizirani dobici (gubici) od derivativ­nih instrumenata

 

 

d3

71x -60x

Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijed­nosne papire

 

 

D (d1+
d2+
d3)

 

UKUPNO NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE i DERIVATIVNE INSTRUMENTE

 

 

 

 

 

 

 

E

(C+D)

 

NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA

 

 

 

Obrazac 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU
 

Oznaka pozicije

Konta skupine

POZICIJA

prethodno razdoblje

tekuće razdoblje

 

 

POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA

 

 

1 (obrazac 2.C)

 

Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire

 

 

2 (obrazac 2.D)

 

Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente

 

 

3

96

Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

4

97

Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite

 

 

A (zbroj 1-4)

 

POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA

 

 

 

 

 

 

 

5

900 P

Primici od prodaje izdanih udjela fonda

 

 

6

900 D

Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda

 

 

B (zbroj 5-6)

 

UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) OD TRANSAKCIJA S UDJELIMA FONDA

 

 

 

 

 

 

 

C (A+B)

 

UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETO IMOVINA

 

 

7

 

Na početku razdoblja

 

 

D (7+C)

 

Na kraju razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

7

 

BROJ IZDANIH I POVUČENIH UDJELA FONDA

 

 

8

 

Izdani udjeli fonda

 

 

 

 

Povučeni udjeli fonda

 

 

E (zbroj 7-8)

 

BROJ UDJELA FONDA

 

 

 

Obrazac 4. FINANCIJSKI POKAZATELJI PO UDJELU FONDA TIJEKOM RAZDOBLJA
 

Oznaka pozicije

Konta skupine

POZICIJA IMOVINE

prethodno razdoblje

tekuće
razdoblje

 

 

VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU NA POČETKU RAZ­DOBLJA

 

 

1

 

Neto imovina fonda na početku raz­doblja

 

 

2

 

Broj udjela na početku razdoblja

 

 

A

1 / 2

Vrijednost neto imovine fonda po udjelu na početku razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU NA KRAJU RAZDOBLJA

 

 

3

 

Neto imovina fonda na kraju razdoblja

 

 

4

 

Broj udjela na kraju razdoblja

 

 

B

3 / 4

Vrijednost neto imovine fonda po udjelu na kraju razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

C

 

DODATNI POKAZATELJI I PODACI

 

 

5

61, 65, 66

Odnos troškova i prosječne neto imovine

 

 

6

 

Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječ­ne neto imovine

 

 

7

 

Stopa obrtaja imovine fonda

 

 

8

 

Ukupan povrat na ulaganja

 

 

 

Obrazac 5. IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN __________

Dionice
 

Pozicija

Broj dionica

Trošak nabave po dionici

Ukupan trošak nabave

Vrijednost na datum izvještaja

Vrijednost po dionici

Udjel u vlasništvu izdavatelja (u %)

Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)

Redovne dionice

 

 

 

 

 

 

 

Povlaštene dionice

 

 

 

 

 

 

 

Dionice zatvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO DIONICE DOMAĆIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovne dionice

 

 

 

 

 

 

 

Povlaštene dionice

 

 

 

 

 

 

 

Dionice zatvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO DIONICE INOZEMNIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

 

 

 

 

 

 

 

       
Obveznice
 

Pozicija

Nominalna vrijednost

Trošak nabave

Vrijednost na datum izvještaja

Udjel u vlasništvu izdavatelja (u %)

Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)

Državne obveznice

 

 

 

 

 

Obveznice lokalne i regionalne samouprave

 

 

 

 

 

Obveznice gospodarskih subjekata

 

 

 

 

 

UKUPNO OBVEZNICE RH I DOMAĆIH IZDAVATELJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne obveznice

 

 

 

 

 

Obveznice gospodarskih subjekata

 

 

 

 

 

UKUPNO OBVEZNICE INOZEMNIH IZDAVATELJA

 

 

 

 

 

 

Ostali vrijednosni papiri
 

Pozicija

Nominalna vrijednost

Trošak nabave

Vrijednost na datum izvještaja

Udjel u vlasništvu izdavatelja (u %)

Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)

Trezorski zapisi

 

 

 

 

 

Blagajnički zapisi

 

 

 

 

 

Udjeli otvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

 

Drugi nenavedeni vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

UKUPNO OSTALI VRIJEDNOSNI PAPIRI DOMAĆIH IZDAVATELJA

 

 

 

 

 

Trezorski zapisi

 

 

 

 

 

Blagajnički zapisi

 

 

 

 

 

Udjeli otvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

 

Drugi nenavedeni vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

UKUPNO OSTALI VRIJEDNOSNI PAPIRI INOZEMNIH IZDAVATELJA

 

 

 

 

 

Plasmani i depoziti
 

Pozicija

Trošak nabave

Vrijednost na datum izvještaja

Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)

Kratkoročni depoziti

 

 

 

Dugoročni depoziti

 

 

 

Ostali plasmani

 

 

 

UKUPNO PLASMANI I DEPOZITI

 

 

 

Derivativni instrumenti
 

Pozicija

Trošak

nabave

Pozitivna vrijednost na datum izvješća

Negativna vrijednost na datum izvješća

Udjel u imovini fonda (u %)

Udio u obvezama

(u %)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO DERIVATIVNI INSTRUMENTI

 

 

 

 

 


Repo poslovi (AKTIVA)

Pozicija

Kolateral

ISIN

Trošak nabave

Vrijednost na datum izvještaja

Udjel u cjelokupnoj imovini fonda
(u %)

Nominalna vrijed­nost kolaterala

 

 

 

 

 

 

UKUPNO REPO POSLOVI

 

 

 

 

 

 

Obrazac 6. STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

Opis pozicije

Vrijednost na datum izvješća

Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)

Dionice

 

 

Obveznice

 

 

Ostali vrijednosni papiri

 

 

Plasmani i depoziti

 

 

Derivativni instrumenti

 

 

Repo poslovi

 

 

Ostala imovina

 

 

Novčana sredstva i ekvivalenti novca

 

 

UKUPNA IMOVINA

 

100

 

Obrazac 7. STRUKTURA OBVEZA FONDA PO VRSTAMAINSTRUMENATA

Repo poslovi (PASIVA)

Pozicija

Kolateral

ISIN

Trošak nabave

Vrijednost na datum izvještaja

Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)

Udjel u obvezama fonda (u %)

Nominalna vrijednost kolaterala

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO REPO POSLOVI

 

 

 

 

 

 

 

Garantni polog
 

Pozicija

Trošak nabave

Vrijednost na datum izvještaja

Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)

Udjel u obvezama fonda (u %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 8. IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA(GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE ____
 

Datum prodaje

Financijski
instrumenti

Broj vrijednosnih papira

Knjigovodstvena vrijednost

Prodajna cijena

Realizirani dobitak (gubitak)

 

Redovne dionice gospodarskih subjekata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povlaštene dionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionice investicijskih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne obveznice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveznice lokalne samouprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveznice gospodarskih subjekata

 

 

 

 

 

Trezorski zapisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blagajnički zapisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udjeli otvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi nenavedeni vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

Strukturirani vrijed­nosni papiri po fer vrijednosti

 

 

 

 

 

Strukturirani vrijed­nosni papiri s ugrađenim derivatom

 

 

 

 

 

Derivativni instrumenti

 

 

 

 

 

Ukupno realizirani dobitak (gubitak)

 

 

 

 

Napomena: nije dopušteno prebijanje po vrijednosnom papiru, mora biti evidentirana svaka transakcija
 

Obrazac 9. IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA RAZDOBLJE
 

Datum zadnje procjene

Financijski instrumenti

Trošak nabave

Fer vrijednost

Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju

Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite

Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja

Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire

Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem

Umanjenje imovine

 

Redovne dionice gospodarskih subjekata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povlaštene dionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionice zatvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne obveznice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveznice lokalne i regionalne samouprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveznice gospodarskih subjekata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trezorski i blagajnički zapisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komercijalni zapisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udjeli otvorenih investicijskih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi nenavedeni dužnički vrijednosni papiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivativni instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napomena: Ukupna razlika između fer vrijednosti i troška nabave jednaka je ukupno nerealiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja u vrijednosne papire uvećan za revalorizacijske rezerve imovine raspoložive za prodaju, revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite, neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire amortizaciji diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem i umanjenju imovine, ovisno o kategoriji imovine.
 

Obrazac 10a. TRANSAKCIJE IMOVINOM FONDA S POVEZANIM OSOBAMA FONDA ZA RAZDOBLJE ________
 

Naziv povezane osobe

Opis
transakcije

Datum
transakcije

Količina ili Nominalna vrijednost

Trošak nabave

Vrijednost transakcije

Realizirani dobitak (gubitak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 10b. PRIHODI/RASHODI S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE_______________

Naziv povezane osobe

Prihod/rashod

Svrha isplate

 

 

 


PRILOG 2.

KONTNI PLAN INVESTICIJSKIH FONDOVA

1 – Novčana sredstva i potraživanja
10 – Novčana sredstva i novčani ekvivalenti
11 – Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira
12 – Ostala potraživanja s osnove prodaje
13 – Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica
14 – Potraživanja s osnove danih predujmova
15 – Potraživanja od društva za upravljanje fondovima
16 – Potraživanja od depozitne banke
17 – Ostala potraživanja fonda
18 – Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina

2 – Kratkoročne obveze

20 – Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire
21 – Ostale obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire
22 – Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite
23 – Obveze prema društvu za upravljanje fondovima
24 – Obveze prema depozitnoj banci
25 – Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda
26 – Obveze s osnove isplate udjelničara
27 – Ostale obveze fonda
28 – Obveze po obračunatoj kamati

3 – Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

30 – Vrijednosni papiri u kotaciji burze u zemlji po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i usklađenje vrijed­nosti
31 – Vrijednosni papiri u stranim kotacijama burzi po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i usklađenje vrijednosti
32 – Ostali vrijednosni papiri domaćih izdavatelja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i usklađenje vrijednosti
33 – Ostali vrijednosni papiri inozemnih izdavatelja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i usklađenje vrijednosti
34 – Derivativni instrumenti i usklađenje vrijednosti
35 – Ostala financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i usklađenje vrijednosti

4 – Financijska imovina rapoloživa za prodaju

40 – Vrijednosni papiri u kotaciji burze u zemlji rasploživi za prodaju i usklađenje vrijednosti
41 – Vrijednosni papiri u stranim kotacijama burzi rasploživi za prodaju i usklađenje vrijednosti
42 – Ostali vrijednosni papiri domaćih izdavatelja rasploživi za prodaju i usklađenje vrijednosti
43 – Ostali vrijednosni papiri inozemnih izdavatelja rasploživi za prodaju i usklađenje vrijednosti
44 – Ostala financijska imovina rasploživa za prodaju i usklađenje vrijednosti

5 – Ulaganja koja se drže do dospijeća
50 – Kratkoročni depoziti i usklađenje vrijednosti
51 – Dugoročni depoziti i usklađenje vrijednosti
52 – Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća i usklađenje vrijednosti
53 – Dugoročni dužnički vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća i usklađenje vrijednosti
54 – Plasmani temeljem obrnutih repo poslova i usklađenje vrijednosti
55 – Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća i usklađenje vrijednosti

6 – Rashodi
60 – Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)
60x – Negativne tečajne razlike po vrijednosnim papirima
61 – Rashodi s osnove odnosa s društvom za upravljanje fondovima
62 – Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost
62x – Nerealizirani gubici od derivativnih instrumenata
63 – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata
64 – Umanjenje imovine
65 – Naknada depozitnoj banci
66 – Transakcijski troškovi
67 – Rashodi od kamata
69 – Ostali dozvoljeni troškovi fonda

7 – Prihodi
70 – Prihodi od kamata
70x Amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem
71 – Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)
71x –Pozitivne tečajne razlike po vrijednosnim papirima
72 – Nerealizirani dobici – svođenje na fer vrijednost
72x –Nerealizirani dobici od derivativnih instrumenata
73 – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata
74 – Prihodi od dividendi
75 – Ostali prihodi
79 – Razlika prihoda i rashoda

8 – Zajmovi i potraživanja
80 – Nederivativna financijska imovina s fiksnim ili utvrdivim plaćanjima koja ne kotira na aktivnom tržištu i usklađenje vrijed­nosti
81 – Plasmani temeljem obrnutih repo poslova i usklađenje vrijednosti
82 – Garantni depoziti i usklađenje vrijednosti
83 – Plasmani, depoziti i krediti i usklađenje vrijednosti
84 – Ostala imovina koja pripada portfelju zajmovi i potraživanja i usklađenje vrijednosti

9 – Obveze prema izvorima imovine (udjela) i revalorizacijske rezerve fonda
90 – Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda
94 – Dobit/gubitak tekuće financijske godine
95 – Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja
96 – Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
97 – Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite
990-994 – Aktivna izvanbilančna evidencija
995-999 – Pasivna izvanbilančna evidencija