Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva

NN 47/2006 (28.4.2006.), Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITUI SPAŠAVANJE

1154

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04) ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU UZBUNJIVANJA STANOVNIŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se subjekti i sredstva za uzbunjivanje stanovništva te postupak za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva o nastanku opasnosti, postupcima za vrijeme trajanja opasnosti i prestanku opasnosti.

II. SUBJEKTI I SREDSTVA ZA UZBUNJIVANJE STANOVNIŠTVA

Članak 2.

Uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva provode jedinstveni operativno-komunikacijski centri (u daljnjem tekstu: Centri 112).
Centri 112 koordiniraju postupke svih subjekata uključenih u jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj uključuju se i sljedeći subjekti:
– pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliš (akumulacije vode, oteretni kanali i dr.), pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom te pravne osobe koje proizvode, skladište, prevoze, prerađuju ili u tehnološkom procesu postupaju s opasnim tvarima i koje imaju uspostavljen sustav uzbunjivanja građana u svojoj okolini,
– vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, prometni terminali, sportske dvorane i stadioni, veliki trgovački centri, velika proizvodna postrojenja i slično) koji imaju uspostavljen sustav uzbunjivanja građana,
– vatrogasne postrojbe,
– ostali vlasnici i korisnici sirena.

Članak 4.

Za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva koriste se sirene, razglasni uređaji, elektronički mediji te SMS uređaji (nakon što se za slanje SMS poruka ostvare uvjeti kod davatelja usluga).
Elektronički mediji iz stavka 1. ovog članka su:
1. prvi program Hrvatskog radija i Hrvatske televizije – za opasnosti od značaja za državu, županije i gradove,
2. lokalne radio postaje i televizijske postaje – za područja županija, gradova i općina,
3. Internet stranica Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

Članak 5.

Nadležni područni ured za zaštitu i spašavanje Državne uprave izradit će za područje svoje županije popis elektroničkih medija iz članka 4. stavka 2. točke 2. ovog Pravilnika koji je sastavni dio planova zaštite i spašavanje županija i Grada Zagreba.

Članak 6.

Osobe iz članka 3. podstavka 1. i 2. ovog Pravilnika dužne su uspostaviti daljinsko upravljanje i nadzor nad sirenama putem centralnog uređaja za upravljanje sirenama, a daljinsko upravljanje sirenama dužne su uspostaviti i iz nadležnog županijskog centra 112.
Na sustav daljinskog upravljanja sirenama županijskog centra 112 mogu se povezati i sirene koje nisu vlasništvo Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Ako sustav za daljinsko upravljanje sirenama nije uspostavljen te u slučaju neispravnosti sustava, nadležni županijski centar 112 izrađuje poseban plan za uključivanje sirena u kojem se razrađuju sredstva veze i osobe koje će se koristiti za uključivanje sirena. Za navedene potrebe mogu se koristiti i osobe iz članka 3. ovog Pravilnika.
Posebnim planom određuju se sirene na kojima se uspostavlja dežurstvo pripadnika operativnih snaga Državne uprave.
Osobe iz stavka 3. i 4. ovog članka uključuju sirene na nalog odgovorne osobe iz nadležnog županijskog centra 112.

III. POSTUPAK KOD UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA STANOVNIŠTVA

Članak 7.

Uzbunjivanje stanovništva obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.
Uz znakove za uzbunjivanje stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti, nadležni centar 112 davanjem priopćenja obavještava stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama koje je potreb­no poduzeti. Priopćenja za stanovništvo emitiraju se neposredno iza danog znaka za uzbunjivanje putem sirena, razglasnih uređaja, elektroničkih medija te SMS poruka.
Uzbunjivanje vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja obavlja se putem telekomunikacijskih sredstava, a kada to nije moguće znakom »vatrogasna uzbuna«.

Članak 8.

U slučaju pojave opasnosti za koju je standardnim operativnim postupcima i drugim propisima uređen postupak i ovlasti za donošenje odluke o uzbunjivanju te sastavljanje priopćenja iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika, Centar 112 dužan je postupati sukladno odredbama važećih propisa.
Za opasnosti koje nisu regulirane sukladno st. 1. ovog članka, nadležni centar 112 donosi odluku o uzbunjivanju i sastavlja priop­ćenja iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika. Sukladno potrebama i u okviru raspoloživog vremena Centar 112 će se konzultirati sa zapovjednicima civilne zaštite, čelnicima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, drugim središnjim tijelima državne uprave, nadležnim tijelima i osobama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgovornim osobama u pravnim osobama koje se bave zaštitom i spašavanjem i drugim odgovornim osobama.

Članak 9.

U slučaju neposredne opasnosti od ratnih djelovanja, nadležni centri 112 će bez odlaganja uzbuniti stanovništvo.
U okviru raspoloživog vremena, nadležni centri 112 će se, sukladno potrebama i radi usklađene provedbe, konzultirati s operativnim centrima Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i donijeti odluku o uzbunjivanju i utvrditi sadržaj priopćenja iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika.
Način suradnje centara 112 s operativnim centrima Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske uredit će se Standardnim operativnim postupkom koji donosi ravnatelj Državne uprave sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« br. 174/2004).

Članak 10.

U slučaju opasnosti od terorističkih djelovanja, nadležni Centri 112 će bez odlaganja uzbuniti stanovništvo.
U okviru raspoloživog vremena nadležni centri 112 će, sukladno potrebama i radi usklađene provedbe, u dogovoru sa operativno--komunikacijskim centrima Ministarstva unutarnjih poslova donijeti odluku o uzbunjivanju i utvrditi sadržaj priopćenja iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika.
Način suradnje centara 112 s operativnim komunikacijskim centrima Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se Standardnim operativnim postupkom koji donosi ravnatelj Državne uprave sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Članak 11.

Pravne osobe iz članka 3. podstavka 1. ovog Pravilnika dužne su u slučaju neposredne opasnosti koja može biti uzrokovana njihovom djelatnosti, putem vlastitog sustava za uzbunjivanje neodložno dati znak neposredne opasnosti i priopćenje za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama zaštite koje je potrebno poduzeti.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su o okolnostima iz stavka 1. ovog članka neodložno obavijestiti nadležni Centar 112, koji će putem elektroničkih medija te putem SMS poruka, dati priopćenje za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama zaštite koje je potrebno poduzeti.

Članak 12.

Vatrogasne postrojbe samostalno daju znak »vatrogasna uzbuna« putem vlastitih sredstava za uzbunjivanje i o tome su dužne odmah obavijestiti nadležni županijski centar 112.
Znak za uzbunjivanje »vatrogasna uzbuna« može dati i županijski centar 112 na zahtjev zapovjednika vatrogasne postrojbe u slučaju da vatrogasna postrojba nema svoju sirenu.

Članak 13.

Nadležni centri 112 i pravne osobe iz članka 3. podstavka 1. ovog Pravilnika dužni su nakon uzbunjivanja stanovništva, po prestanku svih opasnosti za stanovništvo, dati znak »prestanak opas­nosti«.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Za ispitivanje ispravnosti i razvoj sustava za uzbunjivanje, nad­ležni centri 112 i pravne osobe iz članka 3. ovog Pravilnika koriste se znakom »prestanak opasnosti«.
Ispitivanje ispravnosti sustava može se obavljati svake prve nedjelje u mjesecu, a u ostalim terminima ispitivanje se može obavljati uz suglasnost Službe za sustav 112 i najavu korištenja znaka iz stavka 1. ovog članka putem elektroničkih medija.

Članak 15.

Nadležni područni ured za zaštitu i spašavanje dostavit će elektroničkim medijima iz članka 4. stavka 2. točke 2. ovog Pravilnika izvod iz popisa elektroničkih medija iz članka 5. ovog Pravilnika u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-02/35
Urbroj: 543-01-09-01-06-1
Zagreb, 6. travnja 2006.

Ravnatelj
Đuro Poldrugač, v. r.