Uredba o državnim potporama

NN 50/2006 (5.5.2006.), Uredba o državnim potporama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1205

Na temelju članka 4. stavka 4. i članka 23. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2006. godine, donijela

UREDBU

O DRŽAVNIM POTPORAMA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se sadržaj, postupak i bitni elementi za ocjenu sukladnosti državnih potpora s odredbama Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/2005).

I. SADRŽAJ OCJENE SUKLADNOSTI

Članak 2.

Sadržaj ocjene sukladnosti državnih potpora iz članka 4. stavka 3. Zakona o državnim potporama temelji se na pravilima koja proiz­laze iz članka 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/2001, 14/2002, 1/2005, 7/2005 i 9/2005), te Protokola 2. i Protokola 6. koji su sastavni dio ovoga Sporazuma.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija donosi odluke o objavljivanju u »Narodnim novinama« popisa pravila i pravila iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 4.

Odluka o objavljivanju pravila iz članka 3. ove Uredbe sadrži sljedeće:
– tekst akta u kojem su sadržana pojedina pravila iz članka 2. ove Uredbe, u prijevodu na hrvatski jezik, i
– odredbu o načinu provedbe predmetnih pravila.

Članak 5.

U svrhu praćenja i pripreme objavljivanja popisa pravila i pravila iz članka 2. ove Uredbe, ovlašćuje se ministar financija imenovati odbor od pet članova.
Članovi odbora iz stavka 1. ovog članka za svoj rad primaju naknadu.
Odbor iz stavka 1. ovog članka donosi pravilnik o radu kojeg potvrđuje ministar financija.
 

II. POSTUPAK OCJENE SUKLADNOSTI
 

Članak 6.
 

Sukladno članku 7. Zakona o državnim potporama, na postupak ocjene sukladnosti državnih potpora iz članka 4. stavka 3. Zakona o državnim potporama primjenjuju se odredbe Zakona o državnim potporama, te podredno odredbe Zakona o proračunu i Zakona o općem upravnom postupku, osim članka 266. Zakona o općem upravnom postupku.

III. BITNI ELEMENTI ZA OCJENU SUKLADNOSTI

Članak 7.

Bitni elementi za ocjenu sukladnosti državnih potpora iz članka 4. stavka 3. Zakona o državnim potporama jesu:
– utvrđivanje je li predmetna mjera državna potpora prema odredbama Zakona o državnim potporama, te
– ako je predmetna mjera državna potpora, utvrđivanje dopuštenosti predmetne državne potpore.

Članak 8.

U svrhu provedbe prve alineje članka 7. ove Uredbe, predmetna je mjera državna potpora prema odredbama Zakona o državnim potporama, ako zadovoljava sve sljedeće uvjete:
– mjera predstavlja stvarni ili potencijalni rashod, ili stvarni ili potencijalni umanjeni prihod Republike Hrvatske, lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugih pravnih osoba koje dodjeljuju ili upravljaju državnim potporama, u smislu Zakona o državnim potporama,
– mjera je selektivne naravi, odnosno mjerom se daje prednost na tržištu pojedinom korisniku ili skupini korisnika državne potpore,
– mjera narušava ili bi mogla narušiti tržišno natjecanje, i
– mjera utječe na trgovinu između Republike Hrvatske i Europskih zajednica.

Članak 9.

Ako predmetna mjera zadovoljava sve uvjete iz članka 8. ove Uredbe, te je ovime utvrđeno da ona predstavlja državnu potporu prema odredbama Zakona o državnim potporama, dopuštenost ove državne potpore utvrđuje se temeljem Zakona o državnim potporama i pravila iz članka 2. ove Uredbe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/2003).
Pravila o državnim potporama sadržana u odredbama Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/2003) važit će i primjenjivat će se i nakon prestanka važenja navedene Uredbe, sve do objavljivanja odgovarajućih pravila prema ovoj Uredbi, osim ako nisu u suprotnosti s odredbama ove Uredbe.
Postupci vezani uz državne potpore pokrenuti u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se na temelju pravila koja su važila do stupanja na snagu ove Uredbe.
Ministar financija imenovat će odbor iz članka 5. ove Uredbe, u roku 15 dana od stupanja na snagu ove Uredbe.
Odbor iz članka 5. ove Uredbe donosi pravilnik o radu, u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 421-01/06-01/01
Urbroj: 5030120-06-1
Zagreb, 28. travnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.