Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada

NN 51/2006 (8.5.2006.), Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1229

Na temelju članka 29. stavka 2. i članka 53. stavka 6. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 153/ 05), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE SE BAVE DJELATNOŠĆU POSREDOVANJA U ORGANIZIRANJU OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJA OTPADA I PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE SE BAVE DJELATNOŠĆU IZVOZA NEOPASNOG OTPADA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Očevid­nika i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (u daljnjem tekstu: Očevidnik) te sadržaj i način prijave za upis u Očevidnik.

Članak 2.

(1) Očevidnik se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige.
(2) Očevidnik se sastoji iz dva dijela:
– Dio I. – Popis pravnih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih,
– Dio II. – Popis pravnih i fizizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog opada.
(3) Na naslovnoj stranici Očevidnika, ispod naslova, upisuje se pravni temelj uspostave Očevidnika te broj knjige.
(4) Očevidnik se vodi i u elektroničkom obliku prema programskoj opremi za vođenje Očevidnika koju određuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

(1) U očevidnik se unose popisni obrazac POPO i popisni obrazac PINO.
(2) Popisni obrazac POPO unosi se u Očevidnik, Dio I. – Popis pravnih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih.
(3) Popisni obrazac PINO unosi se u Očevidnik, Dio II. – Popis pravnih i fizizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog opada.

Članak 4.

(1) U popisni obrazac POPO i PINO unose se sljedeći podaci:
1. tvrtka i skraćena tvrtka, odnosno naziv i skraćeni naziv,
2. sjedište – mjesto i adresa (ulica i kućni broj),
3. matični broj subjekta upisa u sudski registar odnosno matični broj obrta,
4. matični broj poslovnog subjekta razvrstan prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
5. ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno fizičke osobe,
6. predmet poslovanja, djelatnost
7. datum upisa i redni broj Očevidniku
8. klasifikacijska oznaka, urudžebni broj potvrde o upisu o Očevidnik i datum izdavanja
9. promjene podataka iz stavka 1., točke 1. do 6. ovoga članka i datum upisa promjena.
(2) U popisni obrazac PINO zajedno s podacima iz stavka 1., točke 1. – 9. ovoga članka unose se i podaci o vrstama otpada koje se namjeravaju izvoziti propisane u Zelenoj listi otpada iz Priloga III Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

Članak 5.

(1) Prijava za upis u Očevidnik podnosi se Ministarstvu na obrascu zahtjeva za prijavu za upis u Očevidnik – OZPUO u pisanom obliku.
(2) U prijavu se unose podaci iz članka 4., stavka 1. i 2. ovog Pravilnika.
(3) Uz prijavu za upis u Očevidnik, prilaže se ovjereni akt o registraciji i/ili ovjereni izvadak iz sudskog registra ili registra obrta o obavljanju djelatnosti posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih, odnosno izvoza neopasnog otpada.
(4) Osobe uz zahtjev prilažu i ovjerenu presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD.

Članak 6.

(1) U slučaju promjena podataka iz članka 4., stavka 1. točke 1. – 6. ovoga Pravilnika, obvezno je podnijeti zahtjev Ministarstvu za upis promjena u Očevidnik.
(2) Uz zahtjev se prilaže dokaz o promjeni podataka.

Članak 7.

Obrasci PINO popunjeni na temelju Pravilnika o popisu prav­nih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (»Narodne novine«, broj 1/04), danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, unijet će se u Očevidnik Dio II.

Članak 8.

Obrasci POPO, PINO i OZPUO s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-04/00017
Urbroj: 531-08-1-06-1
Zagreb, 25. travnja 2006.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.