Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva

NN 53/2006 (15.5.2006.), Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1261

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narod­ne novine«, broj 178/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2006. godine donijela

UREDBU

O KAKVOĆI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti ukupnog sumpora, olova, olefina, aromata, benzena, kisika, vode, policikličkih aromatskih ugljikovodika, oksigenata i drugih značajki kakvoće tekućih naftnih goriva koja se smiju stavljati u promet na domaće tržište, način utvrđivanja kakvoće tekućih naftnih goriva te način dokazivanja sukladnosti.

Članak 2.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na sljedeće skupine tekućih naftnih goriva koja se koriste za izgaranje u motorima s unutarnjim izgaranjem, ložištima i rasvjetnim tijelima:
– motorne benzine,
– dizelska goriva,
– plinska ulja,
– loživa ulja,
– brodska goriva,
– petroleje.

Članak 3.

Ova Uredba ne primjenjuje se na tekuća naftna goriva:
(a) koja se nalaze u spremnicima plovila, izuzev putničkih brodova koji plove na redovnim brodskim linijama, a upotrebljavaju se za njihov pogon, a koja dolaze na teritorij Republike Hrvatske iz zemalja izvan Europske unije;
(b) koja su namijenjena za potrebe istraživanja i testiranja;
(c) koja su namijenjena za obradu prije konačnog izgaranja;
(d) koja će biti prerađena u rafinerijskoj proizvodnji;
(e) koja upotrebljavaju ratni brodovi i ostala plovila koja se koriste u vojnoj službi;
(f) koja se upotrebljavaju u plovilu za specifičnu svrhu osiguravanja sigurnosti broda ili spašavanja života na moru;
(g) loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u uređajima za loženje ako izgaranjem loživog ulja u uređajima za loženje nije prekoračena propisana granična vrijednost emisije sumporovog dioksida prema posebnom propisu kojim se određuju granične vrijednosti emisija u zrak; uređaji za loženje moraju posjedovati dozvolu izdanu po posebnom propisu;
(h) loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u rafinerijama, ako mjesečni prosjek emisije sumporovog dioksida, prosječno po svim postrojenjima u rafineriji i neovisno o vrsti korištenog goriva ili kombinacije goriva, udovoljava propisanim graničnim vrijednostima emisije sumporovog dioksida u zrak prema posebnom propisu kojim se određuju granične vrijednosti emisija u zrak; rafinerije moraju posjedovati dozvolu izdanu po posebnom propisu;
(g) koja se koriste u pomorstvu, a nisu goriva definirana točkom 5. članka 4. ove Uredbe;
(h) brodska goriva koja se upotrebljavaju na brodovima koji imaju ugrađena postrojenja za smanjenje emisije koje je najmanje jednako onom smanjenju koje bi se postiglo uporabom brodskog goriva kakvoće propisane ovom Uredbom i koji posjeduju dozvolu za rad ovih postrojenja izdanu po posebnom propisu;
(k) koja se iz potrebe upotrebljavaju na brodu zbog pretrpljenog oštećenja ili oštećenja brodske opreme, pod uvjetom da su odmah nakon nastanka oštećenja poduzete sve neophodne mjere da se spriječi ili svede na minimum pretjerana emisija te da se oštećenje popravi u što kraćem roku.

Članak 4.

U smislu ove Uredbe:
1. benzin je isparivo mineralno ulje koje spada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 i 2710 11 59; namijenjeno je za rad motora s unutarnjim izgaranjem i paljenjem na svjećicu koji se koristi za pogon cestovnih vozila;
2. dizelsko gorivo je plinsko ulje koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 27101941; rabi se za rad motora s unutarnjim izgaranjem i kompresionim paljenjem namijenjenih za pogon cestovnih i pružnih samohodnih vozila za prijevoz putnika i robe; u ovu skupinu spada i dizelsko gorivo naziva "eurodizel plavi" prema posebnom propisu;
3. plinsko ulje je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, izuzimajući brodsko gorivo, koje spada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ili 2710 19 49, ili bilo koje tekuće gorivo dobiveno od nafte, kojega se manje od 65% obujma (uključujući gubitke) predestilira do 250 °C i od kojega se najmanje 85% obujma (uključujući gubitke) predestilira do 350 °C prema metodi ASTM D 86, a namijenjeno je za upotrebu u šumarskim i poljoprivrednim traktorima na kotačima i njihovim vučenim priključnim strojevima, u motorima za necestovne pokretne strojeve (industrijska bušača opreme, kompresori, oprema za gradnju uključujući utovarivače, utovarivači na kamionima, buldožeri, gusjeničari, hidraulični rovokopači, poljoprivredna oprema i samohodna poljoprivredna vozila, viljuškari, šumarska oprema, oprema za održavanje putova, motorni grejderi, cestovni valjci, asfaltni finišeri, oprema za čišćenje snijega, pomoćna oprema u zračnim lukama, pokretne dizalice) te za upotrebu kao ulje za loženje; u ovu skupinu spada i loživo ulje ekstra lako čiji je naziv određen prema posebnom propisu;
4. loživo ulje je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, izuzev plinskog ulja prema definiciji iz točke 3. ovog članka i brodskog goriva prema definiciji iz točke 5. ovog članka, koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 51 do 2710 19 69 i koje, zbog svojih destilacijskih granica spada u kategoriju loživih ulja namijenjenih za uporabu kao goriva i kod kojih se manje od 65% obujma (uključujući i gubitke) destilira do 250 °C prema metodi ASTM D 86. Ako se destilacija ne može odrediti tom metodom, naftni proizvod se isto tako svrstava u kategoriju loživog ulja; u ovu skupina spada i loživo ulje naziva lako, srednje i teško prema posebnom propisu;
5. brodsko gorivo je tekuće gorivo dobiveno iz nafte čija je namjena uporaba ili koje se upotrebljava na plovilu uključujući i goriva utvrđena prema normi HRN ISO 8217 i to:
(a) brodsko dizelsko gorivo je brodsko gorivo koje ima gustoću i kinematičku viskoznost u granicama gustoće i kinematičke viskoznosti za kategoriju goriva DMB i DMC iz tablice 1. u HRN ISO 8217,
(b) brodsko plinsko ulje je brodsko gorivo koje ima gustoću i kinematičku viskoznost u granicama gustoće i kinematičke viskoznosti za kategoriju goriva DMX i DMA iz tablice 1. u HRN ISO 8217;
6. petrolej je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 25, odnosno atmosferski destilat koji destilira između benzina i plinskog ulja, čije je destilacijsko područje obično između 150 i 300 oC; po potrebi obrađen može udovoljavati zahtjevima za razne uporabe;
7. granična vrijednost je najmanja ili najveća dozvoljena količina ukupnog sumpora, olova, olefina, aromata, benzena, kisika, vode, policikličkih aromatskih ugljikovodika, oksigenata, te najmanja i/ili najveća vrijednost drugih značajki kakvoće tekućeg naftnog goriva;
8. druge značajke kakvoće tekućih naftnih goriva su: istraživački oktanski broj, motorni oktanski broj, tlak para, destilacija, cetanski broj, gustoća na 15 oC, točka filtrabilnosti, mazivost i metilni ester masne kiseline (FAME);
9. ASTM metode su metode koje je 1976. godine propisalo Američko udruženje za ispitivanje i materijale u publikaciji definicija metoda i specifikacijama za naftu te sredstava za podmazivanje;
10. kritično opterećenje je kvantitativna procjena izloženosti jednoj ili više onečišćujućih tvari ispod koje, prema sadašnjim spoznajama, ne dolazi do značajnih štetnih posljedica po osjetljive dijelove okoliša;
11. praćenje kakvoće je utvrđivanje propisanih graničnih vrijednosti i drugih značajki kakvoće tekućih naftnih goriva uzorkovanjem i laboratorijskom analizom tekućeg naftnog goriva u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće zraka;
12. dobavljač je pravna ili fizička osoba - proizvođač i/ili uvoznik, odnosno trgovac tekućih naftnih goriva;
13. pošiljka je određena količina tekućeg naftnog goriva koja se dostavlja auto-cisternom, vagon cisternom, cjevovodom ili brodom od dobavljača do benzinske postaje, skladišta goriva za opskrbu plovila te skladišta stacionarnog izvora;
14. uređaj za loženje je tehnički uređaj u kojem se izgaranjem goriva proizvodi toplina;
15 MARPOL podrazumijeva Međunarodnu konvenciju za sprječavanje onečišćenja s brodova, iz 1973., preinačenu Protokolom iz 1978.;
16. Prilog VI Protokola iz 1997. godine ima naziv »Pravila za sprječavanje onečišćivanja zraka s brodova«kojim se mijenja i dopunjuje Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973., kako je preinačena Protokolom iz 1978.;
17. kontrolna područja emisija Ox podrazumijeva morska područja definirana kao takva od strane Svjetske pomorske organizacije (IMO) u Dodatku VI MARPOL-a;
18. putnički brodovi su brodovi koji prevoze više od 12 putnika, gdje je putnik svaka osoba koja nije:
(a) zapovjednik i članovi posade ili neka druga osoba zaposlena ili koja sudjeluje u bilo kojem svojstvu na brodu u djelatnosti tog broda, i
(b) dijete ispod jedne godine starosti;
19. redovite usluge podrazumijevaju niz putovanja putničkih brodova koji djeluju tako da pružaju uslugu prijevoza između iste dvije ili više luka, ili niza putovanja iz i prema istoj luci bez kratkih pristajanja između, bilo:
(a) prema obavljenom rasporedu, ili
(b) ako se radi o putovanjima koja su toliko redovita ili česta da sačinjavaju prepoznatljiv raspored;
20. ratni brod je brod koji pripada oružanim snagama države te nosi vanjske oznake prema kojima se ti brodovi razlikuju po državnoj pripadnosti, pod zapovjedništvom propisno imenovanog časnika od strane vlade države i čije se ime pojavljuje na primjerenoj službenoj listi ili njenom ekvivalentu, te je opskrbljen posadom koja podliježe redovitoj disciplini oružanih snaga;
21. brod na vezu je brod koji je sigurno privezan i usidren u luci dok utovaruje/istovaruje teret ili pruža smještaj, uključujući provedeno vrijeme kada nije uključen u operacije s teretom;
22. plovilo za kopnene vodene putove je plovilo s posebnom namjenom za upotrebu na kopnenim vodenim putovima i to:
– nosivosti od 15 tona i više,
– koje nije namijenjeno za prijevoz tereta istisnine 15 m3 i više,
– tegljač i potiskivač, uključujući i one sa manje od 15 m3 istisnine, predviđen za tegljenje i potiskivanje ili pokretanje plovila usporedo,
– uključujući sva plovila koja nose:
(a) certifikat za kopnenu navigaciju prema Zakonu o plovidbi unutarnjim vodama,
(b) certifikat izdan prema članku 22. Revidirane Konvencije za navigaciju Rajnom.
Nisu uključeni: putnički brod, trajekt, plovilo za zabavu, servisno plovilo nadzornog tijela, vatrogasno plovilo, ratni brod, tegljač i potiskivač istisnine manje od 15 m3 predviđen da tegli, potiskuje ili pokreće usporedno plovilo istisnine manje od 15 m3, ploveći objekt, oprema ili instalacije;
23. stavljanje na tržište brodskog goriva znači snabdijevati ili činiti dostupnim trećim osobama, uz plaćanje ili bez naplate, brodsko gorivo za izgaranje na brodu. Ono isključuje dobavljanje ili stavljanje na raspolaganje brodska goriva za izvoz u teretnim spremnicima brodova;
24. tehnologija smanjivanja emisija podrazumijeva sustav čišćenja ispušnih plinova, ili bilo koju drugu tehnološku metodu koja je provjerljiva i najpovoljnija za okoliš.

II. ZNAČAJKE KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Motorni benzin

Članak 5.

(1) Granične vrijednosti značajki kakvoće motornog benzina su:

 

Značajka kakvoće

Jedinica(1)

Granična vrijednost(4)

najmanje

najviše

Istraživački oktanski broj (IOB)

 

95

Motorni oktanski broj (MOB)

 

85

Tlak para, ljetno razdoblje(2)

kPa

60,0

Destilacija:

 

 

 

– količina predestiliranoga do 100 °C

% v/v

46,0

– količina predestiliranoga do 150 °C

% v/v

75,0

Količina ugljikovodika:

 

 

 

– olefini

% v/v

18,0

– aromati

% v/v

35,0

– benzen

% v/v

1,0

Količina kisika

% m/m

 

2,7

Količina oksigenata:

 

 

 

– metanol (obvezan stabilizator)

% v/v

3

– etanol (može se dodati stabilizator)

% v/v

5

– izo-propilni alkohol

% v/v

10

– terc-butilni alkohol

% v/v

7

– izo-butilni alkohol

% v/v

10

– eteri s pet ili više atoma ugljika po molekuli

% v/v

15

– ostali oksigenati(3)

% v/v

10

Količina sumpora

mg/kg

50

Količina olova

g/l

 

0,005

(1)  % v/v je obujamski postotak; % m/m je maseni postotak.
(2) Ljetno razdoblje računa se od 1. svibnja do 30. rujna.
(3) Ostali mono-alkoholi i eteri s krajem vrenja ne višim od propisanog u normi HRN EN 228.
(4) Vrijednosti u tablicama su »prave vrijednosti«. Prilikom utvrđivanja fizikalno kemijskih svojstava u skladu s zahtjevima norme HRN EN ISO 4259 »Naftni proizvodi – Određivanje i primjena podataka o preciznosti u odnosu na metode ispitivanja« se za najmanju dozvoljenu vrijednost odstupanja ispod tj. iznad »prave vrijednosti« koristi najmanja razlika 2R iznad nulte vrijednosti, gdje je R = obnovljivost tj. primjerenost ispitne metode. Rezultati pojedinih mjerenja moraju se tumačiti na temelju mjerila, opisanih u normi HRN EN ISO 4259.


(2) Od 1. siječnja 2009. godine granična vrijednost količine sumpora u motornom benzinu iz stavka 1. ovog članka koji se stavlja u promet na domaće tržište je najviše 10 mg/kg.

Dizelsko gorivo

Članak 6.

(1) Granične vrijednosti značajki kakvoće dizelskog goriva su:
 

Značajka kakvoće

Jedinica

Granična vrijednost(1)

najmanje

najviše

Cetanski broj

 

51,0

Gustoća na 15 °C

kg/m3

845

Destilacija:

 

 

 

– 95% (v/v) predestiliranoga do

°C

360

Količina policikličkih aromatskih ugljikovodika

% m/m

11

Količina sumpora

m/kg

50

Količina vode

mg/kg

200

Točka filtrabilnosti

 

 

 

za razdoblje:

°C

 

 

– od 16. 4. do 30. 9.

 

0

– od 1. 10. do 15. 11.

 

-10

– od 1. 3. do 15. 4.

 

-10

– od 16. 11. do 29. 2.

 

-15

Mazivost (wsd 1,4) NA 60 °C

µm

460

(1) Vrijednosti u tablicama su »prave vrijednosti«. Prilikom utvrđivanja fizikalno kemijskih svojstava u skladu s zahtjevima norme HRN EN ISO 4259 "Naftni proizvodi – Određivanje i primjena podataka o preciznosti u odnosu na metode ispitivanja" se za najmanju dozvoljenu vrijednost odstupanja ispod tj. iznad "prave vrijednosti" koristi najmanja razlika 2R iznad nulte vrijednosti, gdje je R = obnovljivost tj. primjerenost ispitne metode. Rezultati pojedinih mjerenja moraju se tumačiti na temelju mjerila, opisanih u normi HRN EN ISO 4259.

(2) Od 1. siječnja 2009. godine granična vrijednost ukupnog sumpora u dizelskom gorivu iz stavka 1. ovog članka koje se stavlja u promet na domaće tržište je najviše 10 mg/kg.
(3) Dizelsko gorivo iz stavka 1. i 2. ovog članka može sadržavati najviše 5% v/v metilnog estera masne kiseline (FAME) prema posebnom propisu.

Članak 7.

(1) Izuzetno, od dopuštene granične vrijednosti sumpora u motornom benzinu i dizelskom gorivu određene u članku 5. i 6. ove Uredbe, dobavljač mora godišnje staviti u promet na domaće tržište, s ravnomjernom zastupljenosti na cijelom području Države, motorni benzin i dizelsko gorivo s količinom sumpora do najviše 10 mg/kg.
(2) Ministarstvo nadležno za energetiku, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) donosi Program stavljanja u promet na domaće tržište motornog benzina i dizelskog goriva iz stavka 1. ovog članka za 2008. godinu.

Petroleji

Članak 8.

Granične vrijednosti značajki kakvoće petroleja za loženje i rasvjetu su:

Značajka kakvoće

Jedinica

Granična vrijednost

Najviše

Količina sumpora

% m/m

0,04

Količina aromata

% m/m

1,0

Plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva

Članak 9.

(1) Granične vrijednosti količine sumpora u plinskom ulju s ciljem smanjenja emisija sumporovog dioksida tijekom njihovog izgaranja su:

PLINSKO ULJE

Značajka kakvoće

Jedinica

Granična vrijednost
najviše

Količina sumpora

% m/m

0,2

(2) Od 1. siječnja 2008. godine granična vrijednost količine sumpora u plinskom ulju iz stavka 1. ovog članka je najviše 0,1% m/m.
Članak 10.
Granične vrijednosti količine sumpora u loživom ulju s ciljem smanjenja emisija sumporovog dioksida tijekom njihovog izgaranja su:

LOŽIVO ULJE

Značajka kakvoće

Jedinica

Granična vrijednost
najviše

Količina sumpora

% m/m

1,0

Članak 11.

(1) Granične vrijednosti količine sumpora u brodskim gorivima koja se koriste na kopnenim i morskim područjima Države s ciljem smanjenja emisija sumporovog dioksida tijekom njihovog izgaranja te smanjenja kritičnog opterećenja su:
 

BRODSKA GORIVA

Značajka kakvoće

Oznaka goriva(1)

Jedinica

Granična
vrijednost
najviše

Količina sumpora

DMB, DMC (brodsko dizelsko gorivo)

% m/m

1,5

Količina sumpora

DMX, DMA (brodsko plinsko ulje)

% m/m

0,2

(1) Oznaka DM (B ili C ili X ili A) znači:
D – destilatno;
M – brodsko;
B ili C ili X ili A – označuje posebno svojstvo goriva prema najvišoj dopuštenoj kinematičkoj viskoznosti (mm2/s na 50 °C)

(2) Od 1. siječnja 2008. godine granična vrijednost količine sumpora u brodskom plinskom ulju oznake DMX i DMA iz stavka 1. ovog članka je najviše 0,1% m/m.
(3) Plovila za kopnene vodene putove i brodovi na vezu moraju koristiti brodska goriva sa količinom sumpora do 0,1% m/m od 1. siječnja 2010. godine.

Članak 12.

Izuzetno, odredba članka 11. stavka 3. ove Uredbe ne primjenjuje se na brodove koji se u luci zadržavaju manje od dva sata prema redu plovidbe, brodove koji ugase sve strojeve za vrijeme boravka u luci a opskrbljuju se električnom energijom s kopna te posjeduju certifikat kojim dokazuju sukladnost s Međunarodnom konvencijom za zaštitu života na moru iz 1974. godine dok su ta plovila na moru.

Članak 13.

(1) Zabranjuje se upotreba brodskih goriva sa količinom sumpora više od 1,5% m/m u dijelovima teritorijalnog mora uključujući i luke koje Međunarodna pomorska organizacija (IMO) označava kao područja kontrole emisija SOx, sukladno propisu 14(3)(b) Priloga VI Protokola i to 12 mjeseci nakon označivanja tog područja kontroliranim.
(2) Putnički brodovi koji plove na redovnim brodskim linijama u i iz luka na području Države dužni su koristiti brodsko gorivo DMB i DMC s količinom sumpora do najviše 1,5%m/m od 1. siječnja 2007. godine.

Članak 14.

(1) Vlasnik i/ili korisnik putničkog broda, broda na vezu i plovila za kopnene vodene putove, dužan je:
– voditi evidenciju o dobavljaču brodskog goriva,
– posjedovati tovarni list skladišta (otpremnicu) od kojeg je primio brodsko gorivo, s podacima o vrsti i količini brodskog goriva,
– posjedovati presliku Izjave o sukladnosti iz članka 22. stavka 1. ove Uredbe,
– unositi u brodski dnevnik i knjigu o uljima podatke o nabavljenom brodskom gorivu i podatke o operacijama prebacivanja goriva.
(2) Uvjet su za dobivanje dozvole ulaska plovila iz stavka 1. ovog članka u luku je vođenje podataka o nabavljenom brodskom gorivu u brodskom dnevniku, uključujući i podatke o operacijama prebacivanja goriva.

Članak 15.

(1) Brodovi na vezu moraju osigurati da se promjena goriva obavi u što je moguće kraćem vremenu nakon usidrenja, a najkasnije prije njihovog isplovljenja.
(2) Vlasnik i/ili korisnik plovila iz stavka 1. ovog članka mora zabilježiti svaku promjenu goriva u brodskom dnevniku.

Članak 16.

(1) Ako na tržištu uslijed izvanrednog događaja dođe do poremećaja u opskrbi sirovom naftom ili tekućim naftnim gorivima čije su granične vrijednosti značajki kakvoće određene ovom Uredbom, Ministarstvo nadležno za energetiku uz suglasnost Ministarstva može odobriti, za razdoblje od najviše šest mjeseci, primjenu viših graničnih vrijednosti za jednu ili više značajki tekućeg naftnog goriva koje se smije stavljati u promet na domaće tržište.
(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Europskoj komisiji na odobrenje.

Označivanje benzina i dizelskog goriva na benzinskim postajama

Članak 17.

(1) Motorni benzin iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe na domaćem tržištu označava se na benzinskim postajama oznakom »Eurosuper«, kojem se pridružuje brojčana oznaka IOB.
(2) Motorni benzin iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe na domaćem tržištu označava se na benzinskim postajama oznakom »Eurosuper BS« kojem se pridružuje brojčana oznaka IOB.
(3) Dizelsko gorivo iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe na domaćem tržištu označava se na benzinskim postajama oznakom »Eurodiesel«.
(4) Dizelsko gorivo iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe na domaćem tržištu označava se na benzinskim postajama oznakom »Eurodiesel BS«.

Članak 18.

(1) Vlada Republike Hrvatske može, na usuglašeni prijedlog Ministarstva nadležnog za energetiku i Ministarstva odrediti godišnju količinu tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaće tržište, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim ovom Uredbom.
(2) Aktom iz stavka 1. ovog članka određuje se i najveće dopušteno odstupanje od graničnih vrijednosti i drugih značajki kakvoće tekućih naftnih goriva utvrđenih ovom Uredbom.

Članak 19.

Ministarstvo nadležno za energetiku sukladno odredbama članka 18. stavka 1. i 2. ove Uredbe izdaje dozvolu o kakvoći i godišnjoj količini tekućih naftnih goriva koju smije stavljati u promet na domaće tržište dobavljač, a koje ne udovoljava kakvoći tekućih naftnih goriva propisanoj ovom Uredbom.

Članak 20.

(1) Tekuće naftno gorivo – motorni benzin iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe ne smije biti označeno oznakom "Eurosuper" ili "Eurosuper BS" na benzinskoj postaji.
(2) Tekuće naftno gorivo – dizelsko gorivo iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe ne smije biti označeno oznakom "Eurodiesel" ili "Eurodiesel BS" na benzinskoj postaji.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Članak 21.

Utvrđivanje kakvoće tekućih naftnih goriva određene ovom Uredbom obavlja se laboratorijskom analizom primjenom metoda ispitivanja iz Priloga 1. ove Uredbe.

Izjava o sukladnosti

Članak 22.

(1) Tekuća naftna goriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište moraju biti popraćena Izjavom o sukladnosti sa propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva utvrđenih ovom Uredbom za to razdoblje (u daljnjem tekstu: Izjava o sukladnosti).
(2) Izjavu o sukladnosti izdaje proizvođač i/ili uvoznik na temelju izvještaja o ispitivanju tekućeg naftnog goriva obavljenog u akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.
(3) Priznavanje izvještaja o ispitivanju izdanog u inozemstvu obavlja akreditirana pravna osoba koja udovoljava zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste.
(4) Dobavljač je dužan uz pošiljku tekućih naftnih goriva priložiti Izjavu o sukladnosti na obrascu TNG – 1.
(5) Izjavom o sukladnosti dobavljač daje pismeno jamstvo da tekuće naftno gorivo odgovara graničnim vrijednostima propisanim ovom Uredbom.
(6) Izjava o sukladnosti u preslici slijedi pošiljku, a dobavljač zadržava izvornik Izjave o sukladnosti.
(7) Izjava o sukladnosti u izvorniku i preslici te izvještaj akreditiranog laboratorija o obavljenom ispitivanju moraju se čuvati dvije godine od dana izdavanja.

Članak 23.

(1) U slučaju sumnje da tekuće naftno gorivo koje je stavljeno u promet na domaće tržište ne odgovara kakvoći propisanoj ovom Uredbom gospodarski inspektor može odrediti ponovno ispitivanje.
(2) Ispitivanje iz stavka 1. ovog članka povjerava se akreditiranom laboratoriju koji je potvrđen po zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Članak 24.

Proizvođač i/ili uvoznik tekućih naftnih goriva koje stavlja u promet na domaće tržište dužan je presliku izvještaja o ispitivanju iz članka 22. stavka 2. ove Uredbe dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša do petnaestog u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 25.

(1) Dobavljač je dužan voditi evidenciju o količini tekućih naftnih goriva stavljenih u promet na domaće tržište ili uvezenih za vlastite potrebe.
(2) Podaci iz evidencije iz stavka 1. ovog članka moraju se dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu TNG-2.

Praćenje kakvoće tekućih naftnih goriva

Članak 26.

Dobavljač je dužan osigurati praćenje kakvoće tekućih naftnih goriva koje je stavio u promet na domaće tržište ili koje koristi za vlastite potrebe.

Članak 27.

(1) Praćenje kakvoće tekućih naftnih goriva dobavljač provodi sukladno godišnjem programu praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva (u daljnjem tekstu: Program).
(2) Program iz stavka 1. ovog članka donosi Ministarstvo.
(3) Prvi Program izrađuje se za 2008. godinu.

Članak 28.

Program iz članka 27. stavka 1. ove Uredbe osobito sadrži:
način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje, plovila, skladišta i cisterne za prijevoz goriva,
broj i učestalost uzimanja uzoraka,
lokacije uzorkovanja ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio u promet na domaće tržište ili koje koristi za vlastite potrebe,
laboratorijsku analizu uzoraka tekućih naftnih goriva.

Članak 29.

(1) Uzorkovanje i laboratorijsku analizu može obavljati pravna osoba koja je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili koja stručno i tehnički udovoljava zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste te ima ugovor s laboratorijem akreditiranim prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.
(2) Uzorkovanje tekućeg naftnog goriva na skladištu, plovilu i cisterni za prijevoz goriva izvodi se prema normi HRN EN ISO 3170 i HRN EN ISO 3171, a na benzinskim postajama prema normi HRN EN 14275.

Članak 30.

Izvještaj o obavljenim ispitivanjima tekućih naftnih goriva prema Programu iz članka 27. stavka 1. ove Uredbe dobavljač je dužan dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu TNG-3 za bezolovne motorne benzine, obrascu TNG-4 za dizelska goriva i obrascu TNG-5 za plinska ulja, loživa ulja i brodska goriva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Odredba članka 16. stavka 2. ove Uredbe primjenjuje se stupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Članak 32.

Odredba članka 18. i 19. ove Uredbe primjenjuje se do:
– 31. prosinca 2008. godine za motorni benzin i dizelsko gorivo,
– 31. prosinca 2009. godine za plinsko i loživo ulje te brodsko plinsko ulje.

Članak 33.

Prilog 1., obrazac TNG-1, TNG-2, TNG-3, TNG-4 i TNG-5 s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovu Uredbu i čine njezin sastavni dio.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 83/2002, 100/2004, 117/2004, 159/2004 i 98/2005).

Članak 35.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2006. godine.

Klasa: 310-05/06-01/03
Urbroj: 5030122-06-1
Zagreb, 10. svibnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

PRILOG 1.

METODE ISPITIVANJA(1)
 

• gustoća na 15 °C(2)

HRN EN ISO 3675
HRN EN ISO 12185
ASTM D 1298
ASTM D 4052

• destilacija

HRN EN ISO 3405
ASTM D 86

• tlak para

HRN EN 13016-1
ASTM D 4953
ASTM D 5191

• količina ukupnog sumpora do najviše 10 mg/kg

HRN EN ISO 20846
HRN EN ISO 20884

• količina ukupnog sumpora do najviše 50 mg/kg

HRN EN ISO 20846
HRN EN ISO 20884

• količina ukupnog sumpora više od 50 mg/kg(3)

HRN EN ISO 20847
HRN EN ISO 8754
HRN EN ISO 14596
ASTM D 2622
ASTM D 4294

• količina olova

HRN EN 237
IP 224

• istraživački oktanski broj (IOB)

HRN EN ISO 5164

• motorni oktanski broj (MOB)

HRN EN ISO 5163

• cetanski broj

HRN EN ISO 5165

• količina benzena(4)

HRN EN 238
HRN EN 12177
HRN EN 14517
ASTM D 3606

• količina ukupnih aromata i policikličkih aromatskih ugljikovodika

HRN EN 12916(5)

• količina ugljikovodika:
– olefini
– aromati

ASTM D 1319, HRN EN 14517
ASTM D 1319, HRN EN 14517

• količina kisika
• količina oksigenata

HRN EN 1601
HRN EN 13132
ASTM D 4815

• količina vode do najviše 200 mg/kg

HRN EN ISO 12937
HRN ISO 6296

• količina vode više od 200 mg/kg

HRN EN ISO 12937
HRN ISO 3733
HRN ISO 6296
ASTM D 95

• točka filtrabilnosti

HRN EN 116
ASTM D 6371

• mazivost

HRN EN ISO 12156-1

• količina metilnog estera masne kiseline (FAME)

HRN EN 14078

(1)  U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja primjenjuje se HRN EN ISO 4259.
(2) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja gustoće primjenjuje se HRN EN ISO 3675.
(3) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine ukupnog sumpora primjenjuje se HRN EN ISO 14596. U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine ukupnog sumpora metoda HRN EN ISO 20847 ne može se upotrijebiti kao arbitražna metoda.
(4) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine benzena primjenjuje se HRN EN 12177
(5) Metoda HRN EN 12916 ne može razlikovati policikličke aromatske ugljikovodike i metilne estere masnih kiselina (FAME). U prisutnosti FAME u dizelskom gorivu vrijednosti policikličkih ugljikovodika bit će povećane.

OBRAZAC TNG – 1

IZJAVA O SUKLADNOSTI
 UPUTE ZA ISPUNJAVANJE IZJAVE O SUKLADNOSTI

(1) Svaka Izjava o sukladnosti mora imati slijedni broj.
Treba upisati:
(2) Matični broj dobavljača tekućeg naftnog goriva (proizvođača i/ili uvoznika, odnosno trgovca) iz sudskog registra.
(3) Naziv i adresu dobavljača. Za veće trgovačko društvo može se naznačiti tehnološka jedinica, upisati ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača.
(4) Naziv proizvoda, odnosno tekućeg naftnog goriva. Za određeni proizvod upisati količinu pošiljke te broj otpremnice i/ili carinske deklaracije i njihov datum.
(5) Državu proizvodnje tekućeg naftnog goriva.
(6) Podatke o akreditiranom laboratoriju, te broj i datum izvještaja o ispitivanju.
(7) Broj i datum dozvole izdane od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kojom se dozvoljava stavljanje u promet na domaćem tržištu količina tekućih naftnih goriva koja ne udovoljava kakvoći utvrđenoj odredbama Uredbe.
(8) Odgovorna osoba potvrđuje navedeno u točki 8.
(9) Upisuje se oznaka i broj norme za proizvod.
(10) Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime odgovorne osobe, potpis i pečat tvrtke.
Napomena:
– Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.
– Izjava o sukladnosti je A4 formata, preslika se predaje carinskoj službi odnosno zadržava ga dobavljač, a izvornik Izjave o sukladnosti slijedi pošiljku do benzinske postaje i skladišta vlasnika i/ili korisnika stacionarnog izvora.
 

OBRAZAC TNG – 2

EVIDENCIJA O KOLIČINI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA STAVLJENIH U PROMET NA DOMAĆE TRŽIŠTE

Dio I. OSNOVNI PODACI

Naziv trgovačkog društva
(dobavljača):

 

Adresa: dobavljača:

Ulica i broj:

Grad:

 

Matični broj dobavljača iz sudskog registra:

 

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača:

 

Telefon:

Fax:

 

Godina za koju se daju podaci:

 

 

Dio II. PODACI O KOLIČINI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA STAVLJENIH U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTUI UVOZ ZA VLASTITE POTREBE U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC _________ GODINE
 

Naziv tekućeg naftnog goriva

Siječanj
I.

Veljača
II.

Ožujak
III.

Travanj
IV.

Svibanj
V.

Lipanj
VI.

Srpanj
VII.

Kolovoz
VIII.

Rujan
IX.

Listopad
X.

Studeni
XI.

Prosinac
XII.

Ukupna
količina I.-XII.

 

Izraženo po volumenu (po litri pri temperaturi +15 °C) ili po masi (po toni neto težine)

Motorni benzini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOB najmanje 95:
– s količinom sumpora do 10 mg/kg
– s količinom sumpora do 50 mg/kg
– s količinom sumpora više od 50 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOB najmanje 98:
– s količinom sumpora do 50 mg/kg
– s količinom sumpora više od 50 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizelsko gorivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– s količinom sumpora do 10 mg/kg
– s količinom sumpora do 50 mg/kg
– s količinom sumpora više od 50 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plinska ulja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– sa količinom sumpora do 0,1% m/m
– s količinom sumpora do 0,2% m/m
– s količinom sumpora
od 0,2% m/m do 0,5% m/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loživa ulja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– s količinom sumpora do 1,0% m/m
– s količinom sumpora od 1,0 do 3,0% m/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodska goriva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brodsko dizelsko gorivo
– DMB i DMC s količinom
Sumpora do 1,5% m/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brodsko plinsko ulje
– DMX /DMA s količinom sumpora do 0,2%m/m
– DMX /DMA s količinom sumpora od 0,2 do 1,5% m/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petroleji
– količina sumpora do 0,04% m/m
– količina aromata do 1,0% m/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ___________________
                                                                                                                Odgovorna osoba:
                                                                                M.P.                     ___________________
                                                                                                                        (potpis)
 

OBRAZAC TNG – 3

UKUPNI PODACI O OBAVLJENOM ISPITIVANJU ZNAČAJKI KAKVOĆE MOTORNIH BENZINA KOJI SU STAVLJENI U PROMET NA DOMAĆE TRŽIŠTE


 

Godina za koju se daju podaci:

 

Vrsta motornog benzina:

 

 

Značajka kakvoće

Jedinica

Analitički i statistički rezultati

Granična vrijednost(1)

Nacionalni propis

Prema EU propisima

 

 

Broj uzoraka

Najmanje

Najviše

Srednja vrijednost

Standardno odstupanje

Najmanje

Najviše

Najmanje

Najviše

Istraživački oktanski broj

 

 

 

 

 

 

95

95

Motorni oktanski broj

 

 

 

 

 

 

85

85

Tlak para, ljetno razdoblje

kPa

 

 

 

 

 

60,0

60,0

Destilacija:
– količina predestiliranoga do 100 oC
– količina predestiliranoga do 150 oC

 

%v/v
 

%v/v

 

 

 

 

 

46,0
 

75,0


 

46,0
 

75,0


 

Količina ugljikovodika:

– olefini
– aromati
– benzen

 

%v/v
%v/v
%v/v

 

 

 

 

 

  

18,0
35,0
1,0

  

18,0
35,0
1,0

Količina kisika

%m/m

 

 

 

 

 

2,7

2,7

Količina oksigenata:                    
– metanol %v/v          

3

3

– etanol %v/v           5 5
– izo-propilni alkohol %v/v           10 10
 
– terc-butilni alkohol %v/v          
 
7 7
– izo-butilni alkohol %v/v           10 10
– eteri sa 5 ili više ugljikovih atoma po molekuli

%v/v
 
         15

15
– ostali oksigenati %v/v          

10 10

Količina olova

g/l

 

 

 

 

 

0,005

0,005

Količina sumpora

mg/kg

 

 

 

 

 

50

50

(1) Granične vrijednosti su »stvarne vrijednosti« ustanovljene prema postupku određenom u normi HRN EN ISO 4259.
Rezultati pojedinačnih mjerenja moraju se interpretirati sukladno kriterijima opisanim u normi HRN EN ISO 4259:

 

PREGLED OBAVLJENIH UZORKOVANJA MOTORNIH BENZINA PO MJESECIMA
 

BROJ UZORKOVANJA PO MJESECIMA

Siječanj

 

Travanj

 

Srpanj

 

Listopad

 

Veljača

                            

Svibanj                     

            

Kolovoz

 

Studeni

 

Ožujak

 

Lipanj

 

Rujan

 

Prosinac

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC TNG – 4

UKUPNI PODACI O OBAVLJENOM ISPITIVANJU ZNAČAJKI KAKVOĆE DIZELSKOG GORIVA KOJI SU STAVLJENI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
 

Godina za koju se daju podaci:

 

Vrsta dizelskog goriva:

 

 

Značajka kakvoće

Jedinica

Analitički i statistički rezultati

Granična vrijednost(1)

Nacionalni propis

Prema EU propisima

Broj uzoraka

Najmanje

Najviše

Srednja vrijednost

Standardno odstupanje

Najmanje

Najviše

Najmanje

Najviše

Gustoća na 15 °C

kg/m3

 

 

 

 

 

845

845

Destilacija:

– 95% v/v predestiliranoga do

°C

 

 

 

 

 

 

360

 

 

360

Točka filtrabilnosti
za razdoblje:

– od 16. 4. do 30. 9.

– od 1. 10. do 15. 11.

– od 1. 3. do 15. 4.

– od 16. 11. do 29. 2.

°C

 

 

 

 

 

0

–10

–10

–15

 

 

Cetanski broj

 

 

 

 

 

 

51,0

51,0

Količina policikličkih aromatskih ugljikovodika

% m/m

 

 

 

 

 

11

 

 

11

Količina sumpora

mg/kg

 

 

 

 

 

50

50

Količina vode

mg/kg

 

 

 

 

 

200

200

Količina metilnog estera masne kiselina (FAME)

%v/v

 

 

 

 

 

 

5

5

Mazivost (wsd 1,4) na 60 °C

µm

 

 

 

 

 

460

460

(1)Granične vrijednosti su »stvarne vrijednosti« ustanovljene prema postupku određenom u normi HRN EN ISO 4259.
Rezultati pojedinačnih mjerenja moraju se interpretirati sukladno kriterijima opisanim u normi HRN EN ISO 4259.
 

PREGLED OBAVLJENIH UZORKOVANJA DIZELSKOG GORIVA PO MJESECIMA
 

BROJ UZORKOVANJA PO MJESECIMA

Siječanj

 

Travanj

 

Srpanj

 

Listopad

 

Veljača

 

Svibanj

 

Kolovoz

 

Studeni

 

Ožujak

 

Lipanj

 

Rujan

 

Prosinac

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC TNG – 5

UKUPNI PODACI O OBAVLJENOM ISPITIVANJU KOLIČINE SUMPORA U PLINSKOM ULJU, LOŽIVOM ULJU I BRODSKIM GORIVIMA KOJI SU STAVLJENI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ILI UVEZENI ZA VLASTITE POTREBE

Godina za koju se daju podaci:

 

Vrsta goriva:

 

 

Značajka kakvoće

Jedinica

Analitički i statistički rezultati

Granična vrijednost(1)

Nacionalni propis

Prema EU propisima

 

 

Broj uzoraka

Najmanje

Najviše

Srednja vrijednost

Standardno odstupanje

Najmanje

Najviše

Najmanje

Najviše

Količina sumpora u loživom ulju

% m/m

 

 

 

 

 

-

1,0

-

1,0

Količina sumpora u plinskom ulju

% m/m

 

 

 

 

 

-

0,2

-

0,2

Količina sumpora u brodskom dizelskom gorivu DMB i DMC

% m/m

 

 

 

 

 

-

1,5

-

1,5

Količina sumpora u brodskom plinskom gorivu DMX i DMA

% m/m

 

 

 

 

 

-

0,2

-

0,2

(1) Granične vrijednosti su »stvarne vrijednosti« ustanovljene prema postupku određenom u normi HRN EN ISO 4259.
Rezultati pojedinačnih mjerenja moraju se interpretirati sukladno kriterijima opisanim u normi HRN EN ISO 4259.

 

PREGLED OBAVLJENIH UZORKOVANJA LOŽIVOG ULJA PO MJESECIMA

BROJ UZORKOVANJA PO MJESECIMA

Siječanj

 

Travanj

 

Srpanj

 

Listopad

 

Veljača

 

Svibanj

 

Kolovoz

 

Studeni

 

Ožujak

 

Lipanj

 

Rujan

 

Prosinac

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

PREGLED OBAVLJENIH UZORKOVANJA PLINSKOG ULJA PO MJESECIMA

BROJ UZORKOVANJA PO MJESECIMA

Siječanj

 

Travanj

 

Srpanj

 

Listopad

 

Veljača

 

Svibanj

 

Kolovoz

 

Studeni

 

Ožujak

 

Lipanj

 

Rujan

 

Prosinac

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

PREGLED OBAVLJENIH UZORKOVANJA BRODSKOG DIZELSKOG GORIVA DMB I DMC PO MJESECIMA
 

BROJ UZORKOVANJA PO MJESECIMA

Siječanj

 

Travanj

 

Srpanj

 

Listopad

 

Veljača

 

Svibanj

 

Kolovoz

 

Studeni

 

Ožujak

 

Lipanj

 

Rujan

 

Prosinac

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

PREGLED OBAVLJENIH UZORKOVANJA BRODSKOG PLINSKOG GORIVA DMX I DMA PO MJESECIMA
 

BROJ UZORKOVANJA PO MJESECIMA

Siječanj

 

Travanj

 

Srpanj

 

Listopad

 

Veljača

 

Svibanj

 

Kolovoz

 

Studeni

 

Ožujak

 

Lipanj

 

Rujan

 

Prosinac

 

UKUPNO: