Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestov­nom prometu

NN 53/2006 (15.5.2006.), Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestov­nom prometu

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1268

Na temelju članka 80. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narod­ne novine« broj 97/93 i 151/03) ministar mora, turizma, prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJEVOZA OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, način pripreme opasne tvari za prijevoz, vozila za prijevoz opasnih tvari, isprave za prijevoz opasnih tvari, posebne sigurnosne mjere, postupanje u slučaju nezgode te mjere nadzora pri prijevozu opasnih tvari.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika se ne primjenjuju na prijevoz opasnih tvari vozilima koja pripadaju ili za koja su odgovorne Oružane snage Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu obavlja se u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 97/93 i 151/03.) Europskim sporazumom u međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR), čiji su sastavni dijelovi Dodatak A i B iz priloga ovoga Pravilnika.
(2) Pravne i fizičke osobe koje prevoze ili predaju na prijevoz opasne tvari ili obavljaju radnje u svezi s tim prijevozom (priprema opasne tvari za prijevoz, propisana ambalaža, utovar, pretovar, istovar, pretakanje, istakanje, čuvanje i sl.), kao i osobe koje tijekom prijevoza neposredno rukuju ili na drugi način dolaze u dodir s opasnim tvarima, dužne su, ovisno o opasnoj tvari, poduzimati zaštitne mjere predviđene Zakonom o prijevozu opasnih tvari (u daljnjem tekstu »Zakon«), Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (u daljnjem tekstu: »ADR«) i ovim Pravilnikom, zbog zaštite života i zdravlja ljudi, životnog okoliša, materijalnih dobara te sigurnosti prometa.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik ne obuhvaća odredbe koje reguliraju kontrolu kvalitete u tvrtkama koje obavljaju nacionalni prijevoz opasnih tvari.

Članak 5.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
– »ADR« je Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari zaključen u Ženevi 30. rujna 1957. godine, kako je izmijenjen i dopunjen;
– »vozilo« je bilo koje motorno vozilo namijenjeno upotrebi na cesti, bez obzira da li je potpuno ili nepotpuno, koje ima najmanje četiri kotača i maksimalnu projektiranu brzinu veću od 25 km/h, te njegove prikolice, s iznimkom vozila koja se kreću tračnicama, te poljoprivrednih i šumarskih traktora i svih pokretnih strojeva,
– »opasne tvari« su tvari i predmeti čiji je cestovni prijevoz zabranjen ili dopušten samo pod određenih uvjetima ADR-a,
– »prijevoz« je obavljanje cestovnog prijevoza vozilom u cijelosti ili djelomično javnim cestama, koje uključuje aktivnosti utovara i istovara sukladno ADR-u, ne umanjujući propisana izuzeća, koja se odnose na odgovornost za takve aktivnosti. »Prijevoz« se ne odnosi na prijevoz koji je u potpunosti obavljen u granicama zatvorenih područja.

Članak 6.

(1) Opasne tvari čiji je prijevoz zabranjen ADR-om neće se prevoziti cestama, osim u slučajevima propisanim člankom 8. ovoga Pravilnika.
(2) Prijevoz drugih opasnih tvari navedenih u Dodatku A, dozvoljen je ako je u skladu s uvjetima propisanim Dodatcima A i B, posebno uvjetima:
(a) pakiranja i označavanja opasnih tvari i
(b) izgradnji, opremi i ispravnom funkcioniranju vozila koja prevoze opasne tvari.

Članak 7.

(1) Iz razloga nacionalne sigurnosti ili zaštite okoliša, zadržava se pravo uređivanja ili zabranjivanja prijevoza određenih opasnih tvari unutar teritorija Republike Hrvatske zbog nedovoljne sigurnosti tijekom prijevoza, ne dovodeći pri tom u pitanje primjenu drugih odredaba, posebno onih o pristupu tržištu.
(2) Odredbe koje donosi Republika Hrvatska, a koje se odnose na vozila kojima se obavlja međunarodni prijevoz kroz njezin teritorij, kao i eventualna ograničenja u smislu 1. stavka ovog članka, imaju lokalni značaj i primjenjuju se i na nacionalni i na međunarodni prijevoz, bez pogodovanja ili stavljanja u lošiji položaj predmetnih prijevoza.
(3) Republika Hrvatske može zadržati bilo koju nacionalnu odredbu primjenjivu 31. prosinca 1996. godine koja se odnosi na:
– prijevoz tvari klase 1.1,
– prijevoz otrovnih, nestabilnih i/ili zapaljivih plinova klase 2,
– prijevoz tvari koje sadrže dioksine ili furane,
– prijevoz tekućina klase 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ili 8 koje ne pripadaju pakirnim skupinama II ili III za ove klase, u količini većoj od 3000 litara u spremnicima ili kontejnerskim spremnicima.
Takve se odredbe mogu odnositi isključivo na:
– zabranu obavljanja takvog cestovnog prijevoza kada postoji mogućnost prijevoza opasnih tvari željezničkim ili riječnim prijevozom;
– zahtjev za poštivanjem određenih putova prijevoza;
– bilo koju drugu odredbu koja se odnosi na pakiranja tvari koje sadrže dioksine ili furane.
(4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka ne mogu se mijenjati ili dopunjavati. Republika Hrvatska priopćavat će ove nacionalne odredbe glavnom tajniku UN-a, a nakon pristupanja Europskoj uniji i Europskoj komisiji.

Članak 8.

(1) Republika Hrvatska može odobriti cestovni prijevoz opasnih tvari na svom teritoriju koje su klasificirane, pakirane i označene sukladno zahtjevima za međunarodnim pomorskim ili zračnim prijevozom uvijek kada obavljanje prijevoza uključuje pomorski ili zračni prijevoz.
(2) Bilo koja odredba iz Dodataka A i B koja se odnosi na korištenje jezika u odgovarajućem označavanju ili dokumentaciji neće se primjenjivati na obavljanje prijevoza koji je ograničen na teritorij Republike Hrvatske.
(3) Unutar svog teritorija Republika Hrvatska može dopustiti korištenje vozila izgrađenih prije 1. siječnja 1997. godine koja ne udovoljavaju odredbama ovog Pravilniku, ali ako su izgrađena sukladno nacionalnim propisima koji su bili na snazi 31. prosinca 1996. godine pod uvjetom da su takva vozila održavana na zahtijevanoj razini sigurnosti.
(4) Republika Hrvatska može zadržati svoje nacionalne odredbe koje su bile na snazi 31. prosinca 1996. godine i koje se odnose na izgradnju, korištenje i uvjete prijevoza novih tlačnih bačvi i snopova cilindara i novih spremnika koji ne udovoljavaju Dodacima A i B, sve dok pozivanja na standarde za izgradnju i korištenje spremnika, tlačnih bačvi i snopova cilindara s istom obvezujućom snagom kao odredbe ovog Pravilnika ne budu dodani Dodacima A i B, te ni u kojem slučaju kasnije od 1. siječnja 2007. godine. Tlačne bačve, snopovi cilindara i spremnici izgrađeni prije 1. srpnja 2003. godine i ostale posude izgrađene prije 1. srpnja 2001. godine i održavane na zahtijevanoj razini sigurnosti mogu se nastaviti koristiti pod izvornim uvjetima.
(5) Za posude i spremnike za koje nema prikladnih zahtjeva u Europskim normama smiju se koristiti i odredbe Dodatka A i B starijih datuma prema tehničkom kriteriju djelujući prikladno s procedurom.
(6) Republika Hrvatska može zadržati nacionalne odredbe, osim onih navedenih u Dodacima A i B, koje se odnose na referentne temperature za prijevoz ukapljenih plinova ili mješavina ukapljenih plinova na svojem teritoriju dok se odredbe koje se odnose na odgovarajuća pozivanja u vezi temperature za određena klimatska područja ne obuhvate europskim normama i pozivanja na te norme ne budu dodane Dodacima A i B.
(7) Pod uvjetom da sigurnost nije ugrožena, Republika Hrvatska može odobriti privremeno izuzeće Dodataka A i B, kako bi premostila eventualne tehnološke zapreke, u kojem slučaju će o tome obavijestiti glavnog tajnika UN-a, a nakon pristupanja Europskoj uniji i Europsku komisiju.
(8) Republika Hrvatska može odobriti na svojem teritoriju iznimno i prijevoz opasnih tvari zabranjenih Dodacima A ili B osiguravajući pri tom potrebnu razinu sigurnosti prijevoza i jasno definirajući vremenski period na koji se odobrenje odnosi.

Članak 9.

Vozilima koja su registrirana u drugim zemljama odobrit će se obavljanje međunarodnog prijevoza opasnih tvari unutar teritorija Republike Hrvatske, ako taj prijevoz udovoljava zahtjevima ADR-a.

Članak 10.

Danom primjene ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 54/95).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od dana objave ADR-a s Dodacima A i B u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-05/02-05/101
Urbroj: 530-07-05-01
Zagreb, 24. travnja 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.
 

DODATAK A

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u odredbama Dodatka A Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) podrazumijevat će se da je izraz «ugovorna strana» zamijenjen izrazom »država članica«.
Tekst izmjena i dopuna verzije Dodatka A ADR-u objavljivat će se čim bude dostupan na hrvatskom jeziku.
 

DODATAK B

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u odredbama Dodatka B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) podrazumijevat će se da je izraz »ugovorna strana« zamijenjen izrazom »država članica«.
Tekst izmjena i dopuna verzije Dodatka B ADR-u objavljivat će se čim bude dostupan na hrvatskom jeziku.