Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinskom i voćnom octu

NN 53/2006 (15.5.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinskom i voćnom octu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1270

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 59. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINSKOM I VOĆNOM OCTU

Članak 1.

U Pravilniku o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine« br. 121/05.) u članku 8. stavku 1. riječi: «od godine dana» zamjenjuju se riječima: »od dvije godine«.

Članak 2.

U članku 29. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Iznimno od stavka 1. ovoga članka voćni ocat koji nosi:
1. oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla sukladno odredbama Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane;
2. oznaku »tradicionalni ugled« sukladno odredbama Pravilnika o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake »tradicionalni ugled«;
3. znak »ekoproizvod« sukladno odredbama Pravilnika o pos­tupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda;
ne smije sadržavati manje od 25 g/l ukupnih kiselina računato kao octena kiselina.«.

Članak 3.

U članku 30. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Aromatizirani ocat mora imati izraženu karakterističnu aromu prema dodatku koji se deklarira.«

Članak 4.

U članku 33. stavku 1. točki 5. iza riječi: »koncentrirani voćni sok« briše se točka-zarez te dodaju riječi: »ili grožđani sok;«.
Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
»7. ekstrakti prirodnih začina, aromatičnog bilja, voća i povrća, odnosno prirodnih ili prirodno identičnih aroma.«.

Članak 5.

U članku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»U proizvodnji vinskog i voćnog octa ne smiju se koristiti sljedeće tvari:
1. umjetna i prirodna grožđana ulja;
2. ostaci destilacije, ostaci fermentacije i njihovi sporedni proizvodi;
3. bilo koja vrsta ekstrahiranih tvari iz koma zaostalog nakon fermentacije;
4. sve vrste kiselina.«.

Članak 6.

U članku 35. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Naziv vinski i voćni ocat ne smije se koristiti za smjesu vinskog ili voćnog octa s octenom kiselinom.«.

Članak 7.

U članku 38. stavku 1. iza riječi: »koje se odnose na proizvodnju vinskog i voćnog octa« dodaje se zarez i riječi: »i stavljanje u promet vinskog i voćnog octa«.

Članak 8.

Iza članka 38. dodaje se članak 38a. koji glasi:

»Članak 38a.

Vinski ocat koji ima manje od 60 g/l ukupnih kiselina računato kao octena kiselina te voćni ocat koji ima manje od 50 g/l ukupnih kiselina računato kao octena kiselina, a ima rješenje za stavljanje u promet izdano od Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo u razdoblju do 1. siječnja 2006. godine, može biti u prometu do31. prosinca 2006. godine.«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/54
Urbroj: 525-1-06-2
Zagreb, 8. svibnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.