Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa

NN 53/2006 (15.5.2006.), Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1271

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« br 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA NACIONALNE INVENTURE ŠUMSKIH RESURSA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Nacionalna inventura).
(2) Skraćenica za nacionalnu inventuru šumskih resursa Republike Hrvatske je CRONFI.
(3) Nacionalna inventura je višenamjensko i integralno pri­kupljanje podataka o stanju šuma za potrebe šumarske politike i šumarske operative, ekologije, lovstva, zaštite okoliša, zaštite prirode, drvoprerađivačke industrije te za potrebe državnih i međunarodnih organizacija a radi kvalitetnog planiranja u šumarstvu.

Članak 2.

(1) U provođenju Nacionalne inventure koristi se metodologija i upute koje proizlaze iz:
1. Idejnog i operativnog plana nacionalne inventure šumskih resursa Hrvatske
2. Priručnika za nacionalnu inventuru šuma Republike Hrvatske
3. Završnog izvješća Pilot inventure šumskih resursa (Testiranje idejnog i operativnog plana nacionalne inventure šumskih resursa Hrvatske).
(2) Svi radovi koje obuhvaća Nacionalna inventura moraju biti izrađeni u skladu s dokumentima iz stavka 1. ovoga članka.

II. PROVOĐENJE

Članak 3.

(1) Nacionalna inventura provodi se svakih petnaest godina računajući od godine završetka prethodne inventure.
(2) Radovi na inventuri šumskih resursa obavljaju se dvije godine i provode se za cjelokupno područje Republike Hrvatske.
(3) Podaci i rezultati vrijede i svode se na datum 1. listopada druge godine radova na inventarizaciji šuma.

III. PROJEKTIRANJE MREŽE UZORAKA

Članak 4.

Nacionalna inventura se zasniva na integralnom snimanju i monitoringu šuma i šumskih zamljišta satelitskom detekcijom te terenskim izmjerama i procjenama.

Članak 5.

(1) Na satelitskim snimkama vrši se potpuna prostorna razdioba i klasifikacija zemljišta te fotointerpretacija na uzorku ploha.
(2) Mreža točaka koje predstavljaju središte primjernih ploha za satelitsku fotointerpretaciju projektira se na način da se sve toč­ke nalaze na sjecištima punih kilometara službenoga kartografskog sustava Republike Hrvatske (Gauss – Krüegerova projekcija, 5. zona s elipsoidom Bessel 1841).

Članak 6.

(1) Terenski dio inventure je kombinacija sustavno slučajnog uzorkovanja na primjernim površinama (traktovima).
(2) Na temelju mreže iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika generira se kvadratična mreža stranice kvadrata 4 km.
(3) Unutar svakog kvadrata mreže 4 x 4 km slučajno se odabire jedan od 16 kvadrata mreže 1 x 1 km, čiji jugozapadni kut predstav­lja referentnu točku trakta.
(4) Trakt se sastoji od traktne površine (2,25 ha) koju zatvaraju stranice kvadrata dužine 150 m.
(5) Vrhovi kvadrata 150 x 150 m predstavljaju središta četiri skupine koncentričnih kružnih ploha za terensku interpretaciju, snimanje, procjenu i izmjeru.
(6) Terenska izmjera se vrši na traktovima kojima je barem jedna ploha pod šumom ili ostalim šumskim zemljištem.

IV. IZMJERA NA UZORCIMA

Članak 7.

(1) Na traktovima i jedinicama uzorka (plohama) u šumi mjerit će se i procjenjivati parametri trakta, plohe i stabla na obrascima OT-IŠ, OP-IŠ i OS-IŠ koji su tiskani u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
(2) Obrazac trakt – inventura šuma (OT-IŠ) sadrži podatke o identifikaciji i položaju trakta, podatke o terenskoj radnoj grupi, datum i vrijeme snimanja, kategorije zemljišta i linijske objekte, skicu trakta i mjerenja te podatke o putevima i cestama u funkciji gospodarenja šumama.
(3) Obrazac ploha – inventura šuma (OP-IŠ) sadrži podatke o identifikaciji i položaju plohe, podatke o terenskoj radnoj grupi, podatke o datumu i vremenu procjene i izmjere na plohi, osiguranju plohe, označavanju zamjenskog centra, vlasništvu i elementima gospodarenja, dostupnosti i statusu plohe, elementima staništa, elementima sastojine, stanju i strukturi obnove sastojina te tankim stablima.
(4) Obrazac stablo – inventura šuma (OS-IŠ) sadrži podatke o identifikaciji plohe na kojoj se mjere stabla, izmjeri varijabli stabala i panjeva te mrtvim ležećim stablima.

V. OBRADA PODATAKA I PREZENTIRANJE REZULTATA

Članak 8.

(1) Osnovni rezultati nacionalne inventure su površine, drvne zalihe i procjena volumnog prirasta za šumske resurse Republike Hrvatske.
(2) Podaci su organizirani u bazi podataka na način da se rezultati i informacije mogu dobiti po pojedinim stratumima, za sve parametre prikupljane na obrascima iz članka 7. ovoga Pravilnika.
(3) Sve baze podataka i aplikacije za obradu podataka iz Nacionalne inventure vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Prva Nacionalna inventura bit će provedena do 31. prosinca 2008. godine.
(2) Podaci i rezultati prve Nacionalne inventure vrijede s datumom 1. listopada 2008. godine.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/06-01/100
Urbroj: 525-3-06-1
Zagreb, 5. svibnja 2006.

Ministar
poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
Petar Čobanković, v. r.

 

PRILOG 1


PRILOG 2

PRILOG 3