Pravilnik o dopuni Pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

NN 53/2006 (15.5.2006.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1274

Na temelju članka 8.a stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O DAVANJU I ODUZIMANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA

Članak 1.

U Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 21/06) u članku 2. stavku 1. alineji 3. iza riječi: »prometa« dodaju se riječi: »ili jednog diplomiranog inženjera građevinarstva,«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2006. godine.

Klasa: 350-01/06-04/3
Urbroj: 531-01-06-1
Zagreb, 8. svibnja 2006.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.