Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

NN 54/2006 (17.5.2006.), Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1304

Na temelju članka 129. stavka 2. podstavka 17. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA POSEBNE DUŠEVNE I TJELESNE SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila i način utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost) koju moraju ispunjavati:
1. kandidati za prijam u državnu službu na poslovima policijskog službenika
2. kandidati za školovanje za rad na poslovima policijskog službenika
3. policijski službenici.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se i način osnivanja te sastav zdravstvene komisije (u daljnjem tekstu: Komisija) kao i postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti osoba iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Zdravstvene preglede koji prethode ocjeni i mišljenju o zdravstvenoj sposobnosti, u pravilu, obavlja Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, a može ih obavljati i zdravstvena ustanova s kojom Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sklopi ugovor o obavljanju poslova specifične zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: ovlaštena zdravstvena ustanova).

Članak 3.

Mjerila zdravstvene sposobnosti za osobe iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika te popis bolesti i zdravstvenih stanja koja čine zapreku za obavljanje poslova policijskih službenika utvrđeni su u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovog Pravilnika te se za svaku pregledanu osobu evidentiraju na zdravstvenom kartonu. Obrazac zdravstvenog kartona tiskan je u Prilogu 2. ovog Pravilnika.
Zdravstvena sposobnost policijskih službenika na sistematskom kontrolnom pregledu te izvanrednom kontrolnom pregledu utvrđuje se mjerilima iz stavka 1. ovog članka prilagođenim prirodnom opadanju pojedinih funkcija u skladu sa životnom dobi i radnim stažom policijskog službenika.

Članak 4.

Zdravstvena sposobnost osoba iz članka 1. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se na prethodnom zdravstvenom pregledu, na temelju:
1. pregleda i nalaza specijaliste medicine rada,
2. laboratorijskog (uključujući testiranje na droge u organizmu) i rendgenološkog (srce, pluća) nalaza, EKG-a, spirometrije, neurološkog i psihijatrijskog pregleda i nalaza, oftalmološkog i otorinolaringološkog te pregleda i nalaza stomatologa,
3. nalaza psihologa,
4. pregleda i nalaza ginekologa kada je kandidat ženska osoba,
5. povijesti bolesti pacijenta koju izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, posebno s podacima o kroničnim i duševnim bolestima i stanjima.
Zdravstvena sposobnost policijskih službenika utvrđuje se sistematskim kontrolnim pregledom te izvanrednim kontrolnim pregledom, na temelju:
1. pregleda i nalaza specijaliste medicine rada,
2. laboratorijskog nalaza, EKG-a, pregleda ortoreterom, audiometrijskog nalaza, spirometrije,
3. nalaza psihologa,
4. pregleda i nalaza specijaliste neuropsihijatra ili psihijatra,
5. povijesti bolesti pacijenta koju izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, posebno s podacima o kroničnim i duševnim bolestima i stanjima.
Osim pregleda navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka, ovisno o indikacijama, Komisija može odrediti obavljanje dodatnih pretraga i pregleda u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi ili na način da pregledana osoba bude upućena svom liječniku primarne zdravstvene zaštite, i to najčešće radi:
– psihijatrijskog, psihologijskog, internističkog, fizijatrijskog, ginekološkog ili neurološkog pregleda, odnosno obavljanja RTG pretrage, ergometrije, ultrazvučne pretrage određenih organa, EEG pretrage, izuzimanja vlasi i vještačenja istih radi utvrđivanja prisutnosti droge u organizmu i drugo.

Članak 5.

Ovisno o mjerilima iz članka 3. ovog Pravilnika te o poslovima radnog mjesta, rok za obavljanje sistematskog kontrolnog pregleda jest za:
– policijske službenike specijalne i interventnepolicije, protueksplozijske zaštite te uustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebneposlove sigurnosti 2 godine
– policijske službenike SSS, VŠS i VSS uRavnateljstvu policije, policijskim upravama ipolicijskim postajama 5 godina
– policijske službenike SSS, VŠS i VSS u drugimustrojstvenim jedinicama 5 godina.
Rok iz stavka 2. ovog članka počinje teći od datuma na posljednjoj ispravi o sposobnosti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova.
Za policijske službenike koji obavljaju poslove: pilota, ronitelja i RTG operatera sistematski kontrolni pregledi obavljaju se sukladno posebnim propisima.

Članak 6.

Policijski službenici dužni su pristupiti sistematskom kontrolnom pregledu u rokovima utvrđenim člankom 5. ovog Pravilnika te izvanrednom kontrolnom pregledu kada to zatraži nadležni rukovoditelj ili nadležni liječnik primarne zdravstvene zaštite.
Organizaciju provođenja, kontrolu i evidenciju pravodobnog obavljanja zdravstvenih pregleda obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za kadrovske poslove.

Članak 7.

Zdravstvenu sposobnost osoba iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika ocjenjuje Komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).
Za ocjenu zdravstvene sposobnosti osoba iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika može se, po potrebi osnovati jedna ili više Komisija.
Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana.
Predsjednik i jedan član su liječnici, i to: specijalist medicine rada i specijalist psihijatar ili neuropsihijatar odnosno neurolog. Ostali članovi Komisije su policijski službenici od kojih je jedan psiholog.
Predsjednik i članovi Komisije imaju svoje zamjenike.

Članak 8.

Radom Komisije rukovodi predsjednik, a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.
Predsjednik odgovara za rad Komisije ministru. Jednom godišnje ili na zahtjev ministra, predsjednik podnosi izvješće o radu Komisije.
Komisija može valjano odlučivati ukoliko je nazočna većina članova.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
Član Komisije može izdvojiti mišljenje, ali je dužan pisano ga obrazložiti.

Članak 9.

Komisija daje ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti osoba iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika na temelju medicinske dokumentacije i obrade koja je obavljena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, a prema potrebi i na temelju neposrednog pregleda.
Pri davanju ocjene o zdravstvenoj sposobnosti pregledane osobe, Komisija može konzultirati i/ili zatražiti vještačenje drugih liječnika određenih specijalnosti.

Članak 10.

Zdravstvenu sposobnost osoba iz članka 1. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, Komisija ocjenjuje jednom od ocjena:
– sposoban
– nesposoban
te je dostavlja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za kadrovske poslove Ministarstva.
Ocjena Komisije iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

Članak 11.

Komisija će ocijeniti nesposobnim kandidata kod kojeg, sukladno mjerilima iz Priloga 1., utvrdi bolest, stanje, povredu ili njihovu posljedicu, odnosno tjelesnu manu koja je zapreka za uspješno obavljanje konkretnih poslova policijskog službenika ili kada postoji kombinacija više kontraindikacija koje same po sebi nisu zapreka za rad na poslovima policijskog službenika.

Članak 12.

O zdravstvenoj sposobnosti policijskog službenika Komisija daje mišljenje i to:
– sposoban obavljati poslove policijskog službenika;
– sposoban obavljati poslove policijskog službenika uz ograničenje;
– potreban ponovni pregled po završetku liječenja;
– potrebno provođenje postupka za ocjenu zdravstvene sposobnosti za policijskog službenika;
na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 3).
U slučaju mišljenja iz stavka 1. podstavka 4. ovog članka Komisija će dostaviti nalaz i mišljenje liječniku primarne zdravstvene zaštite, koji će pokrenuti postupak za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti policijskog službenika pri komisiji Ministarstva prema posebnom propisu.

Članak 13.

Iznimno od odredbi ovog Pravilnika, na pisani prijedlog nadležnog pomoćnika ministra, Komisija će ocijeniti zdravstvenu sposobnost kandidata odnosno policijskog službenika prema uvjetima određenog radnog mjesta.

Članak 14.

Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvene preglede za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati medicinsku dokumentaciju svih pregledanih osoba.
Posebna evidencija vodi se u obliku kartoteke koju čine zdravstveni kartoni navedeni u članku 3. stavku 1. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe i vatrogasci u Ministarstvu unutarnjih poslova (»Narodne novine« broj 8/93. i 88/94) u dijelu koji se odnosi na izvršitelje na poslovima policijskih službenika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-12727-06
Zagreb, 10. svibnja 2006.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.
 

Prilog 1

MJERILA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

LEGENDA:
A) policijski službenici specijalne, interventne policije i protueksplozijske zaštite te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti
B) policijski službenici SSS, koji u obavljanju službenih zadaća primjenjuju policijske ovlasti, u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama
C) policijski službenici VŠS i VSS, koji u obavljanju službenih zadaća primjenjuju policijske ovlasti, u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama
D) policijski službenici SSS, VŠS i VSS u drugim ustrojstvenim jedinicama
oznaka: + = sposoban
oznaka: - = nesposoban
oznaka: *= ovisno o radnom mjestu
oznaka: x = primjena obvezne metode odnosno faktora ovisno o zahtjevima radnog mjesta
 

 

prethodni

kontrolni

 

< 30 god.

 30 – 45 g.

  > 45 g.

 

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

0 Tjelesni status – opći izgled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a) izražena astenična ili adipozna konstitucija odstupanje >25%

-

-

-

*

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

b) visina minim. 170 cm za muške,    
    160 cm za žene

-

-

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

c) težina minim. 60 kg za muške,
    50 kg za žene

-

-

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

d) odstupanje od urednog općeg izgleda i ponašanja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I Zarazne i parazit.bolesti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tbc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a): aktivna svih lokalizacija ili inaktivna s trajnim posljedicama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b): izliječena, bez trajnih posljedica (fibroza)

-

-

*

*

*

*

+

+

*

*

+

+

*

*

+

+

3. Virusni hepatitis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a): aktivni i preboljeli BiC sa trajnim  posljedicama

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

b): preboljeli (osim A) bez trajnih posljedica

-

-

-

-

*

+

+

+

*

+

+

+

*

+

+

+

4. Bolesti uzrokovane infekcijom HIV-om

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Ostale bolesti izazvane bakterijama, virusima, gljivicama, protozoima, parazitima i drugim uzročnicima iz grupe zaraznih i parazit. bolesti, koje oštećuju funkciju ; kliconoštvo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II Novotvorine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zloćudne novotvorine

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Dobroćudne novotvorine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a): koje svojom veličinom i lokalizacijom ne oštećuju funkciju

-

*

*

+

*

*

+

+

*

*

+

+

*

*

+

+

b): koje svojom veličinom i lokalizacijom oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

8. Ostale novotvorine koje svojom prognozom, veličinom i lokalizacijom oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III Bolesti krvi i krvotvornog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kongenitalne i dugotrajne anemije i poremećaji koagulacije

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

10. Stanja nakon splenektomije

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

11.  Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava, te poremećaji imunološkog sustava koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

IV Endokrine bolesti, prehrane i metabolizma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bolesti štitnjače koje zahtijevaju liječenje i ometaju funkciju

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

*

13. Šećerna bolest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Insulin ovisna; neregulirana, sa ili bez komplikacija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) blaga, regulirana, bez komplik. Insulin neovis

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

c) blaga, bez potrebe liječenja, bez komplikacija

-

-

-

-

-

-

*

+

-

*

+

+

-

*

+

+

d) Insulin ovisna; regulirana, bez komplikacija

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

14.   Ostale bolesti endokrinih žlijezda, prehrane i metabolizma koje oštećuju funkciju (disfunkcije hipofize, nadbubrežnih i spolnih žlijezda...)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  organski duševni poremećaji, alkoholizam i dr. ovisnosti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a)  organski i simptomatski duševni poremećaji (dulji i recidivirajući)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) alkoholizam, »problem-drinkers« i dr. ovisnosti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. Psihoze (manifestne ili u remisiji)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17. Afektivni poremećaji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bipolarni, afektivni poremećaji i češće depresivne epizode

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)  neurotski (anksiozni, fobični, disocijativni i dr.), vezani uz stres (PTSP i komplikacije), somatoformni poremećaji (somatizacije, konverzivni i dr.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.   Poremećaj ličnosti (psihopatije), seksualne devijacije i border line struktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.   Emocionalno nestabilna ličnost; poremećaji prilagodbe; učestala reaktivna stanja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.  Pokušaj suicida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.   Ostale duševne bolesti i stanja koja oštećuju funkciju te mentalna retardacija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI Bolesti živčanog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.   Upalne, degenerativne, cerebrovaskularne, demijelinizirajuće, tumorozne i sistemne bolesti živčanog sustava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

23.   Piramidne, ekstrapiramidne bolesti, paralize i paralitički sindromi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

24. Paroksizmalni poremećaji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) epilepsija i značajni poremećaji spavanja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) paroks. dizritm. ili fokalno promijenjen EEG

-

-

-

-

-

-

-

*

-

*

*

*

-

*

*

*

c) migrena (jače izražena, učestala)

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

25. Polineuropatije i bolesti perif. živč. sistema

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

26. Bolesti mioneuralne veze i mišića

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

27.   Postkomocioni i postkontuzioni sindrom (posttraumatska encefalopatija i mijelopatija)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

28.  Ostale bolesti živčanog sistema koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VII Bolesti oka i adneksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.   Bolesti vjeđa, suznog aparata, spojnice, sklere, leće, rožnice i šarenice koje oštećuju funk

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

30. Bolesti žilnice i mrežnice koje oštećuju funk

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

*

31. Glaukom (kontroliran, reguliran)

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

32. Bolesti vidnog živca i putova

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

33. Poremećaj bulbomotorike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) uz očuvan prostorni vid i vidno polje

-

-

-

*

-

-

*

+

-

-

*

+

-

-

*

+

b) bez prostornog vida i uz oštećeno vidno polje

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

34. Ambliopia (vid lošiji od 0,7) na svakom oku

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

35. Refrakcione anomalije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  minimalno: naturalni vid: jedno oko 1, drugo 0,7; korigirano: jedno oko 1, drugo 0,9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

b)  minimalno: naturalni vid oba oka 0,7 ; korigirano: jedno oko 1, drugo 0,9

-

-

*

+

-

*

+

+

-

*

+

+

-

+

+

+

c)  minimalno korigirani vid: jedno oko 1, drugo 0,7

-

-

-

+

-

-

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

36.   Poremećaj u raspoznavanju boja: protanomalija < 0,5; deuteroanomalija > 5 anomaloskopskih jedinica

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

*

+

37.   Ostale bolesti, stanja nakon ozljeda, operativnih zahvata i dr. anomalije koje uzrokuju funkcionalna i/ili estetska oštećenja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

VIII Bolesti uha i mastoida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  Kronične upalne bolesti uha i mastoida, sa ili bez perforacije bubnjića

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

+

39. Bolesti unutarnjeg uha; afekcija labirinta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

40.   Skotomi u sluhu jednog ili oba uha i ostale zamjedbene provodne nagluhosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) < 50 dB

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

b) > 50 dB

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

*

*

41.   Ostale bolesti, stanja nakon ozljeda, operativnih zahvata i dr. anomalije koji uzrokuju funkcionalna i/ili estetska oštećenja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

IX Bolesti cirkulacijskog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Reumatska bolest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) preboljela groznica (>10g, bez oštećenja srca)

-

-

-

*

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

b) kron. reumatska bolest srca

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

*

*

43. Hipertenzivna bolest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) blaga, oscilatorna, bez terapije

-

-

-

-

-

*

+

+

-

*

+

+

-

*

+

+

b) blaga, regulirana, bez posljedica

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

c) manifestna, sa ili bez posljedica, neregulirana

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

44. Hipotonija sa smetnjama

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

45. Bolesti srca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ishemična (aktualna ili preboljela) s poremećajem funkcije

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) ishemična (preboljela) bez poremećaja funk.

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

c) plućna bolest srca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

d) perikarditis ( kron., konstriktivni )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) bolesti valvularnog aparata i dr. struktura srca

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

46.Poremećaji ritma i smetnje provođenja koji mogu dovesti do
    
poremećaja funkcije (sinkope)

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

47. Bolesti i anomalije krvnih žila:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) arterija, arteriola, kapilara s porem. funkcije

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) cerebrovaskularne bolesti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c) vena : proširenje bez izraženih čvorića

-

-

-

*

-

-

*

+

-

-

*

+

-

-

+

+

d) vena : izraziti varikoziteti sa znacima insuficij.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) tromboflebitis, flebotromboza - recidivirajući

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f) hemoroidalna bolest jačeg stupnja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

48.  Ostale bolesti, stanja i anomalije kardio-vaskularnog sustava koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X Bolesti dišnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Kronične i alergijske upale gornjeg dišnog sustava

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

*

50. Ostale bolesti i stanja gornjeg dišnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  polipoza nosa i veće devijacije septuma (s poremećajem funkcije)

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

b)  kron. gnojne upale paranazalnih sinusa

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

+

+

c)  laringo-faringealna suženja, bez obzira na etiologiju

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

d)  kron. laringitisi (bez obzira na etiol), polipoze

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

+

+

51.  Kron. i alergijske bolesti donjeg dišnog sust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  bronhitis kron (s opstruktivnim smetnjama ventilacije blažeg st.)

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

+

+

b)  asthma, kron. opstruktivna bolest, emfizem

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

*

c)  respiratorna insuficijencija bez obzira na etiologiju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

52.   Ostale bolesti, stanja iza operacija i anomalije koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XI Bolesti probavnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Bolesti usne šupljine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.   Dentofacijalne anomalije sa estetskim i/ili funkcionalnim oštećenjem (progenija, protruzija, otvoreni zagriz)

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

54.  Kron. gingivitis i paradentoze težeg stupnja

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

+

+

55.  Defekti zubala:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nedostatak 5 ili više zuba u nizu ili ukupno 10 zuba

-

-

-

+

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

b)  nedostatak (nenadomješten) prednjih zuba (gornje ili donje čeljusti) sa estetskim defektom

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)  sve parcijalne ili totalne proteze (mobilne)

-

-

-

+

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

56.   Ostale bolesti, stanja i anomalije koje imaju funkcionalna ili estetska oštećenja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B: Bolesti probavnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  Bolesti jednjaka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) varikoziteti

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

b) refluks ezofagitis sa smetnjama

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

*

*

+

58.  Peptička bolest želuca ili duodenuma

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

59.   Stanja nakon operativnih zahvata: resekcije želuca ili dr. anastomoza

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

60.  Bolesti crijeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Upalne bolesti tankog i debelog crijeva; ulcerozni kolitis, M. Crohn

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

+

b) iritabilno crijevo

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

+

c) divertikuloza

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

+

-

*

*

+

d) fisure i fistule anusa i rektuma, prolaps

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

61.  a) Sve vrste unutarnjih hernija

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

*

b) Sve vrste vanjskih hernija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

62.  Bolesti jetre, žučnjaka i gušterače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) kron. hepatitis bilo koje etiologije i ciroza

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

b) ciste i kron. upale jetre i gušterače

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

c) kalkuloza i opstrukcija žučnjaka i vodova

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

63.  Malapsorpcioni sindrom

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

64.   Ostale bolesti, stanja i anomalije probavnog sustava koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XII Bolesti kože i potkožnog tkiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.   Kron. upalne, alergijske i gnojne bolesti kože, ekcemi, pilonidalna cista

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

66.  Izražena diseboreja (osobito lica – kozmetski)

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

67.  Psoriaza i lupus eritematodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) lakši oblik, minimalne promjene,bez komplik.

-

-

-

*

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

b) teži oblik, generalizirana, s komplik. – sistemni

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

68.  Sklerodermija, ihtioza

-

-

-

-

-

-

*

+

-

*

*

+

-

*

*

+

69.  Bolesti, stanja i anomalije koji su uočljivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  sve tetoaže na uočljivim mjestima i veće tetoaže

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

b)  veće pigmentacije, depigmentacije i ožiljci na vidljivim mjestima

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

c)  bolesti i stanja adneksa koji uzrokuju estetsko ili funkcionalno oštećenje

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

70.  Ostale bolesti, stanja i anomalije koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i veziva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.   Urođeni ili stečeni nedostaci ili deformiteti mišićno-koštanog sust. i veziva koji ošteć. funk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  skolioze (lakše, <20 st.)

-

-

-

*

-

*

*

*

-

*

*

+

-

*

+

+

b)  kifoze i lordoze (srednje teške ili fiksirane)

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

+

-

*

+

+

c)  kontrakture zglobova koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

*

+

d)  deformiteti koji oštećuju funkciju: prsti, šake, stopala (ped. plani, transversoplani IV st.; rigidno stopalo; halux valgus), udovi, prsni koš, zdjelica

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

+

e)  nedostatak prstiju, šake, stopala, udova koji oštećuje funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f)  skraćenje noge < 2 cm

-

-

-

*

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

*

+

72.  Kron. upalne bolesti mišićno-koštanog sustava (RA, psoriaza, giht, spondyl. ankylos. osteomyelitis...)

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

73.  Artroze i pseudoartroze koje oštećuju funk.

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

74.  Dorzopatije koje oštećuju funkciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  osteohondroza kralješnice; spondilopatije; bolesti iv diska, teža radikulopatija

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

b) spondilolisteza i dr. instabiliteti kralješnice

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

+

c) prijelazni LS kralješak s mikrodiskom i artikulacijom s poprečnim nastavkom

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

+

-

-

*

+

75.  Bolesti i stanja koljena koji oštećuju funkciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ozljeda ili op. odstranjen meniskus koljena

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

b) ruptura ligamenata koljena; labavo, nestabilno koljeno

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

*

76.  Osteopatije i hondropatije koje ošteć. funk

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

+

77.   Ostale bolesti, stanja i anomalije mišićno - koštanog sustava i veziva koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XIV Bolesti genito-urinarnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bolesti urinarnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.  Sve prirođene i stečene anomalije bez poremećaja funkcije

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

+

-

-

+

+

79.  Sve kron. upale genito - urinarnog sustava

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

80.  Sva oštećenja funkcije bubrega, bez obzira na etiologiju

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

81.  Kalkuloza urinarnog sustava

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

+

B. Bolesti genitalnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.  Sve kron. upale genitalnih organa (oba spola)

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

+

+

83.  Endometrioza; menometroragije

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

+

+

84.  Kronične upalne bolesti dojki, mastopatije sa smetnjama

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*