Pravilnik o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama

NN 54/2006 (17.5.2006.), Pravilnik o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1311

Na temelju članka 74. stavka 6. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj: 140/05.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBILJEŽAVANJU KRUPNE DIVLJAČI EVIDENCIJSKIM MARKICAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način obilježavanja krupne divljači evidencijskim markicama, način izdavanja i vođenja evidencije o izdanim i iskorištenim markicama, obrazac potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova, te obrazac evidencije prometa divljači i njezinih dijelova.

Članak 2.

U ovome Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:
Premještanje divljači – smatra se svako pomicanje, prenošenje, prevoženje divljači od mjesta odstrjela do veterinarsko-sanitarnoga pregleda ili površina gdje nije ustanovljeno lovište.
Prevoženje divljači i/ili njezinih dijelova – smatra se prenošenje ili prevoženje divljači i/ili njezinih dijelova na javnim cestama i površinama na kojima nije ustanovljeno lovište do veterinarsko-sanitarnoga pregleda.
Promet divljači i/ili njezinih dijelova – podrazumijeva nakon pregleda i obrade divljači i/ili njezinih dijelova u registriranim objektima, skladištenje i pohranjivanje, prodaju i kupnju, dorađivanje i prerađivanje te izvoz i uvoz s oznakama i potvrdama propisanim Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o hrani te uz potvrdu o podrijetlu divljači i njezinih dijelova.
Dijelovi divljači – dijelovi tijela divljači (divljačina), trofeji i koža (krzno) divljači.
Krupna divljač – divljač navedena u članku 3. stavku 1. točka A. Zakona o lovstvu.

POTVRDA O PODRIJETLU DIVLJAČI

Članak 3.

Potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) u obliku knjižnog bloka na zahtjev lovoovlaštenika, pravne osobe kojoj je povjereno pravo lova te pravne ili fizičke osobe koja gospodari zemljištem iz članka 9. stavka 2. Zakona o lovstvu (u daljem tekstu: ovlaštenik prava lova).
Ministarstvo će povjeriti tiskanje potvrda iz stavka 1. ovoga članka pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave robe, usluga i ustupanju radova pravnoj ili fizičkoj osobi koja jamči njihovu zaštitu i sigurnost.
Očevidnik izdanih potvrda o podrijetlu divljači i njezinih dijelova vodi se u Ministarstvu.

Članak 4.

Potvrda o podrijetlu divljači je numerirana isprava koju ispunjava i daje ovlaštenik prava lova na temelju odobrenja za lov divljači pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom. Potvrda se daje u četiri istovjetna primjerka. Prvi primjerak namijenjen je osobi koja prevozi divljač, drugi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, treći primjerak pripada ovlašteniku prava lova, a četvrti ostaje u bloku potvrda.
Ovlaštenik prava lova dužan je čuvati svoj primjerak potvrde do isteka važenja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači ili programa zaštite divljači.

Članak 5.

Ovlaštenik prava lova i pravne i fizičke osobe koje se bave prometom divljači i njezinih dijelova dužne su voditi evidenciju o vlasniku i podrijetlu divljači i njezinih dijelova i dostavljati je Ministarstvu do desetoga u mjesecu za protekli mjesec.
Evidencija o vlasniku i podrijetlu divljači i njezinih dijelova vodi se na obrascu PPD -1 koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

OBILJEŽAVANJE KRUPNE DIVLJAČI

Članak 6.

Evidencijsku markicu za obilježavanje krupne divljači (u daljnjem tekstu: markica) izdaje Ministarstvo na zahtjev ovlaštenika prava lova. Zahtjev se podnosi na obrazacu PPD -2 koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Markica se izdaje za svaku vrstu krupne divljači sukladno propisu lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači ili programa zaštite divljači i vrijedi samo za lovnu godinu i lovište za koje je izdana.

Članak 7.

Ministarstvo će povjeriti izradu markica iz članka 6. ovoga Pravilnika pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave robe, usluga i ustupanju radova pravnoj ili fizičkoj osobi koja jamči njihovu zaštitu i sigurnost.
Ugovorom između Ministarstva i pravne ili fizičke osobe kojoj se povjerava izrada markica odredit će se oblik, dimenzije i druga obilježja koja sadrži markica, te rokovi plaćanja.

Članak 8.

Evidenciju o izdanim i iskorištenim markicama vodi Ministarstvo na obrascu evidencije o izdanim i iskorištenim markicama (obrazac PPD -3) koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Markica je izrađena od plastike, ukupne dužine 218 mm i sastoji se od baznog dijela i užeg dijela za provlačenje.
Bazni dio markice, uključujući i perforaciju za provlačenje drugog dijela markice, dužine je 108 mm, a širine 15 mm.
Dio za provlačenje dužine je 110 mm od čega je nazubljeni dio 80 mm dužine i širine 10 mm, a preostali dio je dužine 30 mm i širine 7 mm.
Na naličju baznog dijela markica sadrži otisnuto u crnoj boji logotip Ministarstva, oznaku Republike Hrvatske (RH), serijski broj, broj lovne godine važenja i oznaku divljači.
Markica kojom se obilježava smeđi medvjed sadrži broj kalendarske godine važenja.

Članak 10.

Markica za svaku vrstu divljači označena je drugom bojom:
jelen obični RH 00001 lov. godina JO – plave boje
jelen lopatar RH 00001 lov. godina JL – ljubičasta boje
jelen aksis RH 00001 lov. godina JA – smeđe boje
srna obična RH 00001 lov. godina SO – crvena boja
divokoza RH 00001 lov. godina DI – narančasta boja
muflon RH 00001 lov. godina MF – žuta boja
svinja divlja RH 00001 lov. godina SD – bijela boja
smeđi medvjed RH 00001 godina MS – zelena boja

Članak 11.

Krupna divljač obilježava se markicom neposredno nakon odstrjela, odnosno prije premještanja divljači.
Živa divljač obilježava se markicom neposredno nakon hvatanja.

Članak 12.

Markica se stavlja (provlači) na divljač između kostiju podlaktice ili kroz kožu na trbušnoj šupljini, kada je izvršeno vađenje utrobe (evisceracija), odmah nakon odstrjela na način da se uži dio markice provuče kroz perforaciju na baznom dijelu markice.
Živa divljač obilježava se na način da se markica stavi oko noge divljači ili oko roga divljači.

Članak 13.

Divljač je pravovaljano obilježena markicom samo onda kada je markica postavljena sukladno članku 12. ovoga Pravilnika i njeno uklanjanje s divljači nije moguće bez fizičkoga oštećivanja markice.

Članak 14.

Neiskorištene markice ovlaštenik prava lova obvezan je vratiti Ministarstvu.
Ministarstvo nije dužno izdati markice za narednu lovnu godinu dok ovlaštenik prava lova ne vrati neiskorištene markice za proteklu lovnu godinu.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2006. godine.

Klasa: 011-02/06-01/27
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 9. svibnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.