Izmjena programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

NN 55/2006 (19.5.2006.), Izmjena programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

1318

Na temelju članka 18. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa donosi

IZMJENU PROGRAMA

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

I.

U Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (»Narodne novine« br. 105/2002) u članku V. stavku 2. podstavak 1. briše se.

II.

Izmjena Programa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/05-01/20
Urbroj: 534-04-02/03-01/2
Zagreb, 21. travnja 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.
Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.