Odluka o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske

NN 56/2006 (22.5.2006.), Odluka o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1323

Na temelju odredbe članka 97. alineje 5. i članka 106. Ustava Re­publike Hrvatske te članka 26. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU DRŽAVNOG POVJERENIŠTVA ZA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom imenuje se Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

II.

Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske čine Povjereništvo za civilna odlikovanja i priznanja i Povjereništvo za vojna odlikovanja i priznanja.

III.

Za predsjedniku Povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja imenuje se ŠTEFANIJA BALOG, direktorica AS-a d.o.o. Zagreb.
Za zamjenika predsjednice Povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja imenuje se
prof. dr. sc. SINIŠA TATALOVIĆ, savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za pitanja političkog sustava.
Za članove Povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja imenuju se:
HRVOJE CVITANOVIĆ, pročelnik Kabineta predsjednika Republike Hrvatske,
dr. sc. NENAD JAVORNIK, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa,
MAJA KOCIJAN, savjetnica predsjednika Republike Hrvatske za kulturu,
akademik MILAN MOGUŠ, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
BOŽO RUDEŽ publicist i nakladnik,
IVO SRŠEN, umirovljenik,
prof dr. sc. BORIS VUCELIĆ.
Za tajnika Povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja imenuje se:
mr. sc. STANISLAV KRULIĆ, pročelnik Odjela za odlikovanja i priznanja u Stručnoj službi Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

IV.

Za predsjednika Povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja imenuje se MARTIN ŠPEGELJ, stožerni general u mirovini.
Za zamjenika predsjednika Povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja imenuje se
prof. dr. sc. VLATKO CVRTILA, savjetnik predsjednika Repub­like Hrvatske za obranu.
Za članove Povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja imenuju se:
ANTUN TUS, stožerni general u mirovini,
PETAR STIPETIĆ, stožerni general u mirovini,
IMRA AGOTIĆ, general zbora u mirovini,
general zbora JOSIP LUCIĆ, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,
ŽELJKO GORŠIĆ pomoćnik ministra obrane za ljudske resurse,
MARIJAN BENKO, pomoćnik ministra-ravnatelj policije,
KRUNOSLAV MESARIĆ, tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Za tajnika Povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja imenuje se:
pukovnik VLADO ČULINA, pobočnik predsjednika Republike Hrvatske.

V.

U slučaju promjene predstavnika ministarstava iz točke IV. ove Odluke drugog predstavnika određuje nadležni ministar.

VI.

Zadaća povjereništava iz točke II. ove Odluke je razmatranje poticaja i prijedloga za dodjelu odlikovanja i priznanja sukladno odredbi članka 28. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Repub­like Hrvatske te podnošenje usklađenih prijedloga predsjedniku Republike Hrvatske.

VII.

Stručnu pomoć povjereništvima iz točke II. ove Odluke pri obav­ljanju zadaća iz točke VI. Odluke pruža Odjel za odlikovanja i priznanja u Stručnoj službi Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

VIII.

Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske donosi poslovnik o svom radu.

IX.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osniva­nju Državnih povjereništava za odlikovanja i priznanja broj: 01-081-00-1234/1 od 5. svibnja 2000., Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Državnih povjerenstava za odlikovanja i priznanja broj: 01-081-00-2655/2 od 25. rujna 2000., Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Državnih povjerenstava za odlikovanja i priznanja broj: 01-081-01-3591/1 od 22. studenoga 2001. i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Državnih povjerenstava za odlikovanja i priznanja broj: 01-081-05-2107/1 od 8. lipnja 2005. godine.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

Klasa: 060-01/06-02/2
Urbroj: 71-05-03/1-06-1
Zagreb, 2. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.