Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu

NN 56/2006 (22.5.2006.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1334

Na temelju članka 51. stavka 3. točke 3. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/03) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU POSTAVLJANJA PROPISANIH ZNAKOVA I SIGNALIZACIJE NA GRANIČNIM PRIJELAZIMA I UZ DRŽAVNU GRANICU

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu i njegovom području te uz graničnu crtu.

II. OZNAKE I SIGNALIZACIJA NA GRANIČNOM PRIJELAZU I NJEGOVOM PODRUČJU

Članak 2.

Na međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima, prijelazima za pogranični promet i privremenim graničnim prijelazima na ulazu u Republiku Hrvatsku postavlja se obavijesna ploča veličine 1000 × 700 mm, na kojoj je u gornjem središnjem dijelu grb Republike Hrvatske, a ispod njega natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.
Obavijesna ploča je bijele boje s retroreflektirajućom folijom, obrubljena s crveno-bijelo-plavim rubom širine 15 mm, grb Republike Hrvatske je visine 250 mm, natpis »REPUBLIKA« je visine 100 mm, a natpis »HRVATSKA« 120 mm, tip slova koji se koristi je HRCPN ili HRCPU crne boje, a koristi se na svim obavijesnim i dopunskim pločama.
Obavijesna ploča iz stavka 1. ovog članka postavlja se na graničnoj crti, odnosno u njenoj neposrednoj blizini, a ako granična crta prolazi mostom ili tunelom postavlja se na izlazu iz tunela, na početku mosta, na pomorskom i riječnom graničnom prijelazu te na ulazu u područje graničnog prijelaza.
Ploča se na cestovnim graničnim prijelazima postavlja na metalnim nosačima a donji joj je rub na 1200-1400 mm od razine ceste, odnosno zemljišta i okrenuta je prema susjednoj državi, a na ostalim graničnim prijelazima ploča se može postaviti i na drugi prikladan način.

Članak 3.

Na međunarodnim graničnim prijelazima za željeznički promet, na peronu gdje se obavlja granična kontrola, postavlja se obavijesna ploča na kojoj je grb Republike Hrvatske, a ispod natpis Republika Hrvatska.
Obavijesna ploča je veličine 600 × 400 mm, bijele boje s retroreflektirajućom folijom, obrubljena sa crveno-bijelo-plavim rubom širine 15 mm, u gornjem dijelu ploče je grb Republike Hrvatske visine 150 mm, u središnjem dijelu je natpis »REPUBLIKA« visine slova 50 mm, a u donjem djelu natpis »HRVATSKA« visine slova 80 mm.
Ploča se postavlja na metalnim nosačima ili s prenosivim postoljem visine cca 600-700 mm od donjeg ruba ploče, do razine podloge ispred mjesta za obavljanje granične kontrole.
Na međunarodnim graničnim prijelazima za zračni promet obavijesna ploča iz stavka 2. ovog člana postavlja se na ulazu ispred mjesta za obavljanje granične kontrole pred ulazom u aerodromsku zgradu, odnosno na prilazu zrakoplova ispred prostora gdje se obavlja granična kontrola.
Na graničnim prijelazima za međunarodni pomorski promet i međunarodni promet na unutarnjim vodama obavijesna ploča iz stavka 2. ovog članka postavlja se na ulazu u omeđeni dio luke ili pristaništa, kao i na obali predviđenoj za pristajanje plovila u blizini ulaza u luku ili pristanište, okrenuta prema moru.

Članak 4.

Područje međunarodnog graničnog prijelaza označava se s obavijesnom pločom veličine 1000 × 700 mm, podloga ploče je bijele boje s retroreflektirajućom folijom, obrubljena s crveno-bijelo-plavim rubom širine 15 mm, grb Republike Hrvatske je visine 250 mm, a ispod natpis »PODRUČJE GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET« visine slova 40 mm, u središnjem dijelu ploče je naziv graničnog prijelaza veličine slova 70 mm, a ispod natpis »KRETANJE OGRANIČENO« visine slova 40 mm.
Područje graničnog prijelaza označava se postavljanjem pokretnih ili nepokretnih oznaka i signalizacija (ograda, odnosno zapreka).

Članak 5.

Na međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima obavijesna ploča iz članka 4. ovog Pravilnika postavlja se na ulazu u područje graničnog prijelaza.
Obavijesna ploča iz članka 4. ovog Pravilnika postavlja se na udaljenosti od 20 do 250 m od obavijesne ploče iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika, koja je na graničnoj crti, a ukoliko to nije moguće na drugom odgovarajućem mjestu.
Na velikim graničnim prijelazima, na kojima je robni promet odvojen od putničkog prometa, obavijesna ploča iz članka 4. ovog Pravilnika postavlja se i ispred mjesta za obavljanje granične kontrole na prometnim trakama za robni promet, odnosno putnički promet.
Kad granični prijelaz nije otvoren 24 sata, ispod obavijesne ploče iz članka 4. ovog Pravilnika dodaje se dopunska obavijesna ploča veličine 1000 × 300 mm. Ploča je bijele boje s crnim rubom širine 10 mm na kojoj je natpis «OTVORENO» visine slova 70 mm, a ispod kojeg je upisano vrijeme rada graničnog prijelaza visine slova 70 mm (npr. 6-22h).

Članak 6.

Na cestovnim graničnim prijelazima, radi omogućavanja lakše granične kontrole, mogu se označiti prometne trake ucrtavanjem simbola i natpisa, koji usmjeravaju vozila za teretni promet i putnički promet na određene kontrolne kućice.

Članak 7.

Na zajedničkim graničnim prijelazima, u slučaju eksteritorijalnog obavljanja granične kontrole na području jedne ili druge države, oblik, sadržaj i način postavljanja propisanih znakova i signalizacije uređuje se međunarodnim ugovorom.

Članak 8.

Područje graničnog prijelaza za pogranični promet označava se na ulazu u područje graničnog prijelaza s obavijesnom pločom veličine 600 × 400 mm, podloga ploče je bijele boje s retroreflektirajućom folijom, obrubljena s crveno-bijelo-plavim rubom širine 10 mm. U gornjem dijelu obavijesne ploče je grb Republike Hrvatske visine 150 mm, u središnjem dijelu je natpis »PODRUČJE GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET« visine slova 25 mm, a u donjem dijelu naziv graničnog prijelaza veličine slova 50 mm.
Obavijesna ploča se na cestovnim graničnim prijelazima postavlja na metalnim nosačima, a donji joj je rub na 1200 -1400 mm od razine ceste, odnosno zemljišta.
Na ostalim graničnim prijelazima obavijesna ploča se može postaviti i na drugi prikladan način.
Kad granični prijelaz za pogranični promet nije otvoren 24 sata, ispod obavijesne ploče dodaje se dopunska ploča veličine 600 × 300 mm. Ploča je bijele boje s crnim rubom širine 10 mm na kojoj je natpis »OTVORENO» visine slova 70 mm, a ispod kojeg je upisano vrijeme rada graničnog prijelaza visine slova 70 mm (npr. 6-22 h).

Članak 9.

Područje privremenog graničnog prijelaza označava se obavijesnom pločom veličine 600 × 400 mm, bijele boje s crveno-bijelo--plavim rubom širine 10 mm.
U gornjem dijelu ploče je grb Republike Hrvatske, visine 150 mm, a u središnjem djelu natpis »PODRUČJE PRIVREMENOG GRANIČNOG PRIJELAZA«, visine slova 30 mm, u donjem dijelu naziv graničnog prijelaza visine slova 45 mm.
Na privremenim graničnim prijelazima obavijesna ploča iz stavka 1. ovog članka postavlja se na metalnim nosačima s prenosivim postoljem visine 600 × 700 mm, ispred mjesta za obavljanje granične kontrole.

Članak 10.

Na području graničnog prijelaza mogu se postavljati i druge obavijesne ploče, kao i oznake koje upozoravaju i obavješćuju putnike koji prelaze državnu granicu o uvjetima koji su potrebni za prelazak državne granice ili ponašanju na području Republike Hrvatske te oznake propisane međunarodnim ugovorom.
Na području graničnog prijelaza mogu se postavljati reklamne i obavijesne ploče u skladu s posebnim propisom ukoliko njihovo postavljanje ne ometa obavljanje poslova granične kontrole i drugih sigurnosnih zadaća.

III. OZNAČAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA ZASTAVOM I GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 11.

Granični prijelazi označavaju se i postavljanjem zastave i grba Republike Hrvatske na određenim objektima na državnoj granici i u blizini državne granice.

Članak 12.

Zastava Republike Hrvatske vije se na cestovnom graničnom prijelazu ispred zgrade na ulaznoj strani te na pomorskom i riječnom graničnom prijelazu na području graničnog prijelaza predviđenog za pristajanje stranih plovila.
Zastava je dimenzije 2 × 1 m, vije se na jarbolu visine 6-7 m koji je izrađen od prokrom materijala.
Zastava se vije u vrijeme kada je granični prijelaz otvoren.

IV. POSEBNE NATPISNE PLOČE I SIGNALIZACIJA UZ GRANIČNU CRTU

Članak 13.

Obavijesna ploča s upozorenjem na približavanje graničnoj crti postavlja se na prometnicama ili drugim komunikacijama na udaljenosti do 50 m od granične crte odnosno na samoj graničnoj crti.
Iznimno, radi konfiguracije terena ili drugih okolnosti obavijesna ploča iz stavka 1. ovog članka može se postaviti i na udaljenosti većoj od 50 m.
Obavijesna ploča iz stavka 1. ovog članka je veličine 400 × 600 mm, bijele boje s crveno-bijelo-plavim rubom širine 10 mm, u gornjem dijelu natpisne ploče su simboli zabrana prometa vozila i osoba, veličine 150 mm, u sredini se nalazi grb Republike Hrvatske veličine 150 mm, a ispod natpis »DRŽAVNA GRANICA« veličine slova 45 mm.

Članak 14.

Ispod obavijesne ploče iz članka 13. ovog Pravilnika mogu se postavljati dopunske natpisne ploče koje upozoravaju na mogućnost prelaska državne granice na najbližem graničnom prijelazu te njegovu udaljenost od mjesta postavljene natpisne ploče.
Dopunska natpisna ploča iz stavka 1. ovog članka je bijele boje veličine 400 × 300 mm s crnim rubom širine 10 mm. U gornjem dijelu natpisne ploče je crnim slovima ispisan natpis: »NAJBLIŽI GRANIČNI PRIJELAZ« visine slova 30 mm, a ispod je naziv graničnog prijelaza veličine slova 40 mm, strelica u pravcu graničnog prijelaza te udaljenost do navedenog graničnog prijelaza.
Kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom uz državnu granicu mogu se postavljati i druge dopunske natpisne ploče.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu (»Narodne novine«, br. 158/04.)

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-3245/2-2006.
Zagreb, 24. travnja 2006.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.