Pravilnik o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

NN 56/2006 (22.5.2006.), Pravilnik o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1347

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 105/01 i 172/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANJA S NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI

Poglavlje I.

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuju način postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi te veterinarsko-zdravstveni uvjeti za:
(a) sakupljanje, prijevoz, uskladištenje, postupanje, preradu i uporabu ili uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla, da bi se spriječilo da ti proizvodi postanu opasni za zdravlje ljudi i životinja te okoliš;
(b) puštanje u promet, uvoz, izvoz i provoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i njihovih prerađevina navedenih u Dodacima VII. i VIII. ovoga Pravilnika.
2) Ovaj se Pravilnik ne odnosi na:
(a) sirovu hranu za kućne ljubimce koja dolazi iz maloprodaje ili objekata za uskladištenje;
(b) tekuće mlijeko i kolostrum koji se uništavaju ili koriste na gospodarstvu na kojem su proizvedeni;
(c) cijele trupove ili dijelove trupova divljih životinja za koje se ne sumnja da su zaražene bolestima koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje, osim riba ulovljenih u trgovinske svrhe te trupova ili dijelove trupova divljih životinja koji se koriste za izradu lovačkih trofeja;
(d) sirovu hranu za kućne ljubimce dobivenu od životinja zaklanih na poljoprivrednom gospodarstvu isključivo radi prehrane uzgajivača i njegove obitelji, u skladu s posebnim propisima;
(e) ugostiteljski otpad, osim
– ako dolazi iz prijevoznih sredstava iz međunarodnog prometa;
– ako je namijenjen hranidbi životinja;
– ako je namijenjen za proizvodnju bioplina ili komposta;
(f) jajašca, embrije i sjeme za potrebe uzgoja; i
(g) prekomorski ili zračni provoz.

Pojmovi

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:
(a) nusproizvodi životinjskog podrijetla: cijeli životinjski trupovi ili dijelovi trupova te proizvodi životinjskog podrijetla navedeni u člancima 4. do 6. ovoga Pravilnika, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, uključujući jajašca, embrije i sjeme;
(b) materijal Kategorije 1: nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 4. ovoga Pravilnika;
(c) materijal Kategorije 2: nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 5. ovoga Pravilnika;
(d) materijal Kategorije 3: nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 6. ovoga Pravilnika;
(e) životinja: sve životinje kralješnjaci i bezkralješnjaci (uključujući ribe, gmazove i vodozemce);
(f) uzgojena životinja: svaka životinja koju ljudi drže, tove ili uzgajaju sa svrhom proizvodnje hrane za ljude, kao i vune, krzna, perja, kože ili bilo kojeg drugog proizvoda životinjskog podrijetla;
(g) divlja životinja: svaka životinja koju ljudi ne uzgajaju, tove ili drže;
(h) kućni ljubimac: svaka životinja koja pripada vrstama koje ljudi njeguju i drže u druge svrhe, a ne radi proizvodnje hrane ili u svrhu rada;
(i) nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – Uprava za veterinarstvo;
(j) stavljanje u promet: svaki postupak čija je svrha prodaja nusproizvoda životinjskog podrijetla ili njihovih prerađevina obuhvaćenih ovim Pravilnikom, nekoj trećoj osobi ili bilo koji drugi oblik isporuke, naplatno ili besplatno, ili skladištenje radi kasnije isporuke kupcu;
(k) trgovina: djelatnost prodaje i kupnje nusproizvoda životinjskog podrijetla i prerađevina na domaćem i međunarodnom tržištu.
(l) provoz: kretanje nusproizvoda životinjskog podrijetla i prerađevina iz jedne države kroz Republiku Hrvatsku do mjesta istovara u drugoj državi;
(m) proizvođač: pravna ili fizička osoba čija poslovna djelatnost rezultira nastankom nusproizvoda životinjskog podrijetla;
(n) TSE: sve prenosive bolesti iz skupine spongiformnih encefalopatija, osim onih koje se javljaju kod ljudi;
(o) Specificirani rizični materijal: tkiva navedena u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo, skraćeno TSR;
(p) odobravanje objekta: postupak ustanovljavanja propisanih veterianrsko-zdravstvenih uvjeta u objektu od strane nadležnog tijela, a prije započimanja obavljanja odobrene djelatnosti;
(r) materijal: nusproizvodi životinjskog podrijetla Kategorije 1, 2 ili 3.
2) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se i posebni pojmovi navedeni u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

Opće obveze

Članak 3.

1) Nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi moraju se sakupljati, prevoziti, privremeno uskladištiti, toplinski prerađivati, uništavati, stavljati u promet, uvoziti, izvoziti, provoziti i koristiti u skladu s ovim Pravilnikom.
2) Postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla je profilaktička mjera usmjerena na otkrivanje, sprječavanje pojave, suzbijanje i isko­rjenjivanje zaraznih i nametničkih bolesti ljudi i životinja i mjera veterinarske zaštite okoliša.
3) S nusproizvodima životinjskog podrijetla se mora postupati na način, da se:
(a) zaštiti zdravlje ljudi i zdravlje životinja,
(b) osiguraju uvjeti za proizvodnju higijenski ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi,
(c) izbjegne onečišćivanje okoliša (vode, mora, tla, zraka, namirnica i krme),
(d) spriječi nekontrolirano odlaganje i razmnožavanje štetnih životinja i patogenih mikroorganizama,
(e) onemogući stvaranje neugodnih mirisa i narušavanje javnog reda i mira,
(f) podvrgne preradi i iskoriste vrijedna svojstva,
(g) vodi propisana evidencija i dostavljaju izvješća nadležnim upravnim tijelima.
4) Objekti iz članka 10. do 15. te članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika ne mogu započeti obavljati djelatnost prije provjere tehnološkog projekta u nadležnom tijelu, koji mora biti u skladu s odredbama iz Dodatka V. Poglavlja V. točke 1. podtočki a) i b) ovoga Pravilnika, i utvrđivanja propisanih veterinarsko-zdravstvenih i zoohigijenskih uvjeta, koje provodi nadležno tijelo.
5) Nakon utvrđivanja da objekt udovoljava propisanim uvjetima, nadležno tijelo donosi rješenje o udovoljavanju propisanim uvjetima i objekt upisuje u Upisnik odobrenih objekata u skupinu prema odobrenoj djelatnosti.
6) Svakom odobrenom objektu, za kojega je nadležno tijelo utvrdilo da ispunjava odredbe ovoga Pravilnika, daje se kontrolni veterinarski broj, koji se upisuje u Upisnik odobrenih objekata i služi za identifikaciju objekta.

Poglavlje II.

KATEGORIZACIJA, SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ, PRIVREMENO USKLADIŠTENJE, TOPLINSKA PRERADA, UPORABA I UNIŠTAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Materijal Kategorije 1

Članak 4.

1) U materijal Kategorije 1 ubrajaju se nusproizvodi životinjskog podrijetla iz stavka 1. ovoga članka ili bilo koji drugi proizvodi koji sadrži takove nusproizvode:
(a) svi dijelovi trupa, odnosno lešine, uključujući kožu sljedećih životinja:
– životinja za koje se sumnja da su zaražene TSE-om ili kod kojih je prisutnost TSE-a službeno potvrđena,
– životinja usmrćenih u provedbi mjera iskorjenjivanja TSE-a,
– životinja koje nisu uzgajane životinje i divljih životinja, uključujući posebice kućne ljubimce, životinje iz zooloških vrtova i životinje iz cirkusa,
– životinja korištenih u pokusima za znanstvene svrhe,
– divljih životinja, kad se sumnja da su zaražene bolestima koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje;
(b) specificirani rizični materijal, i cijeli trupovi životinja ili dijelovi trupova životinja s kojih nije uklonjen specificirani rizični materijal;
(c) proizvodi dobiveni od životinja kojima su davane tvari koje su zabranjene posebnim propisima i proizvodi životinjskog podrijetla koji sadrže ostatke zagađivača iz okoliša i druge štetne tvari, ako prelaze dopuštene granice;
(d) svi ostaci nusproizvoda životinjskog podrijetla prikupljeni prilikom pročišćavanja otpadnih voda iz prerađivačkih objekata Kategorije 1 i drugih objekata u kojima se odstranjuje specificirani rizični materijal, uključujući nusproizvode dobivene prosijavanjem, odstranjivanjem pijeska, smjese masnoće i ulja, mulj i ostaci nusproizvoda odstranjeni iz odvoda, odnosno taložnica slivnika objekata, osim u slučajevima kad takav materijal ne sadrži materijal specificiranog rizika;
(e) ugostiteljski otpad iz prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu;
(f) izmiješani materijal Kategorije 1 s materijalom Kategorije 2 ili s materijalom Kategorije 3 ili oboje, uključujući sve Kategorije materijala namijenjene za preradu u nekom objektu za preradu materijala Kategorije 1.;
(g) proizvodi životinjskog podrijetla koji iz bilo kojeg razloga više nisu prikladni za prehranu ljudi mogu se prilikom otpreme na spaljivanje ili drugi način prerade prevoziti pomiješani sa materijalom Kategorije 1 i 2.
2) Materijal Kategorije 1 treba označiti, sakupljati i prevoziti u skladu sa člankom 7. ovoga Pravilnika, osim ako u člancima 23. i 24. ovoga Pravilnika nije drugačije propisano, taj se materijal mora:
(a) uništavati spaljivanjem u spalionici koja je odobrena u skladu sa člankom 12. ovoga Pravilnika;
(b) toplinski preraditi u objektu za toplinsku preradu odobrenom u skladu sa člankom 13. ovoga Pravilnika, koji primjenjuje neku od metoda prerade od 1 do 5 iz Dodatka V. Poglavlja III. ovoga Pravilnika ili, kad nadležno tijelo odredi, metodu prerade 1, u kojem slučaju tako dobiveni proizvod treba biti trajno obilježen, gdje je to tehnički izvedivo neugodnim mirisom, u skladu s Dodatkom VI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika, a konačno se mora uništiti spaljivanjem u spalionici ili u objektu za kombinirano spaljivanje/dobivanje energije, odobrenom u skladu sa člankom 12. ovoga Pravilnika;
(c) izuzevši nusproizvode navedene u stavku 1. točki (a) alineji 1. i 2. ovoga članka, mora se toplinski preraditi u objektu odobrenom u skladu sa člankom 13. ovoga Pravilnika, koji koristi metodu prerade 1, a tako dobiveni proizvod mora biti trajno obilježen, gdje je to tehnički moguće, neugodnim mirisom, u skladu s Dodatkom VI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika i konačno se mora uništiti zakopavanjem na nekom odlagalištu otpada u skladu s posebnim propisom;
(d) u slučaju kuhinjskog otpada iz stavka 1. točke (e) ovoga članka, isti se mora uništiti zakopavanjem na nekom odlagalištu otpada u skladu s posebnim propisom;
3) Privremeno uskladištenje nusproizvoda životinjskog podrijetla i prerađevina od Kategorije 1 mora se obavljati samo u objektima Kategorije 1, odobrenim u skladu sa člankom 10. ovoga Pravilnika.

Materijal Kategorije 2

Članak 5.

1) U materijal Kategorije 2 ubrajaju se nusproizvodi životinjskog podrijetla iz stavka 1. ovoga članka, ili bilo koji materijal koji sadrži takove nusproizvode:
(a) stajski gnoj i sadržaj probavnog trakta;
(b) svi ostaci nusproizvoda sakupljeni prilikom pročišćavanja otpadnih voda iz klaonica, osim klaonica obuhvaćenih člankom 4. stavkom 1. točkom (d) ovoga Pravilnika ili iz objekata Kategorije 2, uključujući ostatke nusproizvoda dobivene prosijavanjem, odstranjivanjem pijeska, smjese masnoće i ulja, mulj i ostatke nusproizvoda odstranjene iz odvoda, odnosno iz taložnica slivnika tih objekata;
(c) proizvodi životinjskog podrijetla koji sadrže ostatke veterinarskih lijekova i kontaminanata, ako prelaze dopuštenu granicu propisanu posebnim propisom;
(d) proizvodi životinjskog podrijetla, osim materijala Kategorije 1, koji se uvoze i za koje se prilikom inspekcijskog pregleda utvrdilo da ne ispunjavaju veterinarsko-zdravstvene uvjete za njihov uvoz, osim ako se isti vraćaju isporučitelju;
(e) lešine i dijelovi trupova, osim onih navedenih u članku 4. ovoga Pravilnika, koje su uginule ili su zaklane, ali ne za ljudsku potrošnju, uključujući i životinje usmrćene radi iskorjenjivanja zaraznih bolesti;
(f) izmiješani materijal Kategorije 2 s materijalom Kategorije 3, uključujući sav materijal predviđen za preradu u objektu za preradu Kategorije 2;
(g) ostali nusproizvodi životinjskog podriijetla, osim materijala Kategorije 1 ili Kategorije 3.
2) Materijal Kategorije 2 mora se označiti, sakupljati i prevoziti u skladu sa člankom 7. ovoga Pravilnika, a ukolikou člancima 23. i 24. ovoga Pravilnika nije drugačije propisano, mora se:
(a) uništiti spaljivanjem u spalionici odobrenoj u skladu sa člankom 12. ovoga Pravilnika;
(b) toplinski preraditi u objektu odobrenom u skladu sa člankom 13. ovoga Pravilnika uz primjenu neke od metoda prerade od 1 do 5 iz Dodatka V. Poglavlja III. ovoga Pravilnika, odnosno, kad nadležno tijelo to zahtijeva, u skladu s preradbenom metodom 1, u kojem se slučaju tako dobiveni proizvod mora vidljivo obilježiti, gdje je to moguće, neugodnim mirisom, u skladu s DodatkomVI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika i;
– uništiti spaljivanjem ili kombiniranim spaljivanjem u spalionici ili kombiniranoj spalionici, odobrenoj u skladu sa člankom 12. ovoga Pravilnika, ili
– u slučaju otopljenih masnoća, dodatno ih preraditi u prerađevine u nekom uljno-kemijskom objektu Kategorije 2, odobrenom u skladu sa člankom 14. ovoga Pravilnika, koje se koriste u organskim gnojivima ili proizvodima za poboljšanje kvalitete tla, za druge tehničke namjene, osim u kozmetici, farmaciji i medicinskim sredstvima;
(c) toplinski preraditi u nekom objektu za preradu odobrenom u skladu sa člankom 13. ovoga Pravilnika, koji primjenjuje metodu prerade 1, u kojem se slučaju tako dobiveni proizvod mora trajno obilježiti, gdje je to moguće neugodnim mirisom, u skladu s Dodat­kom VI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika, i:
– u slučaju kad se tako dobiju prerađene životinjske bjelančevine, iste se moraju koristiti kao organsko gnojivo ili poboljšivač tla, u skladu s posebnim propisom,
– upotrijebiti u objektu za proizvodnju bioplina ili komposta, odobrenima u skladu sa člankom 15. ovoga Pravilnika, ili
– uništiti zakopavanjem na određenom odobrenom mjestu u skladu s posebnim propisom;
(d) u slučaju materijala ribljeg podrijetla, on se može silirati ili kompostirati u skladu s posebnim propisom;
(e) u slučaju stajskog gnoja, sadržaja probavnog trakta odvojenog od probavnog trakta, mlijeka ili kolostruma, ako nadležno tijelo za iste ne smatra da predstavljaju opasnost od širenja zaraznih bolesti, treba:
– koristiti bez prerade, kao sirovinu u objektima za proizvodnju bioplina ili komposta, odobrenima u skladu sa člankom 15. ovoga Pravilnika, ili obraditi u nekom tehničkom objektu odobrenom za tu namjenu u skladu sa člankom 18. ovoga Pravilnika,
– rasuti po tlu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ili
– preraditi u objektu za proizvodnju bioplina ili komposta;
(f) u slučaju lešina ili dijelova lešina divljih životinja za koje se ne sumnja da su zaražene bolestima koje se mogu prenositi na ljude ili životinje, koristiti za proizvodnju životinjskih trofeja u nekom tehničkom objektu odobrenom za takvu namjenu u skladu sa člankom 18. ovoga Pravilnika; ili
(g) uništiti ili koristiti na neki drugi način, u skladu s posebnim propisom. Ti načini uništavanja ili korištenja mogu biti ili dopuna ili zamjena onima iz točaka (a) do (f) ovoga stavka.
3) Privremeno uskladištenje materijala Kategorije 2, izuzevši stajski gnoj, može se obavljati samo u objektima Kategorije 2 u skladu sa člankom 10.ovoga Pravilnika
4) Materijal Kategorije 2 ne smije se stavljati u promet, uvoziti ili izvoziti, osim ako je to u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Materijal Kategorije 3

Članak 6.

1) U materijal Kategorije 3 ubrajaju se nusproizvodi životinjskog podrijetla iz stavka 1. ovoga članka, ili bilo koji materijal koji sadrži takve nusproizvode:
(a) dijelovi zaklanih životinja, koji su higijenski ispravni za prehranu ljudi, ali iz trgovinskih razloga nisu namijenjeni prehrani ljudi;
(b) dijelovi zaklanih životinja, koji su neprikladni za prehranu ljudi, ali na kojima nema nikakvih znakova bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje, a koji potječu od trupova koji su higijenski ispravni za prehranu ljudi;
(c) kože, papci i rogovi, svinjske čekinje i perje podrijetlom od životinja koje su zaklane u klaonici nakon što su ante mortem pregledani i koje su, na temelju tog pregleda, proglašene prikladnima za klanje;
(d) krv životinja zaklanih u klaonici, osim od preživača, nakon post mortem pregleda kojim je utvrđeno da su prikladne za klanje zbog prehrane ljudi;
(e) nusproizvodi životinjskog podrijetla koji potječu iz proizvodnje proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, uključujući odmašćene kosti i čvarke;
(f) namirnice životinjskog podrijetla ili namirnice koje sadrže proizvode životinjskog podrijetla, osim ugostiteljskog otpada, koje iz trgovinskih razloga, grešaka u proizvodnji, grešaka u pakovanju ili drugih nedostataka, koji ne predstavljaju nikakvu opasnost za ljude ili životinje, više nisu namijenjene prehrani ljudi;
(g) sirovo mlijeko dobiveno od životinja koje ne pokazuju kliničke znakove bilo koje bolesti koja se može prenositi tim proizvodom na ljude ili životinje;
(h) ribe i druge morske životinje, osim morskih sisavaca, ulovljene na otvorenom moru radi prehrane ljudi ili proizvodnje ribljeg brašna;
(i) svježi nusproizvodi od ribe iz objekata za obradu i preradu ribe;
(j) ljuske jaja, nusproizvodi kod izvaljivanja pilića i nusproizvodi od razbijenih jaja, dobiveni od životinja koje nisu pokazivale kliničke znakove bilo koje bolesti koja se preko takvih proizvoda može prenijeti na ljude ili životinje;
(k) krv, kože, papci, perje, vuna, rogovi, dlaka i krzno od životinja koje nisu pokazivale kliničke znakove bilo koje bolesti koja se preko tih proizvoda može prenijeti na ljude ili životinje; i
(l) ugostiteljski otpad osim onoga opisanog u članku 4. stavku 1. točki (e) ovoga Pravilnika.
2) Materijal Kategorije 3 mora se označiti, sakupljati i prevoziti u skladu sa člankom 7. ovoga Pravilnika, a ukoliko u člancima 23. i 24. ovoga Pravilnika nije drugačije propisano, mora se:
(a) uništiti spaljivanjem u spalionici odobrenoj u skladu sa člankom 12. ovoga Pravilnika;
(b) preraditi u objektu za toplinsku preradu, odobrenom u skladu sa člankom 13. ovoga Pravilnika, uz uporabu neke od metoda prerade od 1 do 5 iz Dodatka V. Poglavlja III. ovoga Pravilnika, te tako dobiveni materijal trajno obilježiti, a gdje je to izvedivo treba ga obilježiti neugodnim mirisom u skladu s DodatkomVI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika, i uništiti spaljivanjem ili kombiniranim spaljivanjem u skladu s odredbama članka 12. ovoga Pravilnika ili na odlagalištu otpada u skladu s posebnim propisom;
(c) toplinski preraditi u objektu odobrenom u skladu sa člankom 17. ovoga Pravilnika;
(d) preraditi u objektu odobrenom u skladu sa člankom 18. ovoga Pravilnika;
(e) koristiti kao sirovina u objektu za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, odobrenom u skladu sa člankom 18. ovoga Pravilnika;
(f) preraditi u objektu za proizvodnju bioplina ili za proizvodnju komposta, odobrenom u skladu sa člankom 15. ovoga Pravilnika;
(g) u slučaju ugostiteljskog otpada iz stavka 1. točke (l) ovoga članka, preraditi u objektu za proizvodnju bioplina ili za proizvodnju komposta u skladu s posebnim propisom;
(h) u slučaju materijala ribljeg podrijetla, silirati ili kompostirati u skladu s posebnim propisom; ili
(i) uništiti drugim postupcima ili koristiti na drugi način, u skladu s posebnim propisima.
3) Privremeno uskladištenje nusproizvode životinjskog podrijetla Kategorije 3 obavlja se samo u objektima odobrenim u skladu sa člankom 10. ovoga Pravilnika.

Sakupljanje, prijevoz i uskladištenje

Članak 7.

1) Prostorije za prihvat i privremeno čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla u klaonicama peradi, nojeva, uzgojene divljači, kunića, kopitara i papkara, objektima za rasijecanje, obradu i preradu mesa, rasijecanje i preradu ribe, rakova, školjki, puževa i žaba, sortiranje i preradu jaja, obradu, doradu i preradu crijeva papkara i izradu ovitaka životinjskog podrijetla, u objektima za uskladištenje životinjskih proizvoda, prostorije za prihvat otpada iz valionica te prihvat uginulih životinja na gospodarstvima za uzgoj i držanje papkara, kopitara, nojeva, kunića, uzgojene divljači i peradi, moraju udovoljavati općim uvjetima propisanim za izgradnju i uređenje te imati rashladne uređaje koji osiguravaju zamrzavanje ili postizanje i održavanje temperature nusproizvoda životinjskog podrijetla do +4 °C. S obzirom na nastale kategorije nusproizvoda, navedeni objekti moraju imati:
(a) najmanje dvije prostorije s uređajima za hlađenje, za privremeno čuvanje, te dovoljan broj propisno označenih spremnika. U tom slučaju se dozvoljava čuvanje i hlađenje materijala Kategorija 1 i 2 u jednoj prostoriji, a tada se cjelokupna količina nusproiozvoda životinjskog podrijetla u toj prostoriji proglašava materijalom Kategorije 1. Materijal Kategorije 3 se mora čuvati i ohladiti na propisanu temperaturu u drugoj fizički odvojenoj prostoriji sa zasebnim ulazom,
(b) ukoliko u nekom objektu nastaju nusproizvodi jedne kategorije, tada je dovoljna jedna prostorija s dovoljnim brojem propisno označenih spremnika,
(c) ukoliko se u objektu nusproizvodi životinjskog podrijetla razvrstavaju u materijal Kategorije 1, 2 i 3, tada se moraju koristiti tri fizički odvojene prostorije s uređajima za hlađenje i dovoljnim brojem propisno označenih spremnika.
2) Drugi proizvođači nusproizvoda životinjskog podrijetla trebaju za prihvat, odnosno privremeno uskladištenje koristiti prostorije s uređajima za hlađenje ili hladnjake dovoljnog kapaciteta. Nusproizvode treba stavljati u čiste nepropusne posude ili plastične vreće.
3) U objektima u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog pod­rijetla, prostorija za prihvat mora imati odgovarajući broj označenih spremnika za matrijale Kategorije 1, 2 i 3. Moguće je odložiti u isti spremnik materijale Kategorije 1 i 2, a tada će se ta cjelokupna količina procijeniti materijalom Kategorije 1. Ako se u isti spremnik odloži materijal Kategorije 1 i Kategorije 3, tada će se ta cjelokupna količina proglasiti materijalom Kategorije 1. Spremnici moraju biti vidljivo i trajno obilježeni:
– prstenom crvene boje širine 15 cm i natpisom crvenim slovima visine 15 cm »KATEGORIJA 1«,
– prstenom žute boje širine 15 cm i natpisom žute slovima visine 15 cm »KATEGORIJA 2«,
– prstenom plave boje širine 15 cm i natpisom plave boje slovima visine 15 cm »KATEGORIJA 3«.
4) Spremnici moraju biti:
– nepropusni i dobro zatvoreni tako da je spriječeno istjecanje tekućine i širenje neugodnih mirisa,
– izrađeni od nehrđajućeg materijala, ravnih i glatkih površina, zaobljenih spojeva, i
– prilagođeni dizalici specijaliziranog vozila za utovar i odvoženje nusproizvoda životinjskog podrijetla.
5) U prostorije za prihvat i privremeno uskladištenje nusproizvoda u nekom objektu nije dozvoljeno smještati nusproizvode životinjskog podrijetla drugih proizvođača.
6) Proizvođač nusproizvoda životinjskog podrijetla mora:
(a) u klaonicama i drugim mjestima razvrstati nusproizvode životinjskog podrijetla u Kategorije 1, 2 i 3.
(b) nusproizvode životinjskog podrijetla razvrstane u kategorije te trajno i vidljivo obilježiti:
– materijal Kategorije 1 crvenom metilenskom bojom,
– materijal Kategorije 2 žutom metilenskom bojom,
– materijal Kategorije 3 plavom metilenskom bojom,
(c) osigurati nesmetan prilaz do prostorije za prihvat vozilima za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla;
(d) odstraniti metale, staklo, plastiku, papir i druge strane predmete, hladiti nusproizvode životinjskog podrijetla radi očuvanja njihove kakvoće i pripremiti ih za utovar i otpremu;
(e) predati cjelokupnu količinu nastalih nusproizvoda sakupljaču kojem su povjereni poslovi sakupljanja na određenom području;
(f) održavati higijenski red u prostoriji za prihvat i privremeno čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla te u okolini prostorije, odnosno u cijelom objektu;
(g) najmanje jednom sedmično izvršiti profilaktičku dezinfekciju prostorije i spremnika za prihvat i privremeno čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla.
7) U slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavaka 1.do 6. ovoga članka, nadležno tijelo, odnosno nadležni ovlašteni veterinar će proizvođaču zabraniti obavljanje djelatnosti koja uzrokuje nastajanje nusproizvoda životinjskog podrijetla dok se u potpunosti ne ispune propisani uvjeti iz ovoga Pravilnika.
8) Skupljač nusproizvoda životinjskog podrijetla mora:
(a) biti registriran za obavljanje djelatnosti,
(b) imati rješenje nadležnog tijela o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za obavljanje dje­latnosti sakupljanja nusproizvoda životinjskog podrijetla, na određenom epizo­otiološ­kom području,
(c) raspolagati objektom, uređajima, opremom i specijalnim vozilima za prijevoz koji udovoljavaju propisanim uvjetima,
(d) osigurati pravovremeno i potpuno preuzimanje, prijevoz, te privremeno uskladištenje sakupljenih nusproizvoda životinjskog podrijetla u sabiralištu na cijelom epizo­otiološkom području ili sakupljene nusproizvode neposredno prevoziti od proizvođača u objekt za toplinsku preradu,
(e) povjerene poslove obavljati uz pridržavanje higijenskih i ekoloških načela zaštite,
(f) biti osposobljen za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla.
9) Skupljač nusproizvoda životinjskog podrijetla obvezan je:
(a) redovito, stalno, pravodobno i sigurno sakupljati i odvoziti nastale nusproizvode životinjskog podrijetla od svakog proizvođača do sabirališta i mjesta za utvrđivanje uzroka uginuća životinja, odnosno do objekta za preradu;
(b) osigurati da tijekom skupljanja i prijevoza nije ugroženo zdravlje ljudi i životinja te narušen javni red i mir;
(c) utvrditi mjesta skupljanja i putne pravce odvoženja životinjskog otpada;
(d) zaključiti ugovor sa svakim proizvođačem nusproizvoda životinjskog podrijetla u kojem se određuje priprema, čuvanje, utvrđi­vanje količine i kakvoće, način i termini preuzimanja te visina naknade koju plaća proizvođač;
(e) o preuzetim i otpremljenim količinama nusproizvoda životinjskog podrijetla izdati potvrdu iz Dodatka X. ovoga Pravilnika. Uz sakupljača, potvrdu potpisuje i potvrđuje proizvođač nusproizvoda životinjskog podrijetla.
10) Skupljač nusproizvoda životinjskog podrijetla može uz suglasnost nadležnog veterinarskog ureda odbiti preuzimanje, ako nusproizvodi nisu pripremljeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i kada bi njihovo preuzimanje moglo ugroziti ili onemogućiti propisani postupak toplinske prerade.
11) Odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu preuzeti iz navedenih razloga obav­lja se na trošak proizvođača i na način i mjestu koje rješenjem odredi nadležni veterinarski ured.
Iznimno, nadležno tijelo može proizvođaču i skup­ljaču nusproizvoda životinjskog podrijetla dozvoliti neposrednu isporuku u objekt za preradu:
(a) ako se radi o dnevnom stvaranju ili sabiranju nusproizvoda životinjskog podrijetla do jedne tone,
(b) ako sami osiguraju prijevoz u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
12) Nusproizvodi životinjskog podrijetla i prerađeni nusproizvodi, izuzevši ugostiteljski otpad iz Kategorije 3, moraju se sakupljati, prevoziti i obilježiti u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika.
13) Tijekom prijevoza, nusproizvode životinjskog podrijetla i prerađene nusproizvode moraju pratiti izvorni dokumenti koje na mjestu utovara ispunjava i izdaje vozač, odnosno sakupljač te nadležni ovlašteni veterinar. Ti dokumenti moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim Pravilnikom i moraju se čuvati, kako je određeno u Dodatku II. ovoga Pravilnika.
14) Sakupljači nusproizvoda životinjskog podrijetla moraju poduzeti potrebne mjere koje bi osigurale da se ugostiteljski otpad iz Kategorije 3 sakuplja, prevozi i uništava ne dovodeći u opasnost ljudsko zdravlje i bez štetnog djelovanja na okoliš.
15) Uskladištenje prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla može se obavljati samo u objektima odobrenim u skladu sa člankom 11. ovoga Pravilnika.
16) Tijekom prijevoza stajskog gnoja neće se primjenjivati odredbe iz ovoga članka ako se prevozi između dva mjesta na istom poljoprivrednom gospodarstvu ili između poljoprivrednog gospodarstva i korisnika lociranih unutar države.
17) Sakupljač mora materijal Kategorije 1 i Kategorije 2 sakupljati i prevoziti odvojeno od materijala Kategorije 3.

Uvoz i izvoz prerađenih i neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla

Članak 8.

1) Neprerađeni i prerađeni nusproizvodi životinjskog podrijetla moraju se izvoziti u skladu s uvjetima određenim u stavcima 2. do 6. ovoga članka, ukoliko ne postoje dovoljni i odgovarajući kapaciteti prerade i spaljivanja u zemlji.
2) Odredišna zemlja prethodno mora odobriti prihvat materijala Kategorije 1 i Kategorije 2 odnosno prerađenih nusproizvoda dobivenih od materijala Kategorije 1 ili Kategorije 2 te prerađenih životinjskih bjelančevina, u skladu s propisanim uvjetima.
3) Neprerađeni i prerađeni nusproizvodi životinjskog podrijetla iz stavka 2. ovoga članka:
(a) moraju biti popraćeni trgovinskim dokumentom pošiljatelja koji sadrži uvjete zemlje u koju se otprema te dokumentom za izvoz kojega izdaje nadležni ovlašteni veterinar;
(b) moraju se prevoziti u propisanim uvjetima i u najkraćem roku isporučiti direktno u odredišni objekt.
4) Kad zemlja izvoznica šalje materijal Kategorije 1, Kategorije 2 ili prerađene nusproizvode dobivene iz materijala Kategorije 1 ili Kategorije 2 te prerađene životinjske bjelančevine u druge zemlje, nadležno tijelo u mjestu podrijetla mora odmah i na siguran način o svakoj takvoj pošiljci obavijestiti nadležno tijelo u mjestu prijema. Ta obavijest mora sadržavati podatke navedene u Dodatku II. Poglav­lju I. točki 2. ovoga Pravilnika.
5) Po primitku obavijesti o otpremi, u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, nadležno tijelo u mjestu prijema mora obavijestiti nad­ležno tijelo u mjestu podrijetla o prispijeću svake takove pošiljke.
6) Odredišne zemlje, odnosno zemlje uvoznice, putem redov­nih provjera nadležnih tijela kontroliraju i osiguraju da se takve pošiljke koriste samo za odobrene namjene i da se vode evidencije iz kojih je vidljivo da su odredbe ovoga Pravilnika ispoštovane.

Evidencije i izvješća

Članak 9.

1) Svaka pravna i fizička osoba koja sakuplja, prevozi, prima na privremeno uskladištenje, prerađuje ili otprema nusproizvode životinjskog podrijetla, mora voditi evidencije pošiljaka, koje se moraju čuvati najmanje dvije godine, a one moraju sadržavati podatke određene u Dodatku II. ovoga Pravilnika.
2) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na stajski gnoj koji se prevozi između dva mjesta locirana na istom poljoprivrednom gospodarstvu, ili između poljoprivrednog gospodarstva i korisnika.
3) Objekti iz ovoga Pravilnika moraju ažurno voditi evidencije o sakupljenim i dopremljenim, uskladištenim, prerađenim i otpremljenim količinama nusproizvoda životinjskog podrijetla, kao i evidencije o provođenju higijenskih mjera i provjera u objektu te o provjerama zdravlja zaposlenog osoblja.
4) Objekti za toplinsku preradu materijala Kategorije 1, 2 i 3 moraju kvartalno i godišnje dostavljati nadležnom tijelu obrađene podatke o količinama toplinski prerađenih nuspropizvoda životinjskog podrijetla od svakog proizvođača pojedinačno te ukupno.

Poglavlje III.

ODOBRAVANJE SABIRALIŠTA, OBJEKATA ZA SPALJIVANJE I KOMBINIRANO SPALJIVANJE, OBJEKATA ZA PRERADU MATERIJALA KATEGORIJE 1, 2 i 3, ULJNO-KEMIJSKIH OBJEKATA TE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU BIOPLINA I KOMPOSTA

Sabirališta nusproizvoda životinjskog podrijetla

Članak 10.

1) Sabirališta za nusproizvode životinjskog podrijetla Kategorije 1, 2 i 3 podliježu postupku odobrenja nadležnog tijela.
2) Sabirališta Kategorije 1 i Kategorije 2 moraju:
(a) ispunjavati zahtjeve iz Dodatka III. Poglavlja I. ovoga Pravilnika;
(b) Materijal Kategorije 1 ili Kategorije 2 moraju uskladištiti i s njima postupati u skladu s Dodatkom III. Poglavljem II. Dio B ovoga Pravilnika;
(c) Obavljati vlastite provjere određene u članku 25. ovoga Pravilnika; i
(d) biti pod kontrolom nadležnog tijela, u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika;
3) Sabirališta Kategorije 3 moraju:
(a) ispunjavati uvjete iz Dodatka III. Poglavlja I. ovoga Pravilnika;
(b) materijal Kategorije 3 privremeno uskladištavati i s njime postupati u skladu s Dodatkom III. Poglavljem II. Dio A ovoga Pravilnika;
(c) obavljati vlastite provjere opisane u članku 25. ovoga Pravilnika; i
(d) biti pod kontrolom nadležnog tijela, u skladu sa člankom 26. ovoga Pravilnika;
4) Nadležno tijelo će doneseno odobrenje ukinuti ako se propisani uvjeti, na temelju kojih je odobrenje bilo izdano, prestanu ispunjavati.

Odobravanje objekata za privremeno uskladištenje prerađevina dobivenih od nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 3

Članak 11.

1) Objekti za uskladištenje prerađevina dobivenih od nusproiz­voda životinjskog podrijetla Kategorije 3 prije stavljanja u upotrebu podliježu postupku odobravanja koje provodi nadležno tijelo.
2) Objekti za privremeno uskladištenje moraju:
(a) ispunjavati uvjete iz Dodatka III. Poglavlje III. ovoga Pravilnika; i
(b) mora ih pregledati i odobriti nadležno tijelo u skladu sa člankom 26. ovoga Pravilnika;
3) Nadležno tijelo će doneseno odobrenje ukinuti ako se propisani uvjeti, na temelju kojih je odobrenje bilo izdano, prestanu ispunjavati.

Odobravanje objekata velikog i malog kapaciteta za spaljivanje i kombinirano spaljivanje

Članak 12.

1) Objekti za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje moraju se odobriti u skladu sa stavkom 3. ili 4. ovoga članka. Spaljivanje ili kombinirano spaljivanje zbog proizvodnje energije mora se obavljati u skladu s posebnim propisima i odredbama ovoga Pravilnika.
2) Za dobivanje odobrenja nadležnog tijela za uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla, spalionice ili kombinirane spalionice velikog kapaciteta, moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
(a) opće uvjete određene u Dodatku IV. Poglavlju I. ovoga Pravilnika;
(b) radne uvjete određene u Dodatku IV. Poglavlju II. ovoga Pravilnika;
(c) uvjete određene u Dodatku IV. Poglavlju III. ovoga Pravilnika, u svezi s ispustom otpadnih voda;
(d) uvjete određene u Dodatku IV. Poglavlju IV. ovoga Pravilnika, u svezi s reziduama;
(e) uvjete glede temperaturnih mjerenja određene u Dodatku IV. Poglavlju V. ovoga Pravilnika; i
(f) uvjete glede neispravnog rada određene u Dodatku IV. Poglavlju VI. ovoga Pravilnika.
3) Spalionice ili kombinirane spalionice malog kapaciteta moraju se:
(a) koristiti samo za spaljivanje mrtvih kućnih ljubimaca i specifičnog rizičnog materijala;
(b) kad su locirane na nekom mjestu uzgoja, moraju se koristiti samo za spaljivanje materijala iz tog uzgoja;
(c) moraju ispunjavati opće uvjete propisane u Dodatku IV. Poglavlju I. ovoga Pravilnika;
(d) moraju ispunjavati radne uvjete propisane u Dodatku IV. Poglavlju II. ovoga Pravilnika;
(e) moraju ispunjavati uvjete o reziduama iz Dodatka IV. Poglavlju IV. ovoga Pravilnika;
(f) moraju ispunjavati uvjete za mjerenju temperature propisane u Dodatku IV. Poglavlju V. ovoga Pravilnika; i
(g) moraju ispunjavati uvjete u svezi s neispravnim radom propisane u Dodatku IV. Poglavlju VI. ovoga Pravilnika.
4) Nadležno tijelo će doneseno odobrenje ukinuti ako se propisani uvjeti, na temelju kojih je odobrenje bilo izdano, prestanu ispunjavati.
 

Odobravanje objekata za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 1 i Kategorije 2

Članak 13.

1) Objekti za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog pod­rijetla Kategorije 1 i Kategorije 2 podliježu postupku odobravanja koje provodi nadležno tijelo.
2) Objekti za preradu materijala Kategorije 1 i Kategorije 2 moraju:
(a) ispunjavati uvjete iz Dodatka V. Poglavlja I. ovoga Pravilnika;
(b) postupati, prerađivati i uskladištiti materijal Kategorije 1 ili Kategorije 2 u skladu s Dodatkom V. Poglavljem II. te Dodatkom VI. Poglavljem I. ovoga Pravilnika;
(c) biti odobreni od nadležnog tijela u skladu s Dodatkom V. Poglavljem V. ovog Pravilnika;
(d) provoditi vlastite provjere u skladu s članku 25. ovoga Pravilnika;
(e) biti kontrolirani od nadležnog tijela, u skladu sa člankom 26. ovoga Pravilnika; i
(f) osigurati da, nakon toplinske prerade, tako dobiveni proizvodi zadovoljavaju zahtjeve iz Dodatka VI. Poglavlja I. ovoga Pravilnika.
3) Nadležno tijelo će doneseno odobrenje ukinuti ako se propisani uvjeti, na temelju kojih je odobrenje bilo izdano, prestanu ispunjavati.

Odobravanje uljno-kemijskih objekata materijala Kategorije 2 i Kategorije 3

Članak 14.

1) Uljno-kemijski objekti podliježu postupku odobravanja koje provodi nadležno tijelo.
2) Uljno-kemijski objekti Kategorije 2 moraju:
(a) otopljene masnoće dobivene iz materijala Kategorije 2 prerađivati u skladu sa uvjetima određenim u Dodatku VI. Poglavlju III. ovoga Pravilnika;
(b) utvrditi i provoditi metode monitoringa i provjere kritičnih kontrolnih točaka u primjenjivanom tehnološkom procesu;
(c) voditi evidenciju o podacima dobivenim na temelju točke (b) ovoga stavka, koja se predočava nadležnom tijelu;
(d) biti kontrolirani od nadležnog tijela, u skladu sa člankom 26. ovoga Pravilnika;
3) Uljno-kemijski objekti Kategorije 3 moraju prerađivati otopljene masti dobivene samo iz materijala Kategorije 3 i moraju ispunjavati uvjete iz stavka 2. ovoga članka.
4) Nadležno tijelo će doneseno odobrenje ukinuti ako se propisani uvjeti, na temelju kojih je odobrenje bilo izdano, prestanu ispunjavati.

Odobravanje objekata za proizvodnju bioplina i komposta

Članak 15.

1) Objekti za proizvodnju bioplina i komposta podliježu postupku odobravanja koje provodi nadležno tijelo.
2) Objekti za proizvodnju bioplina i komposta moraju:
(a) ispunjavati uvjete iz Dodatka VI. Poglavlja II. Dio A ovoga Pravilnika;
(b) postupati s nusproizvodima životinjskog podrijetla i prerađivati ih u skladu s Dodatkom VI. Poglavljem II. Dio B i C ovoga Pravilnika;
(c) biti kontrolirani od nadležnog tijela u skladu sa člankom 26. ovoga Pravilnika;
(d) utvrditi i provoditi metode monitoringa i provjere kritičnih kontrolnih točaka; i
(e) osigurati da ostaci fermentacije i kompost zadovoljavaju mikrobiološke uvjete određene u Dodatku VI. Poglavlju II. Dio D ovoga Pravilnika.

3) Nadležno tijelo će doneseno odobrenje ukinuti ako se propisani uvjeti, na temelju kojih je to odobrenje bilo izdano, prestanu ispunjavati.

Poglavlje IV.

ODOBRAVANJE OBJEKATA I ODREĐIVANJE UVJETA ZA STAVLJANJE U PROMET I UPORABU PRERAĐENIH NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE, HRANU ZA KUĆNE LJUBIMCE I ŽVAKALICE ZA PSE TE UVJETI ZA PROIZVODE KOJI SE KORISTE ZA TEHNIČKE NAMJENE

Opće odredbe

Članak 16.

1) Nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi opisani u Dodacima VII. i VIII. ovoga Pravilnika ne smiju se:
(a) otpremati iz objekta koji se nalazi u području koje je pod određenim mjerama zbog pojave neke bolest i na koju su osjetljive životinje od kojih je takav proizvod dobiven;
(b) otpremati iz objekta ili područja iz kojih bi promet mogao predstavljati opasnost za zdravlje životinja, osim kad su ti proizvodi prerađeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka moraju jamčiti da su proizvodi dobiveni od životinja:
(a) koje dolaze sa stočarskog gospodarstva, područja ili dijela područja na kojem se ne primjenjuju propisane mjere na dotične životinje i proizvode, niti se primjenjuju mjere za suzbijanje i spriječavanje zaraznih bolesti;
(b) koje nisu zaklane u objektu u kojem su u vrijeme klanja bile nazočne životinje koje su zaražene ili se sumnja da su zaražene jednom od bolesti zbog kojih se primjenjuju odredbe navedeni u točki (a) ovoga stavka.
3) Uz uvjet da su provedene odredbe stavka 2. točke (a) ovoga članka, stavljanje u promet nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih prerađevina navedenih u Dodatku VII. i VIII. ovoga Pravilnika, koji dolaze iz područja ili dijela područja na kojem se primjenjuju određene mjere vezane uz zdravlje životinja, a koji nisu zaraženi i ne sumnja se da su zaraženi, dopušteno je pod uvjetom da su ti proizvodi:
(a) proizvedeni, prevoženi i privremeno uskladišteni, te da se njima postupalo zasebno ili u različito vrijeme u odnosu na proizvode koji ispunjavaju uvjete glede životinjskog zdravlja;
(b) podvrgnuti preradbenoj metodi koja je dovoljna da bi se ustanovljeni veterinarsko-zdravstveni problem uklonio u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a u objektu odobrenom za tu namjenu;
(c) propisno označeni;
(d) u skladu s propisima određenim u Dodacima VII. i VIII. ovoga Pravilnika.

Odobravanje objekata za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 3

Članak 17.

1) Objekti za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 3 podliježu postupku odobravanja koje provodi nadležno tijelo.
2) Objekti za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog pod­rijetla Kategorije 3 moraju:
(a) ispunjavati uvjete iz Dodatka V. Poglavlja I. te Dodatka VII. Poglavlja I. ovoga Pravilnika;
(b) materijal Kategorije 3 prerađivati, uskladištiti i njime postupati u skladu s Dodatkom V. Poglavljem II. i Dodatkom VII. ovoga Pravilnika;
(c) biti pod nadzorom nadležnog tijela u skladu s Dodatkom V. Poglavljem V. ovoga Pravilnika;
(d) provoditi vlastite provjere predviđene u članku 25. ovoga Pravilnika;
(e) biti kontrolirani od nadležnog tijela u skladu sa člankom 26. ovoga Pravilnika; i
(f) osigurati da nakon prerade te prerađevine zadovoljavaju uvjete iz Dodatka VII. Poglavlja I. ovoga Pravilnika;
3) Nadležno tijelo će ukinuti doneseno odobrenje ako se propisani uvjeti, na temelju kojih je odobrenje bilo izdano, prestanu ispunjavati.

Odobravanje objekata za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i proizvoda za tehničke namjene

Članak 18.

1) Objekti za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i objekti za proizvodnju proizvoda za tehničke manjene podliježu postupku odobravanja koje provodi nadležno tijelo,
2) Objekti iz stavka 1. ovoga članka moraju:
(a) udovoljavati uvjetima proizvodnje propisanim u Dodatku VIII. ovoga Pravilnika, te mora:
– ispunjavati proizvodne uvjete propisane u ovom Pravilniku;
– propisati i provoditi kontrole u skladu s monitoringom te provoditi provjere kritičnih kontrolnih točaka u tehnološkom procesu;
– ovisno o proizvodima, uzimati uzorke za analizu u laboratoriju koji je odobrilo nadležno tijelo za potrebe provjere sukladnosti sa uvjetima utvrđenim u ovom Pravilniku;
– voditi evidenciju o podacima dobivenim na temelju odredbi alineje 2. ove točke. Podaci o rezultatima testova i provjera moraju se čuvati najmanje dvije godine;
– u slučaju da se laboratorijskom pretagom ili na temelju nekih drugih dostupnih informacija otkrije nazočnost neke opasnosti za javno zdravlje ili zdravlje životinja, odmah o tome izvijestiti nadležno tijelo; i
(b) biti pod kontrolom nadležnog tijela u skladu sa člankom 26. ovoga Pravilnika.
3) Nadležno tijelo će ukinuti doneseno odobrenje ako se propisani uvjeti, na temelju kojih je odobrenje bilo izdano, prestanu ispunjavati.

Stavljanje u promet životinjskih bjelančevina i drugih prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla koji se mogu koristiti za hranu za životinje

Članak 19.

Nadležno tijelo mora osigurati da se životinjske bjelančevine i drugi prerađeni nusproizvodi životinjskog podrijetla koji se mogu koristiti za hranu za životinje, stavljaju u promet samo ako su:
(a) proizvedeni u objektu za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 3, koji je odobren i koji je pod nadzorom u skladu sa člankom 17. ovoga Pravilnika;
(b) proizvedeni isključivo od materijala Kategorije 3, koji je specificiran u Dodatku VII. ovoga Pravilnika;
(c) ako su prerađeni, privremeno uskladišteni i prevoženi te se s njima postupalo u skladu s Dodatkom VII. ovoga Pravilnika i na način kojim se jamči izvršavanje odredbi članka 22. ovoga Pravilnika; i
(d) ako zadovoljavaju posebne zahtjeve navedene u Dodatku VII. ovoga Pravilnika

Stavljanje u promet hrane za kućne ljubimce, žvakalica za pse i proizvoda za tehničke namjene

Članak 20.

1) Nadležno tijelo mora osigurati da se hrana za kućne ljubimce, žvakalice za pse i proizvodi za tehničke namjene, osim onih navedenih u stavcima 2. i 3. ovoga članka, te oni životinjski nusproizvodi koji su navedeni u Dodatku VIII. ovoga Pravilnika, stavljaju u promet samo ako:
(a) zadovoljavaju:
– uvjete navedene u Dodatku VIII. ovoga Pravilnika, ili
– uvjet da se neki proizvod može koristiti i kao proizvod za tehničke namjene i kao materijal za životinjsku hranu, u kom slučaju moraju ispunjavati zahtjeve određene u Dodatku VII. Poglavlju I. ovoga Pravilnika; i
(b) kada dolaze iz objekata koji su odobreni i pod nadzorom nadležnog tijela u skladu sa člankom 18. ovoga Pravilnika ili, u slučaju nusproizvoda životinjskog podrijetla navedenih u Dodatku VIII. kada dolaze iz drugih objekata koji su odobreni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
2) Nadležno tijelo mora osigurati da se organska gnojiva i poboljšivači tla proizvedeni od nusproizvoda životinjskog podrijetla, osim onih proizvedenih od stajskog gnoja i sadržaja probavnog trak­ta, stavljaju u promet ili izvoze samo ako zadovoljavaju propisane uvjete propisane odredbama ovoga Pravilnika.
3) Nadležno tijelo mora osigurati da se prerađevine proizvedene od masti, odnosno od materijala Kategorije 2, stavljaju u promet ili izvoze samo ako su:
(a) proizvedene u uljno-kemijskom objektu za preradu materijala Kategorije 2, odobrenom u skladu sa člankom 14. ovoga Pravilnika, ako potječu od otopljene masti dobivene preradom materijala Kategorije 2 u objektu za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 2, odobrenom u skladu sa člankom 13. ovoga Pravilnika, a uz primjenu neke od metoda prerade 1 do 5 propisanih u Dodatku V. Poglavlje III. ovoga Pravilnika;
(b) ako su prerađeni, uskladišteni i prevoženi te se s njima postupalo u skladu s Dodatkom VI. ovoga Pravilnika; i
(c) ako zadovoljavaju zahtjeve određene u Dodatku VIII. ovoga Pravilnika.

Mjere zaštite

Članak 21.

1) Posebni higijenski uvjeti za preradu i stavljanje u promet prerađenih životinjskih bjelančevina i drugih prerađevina nusproizvoda životinjskog podrijetla koje se mogu upotrijebiti kao sirovina za proizvodnju hrane za životinje moraju biti u skladu s odredbama iz Dodatka VII. i VIII. ovoga Pravilnika.
2) Objekti za toplinsku preradu, privremeno uskladištenje te spaljivanje i kombinirano spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla moraju biti izgrađeni tako da se spriječi nedozvoljeno ispuštanje zagađivača u tlo, kao i u površinske ili podzemne vode.
3) Objekti iz stavka 2. ovoga članka moraju imati izgrađene uređaje za odvod i sakupljanje oborinskih voda koje otjeću iz objekta, te za vode zagađene na bilo koji način. Prije ispuštanja u kanalizaciju, voda se mora ispitati i obraditi s skladu s posebnim propisom.

Ograničenja uporabe

Članak 22.

1) Zabranjeni su sljedeći načini uporabe nusproizvoda životinjskog podrijetla i prerađenih nusproizvoda:
(a) hranjenje životinjske vrste prerađenim životinjskim bjelančevinama dobivenim preradom nusproizvoda od iste životinjske vrste;
(b) hranjenje uzgajanih životinja, osim krznaša, ugostiteljskim otpadom, hranom za životinje koja sadrži ugostiteljski otpad ili hranom koja je proizvedena od ugostiteljskog otpada; i
(c) rasipanje po pašnjacima bilo kakvih organskih gnojiva i poboljšivača tla, osim stajskog gnoja.
2) Odstupanja od odredbi stavka 1. točke (a) ovoga članka može odobriti nadležno tijelo u slučaju potreba hranidbe riba i krznaša.
3) Ribe ulovljene na otvorenom moru ili u jezerima, a koje nisu iz uzgoja, mogu se koristiti za proizvodnju hrane za ribe, ili se mogu davati ribama u neprerađenom stanju.

Poglavlje V

ODSTUPANJA

Odstupanja u odnosu na uporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla

Članak 23.

1) Nadležno tijelo može, uz provođenje nadzora, dopustiti:
(a) uporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla za potrebe dijagnostike, obrazovanja i istraživanja; i
(b) prepariranja životinja u tehničkim objektima, u skladu sa člankom 18. ovoga Pravilnika.
2) Nadležno tijelo može, uz provođenje nadzora, dopustiti:
(a) uporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla navedenih u točki (b) ovoga stavka za hranjenje životinja navedenih u točki (c) ovoga stavka i u skladu s propisima određenim u Dodatku IX. ovoga Pravilnika.
(b) uporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla navedenih u točki (a) ovoga stavka za hranidbu životinja iz točke (c) ovoga stavka, sljedećih kategorija:
– materijal Kategorije 2, pod uvjetom da potječe od životinja koje nisu usmrćene ili nisu uginule od neke bolesti koja se može prenijeti na ljude ili životinje ili zbog sumnje na takve bolest; i
– materijal Kategorije 3 naveden u članku 6. stavku 1. točkama (a) do (j) i točki (l) ovoga Pravilnika te ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. ovoga Pravilnika.
(c) Životinje iz stavka 2. točke (a) ovoga stavka su sljedeće:
– životinje u zoološkim vrtovima,
– životinje u cirkusima,
– gmazovi i ptice grabljivice osim životinja u zoološkim vrtovima i cirkuskih životinja,
– krznaši,
– divlje životinje čije meso nije namijenjeno prehrani ljudi,
– psi iz odobrenih uzgajališta, skloništa ili lovački psi, i
– crvi koji služe kao mamac za ribe.
(d) Nadležno tijelo može, pod nadzorom, dopustiti uporabu materijala Kategorije 1, navedenog u članku 4. stavku 1. točki (b) ovoga Pravilnika, za hranidbu ugroženih ili zaštićenih vrsta ptica strvinarki.
(e) Trupovi životinja koji se koriste za hranidbu ugroženih ili zaštićenih vrsta ptica strvinarki moraju biti pretraženi na goveđu spongiformnu encefalopatiju u skladu s posebnim propisom.
3) Nadležno tijelo vodi evidenciju:
(a) o iskorištenim i odobrenim odstupanjima u svezi primjene stavka 2. ovoga članka;
(b) provjerama da se odobreni dotični nusproizvodi koriste samo u dopuštene svrhe;
(c) o dobivenim podacima za koje vrste zaštićenih ptica strvinarki se odobrava upotreba materijala Kategorije 1;
(d) o dobivanim detaljnim opisima lokacija na kojima će se materijal Kategorije 1 davati zaštićenim vrstama ptica strvinarki;
4) Pravna osoba kojoj je odobrena upotreba materijala Kategorije 1 za hranidbu zaštićenih ptica strvinarki mora:
(a) osigurati da na mjesto hranjenja ne dolaze druge životinje; i
(b) voditi evidencije o vrstama i količinama materijala Kategorije 1 koji su upotrijebljeni za hranjenje zaštićenih vrsta strvinarki.
5) Nadležno tijelo treba voditi evidenciju korisnika nusproizvoda životinjskog podrijetla u skladu sa stavkom 2. točkom (c) alinejama 4., 6. i 7. ovoga članka. Svaki korisnik iz stavka 2. točke (c) ovoga članka mora dobiti svoj kontrolni veterinarski broj.
6) Nadležno tijelo će obavljati nadzor nad radnim prostorijama korisnika nusproizvoda i objekte iz prethodnog stavka, koji u svakom trenutku moraju biti na raspolaganju, radi provjere sukladnosti sa zahtjevima definiranim u stavku 2. ovoga članka.
7) Ako bi se inspekcijskim kontrolama utvrdilo da se propisani uvjeti ne ispunjavaju, nadležno tijelo mora poduzeti potrebne mjere.

Odstupanja u svezi s uništavanjem nusproizvoda životinjskog podrijetla

Članak 24.

1) Nadležno tijelo može u iznimnim slučajevima odobriti:
(a) da se uginuli kućni ljubimci mogu uništiti zakopavanjem, u skladu s posebnim propisom;
(b) da se sljedeći nusproizvodi životinjskog podrijetla, nastali na nepristupačnim i od prometnica udaljenim mjestima, mogu uništavati spaljivanjem ili zakopavanjem na mjestu nastanka:
– materijal Kategorije 1 iz članka 4. stavka 1. točke (b) ovoga Pravilnika;
– materijal Kategorije 2;
– materijal Kategorije 3;
(c) da se nusproizvodi životinjskog podrijetla mogu uništavati spaljivanjem ili zakopavanjem u slučaju izbijanja neke zarazne ili parazitarne bolesti zbog opasnosti širenja zdravstvenih rizika ili zbog toga što je pojava neke bolesti poprimila takve razmjere te nema slobodnih kapaciteta u objektima za toplinsku preradu.
2) U odnosu na materijal Kategorije 1, naveden u članku 4 stavku 1. točki (a) alineji 1. ovoga Pravilnika, ne mogu se odobriti nikakva odstupanja.
3) U slučaju materijala Kategorije 1, naveden u članku 4. stavku 1. točki (b) ovoga Pravilnika, spaljivanje ili uništavanje zakopavanjem se mogu obaviti u skladu sa stavkom 1. točkom (b) ili (c) ovoga članka samo ako nadležno tijelo odobri i nadzire korištenu odobrenu metodu i ako se uvjeri da se tom metodom isključuje svaki rizik od prenošenja TSE-a.
4) Radi provođenja odredbi iz stavka 1. točke (b) ovoga članka nadležni veterinarski ured treba obavještavati nadležno tijelo:
(a) o odobrenim odstupanjima u odnosu na odredbe stavka 1. točke (b) ovoga članka te u odnosu na materijal Kategorije 1 i Kategorije 2;
(b) o područjima koja se svrstavaju u kategoriju nepristupačnih i od prometnica udaljenih područja za potrebe primjene stavka 1. točke (b) ovoga članka te razlozima za takvu kategorizaciju.
5) Nadležno će tijelo poduzeti mjere koje su potrebne:
(a) da bi se osiguralo da spaljivanje ili zakopavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla ne ugrožava zdravlje ljudi ili životinja, i
(c) da se spriječi nedopušteno postupanje, bacanje na komunalna ili druga odlagališta ili nekontrolirano odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla u prirodi i na nedopuštenim mjestima.
6) Ugostiteljski otpad se može upotrebljavati za hranidbu životinja ako je toplinski obrađen jednom od metoda 1 – 5 iz Dodatka V. Poglavlja III. ovoga Pravilnika. Iznimno, kuhinjski otpad koji je nastao pripremom jela u nekom gospodarstvu se može koristiti za hranidbu životinja koje pripadaju tome gospodarstvu, bez toplinske obrade jednom od metoda 1 – 5 iz Dodatka V. Poglavlja III. ovoga Pravilnika.

Poglavlje VI.

KONTROLE I INSPEKCIJSKI PREGLEDI

Vlastite provjere unutar objekata

Članak 25.

1) Korisnici sabirališta i objekata za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla te sakupljači i proizvođači nusproizvoda moraju primjenjivati sve odredbe ovoga Pravilnika, propisati i redovito provoditi vlastite provjere izrađene u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kontrole kritičnih kontrolnih točaka (HACCP), a posebno moraju:
(a) ustanoviti i kontrolirati kritične kontrolne točke u objektima;
(b) odrediti i provoditi metode za sustavno promatranje i provjeru određenih kritičnih kontrolnih točaka;
(c) u objektima za toplinsku preradu, uzimati reprezentativne uzorke radi provjere sukladnosti:
– svake prerađene šarže sa uvjetima koji su određeni ovim Pravilnikom, i
– s maksimalnim dopuštenim granicama fizikalno-kemijskih ostataka, u skladu s posebnim propisima;
(d) evidentirati rezultate provjera i testova iz točaka (b) i (c) ovoga stavka i te podatke čuvati najmanje dvije godine radi predočavanja nadležnim tijelima.
(e) uvesti sustav koji omogućava da se uđe u trag svakoj otpremljenoj pošiljci proizvoda.
2) Ako rezultati testiranja uzoraka uzetih u skladu sa stavkom 1. točkom (c) ovoga članka ne budu u skladu s odredbama iz ovoga Pravilnika, korisnik dotičnog objekta za preradu mora:
(a) odmah obavijestiti nadležno tijelo navodeći sve detalje o svojstvima uzorka i o šarži iz koje je taj uzorak uzet;
(b) utvrditi uzroke nesukladnosti;
(c) ponovno preraditi ili uništiti kontaminiranu šaržu proizvoda pod nadzorom nadležnog tijela.
(d) osigurati da nikakav sumnjivi materijal ili materijal za koji se zna da je kontaminiran uzročnicima zarazne bolesti ne napusti objekt prije ponovne toplinske prerade pod nadzorom ovlaštenog veterinara i ponovnog službenog uzimanja uzoraka, da bi se dokazalo da su ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom, osim ako nije predviđeno uništavanje tog materijala spaljivanjem ili zakopavanjem u skladu s posebnim propisom;
(e) povećati učestalost uzorkovanja i testiranja proizvodnje;
(f) istražiti podrijetlo nusproizvoda životinjskog podrijetla; i
(g) provesti odgovarajuće postupke čišćenja i dezinfekcije unutar objekta, posebice prometnica u nečistom dijelu.

Službene kontrole i liste odobrenih objekata

Članak 26.

1) Nadležno tijelo mora u redovitim intervalima obavljati inspekcijske preglede i nadzor u objektima koji su odobreni u skladu s ovim Pravilnikom. Inspekcijski pregledi i nadzor u objektima za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla moraju se obavljati u skladu s Dodatkom V. Poglavlje IV. ovoga Pravilnika.
2) Učestalost inspekcijskih pregleda i nadzora ovisit će o veličini objekta, vrsti proizvoda koji se tamo proizvode, procjeni rizika te stečenim jamstvima provođenja i pračenja sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP).
3) Ako se inspekcijskim pregledom nadležnog tijela ili nadlež­nog ovlaštenog veterinara utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani odredbama ovoga Pravilnika, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere.
4) Nadležno tijelo mora voditi popis svih objekata koji su odobreni prema odredbama ovoga Pravilnika. Svaki objekt se vodi pod određenim kontrolnim veterinarskim brojem i prema vrsti djelatnosti koja se obavlja.

Ekvivalentnost

Članak 27.

1) U skladu s odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo može priznati da veterinarsko-zdravstvene mjere koje neka zemlja primjenjuje u proizvodnji, postupanju, uskladištenju i prijevozu kategorija nusproizvoda navedenih u Dodacima VII. i VIII. ovoga Pravilnika, pružaju jamstva koja su jednaka onima u Hrvatskoj, ako dotična zemlja o tome dostavi objektivne i prihvatljive dokaze.
2) U skladu s odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se posebni uvjeti kojima se odobrava uvoz i/ili provoz nusproizvoda životinjskog podrijetla.
3) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju uključivati:
(a) vrstu i sadržaj zdravstvene svjedodžbe koja mora pratiti proizvod;
(b) posebne veterinarsko-zdravstvene uvjete koji se primjenjuju na uvoz i/ili provoz kroz Hrvatsku; i
(c) uvjete za sastavljanje i izmjenu popisa zemalja ili objekata iz kojih se dopušta uvoz i/ili provoz.

Nadzor nadležnog tijela u objektima iz kojih se uvozi

Članak 28.

1) Veterinarski inspektori nadležnog tijela, u pratnji stručnjaka iz inspiciranih zemalja, mogu obavljati nadzor u objektima iz kojih se uvozi, radi:
(a) odobravanja zemalja ili dijelova tih zemalja zbog utvrđivanja uvjeta za uvoz i/ili provoz;
(b) provjere ispunjavanja:
– uvjeta za stavljanje zemalja na listu za uvoz i /ili provoz,
– uvjeta uvoza i/ili provoza;
– uvjeta za priznavanje ekvivalentnosti mjera,
– izvanrednih mjera koje se primjenjuju u skladu s posebnim propisima.
2) Ako se prilikom pregleda iz stavka 1. ovoga članka ustanovi odstupanje u odnosu na odredbe ovoga Pravilnika, nadležno tijelo će odmah od dotične zemlje zatražiti poduzimanje odgovarajućih mjera ili će zaustaviti pošiljke namijenjene uvozu i/ili provozu.

Poglavlje VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

1) Ako su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika postojale odgovarajuće kontrole i evidencije nadležnog tijela u svezi korištenja ugostiteljskog otpada za hranidbu životinja, treba ih usvojiti i omogućiti daljnju upotrebu pod kontroliranim i propisanim uvjetima.
2) Kontrole nad upotrebom ugostiteljskog otpada za hranidbu životinja moraju osigurati da se ne ugrozi zdravlje životinja ili ljudi.

Način financiranja

Članak 30.

1) Troškovi toplinske prerade nusproizvoda životinjskog pod­rijetla iz sabirališta i drugih mjesta njihovog nastanka te troškove sakupljanja, prijevoza, uskladištenja i spaljivanja ili drugog načina uništavanja te kontrole obavljene dezinfekcije vozila nakon istovara, određeni su posebnim propisom.
2) Troškove obrade i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla koji se ne odnose na postupke iz stavka 1. ovoga članka, snosi korisnik usluge.
3) Naknade za obavezne veterinarsko-zdravstvene preglede utovara pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla i njihovih prerađevina na mjestu nastanka, obrade ili prerade snosi proizvođač. Prilikom utovara nusproizvoda životinjskog podrijetla u sabiralištu, naknade za obavezni veterinarsko-zdravstveni pregled snosi korisnik sabirališta.

Članak 31.

Dodaci I – XIII tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 32

Objekti koji su započeli obavljati djelatnost prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika do 1. listopada 2006. godine.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju (»Narodne novine«, br. 24/2003) te odredbe članaka 111. i 186. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 20/1992 i 75/1993.).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/06-01/ 41
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 11. svibnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

POSEBNI POJMOVI


Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći posebni pojmovi:
1. »pčelinji proizvodi« su med, pčelinji vosak, matična mliječ, propolis ili polen;
2. »šarža« je određena količina istovrsnih proizvoda koji su proizvedeni u jednakim uvjetima u isto vrijeme;
3. »objekt za proizvodnju bioplina« je objekt u kojem se u anaerobnim uvjetima biološki razgrađuju nusproizvodi životinjskog podrijetla radi proizvodnje bioplina;
4. »proizvodi od krvi« su proizvodi dobiveni od krvi ili dijelova krvi, osim krvnog brašna; u te proizvode spadaju sušena/zamrznuta/tekuća plazma, sušena puna krv, sušena/zamrznuta/tekuća crvena tjelešca ili njihovi dijelovi te mješavine tih proizvoda;
5. »krv« je krv sisavaca koja se na koristi za prehranu ljudi nego se koristi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
6. »krvno brašno« je proizvodi koji je dobiven toplinskom preradom krvi u skladu s Dodatkom VII. Poglavljem II. ovoga Pravilnika, a namijenjeni su hranidbi životinja ili upotrebi kao organska gnojiva;
7. »hrana za kućne ljubimce u limenci« je toplinski obrađena hrana za kućne ljubimce u hermetički zatvorenoj ambalaži, odnosno limenci;
8. »sabiralište za materijal Kategorije 1 ili 2« je objekt u kojem se privremeno uskladišćuju neprerađeni nusproizvodi životinjskog podrijetla Kategorije 1 ili 2 i u kojem se ukoliko je porebno mogu obaviti određene radnje kao, na primjer, deranje kože i post mortem pregled;
9. »objekt za toplinsku preradu materijala Kategorije 1« je objekt u kojem se toplinski prerađuje materijal Kategorije 1. prije konačnog uništavanja;
10. »objekt za kemijsku preradu masti Kategorije 2« je objekt koji prerađuje otopljene masnoće dobivene od materijala Kategorije 2 prema uvjetima utvrđenim u Dodatku VI. Poglavlju III. ovoga Pravilnika;
11. »objekt za toplinsku preradu materijala Kategorije 2« je objekt u kojem se prerađuje nusproizvodi životinjskog podrijetla Kategorije 2 prije konačnog uništavanja, daljnje prerade ili upotrebe;
12. »sabiralište za materijal Kategorije 3« je objekt u kojem se privremeno uskladišćuju neprerađeni nusproizvodi životinjskog podrijetla Kategorije 3 i u kojem se oni, ukoliko je odobreno i potrebno, razvrstavaju, rasijecaju, hlade ili zamrzavaju;
13. »objekt za kemijsku preradu masti Kategorije 3« je objekt u kojem se prerađuje otopljene masnoće dobivene od nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 3;
14. »objekt za toplinsku preradu materijala Kategorije 3« je objekt u kojem se od nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 3 toplinskom preradom dobivaju prerađene životinjske bjelančevine koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju hrane za životinje;
15. »ugostiteljski otpad« su svi ostaci hrane i masnoća od pripreme jela iz restorana, poduzeća koja se bave cateringom i kuhinja, uključujući velike kuhinje i kuhinje u domaćinstvima;
16. »objekt za kombinirano spaljivanje« je objekt za uništavanje nusproizvoda životionjskog podrijetla i njihovih prerađevina primjenom topline zbog dobivanja energije, iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika;
17. »kombinirano spaljivanje« znači uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla ili njihovih prerađevina spaljivanjem, odnosno iskorištavanjem zajedno s drugim energentima u objektu za kombinirano spaljivanje;
18. »sabiralište« je objekt u kojem se privremeno uskladišćuju i čuvaju hlađenjem određeni nusproizvodi životinjskog podrijetla nanijenjeni toplinskoj preradi kao i za upotrebu odobrenu u članku 23. stavku 2. točki (c) ovoga Pravilnika;
19. »kompostirnica« je objekt u kojem se u aerobnim uvjetima biološki razgrađuju nusproizvodi životinjskog podrijetla i prerađeni nusproizvodi;
20. »ostaci fermentacije« su ostaci od prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla u objektu za proizvodnju bioplina;
21. »sadržaj probavnog trakta« je sadržaj koji se nalazi u probavnom traktu sisavaca i ptica trkačica, bilo da je odvojen od probavnog trakta ili nije;
22. »igračke za žvakanje« su proizvodi koji nisu štavljeni, a dobiveni su od kože papkara ili od drugih materijala životinjskog podrijetla i daju se kućnim ljubimcima da ih žvaču;
23. »sirovine za proizvodnju hrane za životinje« su nusproizvodi životinjskog podrijetla, uključujući prerađene životinjske bjelančevine, proizvode od krvi, otopljene masnoće, riblje ulje, prerađene masnoće, želatinu i hidrolizirane bjelančevine, dikalcijev fosfat, mlijeko, proizvode od mlijeka i kolostrum;
24. »riblje brašno« su prerađene životinjske bjelančevine dobivene od morskih životinja, osim morskih sisavaca;
25. »krznaši« su životinje koje se drže ili uzgajaju radi proizvodnje krzna i koje se ne upotrebljavaju za prehranu ljudi;
26. »želatina« je prirodna, topiva bjelančevina, a proizvodi se djelomičnom hidrolizom kolagena dobivenog od kostiju, kože, tetiva i ligamenata životinja (uključujući ribe i perad);
27. »čvarci« su ostaci od topljenja masti dobiveni tehnološkim postupcima u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
28. »hermetički zatvoreni spremnik« je spremnik koji je izrađen i zatvoren na način da ne propušta mirise i tekućinu;
29. »koža« vanjska površina tijela životinja prekrivena dlakom;
30. »objekt za spaljivanje s velikim kapacitetom« je objekt za spaljivanje-kremiranje s kapacitetom koji iznosi više od 50 kg nusproizvoda životinjskog podrijetla ili mrtvih kućnih ljubimaca na sat;
31. »hidrolizirane bjelančevine« su polipeptidi, peptidi i aminokiseline te mješavine istih, a dobivaju se hidrolizom nusproizvoda životinjskog podrijetla;
32. »objekt za spaljivanje« je objekt za uništavanje spaljivanjem nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika;
33. »spaljivanje« je uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla ili njihovih prerađevina u objektu za spaljivanje;
34. »laboratorijski reagens« je gotovi proizvod spreman za određenu upotrebu; sadrži proizvod od krvi, a namijenjen je laboratorijskoj upotrebi kao reagens ili reagentni proizvod, bilo da se koristi sam ili u kombinaciji;
35. »odlagalište« je mjesto odobreno za odlaganje komunalnog i drugog otpada;
36. »objekt za spaljivanje s malim kapacitetom« je objekt za spaljivanje-kremiranje s kapacitetom koji iznosi manje od 50 kg nejestivih nusproizvoda životinjskog podrijetla ili mrtvih kućnih ljubimaca na sat;
37. »stajski gnoj« je izmet i/ili mokraća životinja iz uzgoja, pomiješani sa steljom ili bez nje, i guano;
38. »organska gnojiva« i »sredstva za poboljšanje kakvoće tla« su nusproizvodi životinjskog podrijetla koji se, posebno ili kombinirano, upotrebljavaju radi očuvanja ili poboljšanja hranidbe biljaka i njihovih fizičkih i kemijskih svojstava te biološke aktivnosti tla, a mogu sadržavati stajski gnoj, sadržaj probavnog trakta, kompost i ostatke fermentacije;
39. »pašnjak« je zemlja prekrivena travom ili drugim zeljastim biljkama na kojoj pasu životinje iz uzgoja;
40. »objekt za proizvodnju hrane za kućne ljubimce« je objekt u kojem se određeni nusproizvodi životinjskog podrijetla upotrebljavaju u proizvodnji hrane za kućne ljubimce ili igrački za žvakanje;
41. »hrana za kućne ljubimce« je hrana namijenjena kućnim ljubimcima koja sadrži materijal Kategorije 3;
42. »prerađene životinjske bjelančevine« su bjelančevine životinjskog podrijetla, dobivene isključivo od materijala Kategorije 3, koje su uslijed prerade u skladu s odredbama ovoga Pravilnika postale prikladne za izravnu upotrebu kao sirovina u proizvodnjI stočne hrane ili za druge upotrebe, uključujući hranu za kućne ljubimce, ili za proizvodnju organskih gnojiva ili sredstava za poboljšanje kakvoće tla;one uklčjučuju i proizvode od krvi, mlijeko, proizvodi od mlijeka, kolostrum, želatina, hidrolizirane bjelančevine i dikalcijev fosfat;
43. »prerađena hrana za kućne ljubimce« je hrana namijenjena kućnim ljubimcima, osim sirove hrane za kućne ljubimce, koja je prerađena u skladu sa zahtjevima Dodatka VIII. ovoga Pravilnika;
44. »prerađeni proizvodi« su nusproizvodi životinjskog podrijetla koji su podvrgnuti jednoj od preradbenih metoda ili drugoj vrsti obrade prema zahtjevima Dodataka VII. ili VIII. ovoga Pravilnika;
45. »preradbene metode« su metode navedene u popisu Dodatka V. Poglavlja III. ovoga Pravilnika;
46. »objekt za preradu« je objekt kojem se prerađuju nusproizvodi životinjskog podrijetla u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
47. »proizvod za in vitro dijagnozu« je gotovi proizvod koji je spreman za upotrebu i koji sadrži proizvod od krvi; koristi se sam ili u kombinaciji kao reagens, reagentni proizvod, kalibrator, kit ili drugo kod in vitro analize uzoraka ljudskog i životinjskog podrijetla;
48. »sirova hrana za kućne ljubimce« je hrana za kućne ljubimce koja nije podvrgnuta nikakvom postupku konzerviranja, osim hlađenja, zamrzavanja i brzog zamrzavanja;
49. »daleka područja« su nepristupačna područja u kojima je populacija životinja mala, a objekata za toplinsku preradu i sabirališta nema ili su daleko, ili su to područja u kojima je mjesto uginuća daleko od pogodnih prilaznih putova te je zbog toga sakupljanje i prijevoz neprihvatljivo skupo ili neizvedivo u odnosu na uništavanje na licu mjesta;
50. »otopljene masnoće« su masti dobivene toplinskom preradom materijala Kategorije 2. ili 3.;
51. »objekt za uskladištenje« je objekt u kojem se prerađevine nusproizvoda životinjskog podrijetla privremeno uskladišćuju prije konačne upotrebe ili uništavanja;
52. »štavljenje« je učvršćivanje kože pomoću biljnih štavila i kromnih soli odnosno drugih tvari kao što su aluminijeve soli, željezne soli, silicijeve soli, aldehidi i kinoni te drugi sintetički učvršćivači za kožu;
53. »tehnički objekt« je objekt u kojem se nejestivi nusproizvodi životinjskog podrijetla upotrebljavaju u proizvodnji tehničkih proizvoda;
54. »proizvodi za tehničke namjene« su proizvodi koji su izravno dobiveni od određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla, a nisu namijenjeni prehrani ljudi ili hranidbi životinja; tu spadaju štavljena i obrađena koža, lovački trofeji, prerađena vuna, dlake, čekinje, perje i dijelovi perja, serum kopitara, proizvodi od krvi, farmaceutski proizvodi, proizvodi za proizvodnju kozmetike, koštani proizvodi za proizvodnju porculana, želatine i ljepila, organska gnojiva, sredstva za poboljšanje kakvoće tla, otopljene masnoće, derivati masnoća, prerađeni stajski gnoj, mlijeko i proizvodi od mlijeka;
55. »netretirano perje i dijelovi perja« su perje i dijelovi perja koji nisu podvrgnuti postupcima s parnom ili nekoj drugoj preradbenoj metodi kojom se sprečava prenošenje patogenih uzročnika;
56. »netretirana vuna« je ovčja vuna koja nije podvrgnuta industrijskom pranju ili štavljenju;
57. »netretirane dlake« su dlake preživača koje nisu podvrgnute industrijskom pranju ili štavljenju;
58. »netretirane svinjske čekinje« su svinjske čekinje koje nisu podvrgnute industrijskom pranju ili štavljenju.

DODATAK II.

HIGIJENSKI UVJETI ZA SAKUPLJANJE I PRIJEVOZ NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I PRERAĐEVINA

Poglavlje I.

Označavanje

1. Moraju se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo:
a) da su materijali Kategorije 1, 2 i 3 tijekom sakupljanja i prijevoza propisno označeni, te da se u objektima čuvaju i privremeno uskladište odvojeno; i
b) da su prerađevine nusproizvoda životinjskog podrijetla propisno označene, da se čuvaju i uskladišćuju odvojeno u propisanim uvjetima.
2. Za vrijeme prijevoza na etiketi-oznaci koja je istaknuta na vozilu, spremniku, kartonu ili drugom ambalažnom materijalu mora jasno biti navedeno sljedeće:
a) kategorija kojoj pripadaju nusproizvodi životinjskog podrijetla ili, ako se radi o prerađevinama, kategorija nusproizvoda od koje su dobivene prerađevine; i
b) ako se radi o materijalu Kategorije 3, natpis plave boje: »Nije za prehranu ljudi«,
– ako se radi o materijalu Kategorije 2 (osim stajski gnoja i sadržaja probavnog trakta) i o njegovim prerađevinama, natpis žute boje: »Nije za prehranu ljudi«, ili
– ako se radi o materijalu Kategorije 1. i o njegovim prerađevinama, natpis crvene boje: »Samo za uništavanje«.

Poglavlje II.

Vozila i spremnici

1. Nusproizvodi životinjskog podrijetla i njihove prerađevine moraju se sakupljati i prevoziti u dobro zatvorenim posudama ili u vozilima s nepropusnim spremnicima s poklopcem.
2. Vozila i spremnici prije ponovne upotrebe, odnosno posude te svu ponovo upotrijebljenu opremu ili pribor koji dolazi u dodir sa nusproizvodima životinjskog podrijetla ili njihovim prerađevinama potrebno je:
a) očistiti, oprati i dezinficirati nakon svake upotrebe;
b) održavati čistima; i
c) očistiti i osušiti prije upotrebe.
3. Spremnici odnosno posude moraju uvijek biti namijenjene prijevozu samo jedne i uvijek iste vrste nusproizvoda životinjskog podrijetla ili njihovih prerađevina.

Poglavlje III.

Trgovinski i veterinarski dokumenti

1. Nusproizvode životinjskog podrijetla i njihove prerađevine tijekom prijevoza unutar zemlje, moraju pratiti trgovinski dokument sakupljača odnosno pošiljatelja te veterinarski dokument.
2. U dokumentima sakupljača odnosno prijevoznika, mora biti navedeno sljedeće:
a) datum i sat preuzimanja;
b) opis stanja nusproizvoda životinjskog podrijetla, uključujući podatke iz Dodatka II. Poglavlja I. ovoga Pravilnika;
c) količina nusproizvoda životinjskog podrijetla;
d) mjesto preuzimanja te kontrolni veterinarski broj objekta;
e) ime i adresa prijevoznika;
f) ime i adresa primatelja te kontrolni veterinarski broj primatelja;
g) drugi podaci navedeni u Potvrdama o preuzetim nusproizvodima životinjskog podrijetla za materijal Kategorije 1, 2 i 3.
3. Dokument sakupljača odnosno prijevoznika mora biti sastav­ljen u tri primjerka (jedan original i dvije kopije). Original mora pratiti pošiljku sve do konačnog odredišta. Primatelj zadržava original, proizvođač nusproizvoda zadržava prvu kopiju, a prijevoznik drugu. Potvrda o preuzetim nusproizvodima Kategorije 1 i 2 je svjetlo crvene boje, a Potvrda o preuzetim nusproizvodima Kategorije 3 svjetlo plave boje.
4. Dokumenti sakupljača, odnosno prijevoznika, su doneseni u Dodatku X. i XI.ovoga Pravilnika.
5. Veterinarske dokumente izdaje i potpisuje nadležni ovlašteni veterinar.

Poglavlje IV.

Evidencije

Evidencije iz članka 9. ovoga Pravilnika moraju sadržati podat­ke određene Poglavljem III. točkom 2. ovoga Dodatka:
a) podatke iz točke 2. podtočaka (b) i (c) iz Poglavlja III. ovoga Dodatka; i
b) ako se radi o evidencijama koje vodi pošiljatelj nusproizvoda, podatke iz točke 2. podtočaka (a), (e) i, ako su poznati, podatke iz podtočke (f) Poglavlja III. ovogaDodatka; ili
c) ako se radi o evidencijama koje vodi prijevoznik nusproizvoda, podatke iz točke 2. podtočaka (a), (d) i (f) Poglavlja III. ovoga Dodatka; ili
d) ako se radi o evidencijama koje vodi primatelj nusproizvoda, datum primitka i podatke iz točke 2. podtočaka (d) i (e) Poglavlja III. ovoga Dodatka.

Poglavlje V.

Čuvanje dokumenata

Dokumenti sakupljača odnosno prijevoznika i veterinarski dokumenti iz Poglavlja III. ovoga Pravilnika te evidencije iz Poglavlja IV. ovoga Pravilnika moraju se čuvati dvije godine.

Poglavlje VI.

Temperaturni uvjeti

1. Prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla mora se obav­ljati uz ispunjavanje propisanog uvjeta da su ohlađeni na temperaturu od najmanje +4 °C, kako bi se sačuvala preradbena svojstva i izbjegle sve opasnosti za zdravlje ljudi ili životinja.
2. Materijal Kategorije 3 koji nije toplinski prerađen i koji je namijenjen proizvodnji sirovine za hranu za životinje ili hrane za kućne ljubimce, tijekom prijevoza mora biti ohlađen na najmanje +4 °C ili zamrznut, osim u zimskim mjesecima ako će se preraditi u roku od 24 sata nakon nastanka.

Poglavlje VII.

Posebni propisi za provoz

Provoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i njihovih prerađevina mora zadovoljavati uvjete iz Poglavlja I., II., III. i VI. ovoga Dodatka.

Poglavlje VIII.

Inspekcijski nadzor

1. Inspekcijski nadzor u području primjene odredbi ovoga Pravilnika obavljaju državni veterinarski inspektori Uprave veterinarstva, županijski/gradski veterinarski inspektori i ovlašteni veterinari iz svojih nadležnosti. Oni moraju poduzeti sve potrebno kako bi se nadziralo sakupljanje, označavanje, prijevoz, uskladištenje, prerada, upotreba i uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla i njihovih prerađevina, a uz to moraju kontrolirati vođenje obaveznih evidencija i dokumenata te ako je to potrebno mogu narediti pečaćenje pošiljki.
2. U slučajevima kada nadležni ovlašteni veterinar pečati pošiljku nusproizvoda životinjskog podrijetla ili prerađevina od nusproizvoda, mora o tome obavijestiti nadležno tijelo odredišnog mjesta.

DODATAK III.

HIGIJENSKI UVJETI ZA SABIRALIŠTA – OBJEKTE ZA PRIVREMENO USKLADIŠTENJE

Poglavlje I.

Uvjeti za sabirališta

1. Objekti za privremeno uskladištenje – sabirališta i uređaji moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
a) objekti moraju biti dovoljno udaljeni i prikladno odvojeni od javnih prometnica i drugih objekata. Sabirališta moraju biti izgrađena na način da se osigura potpuna odvojenost materijala Kategorija 1 i 2 od materijala Kategorije 3, od primitka do otpreme;
b) objekti moraju imati natkriven prostor za primanje nusproizvoda životinjskog podrijetla;
c) objekti moraju biti izgrađeni na način da se lako čiste i dezinficiraju. Podovi i slivnici moraju biti postavljeni tako da se omogući i olakša otjecanje tekućina;
d) objekti moraju imati propisno uređene zahode, kupaonice, garderobe, rukopere sa sapunom i papirnatim ubrusom te posudu za upotrijebljene papirnate ubruse ili uređaje za higijensko sušenje ruku, odvojeni ured za ovlaštenog veterinara i djelatnike sabirališta te prostoriju za razudbu s pripadajućom kupaonicom, zahodom i garderobom;
e) objekti moraju imati prikladnu i djelotvornu zaštitu od štetnika, kao što su kukci, glodavaci i ptice;
f) objekti moraju imati sustav za zbrinjavanje otpadnih voda dovoljnog kapaciteta koji zadovoljava higijenske uvjete;
g) Radi ispunjavanja uvjeta iz ovoga Pravilnika, objekti u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog podrijetla i objekti u kojima se privremeno skladišti moraju imati prikladna skladišta-prostorije s uređajima za regulaciju i održavanje temperature, čiji će kapacitet biti dovoljan da se nusproizvodi životinjskog podrijetla održavaju na temperaturi od najmanje +4 °C i da se ta temperatura stalno održava i prema mogućnostima grafički bilježi.
2. Sabiralište mora imati uređaje za čišćenje i dezinfekciju sprem­nika ili posuda u kojima se dopremaju nusproizvodi životinjskog podrijetla te vozila (osim brodova) na kojima se oni prevoze. Moraju postojati i prikladni uređaji ili natkriveni bazeni s dezinficijensom za dezinfekciju kotača vozila.
3. Sabirališta moraju voditi evidenciju o svim dopremljenim količinama nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije1, 2 i 3 od svakog proizvođaća. Obrađeni podaci s popisom proizvođaća nusproizvoda i zaprimljenim količinama se moraju kvartalno dostavljati u objekt za toplinsku preradu u kojega su otpremljeni nusproizvodi iz toga sabirališta.

Poglavlje II.

Opći higijenski uvjeti

A. Sabirališta za nusproizvode životinjskog podrijetla
Kategorije 3


1. Sabiralište se ne smije baviti drugim djelatnostima koje nisu sakupljanje, hlađenje, privremeno skladištenje i otpremanje materijala Kategorije 3.
2. Materijal Kategorije 3 mora se sakupljati, prevoziti i privremeno uskladištiti tako da se izbjegnu svi mogući rizici od širenja zaraznih bolesti životinja i ljudi te narušavanja javnog reda i mira.
3. Materijalom Kategorije 3 mora se uvijek uskladištiti odvojeno od nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nije materijal Kategorije 3, a prilikom postupanja mora se izbjeći mogućnost širenja patogenih uzročnika i osigurati provedbu članka 22. ovoga Pravilnika.
4. Materijal Kategorije 3 mora se skladištiti na prikladan način te ohladiti na + 4 °C ili zamrznuti do otpreme.

B. Sabirališta za nusproizvode životinjskog podrijetla
Kategorije 1 ili 2

5. Sabiralište se ne smije baviti drugim djelatnostima koje nisu sakupljanje, privremeno uskladištenje i otpremanje materijala Kategorije 1 ili 2.
6. Materijal Kategorije 1 ili 2 mora se privremeno uskladištiti tako da se izbjegnu svi mogući rizici od širenja zaraznih bolesti životinja i ljudi te narušavanja javnog reda i mira.
7. Tijekom uskladištenja, materijalom Kategorije 1 ili 2 mora se postupati na način da ga se uvijek drži odvojeno od drugih nusproizvoda životinjskog podrijetla, kako bi se izbjeglo moguće širenje patogenih uzročnika.
8. Materijal Kategorije 1 ili 2 mora se uskladištiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a time se podrazumijeva i njegovo održavanje na temperaturi od + 4 °C do otpreme.
9. Otpadne vode moraju se obraditi na način da se osigura da nakon obrade više ne sadrže patogene uzročnike. Nadležno tijelo treba donijeti propis za obradu otpadnih voda iz sabirališta za materijal Kategorija 1 i 2.

Poglavlje III.

Uvjeti za objekte za uskladištenje prerađevina od nusproizvoda životinjskog podrijetla

Objekti za uskladištenje prerađevina dobivenih od materijala Kategorije 3 te uređaji koji se koriste moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Objekti u kojima se skladište prerađevine dobivene od materijala Kategorije 3 ne smiju se nalaziti na istoj lokaciji gdje se nalaze objekti u kojima se skladište prerađevine dobivene od materijala Kategorije 1 ili 2, osim ako su smješteni u potpuno odvojenoj zgradi, sa zasebnim ulazom i opremom.
2. Objekt mora:
a) biti ograđen i uređenog okoliša, mora imati asfaltirane prilazne putove i natkriven prostor za primanje proizvoda;
b) biti izgrađen na način da se lako čisti i dezinficira. Podovi i slivnici moraju biti postavljeni tako da se olakša otjecanje tekućina, slivnici ne smiju propuštati čestice veće od 5 mm promjera;
c) imati prikladne zahode, garderobe i rukopere s papirnatim ubrusom i sapunom te posudu za upotrijebljene papirnate ubruse ili uređaje za higijensko sušenje ruku, odvojeni ured za ovlaštenog veterinara i djelatnike skladišta, kupaonicu s tušem;
d) imati prikladnu i djelotvornu zaštitu od štetnika, npr. od kukaca, glodavaca i ptica.
3. Objekt mora imati učinkovite uređaje za čišćenje i dezinfekciju vozila (osim brodova) te spremnika ili posuda u kojima se dopremaju prerađevine. Moraju postojati i prikladni uređaji ili natkriveni bazeni s dezinficijensom za dezinfekciju kotača vozila. Dezinficijens, prema potrebi, treba mijenjati svakih 6 mjeseci.

DODATAK IV.

UVJETI ZA OBJEKTE ZA SPALJIVANJE I KOMBINIRANO SPALJIVANJE

Poglavlje I.

Opći uvjeti

1. Objekti za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje moraju biti uređeni, opremljeni i vođeni na način da zadovoljavaju uvjete ovoga Pravilnika.
2. Uprava objekta za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje mora poduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti u vezi s preuzimanjem nusproizvoda životinjskog podrijetla kako bi se izbjegli ili ograničili izravni rizici za zdravlje ljudi i životinja, tako da se:
a) unište u što kraćem vremenu nakon dopreme;
b) spremnici i vozilo u kojem su dopremljeni operu i dezinficiraju na mjestu predviđenom i opremljenom za to;
c) provode mjere uništavanja i suzbijanja glodavaca i insekata, u skladu s donešenim planom;
d) održavanje higijenskog stanja objekta provodi u skladu s propisanom procedurom.

Poglavlje II.

Radni uvjeti

3. Objekti za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje moraju biti uređeni, opremljeni, izgrađeni i vođeni na način da se temperatura u uređaju dobivena u procesu, kontrolirano i ravnomjerno podigne na 850 °C i da se na toj razini zadrži dvije sekunde. Temperatura se mjeri blizu unutarnje stjenke ili druge reprezentativne točke ložišta, prema ovlaštenju nadležnog tijela.
4. Svaka linija za spaljivanje u objektu s velikim kapacitetom mora biti opremljena barem jednim pomoćnim plamenikom. Taj se plamenik mora automatski uključiti kad temperatura sagorijevajućih plinova, nakon posljednjeg uvođenja zraka, padne ispod 850 °C. Također se mora upotrebljavati kod paljenja i gašenja objekta kako bi se osiguralo da se temperatura od 850 °C održi cijelo vrijeme tijekom tih postupaka i sve dok u ložištu bude neizgorenog materijala.
5. Objekti za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje s velikim kapacitetom moraju imati i upotrebljavati automatski sustav za unošenje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji je isključen u slučajevima:
a) neposredno prije paljenja, sve dok se ne postigne temperatura od 850 °C; i
b) kad god temperatura padne ispod 850 °C te se temperatura mora podići do propisane visine.
6. Kad god je to izvedivo, nusproizvode životinjskog podrijetla treba unositi direktno u peć.

Poglavlje III.

Sprječavanje onečišćenja okoliša

7. Objekati za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje, uključujući pripadne prostore za uskladištenje životinjskih nusproizvoda, moraju biti uređeni na način da se izbjegne nedozvoljeno ili slučajno ispuštanje zagađivača u tlo, površinske ili podzemne vode.
U objektu je potrebno izgraditi sustave za odvod i sabiranje oborinskih voda koje otječu iz objekta, kao i za vode zagađane na bilo koji način.
8. Sabirno mjesto mora biti uređeno na način da se te vode, po potrebi, mogu ispitati i obraditi prije ispuštanja u kanalizaciju.

Poglavlje IV.

Ostaci

9. Za svrhe ovoga poglavlja, »ostaci« su svi tekući ili kruti materijali nastali postupkom spaljivanja ili kombiniranog spaljivanja, obradom otpadnih voda ili drugim postupcima u sklopu objekata za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje. Time su obuhvaćeni taložni pepeo, šljaka, filtarski pepeo i prah iz uređaja za spaljivanje ili suspaljivanje.
10. Količina i štetnost ostataka koji nastaje u objektu za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje moraju se svesti na minimum. Ostaci se moraju reciklirati, po potrebi izravno u objektu ili izvan njega, u skladu s posebnim propisima.
11. Prijevoz i privremeno skladištenje suhih ostataka u obliku praha moraju se vršiti tako da se izbjegne raspršivanje tih ostataka u okoliš (npr. upotrebljavajući zatvorene spremnike).

Poglavlje V.

Mjerenje temperature

12. U objektima je potrebno primjenjivati postupke za praćenje propisanih uvjeta vezanih za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje. Objekti za spaljivanje i kombinirano spaljivanje s velikim kapacitetom moraju imati i upotrebljavati opremu za mjerenje i grafički ispis temperature.
13. U ovlaštenju koje izdaje nadležno tijelo, ili u uvjetima koji su priloženi radi davanja ovlaštenja, moraju biti navedeni uvjeti za mjerenje temperature.
14. Kvaliteta instalacija i funkcioniranje svih automatskih kontrolnih uređaja mora biti pod nadzorom te se jednom godišnje ti uređaji moraju podvrgnuti kontrolnom ispitivanju. Baždarenje se vrši barem svake tri godine pomoću paralelnih mjerenja na osnovi referentnih metoda.
15. Rezultati mjerenja temperature moraju se grafički ili na drugi prikladan način zabilježiti kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da provjeri poštuju li se propisani uvjeti koji su utvrđeni u ovim Pravilnikom.

Poglavlje VI.

Rad u izvanrednim okolnostima

16. U slučaju kvara ili izvanrednih radnih okolnosti, odgovorna osoba u objektu mora što prije smanjiti ili zaustaviti rad objekta do ponovne uspostave normalnih radnih uvjeta.
 

DODATAK V.

OPĆI HIGIJENSKI UVJETI ZA OBJEKTE ZA TOPLINSKU PRERADU NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KATEGORIJE 1, 2 i 3

Poglavlje I.

Opći uvjeti za odobravanje objekata za toplinsku preradu materijala Kategorije 1, 2 i 3

1. Objekti, oprema i uređaji moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
a) objekti za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 1, 2 i 3 ne smiju se nalaziti na istoj lokaciji na kojoj se nalaze klaonice ili drugi objekti u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog podrijetla, osim ako su smješteni u potpuno fizički odvojenoj zgradi sa zasebnim ulazom. Neovlaštenim osobama i životinjama zabranjen je pristup.
b) objekt mora biti ograđen, s asfaltiranim prilaznim putovima te mora imati prikladno odvojene dijelove: čisti i nečisti dio. Nečisti dio mora imati natkriven prostor za primanje životinjskih nusproizvoda i mora biti izgrađen na način da se lako čisti i dezinficira. Podovi i slivnici moraju biti postavljeni tako da se olakša otjecanje tekućina. Objekt za toplinsku preradu materijala Kategorije 1, 2 i 3 mora imati prikladne zahode, garderobe, rukopere s papirnatim ubrusom i sapunom te posudom za upotrijebljene papirnate ubruse ili uređaje za higijensko sušenje ruku, odvojene urede za ovlaštenog veterinara i djelatnike objekta te kupaonicu s tušem;
c) objekt za preradu materijala Kategorije 1, 2 i 3 mora imati dovoljan kapacitet za proizvodnju tople vode za tehnološke postupke i sanitaciju te vodene pare;
d) nečisti dio, po potrebi mora imati opremu za usitnjavanje nusproizvoda Kategorije 1, 2 i 3 te za otpremu usitnjenih životinjskih nusproizvoda u preradbenu jedinicu;
e) sva tehnološka oprema za preradu nusproizvodi materijala Kategorije 1, 2 i 3 mora raditi u skladu sa zahtjevima Poglavlja II. ovoga Dodatka. Za obavljanje postupka toplinske prerade potrebna je sljedeća oprema:
– mjerač za praćenje kretanja temperature u stvarnom vremenu te pritiska vodene pare;
– uređaj za stalno grafičko bilježenje rezultata tih mjerenja; i
– prikladni sigurnosni sustav za sprečavanje daljnje toplinske prerade i dojavu odstupanja od zadanih vrijednosti u slučaju kvara.
f) da bi se spriječila kontaminacija gotovog proizvoda doprem­ljenim nusproizvodima, potrebno je strogo odvojiti područje objekta u kojem se istovaruje materijal za preradu od područja objekta u kojem se taj materijal toplinski prerađuje i gdje se skladište prerađeni nusproizvodi.
2. Objekt za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog pod­rijetla mora imati prikladne učinkovite uređaje za pranje toplom vodom, čišćenje i dezinfekciju spremnika ili posuda u kojima se dopremaju te vozila (osim brodova) na kojima se oni prevoze.
3. U objektu moraju postojati i prikladni uređaji ili natkriveni bazen s dezinficijensom za dezinfekciju kotača vozila koja izlaze iz nečistog dijela objekta za toplinsku preradu.
4. Svi objekti za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla moraju imati sustav za predtretman i sterilizaciju otpad­nih voda koji zadovoljava uvjete nadležnog tijela.
5. Objekt za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla mora imati vlastiti laboratorij ili koristiti usluge vanjskog laboratorija. Laboratorij mora imati potrebnu opremu za obavljanje analiza te mora imati ovlaštenje nadležnog tijela.
6. Objekti moraju imati propisno uređene zahode, garderobe za muškarce i žene, rukopere sa sapunom i papirnatim ubrusom te posudu za upotrijebljene papirnate ubruse ili uređaje za higijensko sušenje ruku, odvojeni ured za ovlaštenog veterinara i djelatnike sabirališta te kupaonice s tušem.

Poglavlje II.

Opći higijenski uvjeti

1. Nusproizvodi životinjskog podrijetla moraju biti prerađeni što prije nakon dopreme u objekt za toplinsku preradu. Do prerade moraju se uskladištiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
2. Spremnici, posude i vozila za prijevoz neprerađenog materijala moraju se čistiti na za to predviđenom prostoru. Taj prostor mora biti na takvom položaju i mora biti tako uređen da se izbjegne svaki rizik kontaminacije prerađenih nusproizvoda i okoliša.
3. Osobe koje rade u nečistom dijelu ne smiju ući u čisti dio ako prije ne promijene radnu odjeću i obuću odnosno ako prije ne dezinficiraju zaštitnu radnu obuću. Oprema i uređaji ne smiju se nositi iz nečistog dijela u čisti, osim ako se prije ne očiste i dezinficiraju. Potrebno je propisati uvjete za kretanje osoblja kako bi se kontroliralo njihovo kretanje između dijelova objekta. Potrebno je propisati i pravilan način pranja i dezinfekcije obuće, kao i kotača vozila.
4. Otpadne vode iz nečistog dijela moraju se procijediti kroz sita u slivnicima da se osigura da prije obrade ne sadrže čestice promjera više od 5 mm, a nakon obrade ne sadrže patogene uzročnike. Stoga je potrebno postupati u skladu posebnim propisima za obradu otpadnih voda iz objekta za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla.
5. U objektu za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla potrebno je sustavno i djelotvorno poduzimati preventivne mjere za zaštitu od ptica, glodavaca, kukaca ili drugih namet­nika. U tu svrhu treba primjenjivati izrađeni plan za suzbijanje i uništavanje štetnika.
6. Za sve dijelove objekata potrebno je propisati postupke čišćenja i evidentirati kontrole postupaka čišćenja. Potrebno je da se u objektu koristi prikladnu i učinkovita opremu te odobrena sredstva za čišćenje i dezinfekciju.
7. Nadležno tijelo i nadležni ovlašteni veterinar moraju redovito kontrolirati objekt, tehnološke postupke, opremu i drugo. Zapisi kontrola moraju se čuvati najmanje dvije godine.
8. Instalacije, pribor i oprema moraju se uredno održavati, a uređaji za mjerenje i bilježenje propisanih uvjeta se moraju baždariti u propisanim vremenskim razmacima.
9. Prerađevine nusproizvoda životinjskog podrijetla se moraju uskladištiti na način propisan ovim Pravilnikom te se s njima mora postupati tako da se spriječi kontaminacija.

Poglavlje III.

Preradbene metode

Metoda 1.
Usitnjavanje

1. Ako veličina čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla za toplinsku preradu iznosi više od 50 milimetara, životinjski se nusproizvodi moraju usitniti pomoću prikladnih uređaja koji su podešeni tako da nakon usitnjavanja veličina čestica ne prelazi 50 milimetara. Svaki se dan nekoliko puta mora provjeriti učinkovitost uređaja za usitnjavanje i zabilježiti rezultat provjere. Ako se provjerom ustanovi prisutnost čestica većih od 50 milimetara, treba zaustaviti proces i popraviti uređaj prije ponovnog pokretanja procesa.

Vrijeme, temperatura i tlak vodene pare

2. Nakon usitnjavanja, masa nusproizvoda životinjskog podrijetla se mora zagrijati tako da temperatura središnjeg dijela ne prelazi 133 °C, a tu temperaturu treba održati neprekidno najmanje 20 minuta pri (apsolutnom) tlaku od najmanje 3 bara dobivenom zasićenom parom. Toplinska prerada može se vršiti kao jedini sterilizacijski postupak, odnosno prije ili nakon prethodno obavljenog procesa toplinske prerade. Zasićena vodena para je para koja se nalazi u sterilizacijskom kotlu tijekom postupka toplinske prerade, nakon što se iz njega odstrani sav zrak.
3. Prerada se može obavljati po šaržama (nekontinuirano) ili kontinuirano.Uvjeti propisani za temperaturu i tlak vodene pare se moraju postići istovremeno u propisanom trajanju.

Metoda 2.
Usitnjavanje

1. Ako veličina čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla za toplinsku preradu iznosi više od 150 milimetara, tada se nusproizvodi moraju usitniti pomoću prikladnih uređaja koji su podešeni tako da nakon usitnjavanja veličina čestica ne prelazi 150 milimetara. Svaki se dan nekoliko puta mora provjeriti učinkovitost uređaja za usitnjavanje i zabilježiti rezultat provjere. Ako se provjerom uspostavi prisutnost čestica većih od 150 milimetara, treba zaustaviti proces i popraviti uređaj prije ponovnog pokretanja procesa.

Vrijeme i temperatura

2. Nakon usitnjavanja, masa nusproizvoda životinjskog podrijetla se mora zagrijati tako da temperatura središnjeg dijela bude:
– iznad 100 °C najmanje 125 minuta,
– iznad 110 °C najmanje 120 minuta, i
– iznad 120 °C najmanje 50 minuta.
3. Toplinska prerada se mora obavljati nekontinuirano, u šaržama.
4. Nusproizvodi životinjskog podrijetla se moraju toplinski prerađivati tako da uvjeti vezani uz temperaturu i trajanje postupka budu ostvareni istovremeno.

Metoda 3.
Usitnjavanje

1. Ako veličina čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla za toplinsku preradu iznosi više od 30 milimetara, tada se životinjski nusproizvodi moraju usitniti pomoću prikladnih uređaja koji su podešeni tako da nakon usitnjavanja veličina čestica ne prelazi 30 milimetara. Svaki se dan nekoliko puta mora provjeriti učinkovitost uređaja za usitnjavanje i zabilježiti rezultate provjere. Ako se provjerom uspostavi prisutnost komadića većih od 30 milimetara, treba zaustaviti proces i popraviti uređaj prije ponovnog pokretanja procesa.

Vrijeme i temperatura

2. Nakon usitnjavanja, masa nusproizvoda životinjskog podrijetla mora se zagrijati tako da temperatura središnjeg dijela ostane:
– iznad 100 °C najmanje 95 minuta,
– iznad 110 °C najmanje 55 minuta, i
– iznad 120 °C najmanje 13 minuta.
3. Prerada se može obavljati nekontinuirano u šaržama ili kontinuirano.
4. Nusproizvodi životinjsokg podrijetla se moraju toplinski prerađivati tako da uvjeti vezani uz temperaturu i trajanje postupka budu ostvareni istovremeno.

Metoda 4.
Usitnjavanje

1. Ako veličina čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla za toplinsku preradu iznosi više od 30 milimetara, tada se nusproizvodi moraju usitniti pomoću prikladnih uređaja koji su podešeni tako da nakon usitnjavanja veličina čestica ne prelazi 30 milimetara. Svaki se dan nekoliko puta mora provjeriti učinkovitost uređaja za usit­njavanje i zabilježiti rezultat provjere. Ako se provjerom uspostavi prisutnost komadića većih od 30 milimetara, treba zaustaviti proces i popraviti uređaj prije ponovnog pokretanja procesa.

Vrijeme i temperatura

2. Nakon usitnjavanja, masa nusproizvoda životinjskog podrijetla mora se staviti u posudu u koju je dodana masnoća te zagrijati tako da temperatura središnjeg dijela ostane:
– iznad 100 °C najmanje 16 minuta,
– iznad 110 °C najmanje 13 minuta,
– iznad 120 °C najmanje 8 minuta,
– i iznad 130 °C najmanje 3 minute.
3. Prerada se može obavljati nekontinuirano u šaržama ili kontinuirano.
4. Nusproizvodi životinjskog podrijetla se moraju toplinski prerađivati tako da uvjeti vezani uz temperaturu i trajanje postupka budu ostvareni istovremeno.

Metoda 5.
Usitnjavanje

1. Ako veličina čestica nusproizvoda životinjsokg podrijetla za toplinsku preradu iznosi više od 20 milimetara, tada se životinjski nusproizvodi moraju usitniti pomoću prikladnih uređaja koji su podešeni tako da nakon usitnjavanja veličina komadića ne prelazi 20 milimetara. Svaki se dan nekoliko puta mora provjeriti učinkovitost uređaja za usitnjavanje i zabilježiti rezultat provjere. Ako se provjerom uspostavi prisutnost čestica većih od 20 milimetara, treba zaustaviti proces i popraviti uređaj prije ponovnog pokretanja procesa.

Vrijeme i temperatura

2. Nakon usitnjavanja, masa nusproizvoda životinjskog podrijetla se mora zagrijati sve dok se ne koagulira, a potom se mora sprešati tako da masnoća i voda izađu iz proteinskog materijala. Proteinski materijal zatim treba zagrijati tako da temperatura središnjeg dijela ostane:
– iznad 80 °C najmanje 120 minuta, i
– iznad 100 °C namanje 60 minuta.
3. Prerada se može obavljati nekontinuirano u šaržama ili kontinuirano.
4. Nusproizvodi životinjskog podrijetla se moraju toplinski prerađivati tako da uvjeti vezani uz temperaturu i trajanje postupka budu ostvareni istovremeno.

Metoda 6.
(samo za nusproizvode od ribe)
Usitnjavanje

1. Nusproizvodi od ribe se prije započimanja toplinske prerade moraju usitniti na najmanje:
a) 50 mm u slučaju toplinske prerade pod uvjetima iz točke 2. podtočke a) metode 6;
b) 30 mm u slučaju toplinske prerade pod uvjetima iz točke 2. podtočke b) metode 6.
Usitnjeni nusproizvodi od ribe se moraju pomiješati s mravljom kiselinom da se pH zadrži na 4 ili niže.Ova smjesa mora odstajati najmanje 24 sata prije započimanja toplinske prerade.

Vrijeme i temperatura

2. Nakon sniženja ph na 4 ili niže, usitnjeni nusproizvodi od ribe se moraju zagrijati tako da u središnjem dijelu bude:
a) najmanje 90°C u trajanju od najmanje 60 minuta;
b) najmanje 70°C u trajanju od najmanje 60 minuta.
Ako se primjenjuje kontinuirani sustav toplinske prerade, mora postojati mogučnost reguliranja brzine prolaska materijala, da bi dobiveni proizvod prošao propisane uvjete za ovu metodu.

Metoda 7.

1. Druge preradbene metode koje je odobrilo nadležno tijelo i za koje je tom tijelu dokazano da je dobiveni proizvod uzorkovan svaki dan u razdoblju od mjesec dana, te da su dobiveni nalazi u skladu sa sljedećim mikrobiološkim standardima:
a) uzorci uzeti neposredno nakon toplinske prerade:
Clostridium perfringens: odsutan u 1 g proizvoda;
b) uzorci uzeti tijekom ili neposredno nakon skladištenja uobjektu za toplinsku preradu preradu:
Salmonella: odsutna u 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 u 1 g
gdje:
n = broj uzoraka za testiranje;
m = granična vrijednost za broj bakterija; smatra se da je rezultat zadovoljavajući ako u svim uzorcima broj bakterija nije veći od m;
M = maksimalna vrijednost za broj bakterija; smatra se da rezultat nije zadovoljavajući ako je u jednom ili više uzoraka broj bakterija jednak ili veći od M; i
c = broj uzoraka u kojima broj bakterija može biti između m i M, a uzorak se još uvijek smatra prihvatljivim ako je broj bakterija u drugim uzorcima jednak ili manji od m.
2. Detalji o kritičnim kontrolnim točkama, na osnovu kojih svaki objekt za preradu zadovoljava mikrobiološke norme, moraju se bilježiti i čuvati kako bi korisnik i nadležno tijelo mogli pratiti rad objekta za toplinsku preradu.
Podaci koji se moraju bilježiti i pratiti moraju obuhvaćati veličinu komadića, kritičnu temperaturu i, po potrebi, apsolutno vrijeme, promjene tlaka, brzinu protoka sirovog materijala i brzinu recikliranja masnoća.
3. Navedeni podaci moraju se dostaviti nadležnom tijelu.

Poglavlje IV.

Kontrola proizvodnje

1. Nadležni ovlašteni veterinar te nadležno tijelo moraju nadzirati objekte za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog pod­rijetla kako bi utvrdili da se primjenjuju odredbe propisane ovim Pravilnikom. Posebice se mora:
a) provjeravati:
– opće higijensko stanje objekata, opreme, pribora i osoblja te;
– učinkovitost autokontrola koje se provode u objektu, u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika;
– ispravnost proizvoda nakon prerade. Analize i testovi moraju se obavljati u skladu s znanstveno priznatim metodama (prema priznatim međunarodnim metodama ili prema nacionalnim metodama); i
– uvjete uskladištenja;
b) uzimati uzorke za laboratorijske pretrage; i
c) vršiti sve ostale provjere koje smatra potrebnima, kako bi se osiguralo ispunjavanje uvjeta iz ovoga Pravilnika.
2. Kako bi mogao obavljati dužnosti iz točke 1. ovoga Poglavlja, ovlašteni veterinar, odnosno nadležno tijelo mora u svako vrijeme imati slobodan pristup svim dijelovima objekta za toplinsku preradu te evidencijama, trgovinskim i veterinarskim dokumentima.

Poglavlje V.

Postupci za odobravanje objekata

1. Nadležno tijelo mora odobriti objekte za toplinsku preradu provjeravajuću i odobravajući sljedeće:
a) građevinski prikaz (glavni projekt koji uključuje arhitektonski, građevinski i tehnološki projekt te projekte instalacija ili druge projekte bitne za tehničko rješenje; nacrt lokacije-smještajni plan sa označeno sjevernom stranom, u mjerilu 1:250; tlocrt objekta u mjerilu 1:100; presjeci visine svih prostorija koje su pod nadzorom veterinarske inspekcije; specifikacija opreme i tehnološki proračun materijala) i opis tehnološkog procesa (s dijagramom tijeka procesa);
b) utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka (KKT), uključujući brzinu prerađivanja materijala kod kontinuiranih sustava;
c) ispunjavanje posebnih uvjeta u vezi s postupcima koji su utvrđeni ovim Pravilnikom; i
d) ispunjavanje uvjeta:
– veličine čestica nusproizvoda životinjskog podrijetla prilikom nekontinuirane i kontinuirane toplinske prerade, a koja se određuje prema veličini otvora u uređaju za usitnjavanje ili prema razmacima u drobilici, i
– za temperaturu, tlak, vrijeme prerade i brzina prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla (samo za kontinuirane sustave) prema odredbama točke 2. i 3. ovoga Poglavlja.
2. Ako se radi o nekontinuiranom procesu toplinske prerade:
a) temperaturu treba pratiti pomoću odobrenih uređaja i prikazivati je u stvarnom vremenu;
b) faza pod pritiskom vodene pare mora se pratiti pomoću tlakomjera, a tlak se treba prikazivati u stvarnom vremenu;
c) vrijeme toplinske prerade mora biti prikazano na dijagramima vrijeme/temperatura i vrijeme/tlak.
Svi odobreni uređaji za mjerenje i bilježenje temperature, vremena i pritiska vodene pare se moraju baždariti barem jednom godišnje.
3. Ako se radi o kontinuiranom procesu toplinske prerade:
a) temperaturu treba pratiti pomoću odobrenih uređaja smještenih na određenim mjestima sustava, tako da se mjeri unutar cijelog kontinuiranog sustava ili u jednom njegovom dijelu. Temperaturu treba prikazivati u stvarnom vremenu;
b) pomoću netopivih markera (na primjer, manganov dioksid) ili druge jednako pouzdane metode, treba izmjeriti vrijeme protoka nusproizvoda životinjskog podrijetla unutar uređaja odnosno kontinuiranog sustava toplinske prerade, te rezultat mjerenja zabilježiti i prema potrebi predočiti nadležnom ovlaštenom veterinaru, odnosno nadležnom tijelu.
Vrlo je važno da se vrijeme protoka materijala pažljivo mjeri i kontrolira, a tijekom provjere za odobrenje procesa i tijekom tehnološkog procesa toplinske prerade se mora pratiti poput KKT (kritične kontrolne točke). S obzirom na tehnološku opremu koja se koristi, potrebno je kontrolirati:
– brzinu okretanja vijčanog transportera (o/min),
– električnu snagu (ampera pri određenom naponu),
– temperaturu toplinske prerade, odnosno sušenja, ili
– brzinu protoka materijala kroz uređaj za toplinsku preradu.
Sva oprema za mjerenje, evidentiranje i praćenje procesa mora se baždariti barem jednom godišnje.
4. Postupke za provjeru objekata i tehnološkog procesa toplinske prerade nadležno tijelo mora obavljati povremeno, odnosno kada to smatra potrebnim, a svaki put kada se u tehnološki proces unesu bitne promjene.

DODATAK VI.

POSEBNI UVJETI ZA TOPLINSKU PRERADU NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KATEGORIJE 1 I 2 TE ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU BIOPLINA I KOMPOSTA

Poglavlje I.

Posebni uvjeti za toplinsku preradu materijala Kategorije 1 i 2

Osim općih uvjeta iz Dodatka V. ovoga Pravilnika, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

A. Objekti

1. Objekti za toplinsku preradu materijala Kategorije 1 i 2 moraju biti izgrađeni na način da se osigura potpuna odvojenost materijala Kategorije 1 od materijala Kategorije 2, od primitka materijala do otpreme dobivene prerađevine.
2. Nadležno tijelo može odobriti da se objekti za toplinsku preradu materijala Kategorije 2 privremeno upotrebljavaju za preradu materijala Kategorije 1 ako zbog pojave epizootije ili drugih izvanrednih i nepredvidivih okolnosti dođe do smanjenja kapaciteta objekta za preradu materijala Kategorije 1 Nadležno tijelo mora ponovno ovlastiti objekt za preradu materijala Kategorije 2 u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika prije nego što ono opet počne prerađivati materijal Kategorije 2.

B. Uvjeti za toplinsku preradu

3. Za svaku metodu toplinske prerade navedenu u Dodatku V. Poglavlju III. ovoga Pravilnika potrebno je utvrditi kritične kontrolne točke (KKT). Te kritične kontrolne točke moraju obuhvaćati:
a) veličinu čestica sirovih usitnjenih nusproizvoda;
b) temperaturu tijekom toplinske prerade;
c) tlak vodene pare tijekom toplinske prerade sirovih nusproizvoda; i
d) trajanje procesa toplinske prerade ili brzinu prolaza materijala kroz kontinuirani sustav.
Za svaku kontrolnu točku potrebno je odrediti minimalne zahtjeve u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
4. Kako bi se dokazalo ispunjavanje minimalnih zahtjeva za svaku KKT, potrebno je voditi evidencije i čuvati ih najmanje dvije godine.
5. Za stalno praćenje propisanih preradbenih uvjeta potrebno je upotrebljavati precizno izbaždarene uređaje za mjerenje i bilježenje. Korisnik objekta mora voditi evidencije o datumima baždarenja uređaja za mjerenje i bilježenje.
6. Materijal koji ne prođe kroz propisanu toplinsku preradu, a sakupi se u sitima koja se postavljaju u slivnicima (npr. materijal koji se raspe ili čestice koje s tekućinom iscure iz uređaja) mora se ispočetka podvrgnuti toplinskoj preradi. Korisnik objekta mora voditi evidenciju o tim sakupljenim količinama koje su naknadno toplinski prerađene, i čuvati ih najmanje dvije godine.
7. Nusproizvodi životinjskog podrijetla moraju se toplinski prerađivati u skladu sa sljedećim uvjetima:
a) Preradbena metoda 1 primjenjuje se za:
– materijal Kategorije 2, osim stajskog gnoja i sadržaja probavnog trakta, namijenjen objektima za proizvodnju bioplina ili komposta ili namijenjeni upotrebi kao organska gnojiva ili sredstva za poboljšanje kakvoće tla, i
– materijal Kategorije 1 i 2 namijenjen odlaganju na odobrena odlagališta, u skladu s posebnim propisom,
b) Jedna od preradbenih metoda od 1 do 5 primjenjuje se za:
– materijal Kategorije 2 od kojeg se dobivaju prerađevine namijenjene spaljivanju ili kombiniranom spaljivanju,
– materijal Kategorije 2 od kojeg se dobiva topljena masnoća namijenjena objektu za kemijsku preradu masti Kategorije 2, i
– materijal Kategorije 1 ili 2 namijenjen spaljivanju ili kombiniranom spaljivanju.
Nadležno tijelo može odrediti da se preradbena metoda 1 primijeni za materijal Kategorije 1 koji je namijenjen spaljivanju ili kombiniranom spaljivanju.

C. Prerađevine

8. Prerađevine dobivene od materijala Kategorije 1 ili 2, osim tekućih prerađevina namijenjenih objektima za proizvodnju bioplina ili komposta, moraju biti trajno obilježene na način koji određuje nadležno tijelo, a ako je to izvedivo onda se obilježavaju mirisom.
9. Uzorci prerađevina koji su namijenjeni objektima za proizvodnju bioplina, komposta ili odlagalištima i koji su uzeti odmah nakon toplinske prerade, ne smiju sadržavati spore patogenih bakterija otpornih na toplinu (Clostridium perfringens odsutan u 1 g proizvoda).

D. Evidencije i izvješća

Objekti za toplinsku preradu materijala Kategorije 1, 2 i 3 i objekti za proizvodnju bioplina i komposta moraju kvartalno i godišnje dostavljati nadležnom tijelu obrađene podatke o količinama toplinski prerađenih nuspropizvoda životinjskog podrijetla od svakog proizvođača pojedinačno te ukupno.

Poglavlje II.

Posebni uvjeti za odobravanje objekata za proizvodnju bioplina i komposta

A. Objekti

1. Objekti za proizvodnju bioplina moraju imati:
a) opremu za pasterizaciju u kojoj se nalazi:
– uređaj za praćenje temperature u stvarnom vremenu;
– uređaj za stalno bilježenje rezultata mjerenja; i
– prikladni sigurnosni sustav koji upozorava na nedovoljnu temperaturu zagrijavanja materijala; i
b) određeno mjesto i prikladni uređaj za čišćenje i dezinfekciju vozila i spremnika koji izlaze iz objekta za proizvodnju bioplina.
Tehnološki postupak pasterizacije nije obavezan u objektima za proizvodnju bioplina koji prerađuju samo životinjske nusproizvode obrađene preradbenom metodom 1.
2. Objekti za proizvodnju komposta moraju imati sljedeću opremu:
a) zatvoreni reaktor za kompostiranje u kojem se nalaze:
– uređaji za praćenje temperature u stvarnom vremenu;
– uređaji za stalno bilježenje rezultata mjerenja; i
– prikladni sigurnosni sustav koji upozorava na nedovoljnu zagrijanost materijala; i
b) određeno mjesto i prikladne uređaje za čišćenje i dezinfekciju vozila te spremnika u kojima se prevoze neprerađeni nusproizvodi životinjskog podrijetla.
3. Svaki objekt za proizvodnju bioplina ili komposta mora imati vlastiti laboratorij ili koristiti usluge vanjskog laboratorija. Laboratorij mora imati odgovarajuću opremu za obavljanje potrebnih analiza te mora imati odobrenje nadležnog tijela.

B. Higijenski uvjeti

4. U objektima za proizvodnju bioplina ili komposta smiju se prerađivati samo sljedeći nusproizvodi životinjskog podrijetla:
a) materijal Kategorije 2, ako je prerađen metodom 1 u objektu za preradu materijala Kategorije 2;
b) stajski gnoj i sadržaj probavnog trakta; i
c) materijal Kategorije 3
5. Nusproizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za proizvodnju bioplina ili komposta moraju biti stavljeni u tehnološki proces što prije nakon dopreme. Do prerade dopremljeni nusproizvodi se moraju uskladištiti na način propisan ovim Pravilnikom.
6. Spremnici, posude i vozila za prijevoz neprerađenog materijala moraju se čistiti na za to određenom mjestu. To mjesto mora biti na takvom položaju ili mora biti tako uređeno da se izbjegne svaki rizik kontaminacije dobivenih proizvoda.
7. U objektu za proizvodnju bioplina ili komposta potrebno je sustavno i djelotvorno poduzimati preventivne mjere za zaštitu od ptica, glodavaca, kukaca ili drugih nametnika. U tu svrhu treba primjenjivati izrađeni plan za suzbijanje i uništavanje štetnika.
8. Za sve dijelove objekata potrebno je propisati i evidentirati kontrole postupaka čišćenja. Potrebno je da objekt koristi odobrena prikladnu opremu i sredstva za čišćenje i dezinfekciju.
9. Nadležna veterinarska inspekcija mora obavljati redovite kontrole objekta, opreme, okoline objekta i tehnološke postupke. Zapisi kontrola moraju se čuvati najmanje dvije godine.
10. Instalacije i oprema moraju se uredno održavati, a uređaji za mjerenje i bilježenje se moraju baždariti u propisanim vremenskim razmacima.
11. U objektu za proizvodnju bioplina ili komposta ostaci fermentacije se moraju uskladištiti te se se njima mora postupati na način da se spriječi kontaminacija dobivenih proizvoda.

C. Uvjeti za preradu

12. Materijal Kategorije 3, koji se upotrebljava kao sirovina u objektu za proizvodnju bioplina u kojem se primjenjuje tehnološki postupak pasterizacije, mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
a) maksimalna veličina komadića prije započimanja procesa: 12 mm;
b) minimalna temperatura cjelokupnog usitnjenog materijala u dijelu za pasterizaciju: 70 °C; i
c) minimalno vrijeme zadržavanja udijelu za pasterizaciju, neprekidno: 60 minuta.
13. Materijal Kategorije 3 koji se upotrebljava kao sirovina u objektu za proizvodnju komposta mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
a) maksimalna veličina komadića prije unošenja u reaktor: 12 mm;
b) minimalna temperatura cjelokupnog usitnjenog materijala u reaktoru: 70 °C; i
c) minimalno vrijeme zadržavanja u reaktoru na 70 °C (sav materijal), neprekidno: 60 minuta.
14. Ako je ugostiteljski otpad jedini nusproizvod životinjskog podrijetla koji se upotrebljava kao sirovina u objektu za proizvodnju bioplina ili komposta, nadležno tijelo može odobriti upotrebu preradbenih metoda različitih od onih koje su utvrđene u navedenim točkama 12. i 13. ovoga Poglavlja, pod uvjetom da su te metode jednako učinkovite na smanjivanje broja i uništavanje patogenih uzročnika.

D. Ostaci fermentacije i kompost

15. Uzorci uzeti nakon završene fermentacije, odnosno proizvod­nje bioplina ili komposta moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
Salmonella: odsutna u 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 u 1 g
gdje:
n = broj uzoraka za testiranje;
m = granična vrijednost za broj bakterija; smatra se da je rezultat zadovoljavajući ako u svim uzorcima broj bakterija nije veći od m;
M = maksimalna vrijednost za broj bakterija; smatra se da rezultat nije zadovoljavajući ako je u jednom ili više uzoraka broj bakterija jednak ili veći od M; i
c = broj uzoraka u kojima broj bakterija može biti između m i M, a uzorak se još uvijek smatra prihvatljivim ako je broj bakterija u drugim uzorcima jednak ili manji od m.

Poglavlje III.

A. Uvjeti za preradu otopljenih masnoća

Za preradu otopljenih masnoća dobivenih od materijala Kategorije 2, mogu se upotrijebiti sljedeći tehnološki postupci:
1. transesterifikacija ili hidroliza, na temperaturi od najmanje 200 °C i pod odgovarajućim tlakom, u trajanju od 20 minuta (glicerol, masne kiseline i esteri); ili
2. saponifikacija s NaOH 12M (glicerol i sapun):
a) u nekontinuiranom procesu (u šaržama) na temperaturi od 95 °C u trajanju od 3 sata; ili
b) u kontinuiranom procesu na temperaturi od 140 °C, pod tlakom od 2 bara (2000 hPa) u trajanju od 8 minuta.

B. Uvjeti za spaljivanje otopljenih masnoća

Spaljivanje otopljenih masnoća životinjskog podrijetla, uključujući i netopive ostatke koji nastaju topljenjem masti, se mora obaviti u skladu sa sljedećim uvjetima:
1. otopljene masnoće dobivene preradom nusproizvoda životinjskog podrijetla:
a) namijenjene za spaljivanje u drugom objektu moraju biti proizvedene od materijala Kategorije 1 i 2 primjenom metode 1 iz Dodatka V. Poglavlja III. ovoga Pravilnika;
b) namijenjene spaljivanju unutar objekta u kojem su nastale, moraju biti proizvedene od materijala Kategorije 1, 2 i 3 primjenom jedne od metoda 1 – 5 ili 7, a u slučaju da se radi o masnoćama rib­ljeg podrijetla, ona mora biti proizvedena od nusproizvoda ribljeg podrijetla primjenom metode 6 iz Dodatka V. Poglavlja III. ovoga Pravilnika;
c) mogu sadržavati najviše do 0,15% netopivih ostataka od ukupne težine;
d) moraju biti spaljene na temparaturi ne nižoj od 1100 °C u trajanju najmanje 0,2 sekunde, ili primjenom drugih metoda istih parametara, koje su odobrene od nadležnog tijela.
2. Spaljivanje otopljenih masnoća proizvedenih od materijala Kategorije 1 i 2 može se izvršiti u objektu nastanka za potrebe procesa toplinske prerade. Ukoliko se, sa potrebnom dokumentacijom, otopljene masnoće prevoze na spaljivanje u drugi objekt taj objekt mora biti odobren od nadležnog tijela;
3. Zabranjeno je u objektima koje je nadležno tijelo odobrilo za spaljivanje otopljenih masnoća spaljivati druge vrste nusproizvoda životinjskog podrijetla.

DODATAK VII.

POSEBNI HIGIJENSKI UVJETI ZA PRERADU I STAVLJANJE U PROMET PRERAĐENIH ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA I DRUGIH PRERAĐEVINA OD NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJE SE MOGU UPOTRIJEBITI KAO SIROVINA ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE

Poglavlje I.

Posebni uvjeti za odobravanje objekata za preradu materijala

 Kategorije 3

Osim općih uvjeta iz Dodatka V. ovoga Pravilnika, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

A. Objekti

1. Objekti za toplinsku preradu materijala Kategorije 3 ne smiju se nalaziti na istoj lokaciji gdje se nalaze objekti za preradu materijala Kategorije 1 ili Kategorije 2, a potrebno je poduzeti sve mjere da se prerađeni materijal Kategorije 3 ne bi kontaminirao materijalom Kategorije 1 i Kategorije 2.
2. Nadležno tijelo može odobriti da se objekti za toplinsku preradu materijala Kategorije 3 privremeno upotrebljavaju za toplinsku preradu materijala Kategorije 1 ili 2 ako zbog nagle pojave epizootije ili drugih izvanrednih i nepredvidivih okolnosti dođe do smanjenja kapaciteta objekta za preradu materijala Kategorije 1 ili 2.
Nadležno tijelo mora ponovno odobriti objekt za toplinsku preradu materijala Kategorije 3 u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika, prije nego što se u njemu opet započme toplinski prerađivati materijal Kategorije 3.
3. Objekti za toplinsku preradu materijala Kategorije 3 moraju imati:
a) uređaj za otkrivanje stranih tijela u dopremljenim nusproizvodima životinjskog podrijetla (primjerice ambalažnog materijala, komadića metala, itd); i
b) Objekti za toplinsku preradu materijala Kategorije 3 moraju imati propisno uređene zahode, garderobe za muškarce i žene, rukopere sa sapunom i papirnatim ubrusom te posudu za upotrijebljene papirnate ubruse ili uređaje za higijensko sušenje ruku, odvojeni ured za ovlaštenog veterinara i djelatnike sabirališta te kupaonice s tušem.

B. Sirovine

4. Samo materijal Kategorije 3, naveden u članku 6. stavku 1. točkama od (a) do (j) ovoga Pravilnika koji je uskladišten i prevožen, i s kojime se postupalo u skladu s odredbama članka 22. ovoga Pravilnika, može se upotrebljavati u proizvodnji prerađenih životinjskih bjelančevina i drugih sirovina za proizvodnju hrane za životinje.
5. Prije toplinske prerade treba posebnim uređajem provjeriti da u dopremljenim nusproizvodima nema stranih tijela. Ako ih ima, potrebno ih je odmah ukloniti.

C. Preradbene metode

6. Za svaku metodu navedenu u Dodatku V. Poglavlju III. ovoga Pravilnika potrebno je utvrditi kritične kontrolne točke (KKT) koje određuju intenzitet toplinske prerade za vrijeme tehnološkog procesa. Te kontrolne točke moraju obuhvaćati:
– veličinu čestica sirovog materijala
– temperaturu dostignutu u procesu toplinske prerade
– tlak vodene pare koji se primjenjuje na sirovi materijal i
– trajanje procesa toplinske prerade ili brzinu protoka materijala u kontinuiranom sustavu.
Za svaku kontrolnu točku potrebno je odrediti minimalne zahtjeve u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
7. Kako bi se dokazalo ispunjavanje minimalnih zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom za svaku kritičnu kontrolnu točku, potrebno je voditi evidencije i čuvati ih najmanje dvije godine.
8. Za stalno praćenje preradbenih uvjeta potrebno je upotrebljavati precizno izbaždarene uređaje za mjerenje i grafičko bilježenje. Korisnik objekta mora voditi evidencije o datumima baždarenja uređaja za mjerenje i bilježenje i čuvati ih najmanje dvije godine.
9. Materijal koji ne prođe kroz propisanu toplinsku preradu, a sakupi se u sitima koja se postavljaju u slivnicima (npr. materijal koji se raspe ili čestice koje s tekućinom iscure iz uređaja) mora se ispočetka podvrgnuti toplinskoj preradi. Korisnik objekta mora voditi evidenciju o tim sakupljenim količinama koje su naknadno toplinski prerađene, i čuvati ih najmanje dvije godine.

D. Prerađevine

10. Uzorci dobivenih proizvoda uzeti tijekom ili neposredno nakon uskladištenja u objektu za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
Salmonella: odsutna u 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 u 1 g
gdje:
n = broj uzoraka za testiranje;
m = granična vrijednost za broj bakterija; smatra se da je rezultat zadovoljavajući ako u svim uzorcima broj bakterija nije veći od m;
M = maksimalna vrijednost za broj bakterija; smatra se da rezultat nije zadovoljavajući ako je u jednom ili više uzoraka broj bakterija jednak ili veći od M; i
c = broj uzoraka u kojima broj bakterija može biti između m i M, a uzorak se još uvijek smatra prihvatljivim ako je broj bakterija u drugim uzorcima jednak ili manji od m.

Poglavlje II.

Posebni uvjeti za prerađene životinjske bjelančevine

Osim općih uvjeta iz Poglavlja I. ovoga Dodatka, za prerađene životinjskoe bjelančevine primjenjuju se sljedeći uvjeti.

A. Uvjeti za proizvodnju prerađenih životinjskih bjelančevina

1. Prerađene životinjske bjelančevine podrijetlom od tkiva sisavaca moraju biti proizvedene preradbenom metodom 1 iz Dodatka V. Poglavlje III. ovoga Pravilnika.
2. Prerađene životinjske bjelančevine koje nisu dobivene podrijetlom od tkiva sisavaca, osim ribljeg brašna, moraju biti proizvedene jednom od preradbenih metoda od 1 do 5 ili 7 iz Dodatka V. Poglavlja III. ovoga Pravilnika.
3. Prerađene životinjske bjelančevine podrijetlom od ribe, odnosno riblje brašno, mora biti proizvedeno:
a) metodom 6 iz Dodatka V. Poglavlja III ovoga Pravilnika; ili
b) drugom metodom i preradbenim uvjetima kojima će se zajamčiti da dobiveni proizvod zadovoljava mikrobiološke uvjete iz Poglavlja I. točke 10. ovoga Dodatka.
4. Ribe ulovljene na otvorenom moru ili u jezerima, kao i nusproizvodi ribljeg podrijetla nastali prilikom obrade i prerade ribe, mogu se toplinski preraditi u procesu proizvodnje hrane za ribe, na način da se osigura udovoljavanje mikrobioloških uvjeta iz Dodatka VII. Poglavlja I. točke 10. ovoga Pravilnika.

B. Uskladištenje

5. Prerađene životinjske bjelančevine moraju se pakirati i uskladištiti u novim ili steriliziranim vrećama ili se moraju držati u silosima-spremnicima izgrađenim u skladu s posebnim propisima.
6. Tijekom uskladištenja potrebno je poduzeti mjere kako bi se kondenzacija vlage unutar silosa, transportera ili dizala svela na minimum.
7. Proizvodi, odnosno prerađene životinjske bjelančevine u transporterima, dizalima ili silosima moraju biti zaštićeni od kontaminacije.
8. Oprema koja se koristi za postupanje s prerađenim životinjskim bjelančevinama mora uvijek biti čista i suha, a njezina čistoća treba se provjeravati i evidentirati u određenim fazama procesa. Svi se objekti za uskladištenje moraju redovito prazniti i čistiti, kako je predviđeno proizvodnim procesima.
9. Prerađene životinjske bjelančevine moraju se uskladištiti na suhom. U prostoriji za uskladištenje treba spriječiti istjecanje bilo kakvih tekućina i kondenzaciju vlage.

C. Uvoz

10. Nadležno tijelo će odobriti uvoz prerađenih životinjskih bjelančevina pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako potječu iz odobrenih objekta;
c) ako su proizvedene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika; i
d) ako imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.
11. Prije nego što se uvežene pošiljke odobre za upotrebu, granična veterinarska inspekcija mora uzorkovati prerađene životinjske bjelančevine, kako bi provjerilo da su zadovoljeni uvjeti iz Poglavlja I. točke 10. ovoga Dodatka. Na za to određenom mjestu mora se:
a) uzorkovati svaku pošiljku prerađenih životinjskih bjelančevina u rinfuzi; i
b) metodom slučajnog uzorkovanja uzorkovati pošiljke prerađenih životinjskih bjelančevina koje su pakirane u objektu iz kojega potječu.
12. Ako je deset uzastopnih laboratoriskih pretraga pošiljaka prerađenih životinjskih bjelančevina u rinfuzi koje potječu iz određene zemlje negativno, granični veterinarski inspektor može kasnije pošiljke uzorkovati metodom slučajnog uzorka, odnosno slučajne pošiljke.
Ako je jedan od tih slučajno odabranih uzoraka pozitivan, tijelo koje obavlja uzorkovanje mora o tome obavijestiti nadležno tijelo i nadležno tijelo iz zemlje podrijetla robe, tako da može poduzeti prikladne mjere za otklanjanje nastalog problema. Nadležno tijelo zemlje podrijetla mora priopćiti poduzete mjere nadležnom tijelu zemlje uvoznice koje je obavljalo uzorkovanje. U slučaju ponovnog pozitivnog rezultata proizvoda istoga podrijetla, nadležno tijelo mora uzorkovati svaku pošiljku sve dok deset uzastopnih laboratorijskih pretraga ne bude negativno.
13. Nadležni ovlašteni veterinar mora voditi evidencije o rezultatima laboratorijskih analiza svih uzorkovanih pošiljki i čuvati te podatke najmanje dvije godine.
14. Ako se utvrdi da je pošiljka pozitivna na salmonele, potrebno je pošiljku ponovo toplinski preradi ili sterilizirati drugom vrstom obrade koju je odobrilo nadležno tijelo.
15. Pošiljka se smije pustiti u promet tek nakon toplinske prerade i nakon negativnog rezultata testiranja na salmonele koje nadležno tijelo obavlja u skladu s Poglavljem I. točkom 10. ovoga Dodatka.

D. Evidencije i izvješća

Objekti za toplinsku preradu materijala Kategorije 3 i proizvodnju prerađenih životinjskih bjelančevina moraju kvartalno i godišnje dostavljati nadležnom tijelu obrađene podatke o količinama toplinski prerađenih nuspropizvoda životinjskog podrijetla od svakog proizvođača pojedinačno te ukupno, kao i o proizvedenim količinama prerađenih životinjskih bjelančevina koje se mogu upotrebljavati kao sirovina za proizvodnju hrane za životinje.

Poglavlje III.

Posebni uvjeti za proizvode od krvi

Osim općih uvjeta iz Poglavlja I. ovoga Dodatka, za proizvode od krvi primjenjuju se sljedeći uvjeti.

A. Sirovine

1. Samo krv koja udovoljava odredbama članka 6. stavka 1. toč­ke (a) i (b) ovoga Pravilnika se može upotrebljavati u proizvodnji proizvoda od krvi.

B. Uvjeti za preradu

2. Proizvodi od krvi moraju prethodno biti podvrgnuti:
a) jednoj od preradbenih metoda od 1 do 5 ili 7 iz Dodatka V. Poglavlje III. ovoga Pravilnika; ili
b) metodi i uvjetima kojima će se zajamčiti da proizvod zadovoljava mikrobiološke standarde utvrđene u Poglavlju I. točki 10. ovoga Dodatka.

C. Uvoz

3. Nadležno tijelo će odobriti uvoz proizvoda od krvi pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu koje donosi nadležno tijelo.;
b) ako potječu iz odobrenih objekata za preradu krvi;
c) ako su proizvedeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika; i
d) ako imaju propisanu veterinarsku dokumentacijuzemlje izvoznice

Poglavlje IV.

Posebni uvjeti za otopljene masnoće i riblje ulje

Osim općih uvjeta iz Poglavlja I. ovoga Dodatka, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

A. Uvjeti za proizvodnju

1. Otopljene masnoće podrijetlom od preživača moraju se pročistiti tako da maksimalna količina svih preostalih netopivih nečistoća ne prelazi 0,15% ukupne mase, uz primjenu uvjeta iz Dodatka VI. Poglavlja III. ovoga Pravilnika.

B. Uvoz otopljenih masnoća

2. Nadležno tijelo će odobriti uvoz otopljenih masnoća pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu koje donosi nadležno tijelo;
b) ako potječu iz odobrenih objekata za preradu masnoća;
c) ako su proizvedene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
d) odnosno:
– ako su otopljene masnoće potpuno ili djelomično proizvedene od sirovina svinjskog podrijetla, ako potječu iz zemlje ili dijela zemlje gdje u proteklih 24 mjeseca nisu zabilježene slinavka i šap i gdje u proteklih 12 mjeseci nisu zabilježene klasična svinjska kuga i afrička svinjska kuga,
– ako su otopljene masnoće potpuno ili djelomično proizvedene od sirovina dobivenih od peradi, ako potječu iz zemlje ili dijela zemlje gdje u proteklih 6 mjeseci nisu zabilježene newcastleska bolest i ptičja gripa;
– ako su otopljene masnoće potpuno ili djelomično proizvedene od sirovina dobivenih od preživača, ako potječu iz zemlje ili dijela zemlje gdje u proteklih 24 mjeseca nisu zabilježene slinavka i šap i gdje u proteklih 12 mjeseci nije zabilježena goveđa kuga; ili
– u slučaju da je jedna od gore navedenih bolesti izbila tijekom navedenih razdoblja određenih ovom točkom i ako su masti podvrgnute jednom od sljedećih postupaka toplinske obrade: zagrijavanju na najmanje 70 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, ili zagrijavanju na najmanje 90 °C u trajanju od najmanje 15 minuta, te ako su podaci o kontrolama kritičnih kontrolnih točaka zabilježeni i sačuvani tako da korisnik te nadležno tijelo, mogu klontrolirati rad objekta. Ti podaci moraju obuhvaćati veličinu komadića masnoće, kritičnu temperaturu i, po potrebi, apsolutno vrijeme, promjene tlaka, brzinu unošenja sirovog materijala i brzinu recikliranja masnoća; i
e) ako otopljene masnoće imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.

C. Uvoz ribljeg ulja

3. Nadležno tijelo će odobriti uvoz ribljeg ulja pod sljedećim uvjetima:
a) ako ulje potječe iz zemalja navedenih uposebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako ulje potječe iz odobrenih objekata za preradu;
c) ako je ulje proizvedeno u skladu s odredbama ovoga Pravilnika; i
d) ako ulje ima propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.

D. Higijenski uvjeti

4. Ako se riblje ulje ili otopljene masnoće pakiraju, moraju se utočiti u nove spremnike ili u spremnike koji su prethodno očišćeni i dezinficirani, te su poduzete sve potrebne mjere da bi se spriječila njihova kontaminacija. Ako je predviđeno da se otopljene masnoće i riblje ulje prevoze kao rasuta roba, tada je sve cijevi, pumpe, tankove i sve ostale spremnike i kamione-cisterne za tekući teret koji se upotrebljavaju za prijevoz i privremeno uskladištenje potrebno pregledati prije upotrebe i utvrditi da su čisti.

Poglavlje V.

Posebni uvjeti za mlijeko, proizvode od mlijeka i kolostrum

Osim općih uvjeta iz Poglavlja I. ovoga Dodatka, za mlijeko, proizvode od mlijeka i kolostrum primjenjuju se sljedeći uvjeti.

A. Uvjeti za preradu

1. Veterinarsko-zdravstveni uvjeti u kojima se dobivaju sirovo mlijeko i kolostrum moraju biti jamstvo za higijensku ispravnost tih proizvoda. Veterinarsko-zdravstveni uvjeti utvrđuju seu skladu s postojećim propisima.
2. Mlijeko, obrađeni ili prerađeni proizvodi od mlijeka moraju se najprije podvrgnuti toplinskoj obradi na temperaturi od najmanje 72 °C u trajanju od najmanje 15 sekundi ili bilo kojoj kombinaciji temperature i vremena koja ima gotovo isti toplinski učinak, uslijed kojeg je onda test na fosfatazu negativan, a potom:
a) ako se radi o mlijeku u prahu ili o proizvodima od mlijeka u prahu, moraju se podvrgnuti procesu sušenja; ili
b) ako se radi o proizvodima od kiselog mlijeka, moraju se podvrgnuti procesu kojim će se pH vrijednost smanjiti i održati ispod 6 najmanje sat vremena.
3. Osim uvjeta iz točke 2. ovoga Poglavlja, mlijeko u prahu ili proizvodi od mlijeka u prahu moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
a) nakon završetka procesa sušenja, potrebno je poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječila kontaminacija proizvoda; i
b) gotovi proizvod od mlijeka u prahu:
– se mora staviti u čiste spremnike, ili
– ako se prevozi kao rasuti teret, mora se prevoziti u spremnicima koji su prije upotrebe oprani i dezinficirani sredstvom koje je odobrilo nadležno tijelo

B. Uvoz

4. Nadležno tijelo će odobriti uvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka pod sljedećim uvjetima:
a) ako oni potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo.;
b) ako se radi o mlijeku i proizvodima od mlijeka iz zemalja ili dijelova zemalja navedenih u posebnom propisu, koji se moraju prethodno podvrgnuti pasterizaciji, nakon koje je test na fosfatazu negativan te moraju imati propisanu veterinarsku svjedodžbu;
c) ako se radi o proizvodima od mlijeka s pH vrijednošću ispod 6 koji potječu iz zemalja ili dijelova zemalja navedenih u posebnom propisu oni se moraju prethodno podvrgnuti procesu pasterizacije nakon kojeg je test na fosfatazu negativan, te moraju imati propisanu veterinarsku dokumentaciju;
d) ako se radi o mlijeku i proizvodima od mlijeka iz zemalja ili dijelova zemalja navedenih u posebnom propisu oni se moraju prethodno podvrgnuti procesu sterilizacije ili procesu dvostruke toplinske obrade, s time da svaki od tih procesa mora biti dovoljan kako bi potom test na fosfatazu bio negativan, a osim toga moraju imati propisanu veterinarsku dokumentaciju; i
e) ako potječu iz odobrenih objekata za preradu mlijeka.
5. Mlijeko i proizvodi od mlijeka iz zemalja ili dijelova zemalja navedenih u posebnom propisu, u kojima se slinavka i šap pojavila u prethodnih 12 mjeseci ili u kojima je u proteklih 12 mjeseci provođeno cijepljenje protiv slinavke i šapa, prije dopreme u zemlju uvoznicu moraju biti podvrgnuti jednom od sljedećih procesa:
a) procesu sterilizacije pri čemu je postignuta Fo vrijednost 3 ili veća od 3; ili
b) prvoj toplinskoj obradi koja ima isti toplinski učinak kao proces pasterizacije na temperaturi od najmanje 72 °C u trajanju od najmanje 15 sekundi, i uslijed koje je onda test na fosfatazu negativan, a potom:
– drugoj toplinskoj obradi, koja ima isti toplinski učinak kao prva toplinska obrada i koja mora biti dovoljna da test na fosfatazu bude negativan, a nakon toga, ako se radi o mlijeku u prahu ili proizvodima od mlijeka u prahu, moraju biti podvrgnuti procesu sušenja, ili
– procesu kiseljenja pri kojem je pH vrijednost održana ispod 6 najmanje sat vremena.
6. Ako se ustanovi rizik od unošenja bolesti ili bilo koji drugi rizik za zdravlje životinja, potrebno je utvrditi dodatne uvjete za zaštitu zdravlja životinja u skladu s donesenim propisima.

Poglavlje VI.

Posebni uvjeti za želatinu i hidrolizirane bjelančevine

Osim općih uvjeta iz Poglavlja I.ovoga Dodatka, za želatinu i hidrolizirane bjelančevine primjenjuju se sljedeći uvjeti.

A. Uvjeti za proizvodnju želatine

1. Uvjeti za proizvodnju želatine su sljedeći:
a) Želatina se mora proizvoditi na način kojim će se osigurati da se neprerađeni materijal Kategorije 3 obradi kiselinom ili lužinom, a potom ispere jednom ili više puta te postigne potrebna pH vrijednost. Želatina se mora ekstrahirati s jednim ili više uzastopnih zagrijavanja, a nakon toga pročistiti filtracijom i postupkom sterilizacije.
b) Nakon procesa iz podtočke (a) ove točke, želatina se može podvrgnuti procesu sušenja te, po potrebi, procesu pulverizacije ili prešanja.
c) Zabranjena je upotreba konzervansa osim sumpornog dioksida i vodikovog peroksida.
2. Želatina se mora zamatati, pakirati, skladištiti i prevoziti u odgovorajućim higijenskim uvjetima. Posebice u objektu za proizvodnju želatine:
a) trebaju postojati zasebne prostorije za uskladištenje te za zamatanje i pakiranje;
b) zamatanje i pakiranje moraju se obavljati u prostoriji koja je odobrena za tu namjenu; i
c) na ambalaži i omotima koji sadrže želatinu mora biti istaknut natpis »Želatina za hranidbu životinja«.

B. Uvjeti za preradu hidroliziranih bjelančevina

3. Proces proizvodnje hidroliziranih bjelančevina mora obuhvaćati mjere za sprječavanje kontaminacije neprerađenog materijala Kategorije 3. Neprerađeni materijal Kategorije 3 najprije se mora pripremiti za preradu stavljanjem u salamuru te obraditi vapnom i intenzivnim pranjem, a nakon toga slijedi:
a) izlaganje obrađenog materijala pH vrijednosti većoj od 11 na temperaturi iznad 80 °C u trajanju od preko 3 sata, a potom toplinskoj preradi na temperaturi iznad 140 °C pod tlakom od preko 3,6 bara u trajanju od 30 minuta;
b) izlaganje obrađenog materijala pH vrijednosti od 1 do 2, odnosno pH vrijednosti većoj od 11, a potom toplinskoj obradi na temperaturi od 140 °C pod tlakom od 3 bara u trajanju od 30 minuta;

C. Uvoz

4. Nadležno tijelo će odobriti uvoz želatine i hidroliziranih bjelančevina pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako potječu iz odobrenih objekata za preradu.;
c) ako su proizvedene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika; i
d) ako imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.

Poglavlje VII.

Posebni uvjeti za dikalcijev fosfat

Osim općih uvjeta iz Poglavlja I. ovoga Dodatka, za dikalcijev fosfat primjenjuju se sljedeći uvjeti.

A. Uvjeti za proizvodnju dikalcijevog fosfata

1. Dikalcijev fosfat mora biti proizveden procesom kojim će se osigurati sljedeće:
a) da se sav koštani materijal Kategorije 3. što bolje usitni i odmasti dodatkom vruće vode te da se najmanje dva dana obrađuje razrijeđenom solnom kiselinom (s najmanjom koncentracijom od 4% i pH vrijednošću manjom od 1,5);
b) da se toplinski obrađuje na 145° C u trajanju od 30 minuta i pod pritiskom vodene pare od 4 bara; i
c) da se 15 minuta suši zrakom ulazne temperature od 270 do 325 °C i izlazne temperature od 60 do 65 °C.

B. Uvoz

2. Nadležno tijelo će odobriti uvoz dikalcijevog fosfata pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječe iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako potječe iz odobrenih objekata;
c) ako je proizveden u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
d) ako ima propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoz­nice.

Poglavlje VIII.

Posebni uvjeti za kolagen

U proizvodnji kolegena, osim općih uvjeta iz Poglavlja I. ovoga Dodatka, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

A. Uvjeti za proizvodnju kolagena

1. Kolagen mora biti proizveden na način da se osigura da se neprerađeni materijal Kategorije 3 podvrgne postupku koji uključuje pranje materijala, primjenu kiseline ili lužine za postizanje potrebnog pH, višekratno ispiranje, filtriranje i prešanje te sušenjena potrebnoj temperaturi.
2. Tijekom proizvodnje kolagena mogu se dodavati samo one tvari koje su dozvoljene posebnim propisom.
3. Koagen mora biti umotan, upakiran, uskladišten i prevožen u zadovoljavajućim higijenskim uvjetima, posebno:
a) prostorija za čuvanje materijala za zamatanje i pakiranje mora biti opremljena potrebnom opremom i održavana tako da je higijenski prihvatljiva;
b) oprema za zamatanje i pakiranje mora biti postavljena u prostoriji koja je određena za tu namjenu;
c) zamotani i upakirani kolagen mora biti označen naljepnicom na kojoj je tekst sljedećeg sadržaja: »Kolagen za hranidbu životinja«.

B. Uvoz

4. Nadležno tijelo će odobriti uvoz kolagena pod sljedećim uvjet­ima:
a) ako potječe iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako potječe iz odobrenih objekata;
c) ako je proizveden u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
d) ako ima propisanu veterinarsku dokumantaciju zemlje izvoz­nice.

Poglavlje IX.

Posebni uvjeti za nusproizvode životinjskog podrijetla za proizvodnju hrane za životinje, uključujući hranu za kućne ljubimce, farmaceutske proizvode i proizvode za tehničku namjenu

1. Nadležno tijelo će odobriti stavljanje u promet i uvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla za proizvodnju hrane za životinje, uključujući hranu za kućne ljubimce, farmaceutske proizvode i proizvode za tehničku namjenu pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako potječu iz odobrenih objekata;
c) ako su proizvedeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
d) ako su radi očuvanja potrebnih svojstava zamrznuti u objektu nastanka;
e) ako je poduzeto sve da se spriječi kontaminacija patogenim mikroorganizmima;
f) ako su zapakirani u nepropusnu ambalažu ili spremnike;
g) ako ima izjavu korisnika da će biti upotrijebljeni za odobreni način prerade;
h) ako ima propisanu veterinarsku dokumantaciju zemlje izvoz­nice.
2. U slučajevima da je neprerađeni materijal za proizvodnju hrane za životinje podrijetlom od životinja koje su tretirane zabranjenim tvarima koje su navedene u posebnom propisu, tada će se:
a) materijal vidljivo označiti crvenom metilenskom bojom;
b) odvesti direktno u tehnički objekt koji mora jamčiti da će se dopremljeni materijal upotrijebiti u hranu za kućne ljubimce ili u proizvode za tehničku namjenu;
c) odvesti u objekt za uskladištenje iz kojega će se odvesti na odobrenu preradu.
3. Ukoliko se u materijalu koji sadrži zabranjene tvari prevozi materijal koji ne sadrži takove tvari, cjelokupna količina će se smatrati da je kontaminirana zabranjenim tvarima.

Poglavlje X.

Posebni uvjeti za otopljene masnoće od materijala Kategorije 2 za uljno-kemijsku preradu

A. Uvjeti za proizvodnju otopljenih masnoća

1. Otopljene masnoće dobivene od materijala Kategorije 2 za preradu u uljno-kemijskim objektima moraju biti proizvedene jednom od metoda 1-5 iz Dodatka V. Poglavlja III ovoga Pravilnika.
2. Otopljene masnoće prije prerade moraju biti pročišćene tako da sadrže najviše 0,15% netopivih ostataka od ukupne količine.

B. Uvoz

3. Nadležno tijelo će odobriti uvoz otopljenih masnoća od materijala Kategorije 2 za uljno-kemijsku preradu pod sljedećim uvjet­ima:
a) ako potječe iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako potječe iz odobrenih objekata;
c) ako je proizveden u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
d) ako ima propisanu veterinarsku dokumantaciju zemlje izvoznice.
4. Otopljene masnoće koje se prevoze kopnom ili morskim putem, moraju direktno iz zemlje podrijetla doći na granični prijelaz zemlje uvoznice, odakle će se otpremiti u odobreni uljno-kemijski objekt kategorije 2.
5. Otopljene masnoće životinjskog podrijetla se ne smiju koristiti za druge namjene osim odobrenih u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Poglavlje XI.

Posebni uvjeti za prerađene masnoće životinjskog podrijetla

A. Uvjeti za proizvodnju masnoća životinjskog podrijetla

1. U slučajevima kada se otopljene masnoće od materijala Kategorije 2 koriste za proizvodnju prerađenih masnoća, proizvodni proces mora biti u skladu s odredbama iz Dodatka VI. Poglavlja III. ovoga Pravilnika.

B. Uvoz

2. Nadležno tijelo će odobriti uvoz prerađenih masnoća životinjskog podrijetla pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako potječu iz odobrenih objekata;
c) ako je proizvedene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
d) ako imaju propisanu veterinarsku dokumantaciju zemlje izvoznice.
3. U veterinarskom dokumantu zemlje izvoznice mora biti navedeno da li je prerađena masnoća dobivena od materijala Kategorije 2 ili od materijala Kategorije 3, a:
a) u slučaju da je proizvedena od materijala Kategorije 2, morala je biti proizvedena u skladu s odredbama iz Dodatka VI. Poglavlja III. ovoga Pravilnika, i
b) jedino mogu biti upotrijebljene kao organsko gnojivo ili tekući poboljšivać za tlo ili za druge tehničke namjene drugačije od kozmetičkih, farmaceutskih ili medicinskih sredstava

DODATAK VIII.

UVJETI ZA STAVLJANJE U PROMET HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE, IGRAČKI ZA ŽVAKANJE I PROIZVODA ZA TEHNIČKU NAMJENU

Poglavlje I.

Uvjeti za odobravanje objekata za proizvodnju hrane za životinje i proizvoda za tehničku namjenu

1. Objekti za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, igrački za žvakanje (žvakalica za pse) i proizvoda za tehničku namjenu, osim organskih gnojiva, sredstava za poboljšanje kakvoće tla i derivata masnoća dobivenih od materijala Kategorije 2, moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
a) moraju imati objekte odnosno prostorije za uskladištenje i tehnološku obradu dopremljenog materijala u skladu s odredbama ovoga Pravilnika; i
b) moraju imati prikladne prostorije za odlaganje neupotrijebljenih nusproizvoda životinjskog podrijetla koji su ostali nakon proizvodnje hrane za životoinje i proizvoda za tehničke namjene;
2. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz točke 1. ovoga Poglavlja, taj se materijal mora, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, otpremati na uništenje u objekt za toplinsku preradu ili u objekt za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje.

Poglavlje II.

Uvjeti za hranu za kućne ljubimce i igračke za žvakanje

A. Sirovine

1. Jedino se nusproizvodi životinjskog podrijetla iz članka 6. stavka 1. točaka od (a) do (j) ovoga Pravilnika mogu upotrebljavati za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i igrački za žvakanje (žvakalica za pse). Sirova hrana za kućne ljubimce može se proizvoditi samo od nusproizvoda životinjskog podrijetla iz članka 6. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika.

B. Uvjeti za preradu

2. Hrana za kućne ljubimce u limenci mora proći toplinsku preradu kojom će se postići minimalna Fo vrijednost od 3.
3. Prerađena hrana za kućne ljubimce, osim hrane u limenci, mora proći toplinsku preradu kojom će se u cijeloj masi postići temperatura od najmanje 90 °C. Nakon toplinske prerade potrebno je poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječila kontaminacija proizvoda. Proizvod treba pakirati u novu i čistu ambalažu.
4. Tijekom proizvodnje, igračke za žvakanje (žvakalice za pse) moraju proći toplinsku preradu kojom će se uništiti patogeni uzročnici (uključujući salmonele). Nakon prerade potrebno je poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječila kontaminacija proizvoda. Proizvod treba pakirati u novu i čistu ambalažu.
5. Toplinski neprerađenu hranu za kućne ljubimce treba pakirati u novu i čistu nepropusnu ambalažu. Potrebno je poduzeti djelotvorne mjere kako bi se spriječila kontaminacija proizvoda tijekom cijelog proizvodnog lanca pa sve do prodajnog mjesta. Na ambalaži mora biti vidljivo i čitko istaknut natpis: »Isključivo za hranidbu kućnih ljubimaca«.
6. Tijekom proizvodnje i/ili uskladištenja, a prije otpreme, potrebno je provesti uzorkovanje metodom slučajnog odabira uzoraka, kako bi se provjerilo da su postignuti uvjeti propisani u posebnom propisu.

C. Uvoz

7. Nadležno tijelo će odobriti uvoz hrane za kućne ljubimce i igrački za žvakanje pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu;
b) ako potječu iz odobrenih objekata za proizvodnju hrane za kućne ljubimce koji zadovoljavaju posebne uvjete utvrđene ovim pravilnikom;
c) ako su hrana za kućne ljubimce i igračke za žvakanje proizvedene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
d) ako imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.

Poglavlje III.

Uvjeti za stajski gnoj, obrađeni stajski gnoj i prerađevine od stajskog gnoja

I. Neobrađeni stajski gnoj

A. Promet

1. Zabranjeno je stavljati u promet:
a) toplinski neobrađeni stajski gnoj koji nije kokošji gnoj ili stajski gnoj ekvida, osim stajski gnoja:
– koji potječe iz područja u kojem nisu na snazi mjere zbog pojave zaraznih bolesti, i
– koji je namijenjen nanošenju na zemlju istog poljoprivrednog gospodarstva na kojem je nastao;
b) nadležno tijelo može izdati odobrenje za uvoz:
– stajskog gnoja namijenjenog obradi u tehničkom objektu, u objektu za proizvodnju bioplina ili komposta koje je nadležno tijelo odobrilo u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Pri davanju odobrenja tim objektima nadležno tijelo mora voditi računa o podrijetlu stajski gnoja; ili
– stajski gnoja namijenjenog gnojidbi zemlje poljoprivrednog gospodarstva. Promet stajskim gnojom za tu namjenu smije se vršiti samo uz odobrenje nadležnih tijela. Kad razmatraju mogućnost davanja odobrenja, nadležno tijelo mora voditi računa o podrijetlu stajskog gnoja i njegovoj namjeni te o zdravstvenom stanju životinja od kojih stajski gnoj potječe.
U slučajevima uvoza stajski gnoj mora pratiti propisana veterinarska dokumentacija zemlje izvoznice.
2. Promet toplinski neobrađenim kokošjim gnojem podliježe sljedećim uvjetima:
a) kokošji gnoj mora biti iz područja u kojima nisu na snazi ograničenja zbog prisutnosti newcastleske bolesti ili ptičje gripe;
b) s toplinski neobrađeni gnoj od jata peradi koja su cijepljena protiv newcastleske bolesti ne smije se slati u područje koje je dobilo status »područja gdje se ne vrši cijepljenje protiv newcastleske bolesti« te se s njime treba postupati u skladu s posebnim propisom; i
c) toplinski neobrađeni kokošji gnoj mora pratiti veterinarska dokumentacija.
3. Promet toplinski neobrađenim stajski gnojom ekvida ne podliježe nikakvim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima.

B. Uvoz

4. Nadležno tijelo će odobriti uvoz toplinski neobrađenog stajskog gnoja pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječe iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo.;
b) ako zadovoljava uvjete iz točke 1. podtočke (a) ovoga Poglav­lja, ovisno o životinjskoj vrsti;
c) ako ima propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.

II. Toplinski obrađeni stajski gnoj i prerađevine od stajskog gnoja

A. Stavljanje u promet

5. Toplinski obrađeni stajski gnoj i prerađevine od stajskog gnoja mogu se staviti u promet ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:
a) moraju potjecati iz tehničkog objekta, odnosno objekta za proizvodnju bioplina ili komposta;
b) moraju proći proces toplinske obrade na temperaturi od najmanje 70 °C u trajanju od najmanje 60 minuta;
c) moraju:
– biti negativni na salmonelu (salmonela odsutna u 25 g toplinski obrađenog stajskog gnoja),
– biti negativni na Enterobacteriaceae (na osnovi broja aerobnih bakterija: < 1000 cfu po gramu obrađenog proizvoda), i
– prethodno proći toplinsku obradu za smanjivanje broja sporogenih bakterija i toksinogeneze;
d) moraju se skladištiti na način da se onemogući kontaminacija ili vlaženje. Zato se moraju skladištiti:
– u dobro zatvorenim i izoliranim silosima, ili
– u pravilno zatvorenoj ambalaži (plastičnim vrećama ili »big bags«).

B. Uvoz

6. Nadležno tijelo će odobriti uvoz toplinski obrađenog stajskog gnoja i prerađevina od stajskog gnoja pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako potječu iz objekata koje je odobrilo nadležno tijelo zemlje izvoznice i koje zadovoljava posebne uvjete utvrđene ovim Pravilnikom;
c) ako zadovoljavaju uvjete iz točke 5. ovoga Poglavlja; i
d) ako imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.

III. Guano

7. Stavljanje u promet guana ne podliježe nikakvim veterinarsko-zdravstvenim uvjetima.

Poglavlje IV.

Uvjeti za krv i proizvode od krvi koji se upotrebljavaju u tehničke svrhe, farmaceutske proizvode, proizvode za in vitro dijagnozu i laboratorijske reagense, osim seruma kopitara

A. Stavljanje u promet

1. Proizvodi od krvi obuhvaćeni u ovom poglavlju smiju se staviti u promet ako zadovoljavaju uvjete iz članka 20. ovoga Pravilnika.

B. Uvoz

2. Uvoz krvi podliježe uvjetima iz Poglavlja XI. ovoga Dodatka.
3. Nadležno tijelo će odobriti uvoz proizvoda od krvi pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
b) ako potječu iz objekata koje je odobrilo nadležno tijelo zemlje izvoznice i koje zadovoljava posebne uvjete utvrđene ovim Pravilnikom; i
c) ako imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice; i
d) ako potječu iz zemlje u kojoj u proteklih 24 mjeseca nije zabilježen ni jedan slučaj slinavke i šapa i u kojoj proteklih 12 mjeseci u prijemljivih vrsta nije zabilježen ni jedan slučaj vezikularnog stomatitisa, vezikularne bolesti svinja, goveđe kuge, kuge malih preživača, groznice riftske doline, bolesti plavog jezika, konjske kuge, afričke svinjske kuge, newcastleske bolesti ili ptičje gripe i u kojoj se najmanje 12 mjeseci nije provodilo cijepljenje protiv tih bolesti. Veterinarski dokument za proizvode od krvi može se sastaviti prema vrsti životinja od kojih su dobiveni proizvodi; ili
e) ako se radi o proizvodima od krvi dobivenih od goveda:
– ako potječu iz dijela zemlje koji zadovoljava uvjete iz točke 3 podtočke d) ovoga Dodatkai odakle je dozvoljeno uvoziti goveda, svježe goveđe meso ili goveđe sjeme u skladu sa posebnim propisima. Krv od koje su dobiveni ti proizvodi mora biti od goveda iz toga dijela zemlje izvoznice i mora biti dobivena odobrenim u klaonicama, ili
– ako su podvrgnuti jednoj od sljedećih vrsta obrade kojom se osigurava odsutnost uzročnika goveđih bolesti iz točke 3 podtočke d) ovoga Dodatka: toplinskoj obradi na temperaturi od 65 °C u trajanju od najmanje 3 sata, a potom provjeriučinkovitosti; zračenju na 2,5 megarada ili gama zrakama, a potom provjeri učinkovitosti; promjeni pH vrijednosti na pH 5 u trajanju od 2 sata, a potom provjeri učinkovitosti; toplinskoj obradi na temperaturi od najmanje 90 °C u cijeloj masi, a potom provjeri učinkovitosti, ili bilo kojoj drugoj vrsti toplinske obrade predviđenoj u skladu s posebnim propisom.; ili
– ako zadovoljavaju uvjete iz Poglavlja X. ovoga Dodatka. U tom slučaju, ambalaža se ne smije otvarati tijekom skladištenja i tehnički objekti moraju provesti jednu od obrada navedenih pod točkom 3. podtočkom e) ovoga Poglavlja.
4. Nadležno tijelo će, po potrebi, utvrditi posebne uvjete za uvoz proizvoda za in vitro dijagnozu i laboratorijskih reagensa.

Poglavlje V.

Uvjeti za serum kopitara

A. Sirovine

1. Serum mora:
a) biti od kopitara koji ne pokazuju znakove zaraznih bolesti navedenih u posebnom propisu;
b) biti proizveden u ustanovama koje je za to odobrilo nadležno tijelo.

B. Uvoz

2. Nadležno tijelo će odobriti uvoz seruma kopitara pod sljedećim uvjetima:
a) ako je dobiven od kopitara koji su rođeni i uzgojeni u zemlji iz koje je dozvoljen uvoz konja za klanje;
b) ako je dobiven, prerađen i otpremljen u skladu sa sljedećim uvjetima:
– ako potječe iz zemlje u kojoj se obavezno prijavljuje pojava sljedećih bolesti: konjske kuge, durine, sakagije, konjskog encefalomijelitisa (sve vrste, uključujući VEE), zarazne anemije kopitara, vezikularnog stomatitisa, bjesnoće i bedrenice;
– ako je dobiven pod nadzorom veterinara, i od kopitara koji u doba uzimanja seruma nisu pokazivali kliničke znakove zaraznih bolesti;
– ako je dobiven od kopitara koji su od rođenja bili na teritoriju zemlje izvoznice ili u područjima zemlje izvoznice u kojoj: venezuelski encefalitis konja nije zabilježen u prethodne 2 godine; durina nije zabilježena u prethodnih 6 mjeseci i sakagija nije dijagnosticirana u prethodnih 6 mjeseci;
– ako je dobiven od kopitara koji nikada nisu boravili u stočarskom gospodarstvu koje je bilo pod posebnim mjerama zbog veterinarsko-zdravstvenih razloga ili u stočarskom gospodarstvu u kojem se dogodilo sljedeće: u slučaju konjskog encefalomijelitisa, svi ekvidi koji su oboljeli od te bolesti zaklani su najmanje 6 mjeseci prije dana dobivanja seruma; u slučaju zarazne anemije, sve su zaražene životinje zaklane, a kod ostalih je životinja zabilježena negativna reakcija na dva Cogginsova testa provedena u razmaku od 3 mjeseca; u slučaju vezikularnog stomatitisa, zabrana je ukinuta najmanje 6 mjeseci prije dana dobivanja seruma; u slučaju bjesnoće, posljednji zabilježeni slučaj bio je najmanje mjesec dana prije dana dobivanja seruma; u slučaju bedrenice, posljednji zabilježeni slučaj bio je barem 15 dana prije dana dobivanja seruma, ili barem 30 dana prije dana dobivanja seruma (ili, u slučaju bedrenice, barem 15 dana prije dobivanja seruma) zaklane su sve životinje koje pripadaju vrstama osjetljivim na bolest i koje su se nalazile na stočarskom gospodarstvu, a objekti su dezinficirani;
– ako su poduzete sve mjerama kako bi se spriječila kontaminacija patogenim uzročnicima tijekom proizvodnje, rukovanja i pakiranja;
– ako je stavljen u hermetički zatvorene, nepropusne spremnike na kojima su jasno istaknuti natpis »Serum kopitara« i kontrolni veterinarski broj objekta u kojem je serum proizveden;
c) ako potječe iz objekta kojeg je odobrilo nadležno tijelo zemlje izvoznice i koji zadovoljava posebne uvjete utvrđene ovim Pravilnikom; i
d) ako ima propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.

Poglavlje VI.

Uvjeti za kožu papkara

A. Područje primjene

1. Odredbe ovoga Poglavlja ne primjenjuju se na:
a) kože papkara koje udovoljavaju posebnom propisu;
b) kože papkara koje su prošle cijeli proces štavljenja;
c) kože »wet blue«;
d) piklovane kože; i
e) kože obrađene vapnom (obrađene vapnom i stavljene u salamuru pH vrijednosti od 12 do 13 u trajanju od najmanje 8 sati).
2. Odredbe iz Poglavlja VI. točke 1. ovoga Dodatka primjenjuju se za svježu, hlađenu i obrađenu kožu. Za potrebe ovoga poglavlja, »obrađena koža« jest koža koja je:
a) osušena;
b) sušena ili sirova, soljena barem 14 dana prije otpremanja;
c) soljena sedam dana morskom solju uz dodatak od 2% natrijevog karbonata;
d) sušena 42 dana na temperaturi od najmanje 20 °C; ili
e) konzervirana procesom različitim od štavljenja.

B. Promet

3. Promet svježom ili hlađenom kožom podliježe uvjetima donesenim u posebnom propisu.
4. Promet obrađenom kožom odobrava se pod uvjetom da svaka pošiljka ima popratni trgovinski i veterinarski dokument propisan Dodatkom II. Poglavljem III. ovoga Pravilnika, kojime se potvrđuje:
a) da je koža obrađena u skladu sa odredbama iz točke 2. ovoga Poglavlja; i
b) da pošiljka nije došla u dodir s drugim životinjskim proizvodima ili sa životinjama koji predstavljaju opasnost za širenje zaraznih bolesti.

C. Uvoz

5. Nadležno tijelo će odobriti uvoz svježe i hlađene kože pod sljedećim uvjetima:
a) ako je koža dobivena od životinja iz članka 6. stavka 1. točaka (b) ili (c) ovoga Pravilnika;
b) ako koža potječe iz zemlje ili iz dijela zemlje iz koje je odobren uvoz svih kategorija svježeg mesa odgovarajućih vrsta i u kojoj:
– posljednjih 12 mjeseci prije otpreme nisu zabilježene sljedeće bolesti: klasična svinjska kuga; afrička svinjska kuga; goveđa kuga, i
– posljednjih 24 mjeseca prije otpreme nisu zabilježene slinavka i šap te u posljednjih 12 mjeseci prije otpreme nije se provodilo cijepljenje protiv slinavke i šapa;
c) ako je koža dobivena:
– od životinja koje su boravile u zemlje podrijetla najmanje tri mjeseca prije klanja ili su u zemlji podrijetla od samog rođenja – ako se radi o životinjama koje nisu starije od tri mjeseca,
– ako se radi o koži dvopapkara, od životinja koje potječu iz stočarskih gospodarstava u kojima u proteklih 30 dana nisu izbile slinavka i šap i u čijoj okolici u krugu od 10 km u proteklih 30 dana nisu izbile slinavka i šap,
– ako se radi o koži svinja, od životinja koje potječu iz stočarskih gospodarstava u kojima u proteklih 30 dana nije izbila vezikularna bolest svinja ili u kojima u proteklih 40 dana nije izbila klasična ili afrička svinjska kuga, a u okolici tih gospodarstava u proteklih 30 dana te bolesti nisu izbile u krugu od 10 km, ili
– od životinja koje su u klaonici, tijekom 24 sata prije klanja, podvrgnute veterinarsko-zdravstvenom pregledu i koje nisu pokazale simptome slinavke i šapa, goveđe kuge, klasične svinjske kuge, afričke svinjske kuge ili vezikularne bolesti svinja;
d) ako je koža podvrgnuta svim mjerama predostrožnosti kako bi se spriječila ponovna kontaminacija patogenim uzročnicima; i
e) ako koža ima propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.
6. Nadležno tijelo će odobriti uvoz obrađene kože pod sljedećim uvjetima:
a) ako je koža dobivena od životinja iz članka 6. stavka 1. točaka (b), (c) ili (k) ovoga Pravilnika;
b) ako koža ima propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice;
c) ako je koža dobivena:
– od životinja koje potječu iz dijela zemlje ili iz zemlje gdje nisu na snazi mjere zbog pojave zaraznih bolesti vrsta od kojih je koža, i ako je koža obrađena u skladu sa odredbama točke 2. ovoga Poglavlja, ili
– od životinja koje potječu iz drugih područja zemlje ili iz drugih zemalja, i ako je koža obrađena u skladu sa odredbama točke 2. podtočki (c) ili (d) ovoga Poglavlja, ili
– od preživača i ako je obrađena u skladu sa odredbama točke 2.ovoga Poglavlja te ako je 21 dan bila uskladištena odvojeno od drugih koža ili se prevozila neprekidno 21 dan;
d) u slučaju soljene kože koja se prevozi brodom, ako je koža prije uvoza soljena onoliko vremena koliko je navedeno u popratnoj veterinarskoj svjedodžbi pošiljke; i
e) ako pošiljka nije došla u dodir s drugim životinjskim proizvodima ili sa životinjama koje predstavljaju rizik za širenje opasne zarazne bolesti.
7. Svježa, hlađena ili tretirana koža papkara mora se uvoziti u spremnicima, cestovnim vozilima, željezničkim vagonima ili balama koje plombira ovlašteni veterinar zemlje izvoznice odakle se otprema pošiljka.
8. Odredbe iz ovoga Poglavlja primjenjuju se i na životinjsko krzno.

Poglavlje VII.

Uvjeti za lovačke trofeje

A. Sirovine

1. Sljedeći lovački trofeji ne podliježu nikakvim veterinarsko--zdravstvenim uvjetima:
a) od ptica i papkara koji su prošli cjelovitu taksidermičku obradu kojom se osigurala njihova održivost na sobnoj temperaturi; i
b) od drugih životinjskih vrsta osim ptica i papkara.
2. Lovački trofeji ptica i papkara koji nisu prošli cjeloviti taksidermičku obradu, podliježu sljedećim uvjetima:
a) moraju biti od životinja koje potječu iz područja u kojem nisu na snazi mjere zbog prisutnosti zaraznih bolesti na koje su odnosne vrste osjetljive; ili
b) moraju zadovoljavati uvjete iz točaka 3. ili 4. ovoga Poglavlja, ako su od životinja koje potječu iz područja u kojem su na snazi mjere zbog prisutnosti zaraznih bolesti na koje su odnosne vrste osjetljive.
3. Lovački trofeji koji se sastoje samo od kostiju, rogova, papaka, kandža i zubi moraju:
a) se kuhati u kipućoj vodi dovoljno dugo dok se ne uklone sva druga tkiva koja nisu kosti, rogovi, papci, kandže i zubi;
b) se prethodno dezinficirati sredstvom koje je odobrilo nadležno tijelo, posebice vodikovim peroksidom ako se radi o dijelovima koji se sastoje od kostiju;
c) radi izbjegavanja naknadne kontaminacije, odmah nakon obrade se moraju pojedinačno pakirati u prikladnu i čistu ambalažu, kako ne bi došli u dodir s drugim nusproizvodima životinjskog podrijetla koji bi ih mogli kontaminirati; i
d) imati popratnu veterinarsku dokumentaciju kojom se potvrđuje da su propisani navedeni uvjeti iz ovoga Pravilnika zadovoljeni.
4. Lovački trofeji koji se sastoje samo od kože:
a) moraju se prethodno:
– osušiti, ili
– suhi ili sirovi soliti najmanje 14 dana prije otpreme, ili
– konzervirati drugom odobrenom vrstom obrade (osim štavljenja) u skladu s posebnim propisom.
b) radi izbjegavanja kontaminacije, odmah nakon obrade moraju se pakirati pojedinačno, u prikladnoj i čistoj ambalaži, kako ne bi došli u dodir s drugim nusproizvodima životinjskog podrijetla koji bi ih mogli kontaminirati; i
c) moraju imati veterinarski dokument kojime se potvrđuje da su gore navedeni uvjeti zadovoljeni.

B. Uvoz

5. Nadležno tijelo će odobriti uvoz obrađenih lovačkih trofeja dobivenih od ptica i papkara, koji se sastoje samo od kostiju, rogova, papaka, kandža, rogova, zubi ili kože i drugo, pod sljedećim uvjetima:
a) ako imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice; i
b) ako zadovoljavaju uvjete iz Poglavlja VII. točaka 3. i 4.ovoga Dodatka. Ako se radi o suhoj ili sirovoj soljenoj koži koja se prevozi brodom, ona se ne mora soliti 14 dana prije otpreme, odnosno uvoza.
6. U skladu s uvjetima iz Poglavlja VII. točke 7. ovoga Dodatka, nadležno tijelo će odobriti uvoz lovačkih trofeja dobivenih od ptica i papkara, koji se sastoje od cijelih i potpuno netretiranih dijelova tijela životinja, pod sljedećim uvjetima:
a) ako potječu iz zemalja iz kojih se odobrava uvoz mesa div­ljači; i
b) ako je iz zemlje izvoznice odobren uvoz svih kategorija svježeg mesa.
7. Nadležno tijelo će odobriti uvoz lovačkih trofeja iz Poglavlja VII. točke 6.ovoga Dodatka pod sljedećim uvjetima:
a) ako su dobiveni od životinja koje potječu iz područja u kojem nisu na snazi mjere zbog zaraznih bolesti vrsta od kojih su lovački trofeji;
b) ako su trofeji, radi izbjegavanja naknadne kontaminacije, odmah nakon obrade pakirani pojedinačno u uprikladnoj i čistoj ambalaži, tako da nisu došli u dodir s drugim nusproizvodima životinjskog podrijetla koji su ih mogli kontaminirati; i
c) ako trofeji imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zem­lje izvoznice.

Poglavlje VIII.

Uvjeti za vunu, dlake, svinjske čekinje, perje i dijelove perja

A. Sirovine

1. Netretirana vuna, netretirane dlake, netretirane svinjske čekinje, netretirano perje i dijelovi perja moraju biti dobiveni od životinja iz članka 6. stavka 1. točaka (c) ili (k) ovoga Pravilnika. Prilikom prijevoza moraju biti suhi i dobro zatvoreni u čvrstoj ambalaži.
Zabranjuje se otpremanje svinjskih čekinja iz područja gdje je afrička svinjska kuga endemična, osim ako su čekinje podvrgnute:
a) kuhanju, bojanju ili izbjeljivanju; ili
b) nekoj drugoj vrsti obrade kojom će se sigurno uništiti patogeni uzročnici, pod uvjetom da se to potvrdi uvjerenjem koje izdaje nadležni veterinar iz mjesta podrijetla. Industrijsko pranje ne može se smatrati vrstom obrade za svrhe ove odredbe.
2. Odredbe iz točke 1. ovoga Poglavlja ne primjenjuju se na ukrasno perje i na perje:
a) koje putnici nose sa sobom za osobnu upotrebu; ili
b) koje se šalje fizičkim osobama za osobnu upotrebu i neće služiti za druge svrhe.

B. Uvoz

3. Nadležno tijelo će odobriti uvoz svinjskih čekinja iz zemalja ili iz njihovih područja, pod sljedećim uvjetima:
a) svinjske čekinje moraju biti dobivene od životinja koje su zaklane u odobrenoj klaonici zemlje podrijetla; i
b) ako u prethodnih 12 mjeseci u zemlji podrijetla nije zabilježen ni jedan slučaj afričke svinjske kuge, pošiljka mora imati propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice; ili
c) ako je u prethodnih 12 mjeseci zabilježen jedan ili više slučajeva afričke svinjske kuge, pošiljka mora imati propisanu veterinarsku dokumentaciju.
4. Nadležno tijelo će odobriti uvoz neobrađene vune, dlake, perja i dijelova perja pod sljedećim uvjetima:
a) ako se otpremaju suhi i dobro zatvoreni u čvrstoj ambalaži; i
b) ako se otpremaju izravno u tehnički objekt ili u objekt za privremeno uskladištenje u takvim uvjetima da će se spriječiti širenje patogenih uzročnika.

Poglavlje IX.

Uvjeti za pčelinje proizvode

A. Sirovine

1. Pčelinji proizvodi koji su namijenjeni isključivo upotrebi u pčelarstvu moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
a) ne smiju potjecati iz područja u kojima su na snazi mjere zbog pojave američke gnjiloće ili akaroze.
b) moraju zadovoljavati uvjete u skladu s posebnim propisima.

B. Uvoz

2. Nadležno tijelo će odobriti uvoz pčelinjih proizvoda koji su namijenjeni upotrebi u pčelarstvu pod sljedećim uvjetima:
a) ako veterinarski dokument koji prati pošiljku obuhvaća sljedeće podatke:
– državu podrijetla,
– naziv objekta u kojem su pčelinji proizvodi proizvedeni,
– kontrolni veterinarski broj objekta u kojem su pčelinji proizvodi proizvedeni,
– vrstu proizvoda, i
– natpis: »Pčelinji proizvodi namijenjeni isključivo upotrebi u pčelarstvu, podrijetlom iz gospodarstva na kojem se ne provode mjere zbog pojave pčelinjih bolesti, proizvedeni u mjestu koje je okruženo područjem s radijusom od 3 kilometra, u kojem najmanje 30 dana nisu na snazi mjere zbog izbijanja američke gnjiloće«;
b) ako ranije nisu korišteni u pčelarstvu,
c) ako su podvrgnuti temperaturi od najmanje -12°C tijekom 24 sata,
d) da je vosak pretopljen prije uvoza,
e) ako imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.

C. Uništavanje

3. Nadležno tijelo u slučaju potreba može na određenim mjestima odobriti spaljivanje ili zakopavanje pčelinjih proizvoda, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja te okoliš. O spaljenim ili zakopanim količinama pčelinjih proizvoda nadležno tijelo mora voditi evidenciju.

Poglavlje X.

Uvjeti za kosti i proizvode od kostiju (osim koštanog brašna), rogove i proizvode od rogova (osim brašna od rogova) te papke i proizvode od papaka (osim brašna od papaka) koji nisu namijenjeni upotrebi kao sirovine za proizvodnju hrane za životinje, organska gnojiva ili sredstva za poboljšanje kakvoće tla

1. Nadležno tijelo će odobriti uvoz kostiju i proizvoda od kostiju (osim koštanog brašna), rogova i proizvoda od rogova (osim brašna od rogova) te papaka i proizvoda od papaka (osim brašna od papaka) namijenjenih proizvodnji proizvoda za tehničku namjenu pod sljedećim uvjetima:
a) ako su prije izvoza ti proizvodi osušeni, a ne hlađeni ili zamrznuti;
b) ako se ti proizvodi iz zemlje podrijetla otpremaju samo kop­nenim i morskim putem izravno do graničnog veterinarskog prijelaza zemlje uvoznice, a ne pretovaruju se na nekom mjestu izvan zemlje uvoznice;
c) ako se proizvodi otpremaju izravno u objekt za tehničku namjenu.
2. Svaku pošiljku mora pratiti:
a) trgovinski i veterinarski dokument koji sadrži sljedeće podatke:
– državu podrijetla,
– ime objekta u kojem su proizvodi proizvedeni,
– vrstu proizvoda (sušene kosti/sušeni proizvodi od kostiju/sušeni rogovi/sušeni proizvodi od rogova/sušeni papci/sušeni proizvodi od papaka), i
– jamstvo da su proizvodi: dobiveni od zdravih životinja koje su zaklane u klaonici ili su sušeni 42 dana na prosječnoj temperaturi od najmanje 20 °C, ili su prije sušenja zagrijani tako da je temperatura središnjeg dijela održana jedan sat na najmanje 80 °C, ili su prije sušenja spaljeni tako da je temperatura središnjeg dijela održana jedan sat na barem 80 °C, ili su prije sušenja podvrgnuti procesu kiseljenja pri kojem je pH vrijednost središnjeg dijela održana ispod 6, najmanje sat vremena, te da proizvodi ni u kojoj fazi neće biti prenamijenjeni za proizvodnju hrane, sirovina za stočnu hranu, organskih gnojiva i sredstava za poboljšanje kakvoće tla;
b) Korisnik mora garantirati da će se proizvodi koristiti isključivo u dozvoljene svrhe te mora dati izjavu koja je donesena u Dodatku XI. ovoga Pravilnika.
3. Kad se materijal, odnosno nusproizvodi životinjskog podrijetla otpremaju u zemlju uvoznicu, moraju biti zatvoreni u plombiranim spremnicima odnosno vozilima ili se moraju prevoziti brodom kao rasuta roba. Ako se materijal prevozi u spremnicima, tada na njima i u kompletnoj popratnoj trgovinskoj i veterinarskoj dokumentaciji mora pisati ime i adresa objekta u kojega se otprema.
4. Nakon granične kontrole, materijal se mora izravno prevesti u objekt za tehničku namjenu.
5. Tijekom prerade potrebno je voditi evidenciju o količini i vrsti materijala kako bi se dokazalo da je materijal zaista upotrijebljen u predviđene i odobrene svrhe.

Poglavlje XI.

Nusproizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za proizvodnju hrane za kućne ljubimce te farmaceutskih i drugih proizvoda za tehničku namjenu

Nadležno tijelo će odobriti uvoz nusproizvoda životinjskog pod­rijetla namijenjenih proizvodnji hrane za kućne ljubimce te farmaceutskih i drugih proizvoda za tehničke namjene pod sljedećim uvjetima:
1. ako potječu iz zemalja navedenih u posebnom propisu kojega donosi nadležno tijelo;
2. ako se sastoje isključivo od životinjskih nusproizvoda navedenih u članku 6. stavku 1. točki (a) ovoga Pravilnika;
3. ako su duboko zamrznuti u objektu iz kojega potječu;
4. ako su poduzete sve mjere predostrožnosti kako bi se izbjegla njihova kontaminacija patogenim uzročnicima;
5. ako su pakirani u novoj, čistoj i nepropusnoj ambalaži;
6. ako imaju propisanu veterinarsku dokumentaciju zemlje izvoznice.; i
7. ako se, nakon granične veterinarske kontrole prevoze:
a) izravno do objekta za proizvodnju hrane za kućne ljubimce ili do objekta za tehničku namjenu koje je zajamčilo da će životinjske nusproizvode upotrijebiti samo u odobrene svrhe i da ih neće otpremiti iz objekta prije obrade; ili
b) do sabirališta.

Poglavlje XII.

Otopljene masnoće za kemijsku preradu

Nadležno tijelo će odobriti uvoz otopljenih masnoća namijenjenih preradi metodom koja zadovoljava uvjete barem jednog od procesa iz Dodatka VI. Poglavlja III. ovoga Pravilnika, pod sljedećim uvjetima:
1. ako se proizvodi iz zemlje podrijetla otpremaju samo kopnenim i morskim putem izravno do graničnog prijelaza zemlje uvoznice;
2. ako se proizvodi, nakon provjera dokumenata na graničnom veterinarskom ulazu u zemlju uvoznicu otpremaju izravno u objekt za kemijsku preradu masnoća u kojem će biti prerađeni;
3. ako svaka pošiljka ima popratnu izjavu uvoznika. Tim se dokumentom izjavljuje da proizvodi uvezeni u skladu s ovim Poglavljem neće biti upotrijebljeni za druge svrhe, osim za daljnju preradu metodom koja zadovoljava uvjete jednog od preradbenih procesa iz Dodatka VI. Poglavlja III. ovoga Pravilnika. Ta izjava se mora dostaviti nadležnom tijelu graničnog veterinarskog prijelaza kroz koji roba ulazi u zemlju uvoznicu, a nadležni granični veterinarski inspektor je mora ovjeriti da bi pratila pošiljku sve do objekta za kemijsku preradu masti.
4. Izjava uvoznika je otisnuta u Dodatku XII. ovoga Pravilnika.

DODATAK IX.

IZUZECI KOJI SE PRIMJENJUJU KOD UPOTREBE NEKIH NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KATEGORIJE 2 I KATEGORIJE 3 ZA HRANIDBU ODREĐENIH ŽIVOTINJA U SKLADU S ČLANKOM 23. STAVKOM 2. OVOGA PRAVILNIKA

1. Ove odredbe Pravilnika vrijede samo za korisnike objekata odnosno sabirališta koji su ovlašteni i odobreni od nadležnog tijela prema odredbama članka 23. stavka 2. točke (c), alineja 4., 6. i 7. ovoga Pravilnika. Za potrebe ovoga Dodatka, »relevantni materijal« označava nusproizvode životinjskog podrijetla navedene u članku 23. stavku 2. točki (b) ovoga Pravilnika i njihove prerađevine.
2. Relevantni materijal se mora prevoziti do korisnika ili do sabirališta u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika
3. Sabirališta moraju:
a) zadovoljavati sljedeće uvjete iz Dodatka V. ovoga Pravilnika:
– Poglavlje I. točka 1. podtočke (a), (b), (c), (d) i (f) te točke 2., 3. i 4. istoga Poglavlja, i
– Poglavlje II. točke 1., 2., 4., 5. i 9.;
b) imati prikladne uređaje za uništavanje neupotrijebljenog relevantnog materijala koji nije prerađen, ili ga u skladu s ovim Pravilnikom moraju otpremiti u objekt za toplinsku preradu ili u objekt za spaljivanje ili kombinirano spaljivanje. Nadležno tijelo će odobriti da se dio objekta za preradu materijala Kategorije 2 upotrebljava kao sabiralište relevantnog materijala.
4. Osim evidencija predviđenih u skladu s Dodatkom II. ovoga Pravilnika, potrebno je evidentirati sljedeće podatke o relevantnom materijalu:
a) količinu upotrijebljenog materijala i datum upotrebe; i
b) sabirališta ili objekti u kojima nastaje relevantni materijal moraju ispunjavati uvjete iz točke 5. ovoga Dodatka, te moraju evidentirati: ime i adresu svih krajnjih korisnika koji koriste relevantni materijal; objekte kamo se materijal odvozi radi upotrebe; odveženu količinu; i datum otpreme.
5. Odgovorna osoba sabirališta koje krajnje korisnike opskrbljuju relevantnim materijalom, osim ribljih nusproizvoda, mora osigurati sljedeće:
a) da relevantni materijal bude obilježen propisanom bojom (u sabiralištu ili u klaonici koju je ovlastilo nadležno tijelo): i prođe jednu od sljedećih vrsta obrade:
– obilježavanje pomoću boje propisane ovim Pravilnikom. Boja mora biti dovoljno jaka da se na obilježenom materijalu jasno i izražajno uočava; cijelu površinu svih komada materijala treba obilježiti bojom tako da se materijal uroni u nju ili da se otopina boje rasprši po materijalu ili da se nanese na neki drugi način,
– sterilizaciju, to jest kuhanje ili tlačnu obradu vodenom parom u trajanju dok svi komadi materijala ne budu potpuno skuhani i denaturirani; ili
– bilo koju drugu vrstu obrade koju je odobrilo nadležno tijelo; i
b) da se nakon obrade i prije distribucije relevantni materijal pakira u ambalažu na kojoj će biti vidljivo i čitko istaknuto ime i adresa sabirališta ili mjesta nastanka, te natpis »Nije za prehranu ljudi«.
 

DODATAK X.DODATAK XI.DODATAK XII.

DODATAK XIII.