Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

NN 57/2006 (24.5.2006.), Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

HRVATSKI SABOR

1352

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Proglašavam Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/05
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 17. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA
 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje obavljanje sljedećih djelatnosti: proizvodnja naftnih derivata, transport nafte naftovodima, transport naftnih derivata produktovodima, trgovina na veliko naftnim derivatima, trgovina na malo naftnim derivatima, skladištenje nafte i naftnih derivata i trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata.
(2) Ovim se Zakonom osniva i Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: Agencija za obvezne zalihe) te uređuju mjere za sigurnu i pouzdanu opskrbu naftom i naftnim derivatima.
(3) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na sabirno-transport­ne i skladišne sustave nafte na proizvodnim poljima.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji.
(2) U ovom se Zakonu koriste i izrazi koji u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:
1. nafta – smjesa ugljikovodika prirodnog podrijetla,
2. naftni derivati – proizvodi dobiveni iz nafte (motorni benzini, benzini za zrakoplove, dizelska goriva, plinska ulja, loživa ulja, brodska goriva, gorivo za mlazne motore, petroleji, bitumeni, naftni koks i ukapljeni naftni plin),
3. pregovorni pristup treće strane – način pristupa sustavu u kojem vlasnik sustava ili operator i treća strana pregovaraju oko komercijalnih uvjeta pristupa sustavu,
4. skladištenje nafte i naftnih derivata – skladištenje nafte i naft­nih derivata na propisani način u posebnim prostorima za vlastite potrebe (proizvođači, potrošači i transporteri), u svrhu sigurnosti opskrbe i/ili sa svrhom trgovanja,
5. standardi kakvoće naftnih goriva – važeće norme koje su propisala nadležna državna tijela.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 3.

(1) Za obavljanje djelatnosti proizvodnje naftnih derivata, transporta nafte, naftnih derivata i biogoriva, trgovine naftnim derivatima i skladištenja nafte i naftnih derivata energetski subjekt mora imati dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti sukladno odred­bama Zakona o energiji.
(2) Dozvola nije potrebna za obavljanje energetskih djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima i skladištenja nafte i naftnih derivata koji se skladište isključivo za vlastite potrebe.
(3) Dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti transporta nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom i trgovanja, posredovanja i zastupanja na tržištu energije može se izdati i fizičkoj osobi, uz uvjete utvrđene Zakonom o energiji.

Članak 4.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost transporta naf­te naftovodom i transporta naftnih derivata produktovodom dužni su pravnim ili fizičkim osobama koje podnesu zahtjev za pristup transportnim sustavima, a ispunjavaju tehničke uvjete pristupa i priključenja sukladno posebnim propisima, omogućiti pristup na nepristran i razvidan način prema načelu pregovornog pristupa treće strane. Pregovorni pristup treće strane bit će temeljen na tarifnom sustavu za transport nafte, odnosno naftnih derivata.
(2) Tarifni sustav za transport nafte naftovodom i transport naftnih derivata produktovodom donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija nakon pribavljenog mišljenja energetskog subjekta za obavljanje čijih djelatnosti se primjenjuje tarifni sustav i Ministarstva.
(3) Tarifni sustav za transport nafte naftovodom i transport naftnih derivata produktovodom temelji se na:
– troškovima, koji će biti računati prema međunarodno prihvaćenoj praksi,
– pregovaranim ekonomskim i financijskim uvjetima,
– primjeni svake druge poznate metode ili kombinacije tih metoda.
(4) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka mogu odbiti pristup transportnom sustavu trećoj strani ako postoje tehnička ili sigurnosna ograničenja, ili imaju popunjene kapacitete naftovoda, odnosno produktovoda.
(5) Stranci kojoj je odbijen pristup transportnom sustavu dostav­lja se odluka o odbijanju u pisanom obliku s obrazloženjem.
(6) Stranka kojoj je odbijen pristup transportnom sustavu ili koja ima prigovor na uvjete pristupa transportnom sustavu može u roku od 15 dana od dana primitka odluke podnijeti žalbu, odnosno podnijeti prigovor na odobrene uvjete pristupa Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. Rješenje Hrvatske energetske regulatorne agencije je konačno.

Članak 5.

(1) Naftni derivati koji se stavljaju na tržište moraju zadovoljavati uvjete utvrđene propisima o kakvoći tekućih naftnih goriva i drugim propisima koji su na snazi u vrijeme stavljanja naftnih derivata na tržište.
(2) Naftnim derivatima koji se stavljaju na tržište mogu se dodavati biogoriva koja moraju zadovoljavati uvjete utvrđene propisima o kakvoći biogoriva i drugim propisima koji su na snazi u vrijeme stavljanja naftnih derivata na tržište.

Članak 6.

(1) Ministarstvo sudjeluje u izradi dokumenata prostornog uređenja koje donosi Hrvatski sabor.
(2) Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove energetike sudjeluje u izradi dokumenata prostornog uređenja koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(3) Nositelj izrade dokumenata prostornog uređenja dužan je o prijedlogu dokumenata prostornog uređenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka pribaviti mišljenje Ministarstva, odnosno ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadlež­nog za poslove energetike.

Članak 7.

(1) Cijene nafte i naftnih derivata utvrđuju se u skladu s uvjetima na tržištu.
(2) Ministar pravilnikom propisuje način utvrđivanja najviše razine cijena pojedinih naftnih derivata.
(3) Izračun za određivanje najviše razine cijena naftnih derivata temelji se na mjerljivim tržišnim elementima, a uključuje: cijenu naftnih derivata na tržištu, devizni tečaj, uvoznu carinu, troškove primarnog skladištenja i distribucije, maržu, posebne poreze i ostale pristojbe koje predstavljaju prihod državnog proračuna, te sredstva iz stavka 5. ovoga članka.
(4) Iznimno od najviše razine cijena utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske može, u cilju zaštite potrošača, regulacije tržišta ili iz drugih opravdanih razloga, najduže za razdoblje od 90 dana propisati najvišu razinu cijena za pojedine naftne derivate.
(5) Iz cijena naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona izdvajaju se sredstva za financiranje rada Agencije za obvezne zalihe i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u iznosu koji godišnje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Agencije za obvezne zalihe.
(6) Energetski subjekti koji su proizvođači i/ili uvoznici i/ili trgovci na malo naftom i naftnim derivatima dužni su Ministarstvu jedan radni dan prije primjene novih cijena dostaviti kompletan izračun najviše razine cijena naftnih derivata s odlukom o cijenama koje će se primjenjivati.
(7) Cijene naftnih derivata ne mogu se primjenjivati ukoliko Ministarstvo utvrdi da nisu utvrđene sukladno pravilniku iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Ministarstvo nadzire i brine za sigurnu, redovitu i kvalitetnu opskrbu naftom i naftnim derivatima.
(2) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva donosi Plan intervencije u slučaju poremećaja na domaćem tržištu radi neočekivanog ili neprekidnog manjka nafte i naftnih derivata, neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, velikih prirodnih nepogoda, tehnoloških katastrofa ili neočekivanog i visokog rasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.
(3) Plan intervencije iz stavka 2. ovoga članka, pored mjera propisanih Zakonom o energiji uređuje i sljedeće mjere:
1. obvezu dostave podataka o uobičajenoj potrošnji nafte i naft­nih derivata te njihov oblik i sadržaj,
2. obvezu dostave podataka u slučaju intervencije, te njihov oblik i sadržaj,
3. ograničenja maksimalne brzine vožnje javnim cestama,
4. ograničenja vožnje motornim vozilima ili drugim sredstvima prijevoza koja za pogon koriste naftne derivate,
5. ograničenja plovidbe brodova i zrakoplova koji za pogon koriste naftne derivate,
6. ograničenja radnog vremena benzinskim stanicama,
7. utvrđivanja uvjeta trošenja i obnavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata,
8. nadzor cijena.

Članak 9.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i/ili trgovine na malo naftnim derivatima dužni su Ministarstvu dostavljati:
– podatke o uvozu nafte i naftnih derivata koji se odnose na količinu, porijeklo, cijenu i kakvoću,
– podatke o cijenama naftnih derivata bez trošarina i poreza, kao i o cijenama naftnih derivata sa svim uključenim trošarinama i porezima.
(2) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje naftnih derivata dužni su Ministarstvu dostavljati:
– podatke o planiranim ili započetim investicijskim projektima,
– podatke o postrojenju u slučaju izlaska iz pogona.
(3) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i način dostave podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

III. OPERATIVNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 10.

(1) Operativne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se radi osiguranja stabilnosti i sigurnosti tehnološkog procesa prerade i dorade nafte i naftnih derivata, proizvodnje topline i električne energije za tržište i za kupce koji zahtijevaju posebnu sigurnost i kvalitetu opskrbe.
(2) Obveznici osiguranja operativnih zaliha su:
– energetski subjekti koji proizvode električnu i/ili toplinsku energiju iz naftnih derivata za tržište i/ili za tarifne kupce,
– kupci naftnih derivata koji pružaju javne usluge, a proizvode električnu i toplinsku energiju za vlastite potrebe,
– kupci naftnih derivata koji proizvode električnu i toplinsku energiju za pravne i fizičke osobe koje pružaju javne usluge.
(3) Način i uvjete za utvrđivanje, korištenje i obnavljanje operativnih zaliha nafte i naftnih derivata, način osiguranja prostora za njihov smještaj te prava i obveze energetskih subjekata u poslovanju operativnim zalihama propisuje ministar.
(4) Ministar utvrđuje popis pravnih i fizičkih osoba iz stavka 2. ovoga članka koje su dužne izraditi procjenu potrebne visine operativnih zaliha sukladno uvjetima iz stavka 3. ovoga članka i dostaviti je na potvrdu Ministarstvu.
(5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka, čije su procjene potvrđene smatraju se obveznicama držanja operativnih zaliha i dužne su osigurati operativne zalihe nafte i naftnih derivata sukladno potvrđenoj procjeni.
 

IV. OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA
 

Članak 11.
 

(1) Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slučaju prijet­nje energetskoj sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe.
(2) Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se u visini 90-dnevne prosječne potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini do 31. srpnja tekuće godine.
(3) Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata ne uključuju strateške robne zalihe, uređene Zakonom o strateškim robnim zalihama, te operativne zalihe uređene člankom 22. Zakona o energiji i člankom 10. ovoga Zakona, količine goriva sadržane u spremnicima vozila i ostalim prometnim sredstvima, a koje služe isključivo za njihov pogon, količine goriva koje se nalaze u spremnicima brodova, cjevovodima, željezničkim cisternama, autocisternama, spremnicima benzinskih stanica, količine goriva uskladištene kod krajnjih potrošača, kao niti zalihe goriva u vlasništvu Hrvatske vojske, odnosno količine goriva koje su rezervirane za potrebe Hrvatske vojske.

Članak 12.

(1) Obvezne zalihe uključuju sljedeće skupine naftnih derivata:
I. motorne benzine i benzine za zrakoplove,
II. dizelska goriva, plinska ulja i gorivo za mlazne motore,
III. loživa ulja (lako, srednje i teško).
(2) Dio obveznih zaliha može se čuvati u sirovoj nafti i poluproizvodima i to najviše do 40% za skupine I. i II., a najviše do 50% za skupinu III.
(3) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra, do 31. ožujka svake godine propisuje količinu i strukturu obveznih zaliha za tekuću godinu na temelju ostvarene potrošnje naftnih derivata u prethodnoj godini.
(4) Vlada Republike Hrvatske može smanjiti visinu potrebnih obveznih zaliha najviše do 25% na račun domaće proizvodnje naft­nih derivata iz sirove nafte proizvedene na teritoriju Republike Hrvatske.
(5) Vlada Republike Hrvatske može izmijeniti visinu obveznih zaliha propisanu u članku 11. stavku 2. ovoga Zakona, sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, te stanju ukupnih zaliha nafte i naftnih derivata uključujući strateške robne zalihe naftnih derivata prema Zakonu o strateškim robnim zalihama.
(6) Vlada Republike Hrvatske će, u slučaju iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, donijeti odluku o načinu korištenja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.
(7) Način osiguranja, dinamiku formiranja i obnavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizaciju skladištenja i regionalni raspored propisuje ministar.

Članak 13.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje i uvoza naftnih derivata dužni su do 31. siječnja svake godine dostaviti Ministarstvu izvješće o proizvedenim, uvezenim, prerađenim i isporučenim količinama nafte i naftnih derivata u prethodnoj godini.
(2) Na temelju izvješća iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će utvrditi ostvarenu potrošnju naftnih derivata u prethodnoj godini.
(3) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i oblik izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Agencija za obvezne zalihe je samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova koja je obveznik osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata sukladno odredbama ovoga Zakona.
(2) Sjedište Agencije za obvezne zalihe je u Zagrebu.
(3) Agencija za obvezne zalihe upisuje se u sudski registar.
(4) Ustrojstvo, ovlasti, način rada te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije za obvezne zalihe uređuju se statutom kojeg donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 15.

(1) Osnivač Agencije za obvezne zalihe je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.
(2) Agencija za obvezne zalihe za svoj rad odgovorna je Vladi Republike Hrvatske.

Članak 16.

Djelatnosti Agencije za obvezne zalihe su:
– prikupljanje naknade za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata,
– kupnja i prodaja nafte i naftnih derivata u svrhu formiranja i obnavljanja zaliha,
– organizacija, nadzor i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata,
– namjensko trošenje sredstava za formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata,
– utvrđivanje uvjeta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naft­nih derivata.

Članak 17.

(1) Radom Agencije za obvezne zalihe upravlja Upravno vijeće od 5 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan njegov zamjenik.
(2) Upravno vijeće čine po jedan predstavnik Ministarstva, ministarstva nadležnog za financije i tri neovisna stručnjaka.
(3) Predsjednik Upravnog vijeća je predstavnik Ministarstva.
(4) Mandat članova Upravnog vijeća je pet godina, a članovi mogu biti ponovo imenovani.
(5) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 18.

Upravno vijeće:
– nadzire poslovanje Agencije za obvezne zalihe,
– donosi statut i druge opće akte Agencije za obvezne zalihe,
– donosi godišnji program rada i financijski plan,
– donosi financijsko izvješće,
– imenuje i razrješuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja.

Članak 19.

(1) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za obvezne zalihe imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja.
(2) Mandat ravnatelja i zamjenika ravnatelja je četiri godine, a iste osobe mogu biti ponovo imenovane.
(3) Ravnatelj rukovodi radom Agencije za obvezne zalihe, predstavlja i zastupa Agenciju za obvezne zalihe, odgovoran je za rad i zakonitost rada Agencije za obvezne zalihe, podnosi prijedloge akata Agencije za obvezne zalihe Upravnom vijeću radi njihova donošenja, izvršava odluke Upravnog vijeća te obavlja druge poslove koji su mu zakonom, Statutom ili drugim aktom stavljeni u nadležnost.

Članak 20.

Stručne poslove u okviru rada i poslovanja Agencije za obvezne zalihe obavljaju njezini zaposlenici.

Članak 21.

(1) Proizvođači i uvoznici naftnih derivata dužni su uplaćivati naknadu za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata utvrđenu sukladno članku 7. stavku 5. ovoga Zakona na račun Agencije za obvezne zalihe.
(2) Ako se naftni derivati uvoze u svoje ime, a za tuđi račun tada je korisnik uvoza obveznik uplaćivanja naknade iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Obveza obračunavanja naknade za obvezne zalihe nastaje:
1. u trenutku isporuke derivata iz skladišta proizvođača, odnosno iz veleprodajnog skladišta poreznog obveznika,
2. u trenutku nastanka carinskog duga, ako se naftni derivati isporučuju izravno krajnjim potrošačima,
3. u trenutku utvrđivanja gubitka iz stavka 4. ovoga članka.
(4) Gubitak (rastep, rashod) naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona koji je nastao u skladištima derivata kod proizvođača i uvoznika smatra se količinom na koju se obračunava naknada iz stavka 1. ovoga članka, osim gubitka koji je nastao djelovanjem više sile.
(5) Agencija za obvezne zalihe nije dužna uplaćivati naknadu iz stavka 1. ovoga članka kada kupuje naftu i naftne derivate u svrhu formiranja i obnavljanja zaliha.

V. NADZOR

Članak 22.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj energetski subjekt koji:
– ne dozvoli pristup transportnim sustavima (članak 4. stavak 1.),
– primijeni cijene naftnih derivata za koje Ministarstvo utvrdi da nisu utvrđene u skladu s Pravilnikom iz članka 7. stavka 2. (članak 7. stavak 7.),
– se ne pridržava mjera propisanih člankom 8. stavkom 3. točkom 1. i 2. ovoga Zakona,
– ne osigura operativne zalihe nafte i naftnih derivata (članak 10. stavak 5.),
– ne uplaćuje naknadu za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (članak 21. stavak 1. i 2.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba energetskog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
(3) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se energetskom subjek­tu koji je počinio dva ili više prekršaja ili u roku od godine dana ponavlja prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti u trajanju do godine dana, a odgovornoj osobi energetskog subjekta izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja istih poslova u trajanju do godine dana.

Članak 24.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj energetski subjekt koji:
– ne dostavlja podatke sukladno članku 7. stavku 6., članku 9. i/ili članku 13. stavku 1. ovoga Zakona,
– ne izradi procjenu potrebne visine operativnih zaliha i ne dostavi je na potvrdu Ministarstvu (članak 10. stavak 4.),
– ne dostavi izvješće sukladno članku 27. stavku 2. ovoga Zakona,
– ne čuva obvezne zalihe nafte i naftnih derivata prema obvezi sukladno članku 27. stavku 1. i 2. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba energetskog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu o uspostavi privremenog računa za osnivanje i početak rada Agencije za obvezne zalihe na koji će se uplaćivati sredstva iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona.
(2) Do donošenja odluke iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona iznos za financiranje rada Agencije za obvezne zalihe i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata određuje se u visini od 120 kuna po toni.

Članak 26.

(1) Agencija za obvezne zalihe dužna je formirati obvezne zalihe u visini 90-dnevne prosječne potrošnje do 31. srpnja 2012. godine.
(2) Visina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata povećavat će se razmjerno u skladu sa člankom 12. stavkom 3. ovoga Zakona, i to:
– do 31. srpnja 2007. u visini 60-dnevne ostvarene potrošnje naftnih derivata u 2006. godini, od čega će Agencija za obvezne zalihe sama formirati zalihe u visini 40-dnevne ostvarene potrošnje,
– do 31. srpnja 2008. u visini 65-dnevne ostvarene potrošnje naftnih derivata u 2007. godini, od čega će Agencija za obvezne zalihe sama formirati zalihe u visini 50-dnevne ostvarene potrošnje,
– do 31. srpnja 2009. u visini 70-dnevne ostvarene potrošnje naftnih derivata u 2008. godini, od čega će Agencija za obvezne zalihe sama formirati zalihe u visini 60-dnevne ostvarene potrošnje,
– do 31. srpnja 2010. u visini 75-dnevne ostvarene potrošnje naftnih derivata u 2009. godini, od čega će Agencija za obvezne zalihe sama formirati zalihe u visini 70-dnevne ostvarene potrošnje,
– do 31. srpnja 2011. Agencija će sama formirati obvezne zalihe u visini 80-dnevne ostvarene potrošnje naftnih derivata u 2010. godini.

Članak 27.

(1) Energetski subjekti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona bili obveznici osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata sukladno Uredbi o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 27/03. i 151/05.) dužni su obvezne zalihe nafte i naftnih derivata čuvati do 1. kolovoza 2011.
(2) Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka smanjivat će se sukladno odredbama članka 26. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu izvješće o stanju obveznih zaliha.

Članak 28.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Upravno vijeće imenovat će ravnatelja i zamjenika ravnatelja u roku od 3 mjeseca od dana njegovog imenovanja.
(3) Upravno vijeće donijet će Statut i druge opće akte u roku od 3 mjeseca od dana njegovog imenovanja.
(4) Vlada Republike Hrvatske imenuje privremenog ravnatelja Agencije za obvezne zalihe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Privremeni ravnatelj ovlašten je poduzeti radnje i obaviti pripreme za početak rada Agencije za obvezne zalihe te podnijeti prijavu za upis Agencije za obvezne zalihe u sudski registar.

Članak 29.

(1) Ministar će Pravilnik iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od 15 dana od dana njegova stupanja na snagu.
(2) Prodajne cijene naftnih derivata koje se primjenjuju na dan stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do prvog obračuna prodajnih cijena naftnih derivata prema odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Ministar će propise iz članka 10. stavka 3., članka 12. stavka 6. i članka 13. stavka 3. ovoga Zakona donijeti u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 30.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 68/01.).
(2) Uredba o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 27/03. i 151/05.) prestaje važiti 31. srpnja 2007.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/06-01/01
Zagreb, 12. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.