Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na nafte derivate

NN 57/2006 (24.5.2006.), Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na nafte derivate

HRVATSKI SABOR

1353

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/06
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 17. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01., 136/02. – pročišćeni tekst i 123/03.) članak 5. mijenja se i glasi:
»(1) Posebni porez na naftne derivate iz članka 3. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona plaća se po litri derivata pri temperaturi +15 stupnjeva C.
(2) Posebni porez na naftne derivate iz članka 3. točke 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona plaća se po kilogramu neto-težine derivata.
(3) Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu o visini posebnog poreza na naftne derivate iz stavka 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 2.

Do stupanja na snagu uredbe iz stavka 3. članka 1. ovoga Zakona, primjenjuju se posebni porezi na naftne derivate u visini propisanoj člankom 5. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01., 136/02. – pročišćeni tekst i 123/03.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/06-01/01
Zagreb, 12. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.