Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN 57/2006 (24.5.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

HRVATSKI SABOR

1354

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/07
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 17. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04. i 90/05.) u članku 6. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:
»5. za svotu poticaja u obliku poreznog oslobođenja ili olakšice sukladno posebnim propisima.«
Točke 6. i 7. brišu se.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Poticaji iz stavka 1. točke 5. ovoga članka koji sadrže državnu potporu moraju biti odobreni sukladno posebnim propisima o državnim potporama.«

Članak 2.

Članci 25., 26. i 27. brišu se.

Članak 3.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Porezni obveznici koji koriste porezna oslobođenja ili olakšice iz članka 6. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona obvezni su osigurati posebno knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja i obračun dobiti za djelatnost za koju koriste ova porezna oslobođenja ili olakšice.«

Članak 4.

Ovlašćuje se ministar financija uskladiti provedbene propise iz članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04. i 90/05.) s odredbama ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Klasa: 410-01/06-01/04
Zagreb, 12. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.