Pravilnik o dozvoli za miniranje

NN 57/2006 (24.5.2006.), Pravilnik o dozvoli za miniranje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1360

Na temelju članka 39. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narod­ne novine« broj: 178/04), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLI ZA MINIRANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak, način izdavanja i obrazac dozvole za miniranje.

Članak 2.

Dozvola za miniranje izdaje se za obavljanje jedne ili više vrsta miniranja koja su propisana Zakonom o eksplozivnim tvarima, a to su:
– nadzemna miniranja;
– specijalna miniranja;
– podzemna miniranja;
– miniranja pri razminiranju.

Članak 3.

Zahtjev za izdavanje dozvole za miniranje podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova u sjedištu.

Članak 4.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za nadzemna i podzemna miniranja prilaže se:
– svjedodžba ili diploma srednje, više ili visoke stručne spreme rudarske struke,
– dokaz o položenom stručnom ispitu pred povjerenstvom tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva,
– dokaz o radnom stažu na poslovima pripreme miniranja ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje četiri godine za osobu koja ima srednju stručnu spremu ili dvije godine radnog staža na istim poslovima za osobu koja ima višu ili visoku stručnu spremu,
– dokaz da osoba ima navršenih 18 godina života,
– dokaz da se protiv osobe za koju se traži dozvola za miniranje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. Kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. Kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih medunarodnim pravom, glave XVII. Kaznena djela protiv imovine, glave XX. Kaznena djela protiv opće sigurnosti Ijudi i imovine i glave XXIV. Kaznena djela protiv javnog reda Kaznenog zakona,
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima,
– fotografija veličine 22 mm x 28 mm,
– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi za obrazac dozvole za miniranje.

Članak 5.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za specijalna miniranja prilaže se:
– dokumentacija iz članka 4. stavka 1. podstavaka 2., 4.,5.,6.,7. i 8. ovog Pravilnika,
– diploma više ili visoke stručne spreme rudarske struke,
– dokaz o radnom stažu na poslovima pripreme miniranja ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje pet godina za osobu koja ima višu stručnu spremu ili četiri godine radnog staža na istim poslovima za osobu koja ima visoku stručnu spremu.

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za miniranja pri razminiranju prilaže se:
– dokumentacija iz članka 4. stavka 1. podstavaka 4., 5., 6., 7. i 8. ovog Pravilnika,
– dokaz o posjedovanju ovlasti pirotehničara izdanu prema propisima koji ureduju poslove razminiranja,
– dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje jedne godine na poslovima razminiranja ili miniranja.

Članak 7.

Dokaze iz članka 11. stavka 1. podstavka 2. i 4. Zakona o eksplozivnim tvarima Ministarstvo unutarnjh poslova pribavit će po službenoj dužnosti.

Članak 8.

Dozvola je pravokutnog oblika, veličine 85 mm x 55 mm i izrađena tehnikom »zaštitnog tiska«. Obrazac dozvole za miniranje tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Dozvola za miniranje važi za obavljanje samo one vrste poslova za koju je izdana.
Dozvola za miniranje važi do navršenih 65 godina života uz uvjet da osoba redovito obavlja zdravstvene preglede kako je to propisano posebnim propisima o načinu i postupku obavljanja zdravstvenih pregleda, odnosno kako je to navedeno u uvjerenju o zadnjem obavljenom zdravstvenom pregledu.
Osobi koja je navršila 65 godina života može se izdati nova dozvola za miniranje koja važi do isteka roka navedenog u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti.

Članak 10.

Osoba koja obavlja poslove miniranja dužna je za vrijeme obavljanja miniranja kod sebe imati dozvolu za miniranje.

Članak 11.

U slučaju nestanka dozvole za miniranje vlasnik je dužan pisanim putem, najkasnije u roku od osam dana po njenom nestanku izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.
Nova dozvola će se izdati dozvola nakon što je nestalu dozvolu vlasnik dao o svom trošku oglasiti nevažećom u »Narodnim novinama«.
Vlasnik dozvole za miniranje dužan je zamjeniti dotrajalu i oštećenu dozvolu za miniranje, dozvolu za miniranje na kojoj fotografija više ne neodgovara izgledu vlasnika ili ako iz bilo kojeg drugog razloga više ne služi svrsi.
Zahtjev za zamjenu dotrajale i produljenje dozvole za miniranje čiji je rok važenja istekao, podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova u sjedištu, a uz zahtjev se prilaže:
– dokaz da se protiv osobe za koju se traži dozvola za miniranje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. Kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. Kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. Kaznena djela protiv imovine, glave XX. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. Kaznena djela protiv javnog reda Kaznenog zakona,
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima,
– fotografija veličine 22 mm x 28 mm,
– dodaz o uplaćenoj uravnoj pristojbi i naknadi za obrazac dozvole za miniranje.

Članak 12.

Dozvola za miniranje će se oduzeti osobi ako više ne ispunjava uvjete na osnovi kojih je ista izdana i/ili ako je sukladno članku 50. Zakona o eksplozivnim tvarima osobi zabranjeno obavljanje poslova miniranja.
Rješenje o oduzimanju dozvole donosi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu.
Osoba je dužna dozvolu vratiti Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od osam dana od dana primitka rješenja o oduzimanju dozvole.

Članak 13.

Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu vodi upisnik o izdanim, oduzetim, nestalim, zamijenjenim i vraćenim dozvolama za miniranje.
Upisnik iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– broj dozvole,
– ime i prezime osobe kojoj je izdana dozvola,
– prebivalište i adresa osobe kojoj je izdana dozvola,
– vrstu miniranja za koje je izdana dozvola,
– datum izdavanja dozvole,
– odjeljak za napomene.

Članak 14.

Dozvole za miniranje izdane na temelju Pravilnika o dozvoli za miniranje (»Narodne novine« br. 7/96) vrijedo do isteka njihovog roka važenja.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dozvoli za miniranje (»Narodne novine« br. 7/96).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-23590/06-854
Zagreb, 17. svibnja 2006.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.
 

PRILOG 1.

Obrazac

DOZVOLA ZA MINIRANJE
Veličina (85 x 55) mm